RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA,

KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM

(DP-B 2021)

Tlačivo vzorového daňového priznania je na konci článku

 

Druh daňového priznania

Do dátumu termínu na podanie DP označuje sa možnosť „daňové priznanie“.

Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „opravné daňové priznanie“.

Po dátume termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „dodatočné daňové priznanie“.

 • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 neoznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 31.3.2022 podať opravné daňové priznanie a po 31.3.2022 už len dodatočné daňové priznanie.
 • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 oznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 30.6.2022 (30.9.2022) podať opravné daňové priznanie a po 30.6.2022 (30.9.2022) už len dodatočné daňové priznanie.

 

Riadok 03 – SK NACE

SK NACE podľa IČO podnikateľa je možné zistiť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti Databázy – Register organizácií.

Riadok 27 a 28 – odporúčam vyplniť, aby vás správca dane mohol kontaktovať v prípade potreby.

Riadok 29 – je potrebné vyplniť len v tom prípade ak je daňovník poberateľom dôchodku k 1.1.2021 (alebo mu bol dôchodok spätne priznaný k 1.1.2021 alebo v termíne pred 1.1.2021).

Riadok 30 –  sa vypĺňa len v tom prípade ak si daňovník uplatňuje NČZD na seba a je poberateľom dôchodku k 1.1.2021 (alebo mu bol dôchodok spätne priznaný) a výška dôchodku je menej ako 4 511,43 eur (t. j. menej ako výška NČZD platná v roku 2021).

Riadok 31 a 32 – uvádza sa výška príjmu manželky/manžela a údaje o manželke/manželovi, na ktorú/ktorého si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Uvádza sa tu tiež počet mesiacov, v ktorých bola splnená podmienka možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti. NČZD na manželku / manžela je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu – t. j. z tzv. aktívnych príjmov. Za vlastný príjem manželky / manžela sa považuje príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky (zjednodušene príjem znížený o odvody), ktoré manželka / manžel  v príslušnom zdaňovacom období bola / bol povinná / povinný z tohto príjmu zaplatiť.

NČZD na manželku / manžela si môžete uplatniť len v prípade ak:

– manželka / manžel žije s vami v domácnosti a zároveň spĺňa jednu z týchto podmienok:

 • starala / staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti, za vyživované dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • v zdaňovacom období poberala / poberal peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola / bol zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Upozornenie: Predĺžený rodičovský príspevok z dôvodu covid pandémie nemá vplyv na posudzované obdobie nároku na NČZD na manželku, t. j. posudzuje sa len vek dieťaťa (3 roky alebo 6 rokov).

 

Upozornenie: Pokiaľ je ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok splnená iba jeden mesiac alebo počas niekoľkých kalendárnych mesiacov, môžete si uplatniť NČZD na manželku / manžela len o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého bola podmienka splnená.

 

Riadok 33 – uvádzajú sa údaje o vyživovaných deťoch, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozor na nesprávne uplatňovanie daňového bonusu na deti, keď si rodičia deti v rámci daňového priznania „rozdelia“ a jeden rodič si uplatňuje bonus na jedno dieťa a druhý rodič na druhé dieťa. Tento postup nie je správny.  Nie je možné, aby si jeden rodič uplatnil daňový bonus na jedno dieťa vyživované v spoločnej domácnosti a druhý rodič na druhé dieťa  vyživované v rámci tej istej domácnosti. Možné je uplatniť si daňový bonus u jedného rodiča na niektoré mesiace a u druhého rodiča na ďalšie mesiace, tzn. delenie podľa mesiacov je možné.

Je potrebné dať pozor na to, že pokiaľ sa na vyživovane dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, v niektorých kalendárnych mesiacoch zdaňovacieho obdobia, počnúc mesiacom august 2021 poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, daňovník za tieto kalendárne mesiace nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona.

UPOZORNENIE: PRI POSUDZOVANÍ VÝŠKY PRÍJMOV NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2021 SA ZOHĽADNÍ AJ PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ, OŠETROVNÉ A “PRVÁ POMOC”

Zmena zákona č. 67/2020 Z. z. (s novým § 24ad, ktorý hovorí o tom, že pri posudzovaní výšky príjmov za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské a ošetrovné a aj príspevky „Prvá pomoc“). Odporúčam výšku príspevkov Prvá pomoc uvádzť v daňovom priznaní len ako informatívny údaj pre správcu dane (uvedenie názvu podpory a suma prijatej podpory).

Nárok na daňový bonus (ak daňovník nespĺňa výšku príjmu z podnikania v sume 3 738 eur ale vďaka príspevku Prvá pomoc túto sumu dosahuje) daňovník uvedie “ručne” v riadku 117 daňového priznania. Suma prijatej podpory sa neuvádza ani v príjmoch (Tab. č. 1 DP) a ani na riadku 95 daňového priznania.

(Pani prezidentka 7.3.2022 podpísala zákon zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.)

 

 

POMÔCKA – VÝPOČET DAŇOVÉHO BONUSU OD 1.7.2022

 

Riadok 36 až 38 – v týchto riadkoch daňovník uvádza výšku príjmu a zaplatené odvody zo závislej činnosti na území Slovenska ale aj celosvetové príjmy zo závislej činnosti. Zahraničné príjmy prepočítava kurzom NBS na menu euro. Kurzový lístok nájdete TU . Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí (vrátane vzorov potvrdení aj s popisom riadkov) nájdete  TU.

Tabuľka 1 – pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov (paušálne výdavky) daňovník neuvádza sumu výdavkov v stĺpci Výdavky v riadku 1 až 9. Sumu výdavkov uvádza až v riadku 10.  Pri vedení daňovej evidencie alebo jednoduchom účtovníctve vykazuje sumu výdavkov aj v riadkoch 1 až 9.

V riadku 10 v sume výdavkov (pri paušálnych výdavkoch) uvádza sumu výdavkov (60% zo sumy príjmov) + zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie (vrátane nedoplatkov), ktoré zaplatil v roku 2021. To znamená uvádzajú sa tu odvody (a nedoplatky) ktoré daňovník zaplatil medzi 1.1.2021 a 31.12.2021, t. j. platba odvodov za december 2020 zaplatená v januári 2021 sa tu uvádza ale platba odvodov za december 2021 zaplatená v januári 2022 sa tu neuvádza.

Súčasťou príjmov v Tabuľke 1 sú aj príjmy zo podnikania v zahraničí, pokiaľ daňovník vykonával podnikateľskú činnosť v zahraničí. Na tieto príjmy daňovník následne uplatní metódu vyňatia príjmov (r. 97 a 98) alebo metódu zápočtu dane (r. 100 až 104) podľa znenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a krajinou zdroja príjmov. Zdaňovanie príjmov z podnikania  zo zdrojov v zahraničí nájdete TU.

Paušálne výdavky je možné použiť len pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 a pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona. Pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 (nájom) je možné použiť len preukázateľné výdavky.

 

Údaje o splnení podmienok mikrodaňovníka – „Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.

Tento riadok daňovník označí vtedy, ak je:

 • fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie k dani z pridanej hodnoty (neprevyšujú sumu 49 790 eur), a
 • právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú uvedenú sumu (49 790 eur).

Naopak toto pole nemôže označiť daňovník (aj keď spĺňa jednu z predošlých podmienok) ak:

 • je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) Zákona o dani z príjmova realizuje kontrolované transakcie za toto zdaňovacie obdobie,
 • bol na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Novelou zákona  oproti roku 2020 došlo k tomu, kým v roku 2020 bolo možné u živnostníkov s príjmami z podnikania do 100 000 eur uplatniť si  15% sadzbu dane, po novele zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť zníženú sadzbu od roku 2021 len fyzické a právnické osoby, ktoré majú zdaniteľné príjmy do 49 790 eur.

 

Paušálne výdavky a daňová evidencia (str. 4 hore)

 • daňovníci, ktorí si uplatňujú preukázateľné výdavky z daňovej evidencie nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní na strane 4 a zároveň uviesť údaje v tabuľke č. 1a (riadky 1 až 5) daňového priznania na strane 4.
 • daňovníci, ktorí si uplatňujú výdavky percentom z príjmov (paušál) nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní na strane 4 a zároveň uviesť údaje v tabuľke č. 1b (riadok 1 a 2) daňového priznania na strane 4.

Viac informácií o daňovej evidencii a o „paušále“ nájdete TU.

 

Preukázateľne zaplatené poistné

Daňovník uvádza sumu zaplateného poistného na sociálne a zdravotné poistenie (vrátane nedoplatkov), ktoré zaplatil v roku 2021. To znamená, že súčasťou tejto sumy sú odvody (a nedoplatky) ktoré daňovník zaplatil medzi 1.1.2021 a 31.12.2021, t. j. platba odvodov za december 2020 zaplatená v januári 2021 sa tu uvádza ale platba odvodov za december 2021 zaplatená v januári 2022 sa tu neuvádza. Táto suma (pri paušálnych výdavkoch) je súčasťou sumy výdavkov v tabuľke č. 1, riadok 10 – Výdavky.

V súvislosti s poberaním corona príspevkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2021 je potrebné upraviť výšku výdavkov, ktoré z tejto podpory boli platené. Viac informácií a pomôcka na výpočet krátených odvodov pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (pri paušále) nájdete TU.

V tejto časti neuvádzate odvody, ktoré ste krátili z dôvodu čerpania príspevku Prvá pomoc.

Riadky 47 až 52 – Prehľad o vzniku daňových strát

Pri podávaní daňového priznania za rok 2021 platia nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty. Umorenie sa dá uplatniť dvomi nasledujúcimi spôsobmi: v prvom prípade majú daňovníci možnosť odpočtu daňovej straty počas piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôvodných štyroch na päť rokov. Tí daňovníci, na ktorých sa nevzťahuje štatút mikrodaňovníka, napríklad živnostníci, však majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50 percent zo základu dane, teda čiastkového základu dane. Straty sa neumorujú rovnomerne, teda podnikateľ môže uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len do výšky 50 percent zo základu dane.

 

mikrodaňovníka nemusí byť dodržaná podmienka maximálnej výšky 50 percent. V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021, a to v riadkoch 47 až 55. Na uplatňovanie umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1, 2, 3 daňového priznania. Pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, ak ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty, a to na základe nových pravidiel takto:

 1. a) jednu štvrtinu za rok 2017,
  b) jednu štvrtinu za rok 2018,
  c) jednu štvrtinu za rok 2019,
  d) a stratu za rok 2020 v maximálnej výške 50 percent zo základu dane podľa nových pravidiel.

 

Riadok 55 – Tu daňovník uvádza čiastkový základ dane z podnikania po odpočítaná daňových strát.

 

Riadky 73 až 75

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len na tzv. „aktívne príjmy“:

 • príjmy zo závislej činnosti  (zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania (napríklad. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a pod. podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

 

Nezdaniteľné časti základu dane si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. „pasívne príjmy“ (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, alebo pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 zákona o dani z príjmov a pod.).

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na DDS je možné uplatniť len do výšky 180 eur. Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti  alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu.

 

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

 

Riadok 95

Ak má daňovník zdaniteľné príjmy nižšie ako 49 790 eur a chce si uplatniť 15% sadzbu dane, uvádza výšku zdaniteľných príjmov v tomto riadku. Ak sumu zdaniteľných príjmov v tomto riadku neuvedie, nedôjde k zdaneniu 15% sadzbou dane.

 

Riadky 97 a 98

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí – pri metóde vyňatia príjmov: V riadku 97 daňovník uvádza vyňaté príjmy znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je živnostník  povinný platiť a ktoré sa vzťahujú k týmto príjmom. Jednoducho povedané:

– v riadku 97 uvedie základ dane, t. j. sumu: príjmy mínus výdavky v zahraničí mínus odvody v zahraničí. (Riadok 98 je výpočtový riadok).

 

Riadky 100 a 104

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí  – pri metóde zápočtu dane: V riadku 100 uvádza príjmy znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je živnostník povinný platiť a ktoré sa vzťahujú k týmto príjmom. Rovnako ako pri metóde vyňatia príjmov:

– v riadku 100 (DP typ B) uvedie základ dane, t. j. sumu: príjmy mínus výdavky v zahraničí mínus odvody v zahraničí. V riadku 101 uvedie daň zaplatenú v zahraničí z príjmov v zahraničí, ktorú je možné uznať na zápočet dane.(Riadok 102 až 104 je výpočtový riadok).

 

Riadok 117

V tomto riadku sa uvádza nárok na daňový bonus na dieťa (deti) uvedené v riadku 33. V tejto súvislosti pripomínam, že Národná rada SR schválila na základe pozmeňovacieho návrhu poslancov, že sa do zákona č. 67/2020 Z. z. dostal nový § 24ad, ktorý hovorí o tom, že pri posudzovaní výšky príjmov za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské a ošetrovné a aj príspevky „Prvá pomoc“V ustanovení § 24ad sa uvádza, že pokiaľ zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (t. j. 3 738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:

– príspevky “Prvá pomoc”, “Prvá pomoc+”, “Prvá pomoc++” vyplácané SZČO úradmi práce COVID dotácie z ministerstva kultúry,

– pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie

– pandemické ošetrovné.

 

Riadok 119

V tomto riadku sa uvádza výška daňového bonusu, ktorý bol daňovníkovi vyplatený v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa. Pokiaľ si daňovník v niektorom mesiaci neuplatnil daňový bonus, má možnosť si ho dodatočne uplatniť v daňovom priznaní – viď riadok 120.

 

Riadok 131

Daňovníkovi boli zo mzdy v priebehu roka zrážané preddavky na daň zo závislej činnosti. Sumu zrazených preddavkov daňovník uvedie v tomto riadku.

 

Riadok 133

Daňovník počas roka 2021 zaplatil preddavky na daň (ktorých povinnosť platiť vznikla na základe podaného daňového priznania za rok 2020). V tejto sume je zarátaný aj preddavok na rok 2021, ktorý zaplatil v marci 2022 a ktorý sa vzťahuje k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

 

XII. ODDIEL

Daňovník sa rozhodol poukázať 2% podielu zaplatenej dane občianskemu zduženiu. Za rok 2021 sa v daňovom priznaní uvádza okrem sumy už len IČO a názov príjemcu. Adresa príjemcu sa už neuvádza.

 

XIII. ODDIEL

Keďže mal daňovník aj podiel na zisku (dividendu) zo zahraničia, túto skutočnosť uvádza v tomto oddiele. Uvedie kód štátu 040 – Rakúsko, a druh príjmu podľa zákona o dani z príjmov (§ 3 ods.1 písm. e)) a sumu prijatého podielu.

V prípade ak by sa jednalo o príjmy zo zdrojov v zahraničí zo závislej činnosti alebo z podnikania v stĺpci Výdavky uvádza sumu výdavkov prislúchajúcich k týmto príjmom (v prípade príjmov z podnikania buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z príjmov, v prípade príjmov zo závislej činnosti tu uvádza zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie zaplatené v zahraničí). V stĺpci „z toho výdavky“ uvádza povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov zo závislej činnosti ako aj z príjmov z podnikania.

 

Riadok 153

Daňovník uvádza počet všetkých príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu (potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, rodné listy, sobášny list v prípade uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane ak došlo k sobášu v priebehu roka,…). Nakoľko „pevnou“ súčasťou daňového priznania sú tri prílohy, minimálny počet príloh v tomto riadku musí byť číslo 3.

 

XIV. ODDIEL

Netreba zabudnúť vyznačiť v tomto oddiele žiadosť o vyplatenie preplatku dane alebo žiadosť o vyplatenie daňového bonusu a uvedenie spôsobu zaslania preplatku alebo daňového bonusu.

 

Príloha č. 2

Daňovník uvádza výšku prijatej dividendy (200 eur), ako aj výšku zaplatenej  dane (20 eur). Keďže dividenda podlieha 7% dani z príjmov (14 eur), je možné započítať celú výšku dane (14 eur). Daňová povinnosť z osobitného základu dane je nula.

 

Príloha č. 3

V tejto prílohe daňovník uvádza výšku zaplateného poistného na sociálne a zdravotné poistenie zo závislej činnosti (suma v riadku 08 prílohy č. 3 sa rovná sume riadku 37) a tiež uvádza výšku zaplateného poistného na sociálne a výšku preddavkov na zdravotné poistenie z podnikania (súčet riadku 11 a 13 prílohy č. 3 sa rovná sume v riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov … na strane 4 daňového priznania). Rozdiel riadku 13 a riadku 14 je suma zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020, ktoré daňovník zaplatil v roku 2021.

V prílohe č. 3 neuvádzate sumu zaplatených odvodov z príjmov zo zdrojov v zahraničí.

V prílohe č. 3 neuvádzate ani odvody, ktoré ste krátili z dôvodu čerpania príspevku Prvá pomoc.

 

AUTOR: Miroslav Gandžala, účtovná spoločnosť AGRICO, s.r.o. https://www.agrico.sk/blog

Článok bol publikovaný v špeciálnej prílohe Hospodárskych novín.

Vzor DP B

Vzor DP B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁTE UŽ TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU ???

0