Podmienky používania cookies

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.agrico.sk  je spoločnosť AGRICO, s.r.o., so sídlom: Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494, DIČ: 2021479647, v mene ktorej koná Miroslav Gandžala. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6051/S (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.agrico.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len “GDPR” a “ZÁKON”).

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste našim klientom a poskytli ste nám OÚ, budú použité na nasledovné účely, nakoľko našou hlavnou činnosťou je agenda účtovníctva, miezd a personalistiky a poradenstva, kde  vystupujeme zväčša ako sprostredkovateľ.  Ak, ste zamestnanec, ktorému spracúvame mzdu osobné údaje nám poskytol Váš zamestnávateľ.

2.1 Mzdy a personalistika

Účelom spracúvania OÚ v danom IS v mene prevádzkovateľa (prostredníctvom sprostredkovateľa) je  plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,

d) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

e) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

f) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

g) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Sprostredkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb a to  v rozsahu – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo,  trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (najmä tel. číslo/ e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením,  údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte FO, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym poplatkom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe výkon. Rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme alebo pracovnej činnosti, údaje  o rodinných príslušníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná škola, údaje o manželovi alebo manželky, deťoch, rodičoch detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, OÚ spracúvané na potvrdeniach, sobášny list a rodný list.

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.

2.2 Účtovné doklady

Účelom spracovania účtovnej agendy je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.

Sprostredkovateľ spracúva OÚ v rozsahu  meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo / e-mail), číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

2.3 Daňové priznania pre fyzické osoby a právnické osoby

Účelom spracúvania predmetného IS je spracúvanie daňového priznania fyzickým osobám a právnickým osobám.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v rozsahu meno a priezvisko, titul, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, výška mzdy, daňový bonus, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa,  meno a priezvisko manžela/manželky, mzda manžela/manželky,  dátum narodenia manžela/manželky, rodné číslo manžela/manželky, potvrdenia o výške rodičovského/materského príspevku, potvrdenie o výške podpory v nezamestnanosti, sobášny list, rodný list detí (príloha k DP).

 Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 2.4 Registrácia

i) Hosťovskej zóny

Účelom je zriadenie a administrácia  užívateľského účtu do hosťovskej zóny, registrovaným užívateľom hosťovskej zóny je umožnené stiahnuť si vzorové dokumenty označené *.

Hosťovský užívateľ po vyplnení objednávkového formulára zadáva firemné údaje spoločnosti,  je vylúčené aby objednávkový formulár vyplnila fyzická osoba, nakoľko vzorové dokumenty nie sú určené pre spotrebiteľov. Vzorové dokumenty sú určené pre fyzickú osobu podnikajúcu alebo pre právnické osoby. Kontaktné údaje (e-mail) uvedené v objednávkovom formulári slúžia za účelom kontaktovania  a zaslania dokumentácie.

Hosťovská zóna je priestor, ktorý je vyhradený záujemcom/užívateľom, ktorí nie sú klientmi spoločnosti.

Právny základ:

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo a e –mail.

ii) Klientska zóna

Účelom je zriadenie a administrácia  užívateľského účtu do klientskej zóny, registrovaným užívateľom klientskej zóny je umožnené stiahnuť si vzorové dokumenty, dôležité oznamy pre klientov. V klientskej zóne má klient možnosť si zriadiť vlastnú zložku MOJE DOKUMENTY.

Klientska zóna je priestor, ktorý je vyhradený len klientom prevádzkovateľa.

Právny základ:

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo a e-mail.

2.5 Uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2.6 Obchodná komunikácia (evidencia)

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Osobné údaje spracúvame:

 • meno, priezvisko, titul, podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Právny základ:

Spracúvanie je nevyhnutné na  účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.7 Zmluvy

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

Osobné údaje spracúvame:

 • meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, miesto narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP.

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

3 TRETIE STRANY

3.1 Osobné údaje sú spracúvame našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

3.2  Vaše osobné údaje sú  poskytnuté tretím stranám. OÚ sú spracovávame v zmysle zásad GDPR ako i Zákona a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 5 Doba spracúvania.

3.3 Počas spracúvania  osobných údajov Vaše osobné údaje poskytujeme:

– Finančná správa (napr. daňové úrady)

– Sociálna poisťovňa

– Zdravotné poisťovne

– Orgány štátnej správy (napr. Inšpektorát práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)

– Štatistický úrad

– Exekútorské úrady

– Súdy

– Orgány činné v trestnom konaní (napr. Polícia SR)

– Colná správa

– Komerčné poisťovne (napr. životné poisťovne)

– Dôchodkové fondy

– Banky (napr. NBS a komerčné banky)

– Lekári a zdravotnícke zariadenia

4 MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento web nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho.

5 DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo zrušenia súhlasu.

5.1 Doba spracúvania osobných údajov

Mzdy a personalistika.

a) Mzdové listy – 20 rokov

b) Výplatné pásky – 10 rokov

c) Rodinné a materské príspevky – 5 rokov

d) Potvrdenia a prehlásenie k dani z príjmov – 5 rokov

e) Zrážky zo mzdy – 5 rokov

f) Podklady ku mzdám – 5 rokov

g) Osobné spisy zamestnancov – 70 rokov (od narodenia)

h) Evidencia dochádzky – 3 roky

i) Evidencia dovoleniek – 3 roky

j) Popisy pracovných činností – 5 rokov

k) Dohoda o pracovnej činnosti – 5 rokov

l) Dohoda o vykonaní práce – 5 rokov

m) Dohoda o brigádnickej práci študenta – 5 rokov

n) Dohody o hmotnej zodpovednosti – 3 roky (po zrušení)

o) Nemocenské poistenie – prihlášky, odhlášky, zmeny – 10 rokov

p) Potvrdenie práceneschopnosti – evidencia, štatistika – 10 rokov

q) Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia – 5 rokov

r) BOZP – 5 rokov

Účtovné doklady – 5–10 rokov

Daňové priznania – 10 rokov

Registrácia – osobné údaje z konta sa vymažú do 1 roka od posledného prihlásenia

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – do 1 roka od vybavenia žiadosti

Obchodná  komunikácia (evidencia) – do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Zmluvy – 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google,). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

7 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

8 IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
9 BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.agrico.sk prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte  aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

10 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba môže byť: klient, zamestnanci klienta, registrovaný užívateľ.

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi (sprostredkovateľovi) – účtovníkovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Súhlas môžete odvolať tu

 • Právo na prístup k informáciám

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11 COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

11.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.agrico.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.agrico.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.agrico.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. AGRICO, s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

11.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.agrico.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

12 MÁTE OTÁZKY?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov obchodnej spoločnosti:           AGRICO, s.r.o.

Sídlo:                                                 Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom

IČO:                                                   36 037 494

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo:   agrico@agrico.sk / 0905 320070

Kontaktné údaje zodpovednej osoby – e–mail: office@krockapartners.sk

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.