EVIDENCIA DOCHÁDZKY

(ver. 3.0.1 – 24.10.2018)

Nové ceny dole na stránke

Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej dochádzky zamestnancov s automatickým vykonávaním súčtov jednotlivých druhov odpracovanej doby vrátane kontroly jednotlivých polí na základe zadaných údajov.
Formulár dochádzky A4Formulár dochádzky pre 3 zamestnancov s nadčasmi 
(ďalšie verzie nižšie na stránke)

Formulár dochádzky pre 4 zamestnancov bez nadčasov (ďalšie verzie nižšie na stránke)

 

Funkcie formulára Evidencia dochádzky (ver. 3.0)

 • IČO zamestnávateľa – pevný údaj, ktorý nie je možné meniť. Formulár dochádzky je určený len pre konkrétneho zamestnávateľa, na ktorého bola objednávka
 • po zadaní údajov v poli “Mesiac” a “Rok” dôjde k vyplneniu dní s automatickým označením pracovných dní (modré), sobôt (zelené), nedieľ (oranžové) a sviatkov (červené)
 • po zadaní údajov v poli “Mesiac” a “Rok” sa vám automaticky v pravom hornom rohu zobrazí fond pracovného času konkrétneho mesiaca (počet pracovných dní a hodín, počet sviatkov, počet dní a hodín vrátane sviatkov). Zohľadnený je aj “jednorazový” sviatok 30.10.2018
 • v poli “Druh pracovného pomeru” môžte z rozbaľovacieho zoznamu vybrať pracovný pomer konkrétneho zamestnanca
 • v poli “Denný pracovný úväzok” zadáte počet hodín. Tento údaj slúži na kontrolu denného úväzku. Pokiaľ úväzok v niektorý deň prekročíte, súčet pracovných hodín sa zobrazí červenou farbou.
 • v poli “Povolené nadčasy” zadávate rozsah povolených nadčasov v zmysle Zákonníka práce. Toto pole súži na kontrolu nadčasov. Pri prekročení sa pole v riadku SPOLU odpracované hodiny nadčasov zobrazí červenou farbou
 • sekcia “Bez nadčasov” – tu zadávate bežné odpracované hodiny počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov a nočnej smeny
 • riadok “Spolu odpracované hodiny bez nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín bez nadčasov
 • sekcia  “Nadčasy” – tu zadávate nadčasové odpracované hodiny počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov
 • riadok “Spolu odpracované hodiny nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín nadčasov
 • riadok “Spolu odpracované hodiny vrátane nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín bez nadčasov + hodiny nadčasov
 • sekcia “Neprítomnosť” – tu zadávate evidenciu Dovoleniek, Náhradného voľna, Práceneschopnosti, Ošetrovného, Služobnej cesty
 • sekcia “Stravné (lístky)”  – táto časť slúži na evidenciu poskytnutých a čerpaných stravných lístkov alebo stravného
 • stĺpec  “Stav na začiatku mesiaca” – tu zadávate počet hodín Odpracovaných nadčasov v predošlom období, počet dní Čerpanej dovolenky v predošlom období,  počet zostávajúcich hodín nečerpaného Náhradného voľna, počet dní OČR v predošlom období, počet Poskytnutých stravných lístkov na začiatku mesiaca + zostatok stravných lístkov z predošlého mesiaca, ktoré zamestnanec neminul
 • stĺpec “Stav na konci mesiaca” – ukazuje zostatok Nadčasov, zostatok Dovolenky,  zostatok Náhradného voľna, zostatok OČR a zostatok nevyčerpaných Stravných lístkov. Tieto zostatky stačí v nasledujúci mesiac preniesť do “Stavov na začiatku mesiaca”.
 • pokiaľ počet odpracovaných hodín cez deň presiahne hodnotu 4 hodiny, pole “Stravné lístky” sa v tento deň zvýrazní. Takto získate prehľad, kedy mal mať zamestnanec poskytnutý stravný lístok alebo stravné.
 • polia formulára sa automaticky prepočítavajú podľa zadaných údajov. Jednotlivé polia sú kontrolované na správne zadávanie údajov.
 • vypĺňate len žlté polia. Ostatné polia formulára sú uzamknuté proti vykonávaniu neoprávnených zmien.
 • pri podržaní kurzora nad každým poľom sa vám zobrazí popis, alebo návod, čo je potrebné do poľa napísať.
 • tlačivo evidencie dochádzky je možné použiť len pre firmu, pre ktorú je určená (formulár je viazaný na IČO firmy).
 • v dochádzke je zohľadnený aj “jednorázový sviatok” – 30.10.2018

Údaje do formulára treba vypísať na základe údajov z tlačiva „Evidencia pracovného času zamestnanca“ (nájdete v časti Hostia), do ktorého zapisujú zamestnanci svoje denné príchody a odchody.

Formulár evidencie dochádzky je možné použiť opakovane pre neobmedzený počet zamestnancov jedného zamestnávateľa. Do jedného formulára formátu A4 (z dôvodu optimálneho tlačového výstupu) je možné zadať údaje:

 • od jedného do troch zamestnancov v prípade zamestnancov s nadčasmi
 • alebo od jedného do štyroch zamestnancov v prípade zamestnancov bez nadčasov.

Každý formulár je možné si vždy uložiť a použiť pre ďalších zamestnancov alebo v nasledujúcich mesiacoch.

UPOZORNENIE: Funkčnosť tlačiva je garantovaná v MS OFFICE ver. 2010 a vyššie (formát xlsx). Na iných platformách (napr. Open Office a pod.) nebola testovaná a jej funkčnosť nie je garantovaná. 

Zákonník práce upravuje pre zamestnávateľa povinnosť viesť okrem iného evidenciu pracovného času (dochádzku) zamestnancov (§ 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Je na zamestnávateľovi akým spôsobom bude zamestnávateľ viesť evidenciu pracovného času svojich zamestnancov (v písomnej forme, alebo elektronicky).

 

Inštruktážne video najvyššej rady formulára – zamestnanec s nadčasmi

Zamestnanci bez nadčasov 

4 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 7.00 €

Nová cena 4,00 €

Zamestnanci bez nadčasov 

3 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 6,50 €

Nová cena 3,50 €

Zamestnanci bez nadčasov 

2 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 5,50 €

Nová cena 3,00 €

Zamestnanci bez nadčasov

1 zamestnanec na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 5,00 €

Nová cena 2,50 €

Zamestnanci s nadčasmi 

3 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 9,50 €

Nová cena 5,00 €

Zamestnanci s nadčasmi 

2 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 9,00 €

Nová cena 4,50 €

Zamestnanci s nadčasmi 

1 zamestnanec na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 8,50 €

Nová cena 4,00 €

 

Na základe objednávky vám bude vystavená faktúra, ktorú vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme formulár “Evidencia mesačnej dochádzky” pre vašu firmu.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

ĎALŠIE UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

Formulár - Evidencia účtovníka

Formulár – Evidencia účtovníka

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár - Evidencia dochádzky

Formulár – Evidencia dochádzky