Podmienky používania cookies

Podmienky používania webovej stránky

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.agrico.sk  je spoločnosť AGRICO, s.r.o., so sídlom: Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494, DIČ: 2021479647, v mene ktorej koná Miroslav Gandžala. spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6051/S (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre vyššie uvedenú stránku  (ďalej ako “naša webová stránka”)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a Spoločnosť  nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov. 

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste našim klientom a poskytli ste nám OÚ, budú použité na nasledovné účely, nakoľko našou hlavnou činnosťou je agenda účtovníctva, mzdy a personalistika a poradenstvo, kde  vystupujeme zväčša ako sprostredkovateľ.  Ak, ste zamestnanec, ktorému spracúvame mzdu  osobné údaje nám poskytol Váš zamestnávateľ.

V ods. 2.1, 2.2 vystupujeme ako sprostredkovateľ. V odsekoch 2.3 až 2.7 ako prevádzkovateľ.

2.1 Mzdy a personalistika

Účelom spracúvania OÚ v danom IS v mene prevádzkovateľa (prostredníctvom sprostredkovateľa) je  plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
 2. b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
 3. c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 4. d) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
 5. e) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
 6. f) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
 7. g) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Sprostredkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb a to  v rozsahu – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo,  trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (najmä tel. číslo/ e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením,  údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte FO, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym poplatkom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe výkon. Rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme alebo pracovnej činnosti, údaje  o rodinných príslušníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná škola, údaje o manželovi alebo manželky, deťoch, rodičoch detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, OÚ spracúvané na potvrdeniach, sobášny list a rodný list.

Právny základ

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.

 

2.2 Účtovné doklady

Účelom spracovania účtovnej agendy je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.

Sprostredkovateľ spracúva OÚ v rozsahu  meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo / e-mail), číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.

2.3 Daňové priznania pre fyzické osoby

Účelom spracúvania predmetného IS je spracúvanie daňového priznania  fyzickým osobám.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v rozsahu meno a priezvisko, titul, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, výška mzdy, daňový bonus, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa,  meno a priezvisko manžela/manželky, mzda manžela/manželky,  dátum narodenia manžela/manželky, rodné číslo manžela/manželky, potvrdenia o výške rodičovského/materského príspevku, potvrdenie o výške podpory v nezamestnanosti, sobášny list, rodný list detí (príloha k DP).

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.

 2.4 Registrácia

 1. i) Hosťovskej zóny

Účelom je zriadenie a administrácia  užívateľského účtu do hosťovskej zóny, registrovaným užívateľom hosťovskej zóny je umožnené stiahnuť si vzorové dokumenty označené *.

Hosťovský užívateľ po vyplnení objednávkového formulára zadáva firemné údaje spoločnosti,  je vylúčené aby objednávkový formulár vyplnila fyzická osoba, nakoľko vzorové dokumenty nie sú určené pre spotrebiteľov. Vzorové dokumenty sú určené pre fyzickú osobu podnikajúcu alebo právnické osoby. Kontaktné údaje (e-mail) uvedené v objednávkovom formulári slúžia za účelom kontaktovania  a zaslania dokumentácie.

Hosťovská zóna je priestor, ktorý je vyhradený záujemcom/užívateľom, ktorí nie sú klientmi spoločnosti.

Právny základ:

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo a e –mail.

 1. ii) Klientska zóna

Účelom je zriadenie a administrácia  užívateľského účtu do klientskej zóny, registrovaným užívateľom klientskej zóny je umožnené stiahnuť si vzorové dokumenty, dôležité oznamy pre klientov. V klientskej zóne má klient možnosť si zriadiť vlastnú zložku MOJE DKUMENTY.

Klientska zóna je priestor, ktorý je vyhradený len klientom prevádzkovateľa.

Právny základ:

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo a e-mail.  

2.5 Uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Osobné údaje spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2.6 Obchodná komunikácia (evidencia)

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Osobné údaje spracúvame:

 • meno, priezvisko, titul, podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Právny základ:

Spracúvanie je nevyhnutné na  účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulých odberateľsko/dodávateľských vzťahov.

2.7 Zmluvy

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

Osobné údaje spracúvame:

 • meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, miesto narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP.

 

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

2.8 Marketing

Zasielanie newslettrov, účtovných notifikácií, výsledkov monitoringu právnych predpisov a pod. klientom prevádzkovateľa, resp. osobám oprávneným konať v mene klienta.

Osobné údaje spracúvame:

 • meno, priezvisko, e-mail

Právny základ:

Spracúvanie je nevyhnutné na  účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom je informovať o novinkách, aktualizáciách produktoch prevádzkovateľa (napr. ak si zákazník zakúpil vzor, tak ho prevádzkovateľ informuje aktualizácií).

3 TRETIE STRANY

3.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

3.2  Vaše osobné údaje sú  poskytnuté tretím stranám. OÚ sú spracovávane v zmysle zásad GDPR ako i Zákona a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 5 Doba spracúvania.

3.3 Počas spracúvania  osobných údajov Vaše osobné údaje poskytujeme: 

– Finančná správa (napr. daňové úrady).

– Sociálna poisťovňa.

– Zdravotné poisťovne.

– Orgány štátnej správy (napr. Inšpektorát práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

– Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny).

– Štatistický úrad.

– Exekútorské úrady.

– Súdy.

– Orgány činné v trestnom konaní (napr. Polícia SR).

– Colná správa.

– Komerčné poisťovne (napr. životné poisťovne).

– Dôchodkové fondy.

– Banky (napr. NBS a komerčné banky).

– Slovenská pošta.

– Lekári a zdravotnícke zariadenia

4 MLADŠÍ AKO  16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento web nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie dotknutej osoby.

5 DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo zrušenia súhlasu.

 1. 1 Doba spracúvania osobných údajov

– pre bod 2.1 – mzdy a personalistika. Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej požiadavky.

 1. Mzdové listy 20 rokov
 2. Výplatné pásky 10 rokov
 3. Rodinné a materské príspevky   5 rokov
 4. Potvrdenia a prehlásenie k dani z príjmov   5 rokov
 5. Zrážky zo mzdy   5 rokov
 6. Podklady ku mzdám   5 rokov
 7. Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia)
 8. Evidencia dochádzky   3 roky
 9. Evidencia dovoleniek   3 roky
 10. Popisy pracovných činností               5 rokov
 11. Dohoda o pracovnej činnosti   5 rokov
 12. Dohoda o vykonaní práce   5 rokov
 13. Dohoda o brigádnickej práci študenta   5 rokov
 14. Dohody o hmotnej zodpovednosti               3 roky (po zrušení)
 15. Nemocenské poistenie – prihlášky, odhlášky, zmeny  10 rokov
 16. Potvrdenie práceneschopnosti – evidencia, štatistika  10 rokov
 17. Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia               5 rokov
 18. BOZP   5 rokov
 • Pre bod 2.2 – účtovné doklady – 5 – 10 rokov. Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej požiadavky.
 • Pre bod 2.3 – daňové priznania – 10 rokov. Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej požiadavky.
 • Pre bod 2.4 – registrácia – osobné údaje z konta sa vymažú do 1 roka od posledného prihlásenia.
 • Pre bod 2.5 – uplatňovanie práv dotknutých osôb – do 1 roka od vybavenia žiadosti.
 • Pre bod 2.6 – obchodná komunikácia (evidencia) – do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 • Pre bod 2.7 – zmluvy – 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
 • Pre bod 2.8 – marketing – 3 roky, od uskutočnenia poslednej služby/objednávky.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google,). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

7 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

8 IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.agrico.sk prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte  aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

10 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

 Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi (sprostredkovateľovi) – účtovníkovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 •  Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11 COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)

Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 • Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

11.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, sa na stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

 • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 • Opera:help.opera.com
 • Safari:support.apple.com

Využívame tieto cookies na webovej stránke.

Potrebné

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Cookie

Poskytovateľ

Účel

Trvanie

Typ

PHPSESSID

 

 

Tento súbor cookie je prirodzení pre PHS aplikácie.

 

 

 

Nutné

quform_session_ec732dc1a91064f67c76a0317e8809f7

 

 

 

 

 

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

Cookie

Poskytovateľ

Účel

Trvanie

Typ

_gid

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.

 

1 deň

Analytics

_ga

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

 

2 roky

Analytics

_gat

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný programom Google Universal Analytics na zníženie rýchlosti žiadostí o obmedzenie kolízie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

1 minútu

Výkonné

Pluginy sociálnych sietí

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

11.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky.  Používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje sa automaticky premazávajú.

12 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti:            AGRICO, s.r.o.

sídlo:                                                  Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom

IČO:                                                   36 037 494

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo:  agrico@agrico.sk / 0905 320 070

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

názov obchodnej spoločnosti:            KROČKA & PARTNERS s.r.o.

sídlo:                                                  Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava

Kontaktné údaje:                               e – mail: dpo@krockapartners.sk

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto aktualizované  informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.03.2020. Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

0