• Viete aká je výška ročného a mesačného daňového bonusu zamestnanca alebo SZČO v roku 2023 ???

 • Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca či SZČO a veku a počtu detí ???

 • Je vám jasné, na akú výšku bonusu má zamestnanec alebo SZČO nárok ???

 • V roku 2023 je v daňovom priznaní možné na získanie vyššieho bonusu uplatniť príjem (ČZD) druhej osoby. Viete ako na to pri výpočte bonusu v tomto prípade ???

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku ročného daňového bonusu platného od 1.1.2023 len po zadaní niekoľkých údajov:

 • čiastkového základu dane osoby, ktorá žiada o bonus
 • čiastkového základu dane druhej osoby (ak chcete získať čo najvyššiu alebo maximálnu sumu daňového bonusu pri uplatnení ČZD druhej osoby)
 • údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…

 • 140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov

…ale daňový bonus je najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní čiastkového základu dane oprávnenej osoby a čiastkového základu dane druhej osoby a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, na ktorú má daňovník nárok. V pomôcke nájdete aj údaje o výške bonusov podľa jednotlivých mesiacov. Tieto údaje žiadna iná pomôcka (portál Finančnej správy, Kros,…) neponúka. Na základe takejto podrobnej analytiky si môžete skontrolovať bonus (jeho výšku) na mesačnej báze.

POPIS FORMULÁRA – VERZIA 5.0.0 (2023)

STAČÍ LEN vyplniť základné údaje….

A.) v časti Čiastkový základ dane (ČZD) vyplniť výšku čiastkového základu dane žiadateľa (1) a sumu ČZD druhej posudzovanej osoby (2) ak si chcete uplatniť vyššiu alebo maximálnu sumu daňového bonusu.

B.) v časti (4) a (5) vyplniť údaje o osobe, ktorá si uplatňuje daňový bonus. V časti (6) a (7) údaje o druhej posudzovanej osobe, ktorej ČZD si uplatňujete. Spoločný ČZD (3) sa spočíta automaticky.

C.) v časti (8) uvediete mená detí a v časti (9) uvediete dátumy narodenia detí. V časti (10) označíte mesiace, kedy si na každé dieťa uplatňujete daňový bonus. V pomôcke je možné vypočítať bonus až pre 6 detí.

… a to je všetko, čo je potrebné zadať.

V časti (11) sa vám informatívne zobrazí výška daňového bonusu za každý mesiac. Môžete si tak skontrolovať výšku bonusu na mesačnej báze. V časti (12) je súčet mesačných daňových bonusov.

 

A teraz hlavný prehľad….

Do hlavného prehľadu sa zo vstupného hárku automaticky prenesú údaje o deťoch (13), kde sa vypočíta a zobrazí vek detí, ktorý je zásadný na výpočet nároku na bonus. Taktiež sa automaticky prenesú údaje o ČZD (14), (15), (16) ako aj údaje o osobe, ktorá si uplatňuje daňový bonus (17), (18).

V časti (19) sa zobrazí počet detí podľa veku do 18 rokov a nad 18 rokov.

V časti (20) pomôcka automaticky označí počet detí, ktoré majú nárok na daňový bonus.

V časti (21) pomôcka automaticky označí nárok na daňový bonus podľa počtu a veku detí, ktorý prináleží zamestnancovi (SZČO) podľa počtu a veku detí. Zároveň pomôcka vypočíta maximálnu možnú sumu  daňového bonusu podľa počtu a veku detí a farebne označí nárok na maximálnu sumu daňového bonusu, ktorý prináleží zamestnancovi (SZČO) podľa počtu a veku detí. Ak zamestnanec (SZČO) nespĺňa nárok na plnú výšku bonusu, pomôcka automaticky dynamicky označí túto skutočnosť zvýraznením poľa “…ale dostane” a zároveň sa zvýrazní suma bonusu, na ktorý má zamestnanec (SZČO) nárok. UPOZORNENIE: Tieto informatívne údaje pomôcka zobrazuje ako ÚPLNÝ ROČNÝ nárok v prípade, že si daňovník uplatňuje bonus na VŠETKY deti počas VŠETKÝCH 12 mesiacov. Skutočný nárok na daňový bonus podľa počtu mesiacov je uvedený v časti (23) – “Daňový bonus na uplatnenie”.

V časti (22) sa zobrazujú deti a počet mesiacov, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.

V časti (23) “Daňový bonus na uplatnenie” je uvedený NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS, ktorý si môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní.

Pomôcka sleduje prekročenie veku dieťaťa (25 rokov) a bonus za takéto dieťa nevypočíta.

V pravej hornej časti sa vám po kliknutí otvorí § 33 aktuálne platného Zákona 595/2003 z.z..

UKÁŽKOVÁ VERZIA

(Po stiahnutí a otvorení povoľte úpravy v hornej lište)

Po stiahnutí povoľte úpravy v hornej lište

Ukážkovú verziu sťahujte tu

 

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

Číslo verzie pomôcky, ktorú momentálne používate je uvedené v ľavej dolnej časti: “Ver. X.X.X (DD.MM.RRRR)”

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0