Účtovníctvo


– komplexné spracovanie jednoduchého (JÚ) a podvojného (PÚ) účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre fyzické (SZČO) a právnické osoby

– spracovanie účtovníctva neziskových organizácií

– spracovanie DPH vrátane vytvorenia výkazov (kontrolný výkaz a súhrnný výkaz) pre mesačných, alebo štvrťročných platcov DPH

– spracovanie pokladničných dokladov, fakturácia, vyhotovenie pokladničnej knihy (v tuzemskej i zahraničnej mene)

– evidencia dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

– zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov

– evidencia krátkodobého hmotného majetku

– priebežné vyhodnocovanie daňového základu posledné 4 mesiace pred skončením účtovného obdobia

– priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov

– interné porady s klientom o finančnej situácii a ekonomickom stave klienta

– vytvorenie ročnej účtovnej uzávierky (PÚ) – zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a príloh podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

– vytvorenie ročných účtovných výkazov (JÚ) – (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch).

– vyhotovenie daňových priznaní (JÚ a PÚ) – vrátane zákonom určených príloh

– doručenie daňového priznania a závierky na daňový úrad (osobne alebo elektronicky)

– spracovanie podkladov pre lízing a úver

– komplexne vyhotovenie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel a ich doručenie na daňový úrad (elektronicky)

– vypracovanie výkazov a hlásení pre štatistický úrad SR

– spracovanie a zasielanie výkazov pre Intrastat

– zastupovanie (spolu s klientom) pri kontrole na daňovom úrade

0