Hoci už nepodnikáte, neminie vás povinnosť podať daňové priznanie. A požiadať o zrušenie registrácie.

Viete aké povinnosti si musí splniť živnostník, ktorý sa rozhodne ukončiť živnosť a voči komu?

JKM – Odbor živnostenského podnikania

V prvom rade zrušenie živnosti živnostník oznamuje osobne na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania (na JKM – jednotnom kontaktnom mieste), alebo môže oznámenie o zrušení živnosti riešiť aj elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy na stránke www.slovensko.sk, pokiaľ má elektronický občiansky preukaz a zriadený elektronický prístup. Na oznámenie zrušenia živnosti použije formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“. Zrušenie živnosti je bezplatné pri oboch spôsoboch (osobne, elektronicky).

Skontrolujte si vo formulári dátum ukončenia živnosti. Pokiaľ dátum neuvediete, živnosť zanikne nasledujúci deň po doručení.

Daňový úrad

JKM oznámi daňovému úradu, že živnostník živnosť zrušil ale aj tak musí živnostník do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne aj registráciu na DPH (pokiaľ bol registrovaný ako platca DPH). Z dôvodu povinnej elektronickej komunikácie má podnikateľ povinnosť podať žiadosť elektronicky a to po prihlásení do osobnej internetovej zóny – časť Katalógy – Katalóg formulárov, kde v časti Register vyberie formulár Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie (formulár REGDPv19).“

Daňovému úradu je potrebné následne vrátiť aj osvedčenia o registrácii. U registrácie DIČ (biela kartička) do 15 dní a u registrácie na DPH (ružová kartička s IČ DPH) do 10 do dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie uvedených daní. Rozhodnutia o zrušení registrácie (daň z príjmu a prípadne aj DPH) pošle podnikateľovi daňový úrad poštou.

Zdravotná poisťovňa

Zánik platiteľa poistného oznámi príslušnej zdravotnej poisťovni jednotné kontaktné miesto na základe informácie od živnostníka, ktorú uviedol v oznámení o ukončení podnikania, ktoré živnostník predložil na JKM. Fyzická osoba po ukončení živnosti už nemusí platiť odvody na zdravotné poistenie, nakoľko prestáva byť SZČO ako platiteľ poistného podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Po ukončení živnosti sa fyzická osoba stáva buď nezamestnaným (poistné za FO platí štát), alebo sa stáva zamestnancom (poistné odvádza zamestnávateľ), prípadne sa stane samoplatiteľom.

Sociálna poisťovňa

V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov živnostníkovi ako SZČO zrušením živnosti zaniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Odo dňa zrušenia prestáva SZČO platiť sociálne odvody. Na základe zákona o sociálnom poistení nevyplýva fyzickej osobe po zrušení živnosti povinnosť toto oznamovať Sociálnej poisťovni.

Ako účtovať pri ukončení živnosti, respektíve, ako si musíte uzatvoriť účtovníctvo?

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve živnostník, ktorý účtoval v jednoduchom účtovníctve uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a k rovnakému dňu zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch). Zároveň ku dňu, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka (ku dňu skončenia podnikania) musí živnostník vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a to pred uzavretím účtovných kníh. Rozdiely zistené pri inventarizácii zaúčtuje.

Následne živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva musí v zmysle § 17 ods. 8 písm. a) zákona 595/2003 Z. z. upraviť základ dane, v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania nasledovne:

– zvýši o cenu nespotrebovaných zásob (stav zistený na základe vykonanej inventarizácie),

– zvýši o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d), a e) zákona o dani z príjmov,

– zvýši alebo zníži o zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,

– zvýši o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov,

– zníži o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

– zníži o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

Takto dôjde k tomu, že inkaso (príjem) pohľadávok a úhrada záväzkov po dni skončení podnikania už nebudú mať vplyv na základ dane z príjmov, nakoľko tieto príjmy a výdavky boli zahrnuté (vysporiadané) v základe dane z príjmov už pri uzatváraní účtovníctva.

AK bol živnostník platiteľom dane z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Z. z.) má pri skončení podnikania povinnosti zo zákona o DPH a teda musí správcu dane požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, odovzdať osvedčenie o registrácii do 10 dní odo dňa, kedy prestal byť platiteľom. Teda od dátumu, ktorý mu oznámi daňový úrad. Daňový úrad mu zároveň rozhodnutím určí posledné zdaňovacie obdobie. Živnostník je potom povinný odviesť DPH z majetku, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou si uplatnil odpočítanie dane na vstupe.

Daň pri odpisovanom majetku sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku. V prípade zásob platiteľ dane odvedie daň z obstarávacej ceny zásob.

Ako je to s podávaní daňového priznania pri ukončení živnosti? Má ho živnostník podať hneď, alebo počkať na najbližší termín podávania daňového priznania?

Podnikateľ nepodáva daňové priznanie k dátumu ukončenia živnosti ale daňové priznanie podáva za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil živnostník podnikanie a to v lehote 3 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia, teda od skončenia kalendárneho roka 2019 (do 31. marca 2020), pokiaľ finančnej správe neoznámite odklad podania daňového priznania do 30.6.2020, resp. do 30.9.2020 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí.

Otázka: SZČO ukončila živnosť v priebehu roka 2019 (30.10.2019). Má povinnosť komunikovať elektronicky aj po ukončení živnosti t.j. po 1.11.2019?

Nie, nemá, nakoľko po ukončení živnosti už nebude podnikateľom a teda povinnosť komunikovať elektronicky na takúto osobu sa už nevzťahuje.

Aké chyby robia často živnostníci, pokiaľ ide o povinnosti spojené s ukončením živnosti?

Často sa stáva, že podnikatelia, ktorí používali motorové vozidlo v súvislosti s podnikaním opomenú podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za časť zdaňovacieho obdobia, kedy bolo motorové vozidlo používané v súvislosti s podnikaním a tiež sa stáva, že zabudnú zaplatiť daň do 31. januára roka bezprostredne nasledujúceho po roku, v ktorom bolo podnikanie skončené.

POZOR na ustanovenie § 9, ods. 6 Zákona o dani z motorových vozidiel: “Ak daňovník ukončil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia”.

Aké sú poplatky na JKM v súvislosti s ukončením podnikania?

4 eurá za oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Autor: © Miroslav Gandžala. Článok bol uverejnený v Hospodárskych novinách 27.augusta 2019.

Ďalšie články v blogu

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU