Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania daňového priznania za rok 2021 tak práve teraz sa blíži ten termín, kedy musíte daňové priznania k dani z príjmov podať. Zostáva ešte niekoľko dní a nejaký ten čas na skontrolovanie, či podnikatelia neopomenuli zaúčtovať niečo, čo by mohlo ovplyvniť ich daňovú povinnosť za rok 2021, prípadne posúdiť, čo by mohlo na poslednú chvíľu ich daňovú povinnosť zmeniť.

Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021, vznikne jej pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 6 798 eur povinné nemocenské a dôchodkové poistenie  od 1. októbra 2022. POZOR, nezáleží na tom, či má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna alebo do 30. septembra roka 2022 (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí). Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vám Sociálna poisťovňa oznámi.

 

Čo môže ovplyvniť daňové priznanie na poslednú chvíľu???

 

 

PAUŠÁLNE VÝDAVKY – KEĎ NEPOTREBUJETE „BLOČKY“

 

Aj v roku 2021 je možné uplatniť si výdavky percentom z príjmov vo výške 60% (20 000 eur za rok) a preto je dobré si na konci roka, u SZČO, ktorí účtovali skutočné výdavky, zvážiť využitie možnosti uplatnenia si výdavkov percentom z príjmov, tzv. „paušálu“ (ale len v tom prípade ak neboli počas celého roka platiteľom DPH. Pokiaľ boli platiteľom DPH len časť roka, je možné si výdavky percentom z príjmov uplatniť). Výhodou pri uplatnení „paušálu“ je, že sa živnostník nemusí obávať prípadného neuznania výdavkov, ktoré by mal zaúčtované, ak by viedol klasické účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

 

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov odpadá povinnosť viesť účtovníctvo, respdaňovú evidenciu a stačí viesť len jednoduchú evidenciu pohľadávok, príjmov a zásob. Ďalšou výhodou paušálnych výdavkov je, že sumu 20 000 si môžete uplatniť ak ste v roku 2021 podnikali aj jeden mesiac. Neexistuje mesačný limit, (ako tomu bolo ešte v roku 2016, kde ste si mesačne mohli uplatniť len pomernú časť výdavkov – maximálne 420 eur za mesiac).

 

Vedeli ste???

Podnikateľ, platiteľ DPH ukončil podnikanie 31.10.2021. Môže alebo nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov, keď bol počas celej doby podnikania platiteľom DPH?

Tento podnikateľ si za rok 2021 môže uplatniť výdavky percentom z príjmov, nakoľko nebol platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia.

 

Podnikateľ sa v roku 2020 zaregistroval na DPH podľa § 7 zákona o DPH. Môže tento podnikateľ (SZČO) uplatňovať výdavky percentom z príjmov v roku 2021?

Podnikateľ, aj keď je registrovaný na DPH podľa § 7 zákona o DPH, a je zdaniteľnou osobou, ktorá má pridelené IČ DPH, nepovažuje sa za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH, a preto môže v roku 2021 uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky).

 

Podnikateľ mal v roku 2021 príjmy vo výške 105 000 eur. Koľko môže mať výdavky pri použití paušálu?

 1. a) 20 000 vrátane zaplatených odvodov na SP a preddavkov na ZP?
 2. b) alebo 20 000 plus zaplatené odvody na SP a preddavky na ZP?

Podnikateľ si môže dať do výdavkov v roku 2021 sumu 20 000 + zaplatené odvody na SP a preddavky na ZP. Odpoveď b) je správna.

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCIA – NETREBA SI KOMPLIKOVAŤ ŽIVOT JEDNODUCHÝM ÚČTOVNÍCTVOM

  

Rovnako sa môžete po ukončení účtovného obdobia rozhodnúť viesť daňovú evidenciu aj napriek tomu, že ste v priebehu roka viedli jednoduché účtovníctvo. Údaje jednoduchého účtovníctva, ktoré máte v účtovnom programe môžete bez problémov použiť ako údaje pre daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu môže viesť aj daňovník, ktorý bol počas celého účtovného obdobia platcom DPH a aj daňovník, ktorý je zamestnávateľom. (Na účely DPH musí daňovník viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z.. o dani z pridanej hodnoty).

 

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva DP. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“. Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona. Daňovú evidenciu je možné viesť prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý nájdete tu.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA (4.511,43 €)

 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2021 vo výške 4 511,43 eur ak je základ dane nižší alebo rovný ako 92,8–násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 €. (§11 Zákona 595/2003 Z. z.).

 

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len na tzv. „aktívne príjmy“:

 • príjmy zo závislej činnosti  (zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania (napríklad. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a pod. podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Naopak nezdaniteľné časti základu dane si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. „pasívne príjmy“ (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, alebo pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 zákona o dani z príjmov a pod.).

Upozornenie: Nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť len z tzv. „aktívnych príjmov“:

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť v plnej ročnej výške bez ohľadu na to, koľko mesiacov podnikateľ podnikal, t. j. nekráti sa podľa počtu mesiacov podnikania.

Otázka: Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka je možné uplatniť v daňovom priznaní za zomrelého podnikateľa ak zomrel 15.októbra 2021?

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka sa v tomto prípade nekráti a v daňovom priznaní je možné uplatniť plnú (ročnú) výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (samozrejme podľa výšky základu dane).

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA MANŽELKU / MANŽELA (4.124,74 €)

 

Výšku dane môže živnostník ovplyvniť tým, že si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) nielen na seba ale aj na manželku/manžela, samozrejme za splnenia určených podmienok (manžel či manželka musia žiť v spoločnej domácnosti, starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotne postihnutím alebo poberať príspevok na opatrovanie).

 

Výška NČZD na manžela / manželku závisí od výšky základu dane daňovníka, ktorý si túto NČZD uplatňuje a od výšky vlastných príjmov manželského partnera (§11 ods.3 Zákona 595/2003). Treba ale dať pozor na to, ak mala manželka alebo manžel v priebehu roka 2021 príjem, o výšku tohto príjmu sa NČZD manželského partnera znižuje. Medzi takéto príjmy patrí príjem z pracovného pomeru, príjem z podnikania, materská a aj tehotenské. Naopak na výšku NČZD nemajú  daňový bonus, štátne sociálne dávky, štipendium.

Štátne sociálne dávky sú:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 • kompenzačný príspevok baníkom.

 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela je v roku 2021 vo výške 4 124,74 eur ak je základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 € a vlastný príjem manželky / manžela = 0 (nula).

 

Za vlastný príjem manželky / manžela sa považuje príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky (zjednodušene odvody), ktoré manželka / manžel  v príslušnom zdaňovacom období bola / bol povinná / povinný z tohto príjmu zaplatiť.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE – KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ (0,00 €)

 

Na základe novelizačného zákona č. 416/2020 Z. z., ktorého účinnosť je od 1.1.2021 sa vypustila zo zákona možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami. Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane bolo možné poslednýkrát použiť za zdaňovacie obdobie roka 2020.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ – PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE (180,00 €)

 

Pokiaľ ste v roku 2021 platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu môžete si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier).

 

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

 

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

V prípade, ak spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.

 

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

 

 

DAŇOVÝ BONUS (23,22 €, 39,47 €, 46,44 €)

 

Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je  daňový bonus na nezaopatrené dieťa. Na uplatnenie si daňového bonusu musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť aspoň vo výške 3 738 eur,

– a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu z podnikania).

 

Dôležité: Pokiaľ ste v roku 2021 poberali daňový bonus  v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie daňového bonusu vo výške minimálne 311,50 eur, ale v úhrne za celý rok 2021 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 3 738 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

 

Upozornenie pri súbehu príjmov: Splnenie nároku na daňový bonus  sa skúma samostatne u každého z príjmov (samostatne u príjmov zo závislej činnosti podľa §5 a samostatne u príjmov z podnikania podľa §6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov zo závislej činnosti a ani minimálnu výšku príjmov z podnikania, ale súčet príjmov bude vyšší ako 3 738 eur, nemôžete si uplatniť nárok na daňový bonus, aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 3 738 eur.

 

Mesačná  (základná) výška nároku na daňový bonus je v roku 2021 vo výške 23,22 eur.

 

Od apríla 2019 platí, že je možné uplatniť si dvojnásobok sumy daňového bonusu  mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku (§33, ods. 1 písm. b) ). Výška dvojnásobného daňového bonusu je 46,44 mesačne.

 

Od 1. júla 2021 platí nová suma daňového bonusu pre deti vo veku nad 6 rokov do 15 rokov. Výška mesačného daňového bonusu pre tieto deti je vo výške 39,47 eur. Daňový bonus v 1,7 – násobnej výške (39,47 eur) je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši pätnásty rok života.

 

UPOZORNENIE: V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021 (V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 platí prechodné ustanovenie).

 

POMÔCKA – VÝPOČET DAŇOVÉHO BONUSU OD 1.7.2022

 

 

 

NA ČO EŠTE NEZABUDNÚŤ V DAŇOVOM PRIZNANÍ

 

… a nakoniec, pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, pokiaľ ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty a to na základe nových pravidiel nasledovne:

¼ za rok 2017

¼ za rok 2018

¼ za rok 2019

a stratu za rok 2020 v maximálnej výške 50% zo základu dane (podľa „nových“ pravidiel).

 

UPOZORNENIE: Pri podávaní daňového priznania za rok 2021 platia nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty.

 

Nové pravidlá umorenia daňovej straty:

 1. daňovníci majú možnosť odpočtu daňovej straty počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôvodných 4 na 5 rokov.
 2. daňovníci, na ktorých sa nevťahuje štatút mikrodaňovníka (napr. SZČO) majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50% zo základu dane (čiastkového základu dane). Straty sa neumorujú rovnomerne, t. j. podnikateľ môže uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len do výšky 50 % zo základu dane. (U mikrodaňovníka nemusí byť dodržaná podmienka maximálnej výšky 50-tich %).

V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 a to v riadkoch 47 až 55. K uplatňovaniu umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1,2,3 daňového priznania.

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?

 

Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.

 

Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom termíne do 31.3.2022, vystavujú sa uloženiu pokuty za správny delikt, ktorú im vyrubí správca dane. Za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote je výška pokuty od 30 do 16 000 eur. Pokiaľ daňové priznanie nepodajú v termíne, ktorý im určil správca dane, aj napriek tomu, že ich správca dane vyzval, výška pokuty je od 60 do 32 000 eur.

Preto je v záujme daňovníka, aby daňové priznanie podal včas (t. j. v riadnom termíne do 31.3.2022, alebo do 30.6.2022 ak by podal oznámenie o odklade daňového priznania v termíne do 31.3.2022 s  odkladom podania daňového priznania do 30.6.2022, resp. do 30.9.2022 v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí).

Ak z akýchkoľvek dôvodov daňovník nestihne do 31.3.2022 podať daňové priznanie alebo oznámenie o odklade daňového priznania odporúčam daňovníkovi daňové priznanie podať čo najskôr a už vôbec nečakať na výzvu správcu dane.  Pri určení výšky pokuty  sa prihliada na závažnosť, trvanie a možné následky, takže daňovníka bude stáť nepodanie daňového priznania v termíne a jeho podanie čo najskôr po 31.3.2022 napríklad len 30 eur, t. j. suma najnižšej pokuty, ktorá za tento správny delikt musí byť uložená.

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2022

 

„Pandemické obdobie“ na daňové priznanie za rok 2021 už neplatí.

 

Pri podávaní daňových priznaní za rok 2021 sa už neberie do úvahy pandemické obdobie (tzv. mimoriadna situácia v súvislosti s daňami). Takéto opatrenie platilo pri podávaní daňových priznaní za rok 2019, kedy termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 bol do 31.10.2020 (z dôvodu, že 31.10.2020 bola sobota bol termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 2.11.2020).

To znamená, že správca dane pri daňových priznaniach nebude brať do úvahy „pandemické obdobie“ a bude pri udeľovaní pokút postupovať štandardným spôsobom v zmysle daňového poriadku (aj keď by došlo k podaniu daňového priznania len pár dní neskôr).

Taktiež daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať elektronicky už nemôžu využiť možnosť oznámenia odkladu daňového priznania len prostredníctvom e-mailu Finančnej správy. Musia použiť štandardný postup, a to podať oznámenie o odklade daňového priznania prostredníctvom elektronického formulára (tí, ktorí majú povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky), alebo osobne či  s doručením (zaslaním prostredníctvom pošty) najneskôr do 31.3.2022.

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

 

Daňové priznanie na poslednú chvíľu.

 

Samozrejme, ak podnikatelia vedia, že nestihnú podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31.3.2021 odporúčam, aby správcovi dane doručili oznámenie o odklade daňového priznania najneskôr do 31.3.2022 s odkladom buď do 30.4. (2.5.), 31.5. alebo do 30.6.2022. Podotýkam, že podnikatelia musia oznámenie o odklade podania daňového priznania podať už len elektronicky.  Stáva sa, že podnikatelia nemajú k dispozícii niektoré doklady, ktoré majú vplyv na ich daňovú povinnosť alebo im chýbajú ešte nejaké potvrdenia. V tomto prípade rozhodne odporúčam oznámiť odklad podania daňového priznania.

 

Taktiež aj u zamestnancov, ktorí mali príjmy v zahraničí a nemajú ešte k dispozícii potvrdenia od zahraničných zamestnávateľov, odporúčam aby využili možnosť odkladu (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí až do 30.9.2022). Do tohto termínu v pohode stihnú získať potrebné potvrdenia a daňové priznanie podajú bez zbytočného stresu.

 

Podnikatelia, ktorí začali podnikateľskú činnosť v priebehu roka 2021 a nemajú na Finančnej správe ešte vybavenú možnosť elektronickej komunikácie, aby si ju začali vybavovať čo najskôr, aby daňového priznanie mohli podať včas –  elektronicky.

 

Oznámenie odkladu podania daňového priznania u podnikateľa nemusí byť len z dôvodu, že nemá k dispozícii účtovné doklady alebo nejaké potvrdenia. Odklad podania daňového priznania môže byť pre podnikateľa výhodný vtedy, ak potrebuje odložiť splatnosť dane (nemá napríklad momentálne  dostatok finančných prostriedkov na úhradu daňovej povinnosti), alebo je pre podnikateľa výhodné oddialiť podanie daňového priznania, že mu vznikne povinnosť platiť povinné odvody na sociálne poistenie – ak by podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2022) vznikne mu povinnosť platiť odvody už od 1.7.2022. Ale pokiaľ oznámi odklad do 30.6.2022, vnikne mu povinnosť platiť povinné odvody až od 1.10.2022 a takto na odvodoch ušetrí tri mesačné platby.

Rovnako, ak mu vzniká povinnosť platiť preddavky na daň, odkladom podania daňového priznania začne preddavky na daň platiť neskôr.

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Je možné odklad uplatniť vždy?

 

Odklad daňového priznania „oznámením“ je možné len v prípade ak ide o daňovníka, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka.

U daňovníka v konkurze, likvidácii alebo ak sa jedná o dediča zomrelého daňovníka je možné o odklad daňového priznania správcu dane požiadať, t. j. u týchto daňovníkov nie je možné použiť inštitút oznámenia odkladu podania daňového priznania. Pripomínam, že žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 musí daňovník podať najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 16.3.2022). Žiadosť musí posúdiť a schváliť správca dane, to znamená, že len samotným podaním žiadosti nedochádza k predĺženiu podania daňového priznania.

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

Opravné a dodatočné daňové priznanie.

 

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti, prípadne inú chybu pri vyplnení tlačiva daňového priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môže v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

 

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti po lehote na podanie daňového priznania, odstráni túto chybu podaním dodatočného daňového priznania.

 

Konkrétne situácie:

 

 • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 neoznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 31.3.2022 podať opravné daňové priznanie a po 31.3.2022 už len dodatočné daňové priznanie.
 • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 oznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 30.6.2022 (30.9.2022) podať opravné daňové priznanie a po 30.6.2022 (30.9.2022) už len dodatočné daňové priznanie.

Počet podaných opravných daňových priznaní nie je obmedzený. Správca dane vždy prihliada na posledné opravné daňové priznanie.

———–

Ako na to v daňovom priznaní?

 • Do dátumu termínu na podanie DP daňovník podáva a označuje v daňovom priznaní možnosť „daňové priznanie“.
 • Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „opravné daňové priznanie“.
 • Po dátume termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „dodatočné daňové priznanie“.

 

Pokračovanie – RIADKY DAŇOVÉHO PRIZANIA, KTORÉ ROBIA NIEKEDY PROBLÉM

 

Autor: Miroslav Gandžala

0