Aktuálne daňoví exekútori čoraz častejšie vykonávajú exekúcie priamo v teréne, v prevádzke daňového dlžníka. Prečo to spravidla nechávajú daňovníci dôjsť až tak ďaleko, resp. čo často chtiac či nechtiac zanedbávajú? Je exekúcia v prevádzke dlžníka niečím nezvyčajná, alebo je to bežný postup?

 
Príčiny vzniku daňovej exekúcie

Nakoľko našťastie nemáme ani u jedného nášho klienta problémy s neuhrádzaním daní, predpokladám, že hlavnou príčinou toho, že daňovníci nechávajú dôjsť situáciu až do takej miery, že dôjde k exekúcii je skutočnosť, že sa daňovníci snažia udržať funkčnosť svojho podnikania tým, že financie, ktoré momentálne majú k dispozícii používajú na „prežitie“ svojej živnosti alebo spoločnosti, t.j. použijú ich na nevyhnutné a neodkladné potreby spoločnosti.

Poznáte všetky povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

Keďže daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku je vysoké, k daňovým exekúciám dochádza pomerne často. Podnikatelia častokrát riešia v prvom rade napríklad dodávateľov energií, na ktorých je závislá funkčnosť prevádzky. Nemenej dôležité je zaistiť a financovať nákup materiálu a zásob, ktoré sú potrebné na pokračovanie podnikania. Rovnako sa snažia zaplatiť mzdy svojim zamestnancom, lebo bez nich by mohli svoje podnikanie ukončiť. Samozrejme sa nájdu aj takí, ktorí sú ľahostajní a problémy s hroziacou daňovou exekúciou neriešia alebo riešia štýlom „veď nejako to dopadne“. Toto rozhodne nie je správny prístup. Vždy je dôležité aktívne a konštruktívne komunikovať s daňovým úradom a snažiť sa nájsť vhodné riešenie. Podnikateľ môže písomnou žiadosťou požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane, alebo prípadného daňového nedoplatku v splátkach. V prípade, ak daňový dlžník nereaguje na výzvy daňového úradu, nekomunikuje so správcom dane, odmieta zaplatiť daň, dôjde až k tomu, že nasleduje daňová exekúcia.

Priebeh daňovej exekúcie

Daňová exekúcia prebieha v prevádzke dlžníka formou vopred neohlásenej návštevy. Túto návštevu môže daňový exekútor vykonať priamo v prevádzke, byte či dome dlžníka. Daňová exekúcia prebieha odobratím finančnej hotovosti, hotovosti z registračnej pokladne, prípadne ďalších vecí (stravné lístky, cenné papiere a pod.). 

 

Ak takému klientovi-dlžníkovi vediete účtovníctvo, a on riadne neplatí dane, spravidla má aj ďalšie nedoplatky, napríklad na odvodoch atď? Čo všetko takúto situáciu ovplyvňuje a s čím sa musia dlžníci rátať? (napríklad penále, pokuty….) 

 
Správny delikt alebo trestný čin

V zmysle daňového poriadku sa nezaplatenie dane z príjmov považuje za správny delikt. Nezaplatenie dane a poistného je posudzované ako trestný čin v prípade ak dlžník vo väčšom rozsahu (2 660 eur) nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin neodvedenia dane a poistného v značnom rozsahu (26 600 eur). Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin neodvedenia dane a poistného vo veľkom rozsahu (133 000 eur).

Ako na vedenie daňovej evidencie v roku 2019?

V prípade ak daňový nedoplatok presiahne sumu 170 eur, budete podnikateľ zverejnený v zozname daňových dlžníkov na stránke finančnej správy. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný. Zároveň takýto subjekt prichádza o pozitívny kredit v hodnotení indexu daňovej spoľahlivosti a o výhody, ktoré tento index daňovníkovi poskytuje.

Hodnotenie podnikateľských subjektov

Dôsledky neplatenia odvodov

Pokiaľ má podnikateľ nedoplatky na zdravotnom poistení, má tento podnikateľ nárok len na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. V prípade poskytnutia inej, ako nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti bude zdravotná poisťovňa vymáhať úhradu tejto poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Problémy môže mať dlžník na zdravotnom poistení v prípade požiadavky na kúpele alebo pri plánovanej hospitalizácii v nemocnici. Nebudú mu poskytnuté pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky. Ďalším problémom je (ne)možnosť získania úveru alebo podpory z eurofondov.

V prípade neplatenia odvodov na zdravotné poistenie hrozí pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotné poisťovňa bude požadovať úrok z omeškania podľa dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %.

Pomôcka na evidenciu vašich účtovných povinností

Sociálna poisťovňa za každý deň omeškania poistného uloží sankciu vo forme penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. V prípade neplatenia sociálneho poistenia môžete prísť o sociálne dávky nepriznaním dávky zo systému sociálneho poistenia. Taktiež môže mať dlžník problémy pri žiadaní o úver alebo dotáciu. Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejňuje zoznam dlžníkov. V tomto zozname sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eur. Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na zaplatenie dlžného poistného v určenej lehote a poučí aj o možnosti odvolania sa. Poistné rozhodnutím nepredpisuje iba vtedy, ak je dlžná suma nižšia ako 5 eur. Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta. Pokiaľ ešte nie je dlh postúpený na vymáhanie, môže dlžník požiadať poisťovňu o splátkový kalendár.

 

Správca dane sa sám rozhoduje o tom, akým spôsobom bude vykonaná daňová exekúcia. Ktoré spôsoby patria podľa vás medzi tie najčastejšie a prečo? Čo hovoríte tiež na avizovanú novinku v chystanom daňovom poriadku – aby sa dlžníkovi siahlo na vodičský preukaz pri vymáhaní daňových dlhov?  

 
Výkon daňovej exekúcie odobratím vodičského oprávnenia

Daňové exekučné konanie vykonáva správca dane – t. j. daňový úrad. Cieľom daňovej exekúcie je vymoženie daňového nedoplatku, peňažného plnenia vrátane exekučných nákladov ako aj hotových výdavkov. Novelou daňového poriadku sa navrhuje zaviesť nový spôsob výkonu exekúcie u daňových dlžníkov, rovnako ako je to v prípade neplatenia výživného a to odobratím vodičského oprávnenia.  Táto forma exekúcie sa má týkať len fyzických osôb, a to tých, ktorí auto používajú pri svojom podnikaní, no nie je prostriedkom ich príjmov (napríklad na cestovanie z miesta bydliska do sídla podnikania). Odobratie vodičského oprávnenia sa nemá týkať profesionálnych vodičov (vodič kamiónu, taxislužba, vodič autobusu a pod.). Samozrejme pred aktom odobratia vodičského preukazu obdrží daňový dlžník výzvu na úhradu nedoplatkov. Na výzvu môže dlžník podať námietku (s odkladným účinkom).  Po zaslaní daňovej exekučnej výzvy dlžníkovi, s uvedenou výškou daňového nedoplatku ako aj s uvedením povinnosti uhradiť nedoplatok, správca dane pristúpi k vydaniu exekučného príkazu na zadržanie vodičského oprávnenia ak nedôjde k úhrade daňového nedoplatku.  Myslím si, že táto forma exekúcie bude mať skôr preventívny účinok a každý dlžník, ktorý potrebuje jazdiť na motorovom vozidle si veľmi dobre rozmyslí, či daňový dlh správcovi dane zaplatí, resp. či bude aktívne pristupovať k riešeniu problému a dohodne so správcom dane odklad platenia dane alebo sa bude snažiť dohodnúť na splátkovom kalendári, ktorého podmienky bude musieť samozrejme plniť.

 

Rozhovor s týždenníkom Trend. Autor odpovedí: Miroslav Gandžala

Užitočné pomôcky pre účtovníkov…

Ďalšie články v blogu

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

0