fbpx

DAŇOVÝ  BONUS 2019

Aká je výška daňového bonusu za rok 2019?

Výška daňového bonusu v roku 2019 je:

– 22,17 eura mesačne pre dieťa vo veku od 6 rokov

– 22,17 eura mesačne pre dieťa vo veku do 6 rokov za mesiace január až marec 2019

– 44,34 eura mesačne pre dieťa vo veku do 6 rokov za mesiace apríl až december 2019 (dvojnásobný daňový bonus).

Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2019?

Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 3.120,00 eur,

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 3.120,00 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2019 poberali DB v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie DB vo výške minimálne 260,00 eur, ale v úhrne za celý rok 2019 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 3.120,00 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na DB sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 3.120,00 eur, nemôžete si uplatniť nárok na DB aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 3.120,00 eur.

TIP: Nárok na daňový bonus v DP si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy). Pokiaľ ste si DB uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním DP si neuplatňujete doplatok pomernej časti DB, nemáte povinnosť k DP dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.

Môže si a ak áno, od kedy uplatniť manžel daňový bonus na dieťa manželky?

Otázka: Ak zamestnanec uzatvoril manželstvo v 10/2019 a jeho manželka má dieťa z predchádzajúceho manželstva, môže si manžel uplatniť daňový bonus na dieťa? Ak áno tak od 10/2019 alebo od 11/2019?

Manžel si môže uplatniť daňový bonus na dieťa od mesiaca 11/2019.

Ako je to s dokladovaním potvrdenia o návšteve školy od 1.12.2019?

S účinnosťou od 1.12.2019 sa zákonom 221/2019 Z.z. podľa  čl. XV mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v § 37 ods. 3.

Zamestnanec naďalej predkladá potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (FO, s.r.o. a pod.), ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu.

– Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti alebo daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý bude podávať daňové priznanie za rok 2019 nebude správcovi dane (FS) predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR za účelom uplatnenia daňového bonusu. Povinnosť predložiť potvrdenie o návšteve školy zostáva pri štúdiu v zahraničí.

Autor: © Miroslav Gandžala

TÉMA – Dvojnásobný daňový bonus od 1.4.2019

 

 

MÁTE UŽ TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU ???

0