Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

 

Členenie DPH a KV DPH (ver. 3.0.4)

 • Nie ste si istí, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad???
 • Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ???
 • Použili ste správny oddiel v KV DPH ???
 • Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ???

 Táto pomôcka vám to všetko prezradí ….

Pomôcka je určená pre všetkých účtovníkov, ktorí účtujú DPH. Pomôcka obsahuje 62 !!! účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi a slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH.

Čísla riadkov tlačiva DP k DPH sú od verzie 3.0.1 uvádzané pre tlačivo platné pre rok 2020 a aj pre tlačivo DP k DPH platné pre rok 2021 a neskôr, nakoľko v roku 2021 došlo k zmene čísla riadkov tlačiva DP k DPH.

STAČIA LEN 2 KROKY…

1 – vyberiete si zo zoznamu, či sa jedná o DPH na VSTUPE alebo o DPH na VÝSTUPE

2 – z rozbaľovacieho zoznamu si zvolíte konkrétny DPH prípad. Vždy sú ponúkané možnosti na len VSTUPE alebo len na VÝSTUPE, podľa toho, čo ste si zvolili v bode 1.

…. a pomôcka vám ukáže správne zatriedenie DPH do riadkov daňového priznania, do oddielov KV a aj do SV DPH (ak sa jedná o transakciu, ktorá sa uvádza v SV DPH).

V pomôcke sú aj doplňujúce (vysvetľujúce) informácie k jednotlivých prípadom, kde je potrebné bližšie špecifikovať niektoré členenie (odvolávky na zákon, vysvetľujúce poznámky a pod.).

Môžete si doplniť vlastnú poznámku ku konkrétnemu účtovnému prípadu. Po kliknutí na tlačítko sa otvorí stránka s možnosťou zadania vlastnej poznámky.

Súčasťou pomôcky sú aj priame linky na aktuálny zákon o DPH, na §§ týkajúce sa KV DPH a SV DPH, na formuláre tlačív (DPH, KV, SV) a aj poučenie ku KV DPH.

Viac info a pomôcku ČLENENIE DPH A KV DPH nájdete na stránke  https://agrico.sk/cleneniedph/

Pomôcka existuje aj vo verzii pre používateľov účtovného programu Pohoda od firmy Stormware, v ktorej sú navyše uvedené aj členenia používané týmto účtovným programom.

Viac info a pomôcku ČLENENIE DPH A KV DPH PRE POHODU nájdete na stránke  https://agrico.sk/clenenie/

 

Daňová evidencia 2019, 2020, 2021, 2022

Pomôcka Daňová evidencia slúži na vedenie evidencie pre podnikateľov, ktorí nechcú viesť klasické jednoduché účtovníctvo. Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať aj v prípade ak ste zamestnávateľ a aj v prípade ak ste platiteľ DPH (na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..). Výhodou daňovej evidencie je, že pri jej vedení daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve.

Pri vedení daňovej evidencie stačí evidovať:

 • príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňové  výdavky  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti   účtovných dokladov,
 • hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku (§ 2 písm.m),
 • zásoby a pohľadávky,
 • záväzky.

Ponúkaný formulár Daňovej evidencie vám umožňuje:

 • evidovať príjmy avýdavky
 • evidovať pohľadávky azáväzky
 • evidovať majetok a zásoby
 • mať prehľad o príjmoch, výdavkoch, majetku, zásobách, financiách, pohľadávkach a záväzkoch
 • realizovať automatické prepočty a využívať dynamické polia
 • údaje sú vzájomne previazané
 • kontrolovať správnosť zadávania údajov
 • mať okamžitý prehľad o výsledku hospodárenia
 • filtrovať záznamy podľa akýchkoľvek kritérií
 • vytvárať kvalitné tlačové zostavy
 • NOVINKA – automatický súčet odvodov SZČO do ZP a SP, ktoré prevediete priamo do DP

 Viac info a pomôcku DAŇOVÁ EVIDENCIA nájdete na stránke  https://agrico.sk/de/

 

Evidencia dochádzky 2020, 2021, 2022

Pomôcka „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej dochádzky zamestnancov a umožňuje:

 • automatické súčty jednotlivých druhov odpracovanej doby
 • kontrolu jednotlivých polí na základe zadaných údajov
 • automatické farebné označovanie pracovných dní, sobôt, nedieľ a sviatkov podľa integrovaného pracovného kalendára 
 • zobraziť nielen „pevné“ sviatky, ale aj pohyblivé sviatky (veľkonočné) a dokonca aj tzv. „jednorazové“ sviatky
 • pri zadaní mesiaca a roka dôjde k zobrazeniu fondu pracovného času konkrétneho mesiaca (počet pracovných dní a hodín, počet sviatkov, počet dní a hodín vrátane sviatkov). Nepotrebujete papierový plánovací kalendár s fondom pracovného času
 • možnosť výberu typu pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca
 • sledovať a kontrolovať denný úväzok. Pri prekročení sa zobrazí upozornenie
 • sledovať a kontrolovať povolené nadčasy mesačne ale aj počas roka. Pri prekročení sa zobrazí upozornenie
 • evidovať neprítomnosti počas mesiaca ale aj počas roka (dovolenky, náhradné voľná, práceneschopnosti, ošetrovné, služobné cesty)
 • evidovať poskytovanie a čerpanie stravných lístkov (s automatickou kontrolou na počet hodín)

 Viac info a pomôcku  EVIDENCIA DOCHÁDZKY nájdete na stránke  https://agrico.sk/evidencia-dochadzky-oznam/

 

Registračná karta zamestnanca

Zamestnávateľovi okrem mesačných povinností vzniká celý rad povinností nielen pri vzniku pracovného pomeru, ale aj pri jeho ukončení. Všetky povinnosti sú limitované časom splnenia a nedodržanie termínu alebo opomenutie splnenia si niektorých z týchto povinností môže mať veľmi nepríjemné dôsledky vo vymeraní vysokých pokút a sankcií zo strany kontrolných orgánov.

Registračná karta zamestnanca slúži na sledovanie povinností zamestnávateľa pri vzniku a ukončení pracovného pomeru alebo dohody. Po vybratí druhu pracovného pomeru alebo typu dohody z rozbaľovacieho zoznamu dôjde k automatickému dynamickému vyplneniu a popisu jednotlivých povinností aj s uvedením termínu, dokedy je potrebné uvedenú povinnosť splniť. Takto máte prehľad, kedy ste napríklad odoslali prihlášky do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pod. a nemôže sa vám stať, že opomeniete splniť niektorú z povinností. Formulár si môžete vytlačiť a založiť ako súčasť osobného spisu zamestnanca.

Viac info a pomôcku REGISTRAČNÁ KARTA ZAMESTNANCA  nájdete na stránke  https://agrico.sk/rk/

 

Evidencia účtovníka

 • Stíhate evidovať a kontrolovať všetky vaše účtovné termíny a všetky vaše povinnosti?
 • Nezabudli ste niečo urobiť, poslať?
 • Máte prehľad vo vašich účtovných povinnostiach?

 

Na uľahčenie vašej každodennej účtovníckej práce vám poslúži práve táto pomôcka. V nej máte pohromade v rámci jedného hárka všetkých klientov a všetky povinnosti a navyše vždy k dispozícii len na jeden klik myšou. V tejto pomôcke máte pohromade všetky účtovné jednotky, ktorým spracovávate účtovníctvo ako aj všetky povinnosti a termíny.

Záznamy môžete ľubovoľne filtrovať podľa jednotlivých klientov, podľa typu povinností, podľa stupňa rozpracovanosti jednotlivých povinností a tiež podľa dátumov. Samozrejmosťou je aj možnosť tlače prehľadných zostáv.

Viac info a pomôcku EVIDENCIA ÚČTOVNÍKA nájdete na stránke  https://agrico.sk/evidencia-uctovnika/

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku (MS Office Word)

Tlačivá s “vyplniteľnými poľami” pre MS Office Word. “Vyplniteľné polia” sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je zaistené to, aby ste si omylom neprepísali “hlavný” text, ktorý sa v tlačive nemení. Samozrejme je možné editovať aj “hlavný” text tlačiva podľa vašej potreby. Dátumové polia môžete vyplniť prostredníctvom vstavaného kalendára. V tlačivách, kde je potrebné uvádzať stupeň náročnosti práce, si môžete stupeň náročnosti vybrať z rozbaľovacieho zoznamu.

Všetky ponúkané tlačivá sú vytvorené v zmysle Zákonníka práce a iných predpisov a zákonov.

Na používanie týchto tlačív potrebujete len MS OFFICE Word vo verzii 2007 a vyššej. V prípade používania verzie 2003 a nižšej je jediné obmedzenie v tom, že nie je možné prechádzať medzi “vyplniteľnými poľami” pomocou tabulátora. Tlačivá je ale možné bez obmedzení používať (vypĺňať aj editovať) ako klasický textový dokument.

K dispozícii sú tlačivá všetkých druhov PRACOVNÝCH ZMLÚV, DOHÔD, tlačivá HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI, tlačivá PRACOVNEJ NÁPLNE, tlačivá súvisiace s UKONČENÍM PRACOVNÉHO POMERU a DOHÔD, OZNÁMENIA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU alebo DOHODY, DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY, ŽIADOSŤ O POUKAZOVANIE MZDY NA ÚČET ako aj SÚHLAS SO ZASIELANÍM VÝPLATNEJ PÁSKY ELEKTRONICKY a mnohé ďalšie….

Všetky tlačivá pre MS WORD nájdete na stránke  https://agrico.sk/tlaciva/

 

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda

 

 • Vypisujete pracovné zmluvy, dohody, pracovné náplne, hmotné zodpovednosti, dokumenty potrebné pri vzniku, zmene alebo ukončení pracovného pomeru, …, … „ručne“?
 • Stále dookola pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru, či dohody vypisujete všetky údaje o zamestnancovi niekoľkokrát do každého tlačiva?
 • Máte tieto dokumenty kade-tade na rôznych miestach v počítači?
 • Nemajú tieto dokumenty jednotnú formu?
 • Sú dokumenty pracovno-právnych vzťahov, ktoré používate v zmysle platných zákonov? Spĺňajú potrebné náležitosti?
 • Chcete si ušetriť hromadu času? Pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru (alebo dohody) vám bude stačiť pár minút na vytlačenie úplne všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru. Len vyberiete zamestnanca v zozname pracovných pomerov a kliknete na TLAČ.

 

KOMPLET NOVO VYTVORENÉ tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda slúžia na tlač priamo z účtovného programu. Stačí si tlačové zostavy naimportovať do Pohody a dáta do tlačových zostáv sa načítavajú priamo z údajov v časti Personalistika a Pracovné pomery. Tlačové zostavy spĺňajú všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov.

Postup importu zostáv vám zašlem spolu so zostavami.

Všetky tlačivá pre Pohodu nájdete na stránke  https://agrico.sk/zostavy/

 

Sledovanie stravného pre podvojné účtovníctvo (2021 a 2022)

 • Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ???
 • Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ???
 • Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok poskytli ???
 • Viete, že poskytnutie finančného príspevku cez mzdu musí mať zamestnanec najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý mu príspevok poskytujete ???
 • V novej verzii (3.0.0.) sú zohľadnené sumy platné od 1.5.2022.
 • Táto pomôcka vám s týmto všetkým pomôže  ….

 Viac info a pomôcku si môžete vyskúšať tu https://agrico.sk/stravne-pu/

 

Sledovanie stravného pre jednoduché účtovníctvo  a daňovú evidenciu (2021 a 2022)

 • Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ???
 • Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ???
 • Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok poskytli ???
 • Viete, že poskytnutie finančného príspevku cez mzdu musí mať zamestnanec najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý mu príspevok poskytujete ???
 • V novej verzii (3.0.0.) sú zohľadnené sumy platné od 1.5.2022.
 • Táto pomôcka vám s týmto všetkým pomôže  ….

 Viac info a pomôcku si môžete vyskúšať tu https://agrico.sk/stravne-ju/

 

Účtovanie TIPOS pre JÚ a DE

 • Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov???
 • Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ???
 • A čo vstupuje a čo nevstupuje z dokladu od Tiposu do DPH ???

 Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z “pásky” z terminálu pomôcť so zaúčtovaním týchto pohybov v jednoduchom účtovníctve.  Pomôcka je prioritne určená pre používateľov účtovného programu Pohoda* (ale aj pre nePohoďákov), ktorí účtujú terminál Tiposu na strane mandatára.

 * Pre Pohoďákov je vo formulári navyše uvedené členenie, ktoré používa program Pohoda od spoločnosti Stormware.

 Kompletný popis pomôcky nájdete tu https://agrico.sk/tipos/

 

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa. Vo formulári je možné tržby triediť podľa spôsobu platby. Po zadaní prvého dňa mesiaca, sa ostatné dátumy doplnia automaticky.

Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Formulár slúži na porovnanie tržieb eKasy a údajov na finančnej správe. Táto pomôcka je veľmi užitočná, nakoľko sa často stáva, že “nesedí” tržba z eKasy evidovaná na FS a reálne inkasovaná tržba v eKase na predajnom mieste, ale v zmysle zákona o DPH platí, že je povinnosťou odviesť DPH z predaných tovarov a služieb dodaných v zdaňovacom období (§ 19, ods. 1 a ods. 2 Zákona 222/2004 Z.z.), t.j. z reálne uskutočnených platieb.

Viac info  tu https://agrico.sk/trzby/

 

Štítky na zakladače

Jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho účtovníka.

Na tento účel slúžia kvalitné štítky určené na nalepenie na chrbát zakladačov (šanónov). Štítky majú jednotný grafický vzhľad a môžu sa použiť pre bežne používané rozmery zakladačov (6 x 21 cm, 3,5 x 21 cm a 5 x 15,5 cm). Štítky je možné vytlačiť na akejkoľvek tlačiarni na papier formátu A4 z programu MS OFFICE (MS Excel). Na jednu stranu formátu A4 je možné vytlačiť 3 štítky (pri formáte 6×21 cm a 5×15,5) a 5 štítkov (pri formáte 3,5×21).

Štítky sú prispôsobené aj na uvedenie údajov potrebných v súvislosti s registratúrnym poriadkom a plánom.

Viac info  tu https://agrico.sk/stitky/

 

….Ďalšie info aj s ukážkami jednotlivých pomôcok nájdete na https://www.agrico.sk/

Nájdete nás na Facebooku v skupine Účtovníci Slovenska a v skupine Pohoďáci v programe Pohoda

0