• Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 ???

 • Poskytujete finančný príspevok v zmysle platných zákonov, t.j. vopred ???

 • Dokážete si odsledovať, kedy, komu a v akej výške ste finančný príspevok poskytli ???

 • Viete, že poskytnutie finančného príspevku cez mzdu musí mať zamestnanec najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý mu príspevok poskytujete ???

Táto pomôcka vám s týmto všetkým pomôže  ….

POPIS FORMULÁRA JÚ a DE (ver. 8.0.0.)

STAČÍ LEN PÁR KROKOV (stačí vyplniť len modré sumy v riadkoch zamestnancov)…

 • zvolíte si mesiac, s ktorým chcete pracovať. Buď si mesiac vyberiete na spodnej lište (24) alebo medzi mesiacmi prechádzate pomocou tlačítka (1) “Predošlý mesiac” alebo (2) “Nasledujúci mesiac”. Číslo aktuálneho mesiaca je zobrazené veľkou číslicou vľavo (5).
 • Fond pracovného času (FPČ) zvoleného mesiaca sa vám automaticky zobrazí vľavo hore (3). Pod poľom s FPČ sa vám zobrazí suma v poli “Nárok pri plnom fonde pracovného času” (4). Táto suma sa automaticky prepočítava podľa daného FPČ v aktuálnom mesiaci a podľa nároku na finančný príspevok (FP) na jeden deň. Sumu v tejto výške by ste mali zamestnancovi poskytnúť najneskôr v prvý deň mesiaca.
 • Nárok na FP v zmysle platného zákona zadávate v stĺpci (6) “Nárok na stravné”. Pokiaľ zamestnancom poskytujete aj príspevok zo sociálneho fondu, sumu tohoto príspevku zadávate v stĺpci (7). Ak neprispievate zo SF, pole necháte prázdne. Ak zamestnancovi prispievate aj nad zákonný rámec, sumu zadáte do stĺpca (8). Ak nie, pole necháte prázdne. Údaj v stĺpci (6) automaticky sleduje správnu výšku v zmysle zákona a aplikácia vás upozorní, ak nedodržíte minimálny nárok na FP alebo ak presiahnete maximálny nárok na FP v zmysle zákona.
 • Stĺpec (9) je súčtový stĺpec s uvedením zákonného nároku na FP + príspevok zo SF.
 • Stĺpec (10) je súčtový stĺpec s uvedením zákonného nároku na FP + príspevok zo SF + nároku nad rámec.
 • V časti (11) zadávate sumu poskytnutého FP zamestnancovi, ktorý mu dávate VOPRED buď v hotovosti alebo na účet. Táto suma by sa mala rovnať, alebo by mala byť vyššia ako je suma v poli (4), t. j. mala by to byť suma jeho FPČ v mesiaci, na ktorý mu FP poskytujete.
 • Pre lepší prehľad, si v časti (12) môžete zadať dátum, kedy ste mu FP poskytli. 
 • Časť (13) slúži na evidenciu poskytnutého FP prostredníctvom mzdy.  Keďže zákon hovorí, že FP MUSÍ byť zamestnancovi poskytnutý VOPRED, tak v prípade poskytnutia FP cez mzdu musíte zamestnancovi FP poskytnúť tak, aby tento FP mal k dispozícii najneskôr v prvý deň mesiaca, na ktorý sa mu FP poskytuje.
  • Príklad: V mzde za 03/2024 poskytne zamestnávateľ zamestnancovi FP. Tento FP je zúčtovaný v mzde za 03/2024. Zamestnanec tento FP obdrží v mesiaci 04/2024, buď v hotovosti pri výplate mzdy alebo pripísaním na účet (spravidla okolo 10.4. alebo inokedy v apríli podľa výplatného termínu zamestnávateľa). To znamená, že FP vyplatený zamestnancovi v 04/2024 je vlastne finančným príspevkom na MÁJ 2024 (lebo apríl je už “začatý” a nie je splnená podmienka vyplatenia vopred, takže to v žiadnom prípade nemôže byť príspevok na mesiac apríl).
 • … no a práve na tento účel slúži časť (21), kde zadáte sumu FP, ktorú ste zamestnancovi vyplatili v marcovej mzde. Suma sa AUTOMATICKY prenesie do mesiaca MÁJ, do stĺpca (13). Takže sa nemusíte báť, že zabudnete v máji na príspevok, ktorý ste zamestnancovi poskytli v marcovej mzde. Takto to funguje v každom jednom mesiaci v tejto pomôcke.
 • V časti (14) zadávate počet dní v mesiaci, kedy zamestnanec spĺňa nárok na poskytnutie FP na stravu.
 • V časti (15)(20) sa automaticky urobia výpočty:
  • (15) – výpočet nároku na FP
  • (16) – výpočet nároku na FP zo SF (ak poskytujete príspevok aj zo SF)
  • (17) – nárok na FP spolu (zákonný nárok + SF)
  • (18) – nárok na FP spolu (zákonný nárok + SF + nárok nad rámec)
  • (19) – Započítanie nároku s poskytnutým FP
  • (20) – Zrazenie prečerpaného FP v mzde
 • v časti (21) uvádzate poskytnutie FP, ktorý ste zamestnancovi poskytli v mzde za aktuálny mesiac. Táto suma sa automaticky zobrazí ako poskytnutý FP v mesiaci, na ktorý bol FP poskytnutý (FP v marcovej mzde na máj, FP v aprílovej mzde na jún, atď. …). Ak zamestnancom neposkytujete FP cez mzdu, toto pole nevypĺňate.
 • Aby ste v pomôcke nemuseli každý mesiac vypĺňať mená zamestnancov, po kliknutí na tlačítko “Zamestnanci” (22) sa zobrazí hárok, do ktorého zadáte mená zamestnancov a tieto sa automaticky zobrazia vo všetkých mesiacoch. Hárok so zamestnancami uvidíte aj po kliknutí na hárok “zamestnanci” (24) dole v lište.
 • V časti (25) sa zobrazuje prehľad FP zamestnanca za príslušný mesiac, ako aj to, či je u neho príspevok oslobodený od dane a odvodov alebo nie
 • V časti (26) sa zobrazuje rozúčtovanie na strane zamestnávateľa za príslušný mesiac (zaúčtovanie v peňažnom denníku alebo v daňovej evidencii)
 • V spodnej lište je aj hárok “STAV ÚČTOV” (28). Tu uvidíte stav v rámci jednotlivých členení peňažného denníka (alebo ako podklad pre daňovú evidenciu). Vidíte tam sumy na mesačnej báze a aj ročný súčet položiek peňažného denníka.
 • V pravom hornom rohu je link (29) na Metodický pokyn, ktorý vydala FS v súvislosti s FP.
 • V poliach, v ktorých je malá červená šípka v pravom hornom rohu, je vysvetlenie, čo je potrebné do konkrétneho poľa zadať ako aj podrobné informácie a vysvetlivky k jednotlivým účtovným prípadom.
 • Dátumy nad časťami (11)(28) sa dynamicky menia podľa zvoleného mesiaca a ukazujú dátum, kedy by k zaúčtovaniu malo dôjsť.

NOVÉ VO VERZII 8.0.0. 2024

 • V poli (30) pomôcka automaticky zobrazuje počet pracovných dní “ob-mesiac” aby ste si mohli ľahko vypočítať nárok na FP na ďalšie obdobie. (Napríklad v hárku január 2024 sa v tomto poli zobrazuje počet pracovných dní v mesiaci marec 2024 = 20. Stačí už len vynásobiť denný nárok x 20 a túto sumu zadať u každého zamestnanca do tohto stĺpca, t. j. 3,22 + 0,19 = 3,41. 3,41 x 20 = 68,20 €).
 • V časti Nárok (31) zadáte sumy základného nároku v zmysle zákona + nárok na príspevok zo SF (ak poskytujete SF na FP). V prípade ak uvediete sumu nároku, ktorá nezodpovedá príslušnej sume v zmysle platného zákona, pomôcka vás na tento nesúlad automaticky upozorní. Takže nemôže sa stať, že dáte FP v sume nižššej alebo vyššej ako je zákonný nárok.
 • Pridaný hárok “PREHĽAD za zamestnancov” (32), kde si môžete skontrolovať u každého zamestnanca nárok na FP na mesačnej báze a aj kumulatívne za celý rok. Tu ľahko zistíte, či ste mu poskytli dostatočný FP, či nemá FP s sume nižšej alebo vyššej ako má mať. V hornej časti hárka sú kumulatívne sumy aj za všetkých zamestnancov.

 • V hárku január a február je pridaný stĺpec (33), kde si môžete v hárku január 2024 zadať sumy FP, ktoré ste zamestnancom poskytli v mzde za november 2023 na mesiac január 2024 a v hárku február 2024 zadať sumy FP, ktoré ste zamestnancom poskytli v mzde za december 2023 na mesiac február 2024.
 • V každom mesačnom hárku (v každom mesiaci) je na pravej strane zobrazený návod (34) – postup krok-za-krokom na vypĺňanie hárku. Tento návod vám pomôže, keď nebudete vedieť, čo do ktorého poľa treba zadať.

Informácia k verziám:

 • Vo verzii 6.0.0. (2023) už aj so sumami platnými od 1.6.2023
 • Vo verzii 7.0.0. (2023) už aj so sumami platnými od 1.10.2023
 • Vo verzii 8.0.0. (2024) so sumami platnými v roku 2024

Pokiaľ máte záujem o prenos dát z predošlej verzie (7.0.0. a nižšej) do novej verzie (8.0.0. 2024) využite možnosť objednania “STRAVNÉ JÚ a DE 2024 (ver. 8.0.0) s prenosom údajov do novej verzie pre majiteľov predošlej verzie”.

Na prenos dát bude potrebné zaslať mailom (agrico@agrico.sk) predošlú verziu s dátami. Následne vám bude zaslaná nová verzia 8.0.0 s dátami, ktoré ste už mali nahraté v predošlej verzii. 

 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

EVIDENCA STRAVNÉHO PRE PÚ TU >>>

Pomôcka je viazaná len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

V prípade ak objednávate ako FO – nepodnikateľ, ako IČO uveďte: 12345678

Viac info vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári

 

 

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.

Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0