Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

 

Členenie DPH a KV DPH (ver. 3.0.4)

 • Nie ste si istí, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad???
 • Dali ste sumy DPH do správneho riadku v tlačive priznania k DPH ???
 • Použili ste správny oddiel v KV DPH ???
 • Viete, v ktorých prípadoch a s akým kódom treba podať Súhrnný výkaz ???

 Táto pomôcka vám to všetko prezradí ….

Pomôcka je určená pre všetkých účtovníkov, ktorí účtujú DPH. Pomôcka obsahuje 62 !!! účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi a slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH.

Čísla riadkov tlačiva DP k DPH sú od verzie 3.0.1 uvádzané pre tlačivo platné pre rok 2020 a aj pre tlačivo DP k DPH platné pre rok 2021 a neskôr, nakoľko v roku 2021 došlo k zmene čísla riadkov tlačiva DP k DPH.

STAČIA LEN 2 KROKY…

1 – vyberiete si zo zoznamu, či sa jedná o DPH na VSTUPE alebo o DPH na VÝSTUPE

2 – z rozbaľovacieho zoznamu si zvolíte konkrétny DPH prípad. Vždy sú ponúkané možnosti na len VSTUPE alebo len na VÝSTUPE, podľa toho, čo ste si zvolili v bode 1.

…. a pomôcka vám ukáže správne zatriedenie DPH do riadkov daňového priznania, do oddielov KV a aj do SV DPH (ak sa jedná o transakciu, ktorá sa uvádza v SV DPH).

V pomôcke sú aj doplňujúce (vysvetľujúce) informácie k jednotlivých prípadom, kde je potrebné bližšie špecifikovať niektoré členenie (odvolávky na zákon, vysvetľujúce poznámky a pod.).

Môžete si doplniť vlastnú poznámku ku konkrétnemu účtovnému prípadu. Po kliknutí na tlačítko sa otvorí stránka s možnosťou zadania vlastnej poznámky.

Súčasťou pomôcky sú aj priame linky na aktuálny zákon o DPH, na §§ týkajúce sa KV DPH a SV DPH, na formuláre tlačív (DPH, KV, SV) a aj poučenie ku KV DPH.

Viac info a pomôcku ČLENENIE DPH A KV DPH nájdete na stránke  https://agrico.sk/cleneniedph/

Pomôcka existuje aj vo verzii pre používateľov účtovného programu Pohoda od firmy Stormware, v ktorej sú navyše uvedené aj členenia používané týmto účtovným programom.

Viac info a pomôcku ČLENENIE DPH A KV DPH PRE POHODU nájdete na stránke  https://agrico.sk/clenenie/

 

e-Doručovateľ – GRID karty, lístočky s prihlasovacími údajmi UŽ NEPOTREBUJETE

 • Odosielajte mesačné výkazy až 3x rýchlejšie
 • V aplikácii si zo zoznamu vyberiete ktorúkoľvek firmu, ktorej spracovávate účtovníctvo a mzdy a prihlasovacie údaje sa vyplnia automaticky
 • Prihlasujete sa do Sociálnej poisťovne bez mobilného telefónu a aplikácií (aj pri novom spôsobe prihlasovania)
 • GRID karty všetkých klientov a všetkých inštitúcií (SP, všetky ZP, …) si do aplikácie nahráte len 1x a už ich nepotrebujete
 • Kódy z GRID kariet sa vám automaticky načítajú priamo na prihlasovacej stránke akejkoľvek inštitúcie (SP, všetky ZP, …)
 • Výkazy odosielate rovnako ako cez obyčajný prehliadač, ale nemusíte zadávať žiadne prihlasovacie údaje a ani odpisovať kódy z GRID kariet
 • Súbory, ktoré odošlete sa vám automaticky ukladajú do zložiek podľa firiem
 • Prihlasovanie už aj do VRP2 úplne bez problémov
 •  Prihlasovanie na Finančnú správu jedným kliknutím

Vyskúšajte zadarmo tu (po kliknutí na link dajte „Povoliť“) https://www.edorucovatel.sk/

 

Daňová evidencia 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Pomôcka Daňová evidencia slúži na vedenie evidencie pre podnikateľov, ktorí nechcú viesť klasické jednoduché účtovníctvo. Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať aj v prípade ak ste zamestnávateľ a aj v prípade ak ste platiteľ DPH (na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..). Výhodou daňovej evidencie je, že pri jej vedení daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve.

Pri vedení daňovej evidencie stačí evidovať:

 • príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňové  výdavky  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti   účtovných dokladov,
 • hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku (§ 2 písm.m),
 • zásoby a pohľadávky,
 • záväzky.

Ponúkaný formulár Daňovej evidencie vám umožňuje:

 • evidovať príjmy a výdavky
 • evidovať pohľadávky a záväzky
 • evidovať majetok a zásoby
 • mať prehľad o príjmoch, výdavkoch, majetku, zásobách, financiách, pohľadávkach a záväzkoch
 • realizovať automatické prepočty a využívať dynamické polia
 • údaje sú vzájomne previazané
 • kontrolovať správnosť zadávania údajov
 • mať okamžitý prehľad o výsledku hospodárenia
 • filtrovať záznamy podľa akýchkoľvek kritérií
 • vytvárať kvalitné tlačové zostavy
 • NOVINKA – automatický súčet odvodov SZČO do ZP a SP, ktoré prevediete priamo do DP

 Viac info a pomôcku DAŇOVÁ EVIDENCIA nájdete na stránke  https://agrico.sk/de/

 

Evidencia dochádzky 2020, 2021, 2022, 2023

Pomôcka „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej dochádzky zamestnancov a umožňuje:

 • automatické súčty jednotlivých druhov odpracovanej doby
 • kontrolu jednotlivých polí na základe zadaných údajov
 • automatické farebné označovanie pracovných dní, sobôt, nedieľ a sviatkov podľa integrovaného pracovného kalendára 
 • zobraziť nielen „pevné“ sviatky, ale aj pohyblivé sviatky (veľkonočné) a dokonca aj tzv. „jednorazové“ sviatky
 • pri zadaní mesiaca a roka dôjde k zobrazeniu fondu pracovného času konkrétneho mesiaca (počet pracovných dní a hodín, počet sviatkov, počet dní a hodín vrátane sviatkov). Nepotrebujete papierový plánovací kalendár s fondom pracovného času
 • možnosť výberu typu pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca
 • sledovať a kontrolovať denný úväzok. Pri prekročení sa zobrazí upozornenie
 • sledovať a kontrolovať povolené nadčasy mesačne ale aj počas roka. Pri prekročení sa zobrazí upozornenie
 • evidovať neprítomnosti počas mesiaca ale aj počas roka (dovolenky, náhradné voľná, práceneschopnosti, ošetrovné, služobné cesty)
 • evidovať poskytovanie a čerpanie stravných lístkov (s automatickou kontrolou na počet hodín)

 Viac info a pomôcku  EVIDENCIA DOCHÁDZKY nájdete na stránke  https://agrico.sk/evidencia-dochadzky-oznam/

 

Registračná karta zamestnanca

Zamestnávateľovi okrem mesačných povinností vzniká celý rad povinností nielen pri vzniku pracovného pomeru, ale aj pri jeho ukončení. Všetky povinnosti sú limitované časom splnenia a nedodržanie termínu alebo opomenutie splnenia si niektorých z týchto povinností môže mať veľmi nepríjemné dôsledky vo vymeraní vysokých pokút a sankcií zo strany kontrolných orgánov.

Registračná karta zamestnanca slúži na sledovanie povinností zamestnávateľa pri vzniku a ukončení pracovného pomeru alebo dohody. Po vybratí druhu pracovného pomeru alebo typu dohody z rozbaľovacieho zoznamu dôjde k automatickému dynamickému vyplneniu a popisu jednotlivých povinností aj s uvedením termínu, dokedy je potrebné uvedenú povinnosť splniť. Takto máte prehľad, kedy ste napríklad odoslali prihlášky do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pod. a nemôže sa vám stať, že opomeniete splniť niektorú z povinností. Formulár si môžete vytlačiť a založiť ako súčasť osobného spisu zamestnanca.

Viac info a pomôcku REGISTRAČNÁ KARTA ZAMESTNANCA  nájdete na stránke  https://agrico.sk/rk/

 

Evidencia účtovníka

 • Stíhate evidovať a kontrolovať všetky vaše účtovné termíny a všetky vaše povinnosti?
 • Nezabudli ste niečo urobiť, poslať?
 • Máte prehľad vo vašich účtovných povinnostiach?

 

Na uľahčenie vašej každodennej účtovníckej práce vám poslúži práve táto pomôcka. V nej máte pohromade v rámci jedného hárka všetkých klientov a všetky povinnosti a navyše vždy k dispozícii len na jeden klik myšou. V tejto pomôcke máte pohromade všetky účtovné jednotky, ktorým spracovávate účtovníctvo ako aj všetky povinnosti a termíny.

Záznamy môžete ľubovoľne filtrovať podľa jednotlivých klientov, podľa typu povinností, podľa stupňa rozpracovanosti jednotlivých povinností a tiež podľa dátumov. Samozrejmosťou je aj možnosť tlače prehľadných zostáv.

Viac info a pomôcku EVIDENCIA ÚČTOVNÍKA nájdete na stránke  https://agrico.sk/evidencia-uctovnika/

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku (MS Office Word) aj s novelou ZP od 1.11.2022

Tlačivá s “vyplniteľnými poľami” pre MS Office Word. “Vyplniteľné polia” sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je zaistené to, aby ste si omylom neprepísali “hlavný” text, ktorý sa v tlačive nemení. Samozrejme je možné editovať aj “hlavný” text tlačiva podľa vašej potreby. Dátumové polia môžete vyplniť prostredníctvom vstavaného kalendára. V tlačivách, kde je potrebné uvádzať stupeň náročnosti práce, si môžete stupeň náročnosti vybrať z rozbaľovacieho zoznamu.

Všetky ponúkané tlačivá sú vytvorené v zmysle Zákonníka práce a iných predpisov a zákonov (vrátane novely ZP od 1.11.2022).

Na používanie týchto tlačív potrebujete len MS OFFICE Word vo verzii 2007 a vyššej. V prípade používania verzie 2003 a nižšej je jediné obmedzenie v tom, že nie je možné prechádzať medzi “vyplniteľnými poľami” pomocou tabulátora. Tlačivá je ale možné bez obmedzení používať (vypĺňať aj editovať) ako klasický textový dokument.

K dispozícii sú tlačivá všetkých druhov PRACOVNÝCH ZMLÚV, DOHÔD, tlačivá HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI, tlačivá PRACOVNEJ NÁPLNE, tlačivá súvisiace s UKONČENÍM PRACOVNÉHO POMERU a DOHÔD, OZNÁMENIA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU alebo DOHODY, DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY, ŽIADOSŤ O POUKAZOVANIE MZDY NA ÚČET ako aj SÚHLAS SO ZASIELANÍM VÝPLATNEJ PÁSKY ELEKTRONICKY a mnohé ďalšie….

Všetky tlačivá pre MS WORD nájdete na stránke  https://agrico.sk/tlaciva/

 

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda aj s novelou ZP od 1.11.2022

 

 

 • Vypisujete pracovné zmluvy, dohody, pracovné náplne, hmotné zodpovednosti, dokumenty potrebné pri vzniku, zmene alebo ukončení pracovného pomeru, …, … „ručne“?
 • Stále dookola pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru, či dohody vypisujete všetky údaje o zamestnancovi niekoľkokrát do každého tlačiva?
 • Máte tieto dokumenty kade-tade na rôznych miestach v počítači?
 • Nemajú tieto dokumenty jednotnú formu?
 • Sú dokumenty pracovno-právnych vzťahov, ktoré používate v zmysle platných zákonov? Spĺňajú potrebné náležitosti?
 • Chcete si ušetriť hromadu času? Pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru (alebo dohody) vám bude stačiť pár minút na vytlačenie úplne všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pri vzniku alebo ukončení pracovného pomeru. Len vyberiete zamestnanca v zozname pracovných pomerov a kliknete na TLAČ.

 

KOMPLET NOVO VYTVORENÉ tlačové zostavy pre účtovný program Pohoda slúžia na tlač priamo z účtovného programu. Stačí si tlačové zostavy naimportovať do Pohody a dáta do tlačových zostáv sa načítavajú priamo z údajov v časti Personalistika a Pracovné pomery. Tlačové zostavy spĺňajú všetky potrebné náležitosti v zmysle Zákonníka práce a ďalších zákonov (vrátane novely ZP od 1.11.2022).

Postup importu zostáv vám zašlem spolu so zostavami.

Všetky tlačivá pre Pohodu nájdete na stránke  https://agrico.sk/zostavy/

 

Sledovanie finančného príspevku na stravu pre podvojné účtovníctvo (2021, 2022, 2023 )

 • Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ???
 • Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ???
 • Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok poskytli ???
 • Viete, že poskytnutie finančného príspevku cez mzdu musí mať zamestnanec najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý mu príspevok poskytujete ???
 • V novej verzii (3.0.0.) sú zohľadnené sumy platné od 1.5.2022.
 • Táto pomôcka vám s týmto všetkým pomôže  ….

 Viac info a pomôcku si môžete vyskúšať tu https://agrico.sk/stravne-pu/

 

Sledovanie finančného príspevku na stravné pre jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu (2021, 2022, 2023)

 • Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ???
 • Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ???
 • Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok poskytli ???
 • Viete, že poskytnutie finančného príspevku cez mzdu musí mať zamestnanec najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý mu príspevok poskytujete ???
 • V novej verzii (3.0.0.) sú zohľadnené sumy platné od 1.5.2022.
 • Táto pomôcka vám s týmto všetkým pomôže  ….

 Viac info a pomôcku si môžete vyskúšať tu https://agrico.sk/stravne-ju/

 

Daňový bonus zamestnanca od 1.1.2023 (mesačný)

• Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023?
• Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí?
• Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ???

Táto pomôcka vám pomôže …. … jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku mesačného daňového bonusu platného od 1.1.2023 len po zadaní niekoľkých údajov:
• hrubej mzdy zamestnanca v mesiaci
• a údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…
140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov
50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov

…ale daňový bonus je najviac:
20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní hrubej mzdy a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, ktorú je možné vyplatiť.

Kompletný popis pomôcky nájdete tuhttps://agrico.sk/danovy-bonus-2023/

 

Daňový bonus zamestnanca od 1.7.2022 (mesačný)

• Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022?
• Dokážete správne určiť, aká je výška bonusu v mesiaci podľa príjmu zamestnanca, veku a počtu detí?
• Je vám jasné, akú výšku bonusu treba zamestnancovi vyplatiť ???

Táto pomôcka vám pomôže …. … jednoducho a pohodlne vypočítať správnu výšku mesačného daňového bonusu platného od 1.7.2022 len po zadaní niekoľkých údajov:
• hrubej mzdy zamestnanca v mesiaci
• a údajoch o deťoch (meno a dátum narodenia)

Zákonodarca nám podstatne skomplikoval výpočet daňového bonusu, kedy sa výška daňového bonusu odvíja nielen od veku dieťaťa…
70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

…ale daňový bonus je najviac:
20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Po zadaní hrubej mzdy a dátumov narodení detí vám pomôcka vypočíta nárok na daňový bonus v prehľadnej tabuľke podľa počtu a veku detí a pomôcka zároveň “sleduje” výšku daňového bonusu, ktorú je možné vyplatiť.

Kompletný popis pomôcky nájdete tu https://agrico.sk/danovy-bonus-2022/

 

Účtovanie TIPOS pre JÚ a DE

 • Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov???
 • Neviete, ako zaúčtovať tú dlhúúú pásku z terminálu Tiposu ???
 • A čo vstupuje a čo nevstupuje z dokladu od Tiposu do DPH ???

 Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov z “pásky” z terminálu pomôcť so zaúčtovaním týchto pohybov v jednoduchom účtovníctve.  Pomôcka je prioritne určená pre používateľov účtovného programu Pohoda* (ale aj pre nePohoďákov), ktorí účtujú terminál Tiposu na strane mandatára.

 * Pre Pohoďákov je vo formulári navyše uvedené členenie, ktoré používa program Pohoda od spoločnosti Stormware.

 Kompletný popis pomôcky nájdete tu https://agrico.sk/tipos/

 

Evidencia tržieb eKasa – zjednodušená

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa. Vo formulári je možné tržby triediť podľa spôsobu platby. Po zadaní prvého dňa mesiaca, sa ostatné dátumy doplnia automaticky.

Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Formulár slúži na porovnanie tržieb eKasy a údajov na finančnej správe. Táto pomôcka je veľmi užitočná, nakoľko sa často stáva, že “nesedí” tržba z eKasy evidovaná na FS a reálne inkasovaná tržba v eKase na predajnom mieste, ale v zmysle zákona o DPH platí, že je povinnosťou odviesť DPH z predaných tovarov a služieb dodaných v zdaňovacom období (§ 19, ods. 1 a ods. 2 Zákona 222/2004 Z.z.), t.j. z reálne uskutočnených platieb.

V tejto zjednodušenej verzii:

 • je možné evidovať tržby vždy len za jeden mesiac
 • nie je možné evidovať tržby kumulatívne za viac mesiacov (za rok)
 • nie je možnosť zadávať číslo uzávierky
 • nie je možné evidovať počet kupujúcich
 • nezobrazuje sa hrubý GT
 • nie je možné evidovať tržby podliehajúce sadzbe 5%
 • nie je možné evidovať inkaso faktúr v hotovosti
 • nie je možné evidovať prevody hotovosti na účet a do hotovostnej pokladne
 • nie je k dispozícii ročný prehľad
 • neobsahuje grafy

Viac info  tu https://agrico.sk/trzby/

 

Evidencia tržieb eKasa – rozšírená

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa slúži na porovnanie tržieb eKasy a údajov na finančnej správe. Táto pomôcka je veľmi užitočná, nakoľko sa často stáva, že “nesedí” tržba z eKasy evidovaná na FS a reálne inkasovaná tržba v eKase na predajnom mieste, ale v zmysle zákona o DPH platí, že je povinnosťou odviesť DPH z predaných tovarov a služieb dodaných v zdaňovacom období (§ 19, ods. 1 a ods. 2 Zákona 222/2004 Z. z.), t. j. z reálne uskutočnených platieb.

V rozšírenej verzii pomôcky je možné evidovať:

 • číslo uzávierky
 • počet kupujúcich
 • hrubý GT (vypočítaný automaticky)
 • tržby podliehajúce sadzbe 5%
 • samostatne tržby nepodliehajúce DPH
 • sumy zaokrúhlenia
 • platby podľa spôsobu platby (karta, poukážka/šek, iné)
 • inkaso faktúr v hotovosti
 • evidencia prevodov hotovosti na účet a do hotovostnej pokladne

Súčasťou evidencie tržieb je aj stránka s prehľadnými grafmi.

Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Všetky údaje sú evidované na mesačnej báze ale aj kumulatívne (t. j. sumy sa automaticky prenášajú z mesiaca do mesiaca)Karta ROK slúži na prehľadné zobrazenie všetkých údajov na ročnej báze.

Viac info  tu https://agrico.sk/trzby/

 

Štítky na zakladače

Jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho účtovníka.

Na tento účel slúžia kvalitné štítky určené na nalepenie na chrbát zakladačov (šanónov). Štítky majú jednotný grafický vzhľad a môžu sa použiť pre bežne používané rozmery zakladačov (6 x 21 cm, 3,5 x 21 cm a 5 x 15,5 cm). Štítky je možné vytlačiť na akejkoľvek tlačiarni na papier formátu A4 z programu MS OFFICE (MS Excel). Na jednu stranu formátu A4 je možné vytlačiť 3 štítky (pri formáte 6×21 cm a 5×15,5) a 5 štítkov (pri formáte 3,5×21).

Štítky sú prispôsobené aj na uvedenie údajov potrebných v súvislosti s registratúrnym poriadkom a plánom.

Viac info  tu https://agrico.sk/stitky/

 

Sledovanie obratu na DPH

 

 • Máte pod kontrolou výšku vášho obratu ???
 • Bojíte sa, že “prešvihnete” termín na povinnú registráciu za platiteľa DPH ???
 • Komplikovane spočítavate obraty každý mesiac, aby ste zistili, či už nemáte povinnosť byť platiteľom DPH ???
Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne vypočítať výšku obratu za sledované obdobie (rok 2022 a 2023) a to len po zadaní základných údajov:

 • obratu z vystavených faktúr v aktuálnom mesiaci
 • a údajoch z eKasy v aktuálnom mesiaci

STAČÍ LEN ….

… v časti Dodanie 2022 a Dodanie 2023 vyplniť sumy z evidencie vystavených faktúr a sumy tržieb eKasa v aktuálnom mesiaci …

… a to je všetko.

Pomôcka automaticky:

 • spočíta obraty za sledované obdobie (vždy posledných 12 mesiacov k sledovanému mesiacu),
 • vypočíta percentuálny podiel obratu oproti sume povinnej registrácie (49.790,00 €)
 • vypočíta, aká suma zostáva do prekročenia sumy maximálneho obratu. Takže sa vám už nemôže stať, že neustriehnete čas, kedy sa blížite k povinnej registrácii za platiteľa DPH.

V časti (§4 …) po kliknutí sa vám otvorí aktuálne znenie Zákona 222/2004 Z.z. (§ 4 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty – Registrácia za platiteľa DPH).

Pomôcka spočítava obraty podľa zdroja (faktúry a pokladňa) a aj celkové obraty sa príslušný rok.

Viac info  tu https://agrico.sk/sledovanie-obratu/

 

….Ďalšie info aj s ukážkami jednotlivých pomôcok nájdete na https://www.agrico.sk/

Nájdete nás na Facebooku v skupine Účtovníci Slovenska a v skupine Pohoďáci v programe Pohoda

0