Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžeme uplatniť v daňovom priznaní

NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE

Nezdaniteľné časti základu dane (str. 8 DP B)

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (str. 8 DP B)

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka?

A.) Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19 936,22 eur = NČZD 4 511,43 eur

B.) Ak je základ dane vyšší ako 19.936,22 eur a nižší ako 37 981,94 eur tak NČZD je rozdiel medzi sumou 9.495,486 a ¼ základu dane daňovníka. VÝPOČET:  NČZD = 9 495,486 – (základ dane : 4)

C.) Ak je suma základu dane vyššia ako 37 981,94 eur, NČZD je nula.

 

OTÁZKA: V roku 2021 som podnikal len 6 mesiacov. Potom som bol evidovaný na úrade práce. Na akú výšku NČZD mám nárok?

Pokiaľ bol v roku 2021 váš základ dane nižší ako 19 936,22 eur máte nárok na NČZD vo výške 4 511,43 eur. NČZD sa nekráti podľa počtov mesiacov podnikania (zamestnania) a daňovník má nárok na NČZD za celý rok.

 
Kto nemá nárok na NČZD na daňovníka?

Na NČZD nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.) poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2021) alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období (pred 1.1.2021) a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (t.j. vyššia ako 4 511,43 eur). To znamená, ak je daňovník poberateľom dôchodku už k 1.1.2021, má nárok na uplatnenie NČZD v roku 2021 len vtedy, pokiaľ ročná suma vyplateného dôchodku v roku 20210 v úhrne nepresiahne sumu NČZD na daňovníka (jednoducho povedané – ak je úhrn vyplatených dôchodkov v roku 2021 niží ako 4 511,43 eur)v tomto prípade je NČZD daňovníka rozdiel medzi sumou 4 511,43 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

OTÁZKA: Starobný dôchodok som začal poberať 5.1.2021. Mám nárok na NČZD? Ak áno, v akej výške?

Pokiaľ bol v roku 2021 váš základ dane nižší ako 19 936,22 eur máte nárok na NČZD vo výške 4 511,43 eur (t.j. nárok na celú NČZD nakoľko ste k 1.1.2021 neboli poberateľom starobného dôchodku).

 

Čo sa neráta do sumy dôchodku? 

Do sumy vyplateného dôchodku sa neráta vdovský/vdovecký dôchodok, neráta sa ani vianočný príspevok (nakoľko tento je sociálnou dávkou a nie dôchodkom) a neráta sa ani invalidný dôchodok.

 
Na aké príjmy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len na tzv. „aktívne príjmy“:

 • príjmy zo závislej činnosti  (zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania (napríklad. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a pod. podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).
 
Na aké príjmy si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

Nezdaniteľné časti základu dane si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. „pasívne príjmy“ (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, alebo pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 zákona o dani z príjmov a pod.).

 

Otázka: Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka je možné uplatniť v daňovom priznaní za zomrelého podnikateľa ak zomrel 15.októbra 2021?

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka sa v tomto prípade nekráti a v daňovom priznaní je možné uplatniť plnú (ročnú) výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (samozrejme podľa výšky základu dane).

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku – príjem manželky (str. 2 DP B)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (str. 8 DP B)

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

 

Výšku dane môže živnostník ovplyvniť tým, že si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) nielen na seba ale aj na manželku/manžela, samozrejme za splnenia určených podmienok (manžel či manželka musia žiť v spoločnej domácnosti, starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotne postihnutím alebo poberať príspevok na opatrovanie).

Výška NČZD na manžela / manželku závisí od výšky základu dane daňovníka, ktorý si túto NČZD uplatňuje a od výšky vlastných príjmov manželského partnera (§11 ods.3 Zákona 595/2003). Treba ale dať pozor na to, ak mala manželka alebo manžel v priebehu roka 2021 príjem, o výšku tohto príjmu sa NČZD manželského partnera znižuje. Medzi takéto príjmy patrí príjem z pracovného pomeru, príjem z podnikania, materská a aj tehotenské. Naopak na výšku NČZD nemajú  daňový bonus, štátne sociálne dávky, štipendium.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela:

A.) Ak dosiahnete v zdaňovacom období roku 2021 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 37 981,94 eur, NČZD na manželku / manžela je:

 • 4 124,74 eur, ak manželka / manžel žijúca s ním v domácnosti nemal(a) žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 4 124,74 eur a vlastným príjmom manželky / manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka / manžel mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 124,74 eur. VÝPOČET:  NČZD = 4 124,74  – príjem manželky
 • nula, ak manželka / manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 124,74 eur

B.) Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2021 vyšší ako 37 981,94 eur a nižší ako 54 480,88 eur NČZD je:

 • rozdiel medzi sumou 13 620,22 a 1/4 základu dane daňovníka, ak manželka / manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem. (Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela je nula). VÝPOČET:  NČZD =  13 620,22 – (základ dane : 4 )
 • rozdiel medzi sumou 13 620,22 a 1/4 základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka / manžel  mala vlastný príjem. (Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela je nula). VÝPOČET: NČZD =  13 620,22 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky

C.) Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2020 vyšší ako 54 480,88 eur, NČZD je:

 • nula bez ohľadu na výšku príjmov manželky / manžela.

 

Čo sa započítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Započítava sa sem akýkoľvek príjem (aj keď je od dane oslobodený). Započítava sa sem aj:

– materské,

– nemocenské dávky,

– všetky druhy dôchodkov,

– podpora z úradu práce

– výhry a pod..

 
Čo sa nezapočítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezapočítava:

– zamestnanecká prémia

– daňový bonus

– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

– štátne sociálne dávky:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.).

Upozornenie: Za vlastný príjem manželky / manžela sa považuje príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky (zjednodušene odvody), ktoré manželka / manžel  v príslušnom zdaňovacom období bola / bol povinná / povinný z tohto príjmu zaplatiť.

 
Na aké príjmy si môžem uplatniť NČZD na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

 
Na aké príjmy si nemôžem uplatniť NČZD na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu (§6, ods. 3), na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§6, ods.4) ak nepatria do príjmov podľa §6, ods. 2 písm. a)., na príjmy podľa §7, ako aj na príjmy podľa §8.

 
Kedy si NČZD na manželku / manžela môžem uplatniť?

NČZD na manželku / manžela si môžete uplatniť len v prípade ak:

– manželka / manžel žije s vami v domácnosti a zároveň spĺňa jednu z týchto podmienok:

 • starala / staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti (§ 3 ods. 2 Zákona č. 571/2009 Z. z.),
 • v zdaňovacom období poberala / poberal peňažný príspevok na opatrovanie (Zákon č.447/2008 Z. z.),
 • bola / bol zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Upozornenie: Pokiaľ je ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok splnená iba jeden mesiac alebo počas niekoľkých kalendárnych mesiacov, môžete si uplatniť NČZD na manželku / manžela len o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého bola podmienka splnená.

PRÍKLAD: Manželka mala v roku 2021 príjem na základe dohody o pracovnej činnosti vo výške 1 283 eur. Celý rok 2021 sa starala o dieťa vo veku do 3 rokov a poberala materské vo výške 1 245 eur. Manžel mal základ dane z podnikania vo výške 39 250 eur. Na akú sumu NČZD na manželku má manžel nárok?

Výpočet bude nasledovný: [13 620,22 – (39 250/4) – 2 528] = 1 279,50. Manžel bude mať nárok na 1 279,50 eur NČZD na manželku.

PRÍKLAD: Daňovník si chce uplatniť NČZD na manželku, ktorej sa 2.4.2021 narodilo dieťa. Manželka v roku 2021 mala príjem zo zamestnania a poberala materské spolu vo výške 3 500 eur. Manžel mal základ dane 18 500 eur. Na akú výšku bude mať daňovník nárok na NČZD na seba a na manželku za rok 2021?

Na seba bude mať nárok na NČZD vo výške 4 511,43 eur, nakoľko jeho základ dane 18 500 eur bol nižší ako 19 936,22 eur.

U NČZD na manželku bude výpočet nasledovný: [(4 124,74 – 3 500):12] x 8 = 416,49. Manžel bude mať nárok na 416,49 eur NČZD na manželku.

OTÁZKA: Žijem v spoločnej domácnosti s družkou, ktorá je zdravotne postihnutá. Môžem si na ňu uplatniť NČZD? 

Nie, na družku si NČZD uplatniť nemôžete aj napriek tomu, že žijete v spoločnej domácnosti. NČZD je možné uplatniť si len na manželku.

OTÁZKA: Je potrebné nejakým spôsobom preukazovať pri podávaní daňového priznania nárok na NČZD na manželku? (Podmienky na uplatnenie spĺňam).

Nie, k daňovému priznaniu nie je potrebné prikladať doklady o vlastnom príjme manželky. V daňovom priznaní iba uvediete výšku vlastného príjmu manželky a tiež počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku (str. 2 DP B).

 

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele

 

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele – manželka (str. 2 DP B)

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele – deti (str. 2 DP B)

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele – daňovník, manželka, deti (str. 8 DP B)

 

 
Ako je to s nezdaniteľnou časťou základu dane pri preukázateľne zaplatenej úhrade súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou v roku 2021? V akej výške si ju môžem uplatniť?

Na základe novelizačného zákona č. 416/2020 Z. z., ktorého účinnosť je od 1.1.2021 sa vypustila zo zákona možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami. Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane bolo možné poslednýkrát použiť za zdaňovacie obdobie roka 2020..

 

Nezdaniteľná časť základu dane na DDS – III. pilier

Nezdaniteľná časť základu dane – DDS – III. pilier (str. 8 DP B)

 

 
Chcel by som si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier) aké sú podmienky?

Pokiaľ ste v roku 2021 platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu môžete si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier).

 

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

V prípade, ak spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.

 

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

Otázka: Môžem si nárok uplatniť aj z dokladov vystavených eKasou (parkovanie, občerstvenie), kde nie sú uvedené moje identifikačné údaje? Doklad (faktúru s uvedenými údajmi za pobyt mám).

Áno, môžete si uplatniť aj doklady z eKasy, nakoľko na zdokladovanie preukázateľne zaplatených úhrad vám bude slúžiť faktúra, na ktorej sú uvedené vaše identifikačné údaje.

 

Autor: Miroslav Gandžala

 

Predošlá téma “Príležitostné príjmy”
Nasledujúca téma už zajtra – “Daňový bonus”

URČITE SA VÁM ZÍDU TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU…

0