DAŇOVÁ EVIDENCIA 2023 a 2024

Od 2.1.2024 je k dispozícii už aj verzia pre rok 2024

Objednávkový formulár na konci stránky.

 

Najprv si pripomenieme všeobecné informácie o daňovej evidencii

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať aj v prípade ak ste zamestnávateľ a aj v prípade ak ste platiteľ DPH (na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..).

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) na strane 4 daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 na strane 4 v riadku “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“.

Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona (§ 38 – prehľad sankcií).

Jednoducho povedané, je zbytočné viesť jednoduché účtovníctvo, keď vám stačí len DAŇOVÁ EVIDENCIA, lebo …

… pri vedení daňovej evidencie stačí evidovať:

 • príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • daňové výdavky v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku [(§ 2 písm.m)]
 • zásoby a pohľadávky,
 • záväzky.

… výhodou daňovej evidencie je:

 • nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku (robíte len daňové priznanie)
 • nevzťahuje sa na vás zákon o účtovníctve
 • vyhnete sa prípadným pokutám, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve  
 • nemusíte viesť peňažný denník

Forma, akú si na evidenciu zvolíte nie je stanovená ale môžete si ju jednoducho, efektívne a pohodlne viesť v počítači pomocou pomôcky ….

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2023 a 2024

 • Evidencia príjmov a výdavkov
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku a zásob
 • Prehľad o príjmoch, výdavkoch, majetku, zásobách, financiách, pohľadávkach a záväzkoch
 • Údaje o zaplatených preddavkoch na ZP a odvodoch na SP (vo verzii 2.0. a vyššej)
 • Automatické prepočty a dynamické polia
 • Údaje vzájomne previazané
 • Kontrola správnosti zadávania údajov
 • Okamžitý prehľad o výsledku hospodárenia
 • Filtrovanie záznamov podľa akýchkoľvek kritérií
 • Kvalitné tlačové zostavy

DAŇOVÁ EVIDENCIA sa skladá z troch hárkov, ktoré sú navzájom prepojené a zmeny v ktoromkoľvek hárku sa premietnu v ostatných dvoch hárkoch. Jednotlivé hárky DAŇOVEJ EVIDENCIE sú:

1. Príjmy a výdavky

Tento hárok je tzv. “hlavný” hárok, ktorý slúži na evidovanie príjmov a výdavkov. V hornej časti hárka sú umiestnené všetky informácie o Majetku, Financiách, Príjmoch, Výdavkoch a údaj o Výsledku hospodárenia.

Údaje do okna MAJETOK sa automaticky načítavajú z hárku Majetok a zásoby a z hárku Pohľadávky a záväzky.

Údaje do okna STAV FINANCIÍ sa automaticky načítajú z údajov zadaných v jednotlivých riadkoch tohto – hlavného hárka.

Údaje do okien PRÍJMY a VÝDAVKY sa automaticky načítajú z údajov zadaných v jednotlivých riadkoch tohto – hlavného hárka.

Okno VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA zobrazuje rozdiel daňových príjmov a daňových výdavkov.

Do polí Počiatočný stav – Pokladne, VRP, Banky 1 a Banky 2 môžete zadať údaje konečných stavov z predošlého účtovného obdobia.

Časť Priebežná položka príjem a Priebežná položka výdaj slúži na automatickú kontrolu vyrovnanosti priebežných položiek. Pole je automaticky načítavané z údajov uvedených v jednotlivých riadkoch hárka.

Na otvorenie hárku Pohľadávky a záväzky alebo na otvorenie hárku Majetok a zásoby stačí kliknúť na tlačítko v pravej hornej časti hárku.

!!! NOVINKA vo verzii 3.0 – (od roku 2020)

V Daňovej evidencii v.3.0 – 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 vám formulár automaticky spočíta:

 • zaplatené preddavky SZČO na zdravotné poistenie
 • odvody SZČO na sociálne poistenie 
 • ostatné platby podnikateľa na zdravotné poistenie

Údaje potom stačí len uviesť v daňovom priznaní FO na strane 4 v časti “Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona”

…. a aj v prílohe č. 3 “Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

 

PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA PRÍJMY A VÝDAVKY

2. Pohľadávky a záväzky

Tento hárok DAŇOVEJ EVIDENCIE slúži na evidovanie POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV.

V okne Pohľadávky je automaticky zobrazený stav pohľadávok (počiatočný stav, pohľadávky za účtovné obdobie, inkaso pohľadávok počas účtovného obdobia a aktuálny stav pohľadávok).

V okne Záväzky je automaticky zobrazený stav záväzkov (počiatočný stav, záväzky za účtovné obdobie, úhrada záväzkov počas účtovného obdobia a aktuálny stav záväzkov).

Všetky údaje sa zároveň automaticky zobrazujú aj v “hlavnom” hárku v okne MAJETOK

V časti Počiatočný stav pohľadávok a Počiatočný stav záväzkov si môžete zadať počiatočné stavy z konečných stavov predošlého účtovného obdobia.

Na otvorenie hárku Príjmy a výdavky alebo na otvorenie hárku Majetok a zásoby stačí kliknúť na tlačítko v pravej hornej časti hárku.

PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

3. Majetok a zásoby

Tento hárok DAŇOVEJ EVIDENCIE slúži na evidovanie MAJETKU A ZÁSOB.

V okne Zásoby sa automaticky zobrazuje stav zásob podľa údajov v riadkoch hárku.

V okne Krátkodobý majetok sa automaticky zobrazuje stav krátkodobého majetku podľa údajov v riadkoch hárku.

V okne Dlhodobý majetok sa automaticky zobrazuje stav dlhodobého majetku podľa údajov v riadkoch hárku.

Všetky údaje sa zároveň automaticky zobrazujú aj v “hlavnom” hárku v okne MAJETOK.

V časti Počiatočný stav zásob a Počiatočný stav KM a DM si môžete zadať konečné stavy z predošlého obdobia.

Na otvorenie hárku Príjmy a výdavky alebo na otvorenie hárku Pohľadávky a záväzky stačí kliknúť na tlačítko v pravej hornej časti hárku.

PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA MAJETOK A ZÁSOBY

Pre lepšie zobrazenie nastavte si HD rozlíšenie v nastavení videa vpravo dole pod videom.

(Video zobrazuje prvú verziu DAŇOVEJ EVIDENCIE)

DAŇOVÁ EVIDENCIA je viazaná na obchodný názov a IČO (DIČ) a je možné ju použiť len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke a nie je možné ju použiť pre inú firmu alebo živnostníka,  to znamená, že v DAŇOVEJ EVIDENCII môže viesť evidenciu podľa § 6, ods. 11 len daňovník, na ktorého IČO (DIČ) bola vytvorená objednávka (viď VOP).

Formulár je primárne určený pre neplatcov DPH

Formulár je kompatibiný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

 

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2023

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2024

17,90 €

AKCIOVÁ CENA 12,80 €

Pre majiteľov ktorejkoľvek predošlej verzie (2022, 2021, 2020, 2019, 2018) len za 17,90 € 10,90 €

—————————————————————-

DAŇOVÁ EVIDENCIA 2022

15,90 €

AKCIOVÁ CENA 10,80 €

Pre majiteľov ktorejkoľvek predošlej verzie (2021, 2020, 2019, 2018) len za 7,72 €

 

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

 

Na základe objednávky vám bude vystavená faktúra, ktorú vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ak pomôcku objednávate pre inú SZČO (podnikateľa), uveďte prosím v poznámke objednávky IČO a názov tejto SZČO (podnikateľa).

Ihneď po úhrade faktúry vám DAŇOVÚ EVIDENCIU zašleme mailom.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0