Mzdy a personalistika


– spracovanie mzdovej a personálnej agendy

– prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do/zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (elektronicky)

– vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd v zmysle platných zákonov

– vyhotovenie pracovných náplní a dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov

– mesačný výpočet miezd

– vypracovanie a odoslanie určených výkazov do sociálnej poisťovne (elektronicky)

– vypracovanie a odoslanie určených výkazov do zdravotných poisťovní (elektronicky)

– príprava bankových príkazov na odvody daní odvodov do poistných fondov (na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov)

– úhrada miezd pracovníkov vrátane zrážok

– ročné zúčtovanie dane zamestnancov alebo vyhotovenie potvrdení o zrazených preddavkoch v termínoch určených zákonom

– vyhotovenie mzdových listov

– vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a ich zaslanie do sociálnej poisťovne

– vyhotovenia zápočtov odpracovaných rokov

– spracovanie štatistických výkazov

– zastupovanie počas kontrol v sociálnej poisťovni, v zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade

0