fbpx

Čo je v novom “podnikateľskom kilečku”?

 

Všetci podnikatlia ako aj široká verejnosť netrpezlivo očakávali, čo bude v sľubovanom “podnikateľskom kilečku” novej vlády

 • Zmena daňových a odvodových zákonov len 1x ročne a to vždy od 1.1..
 • Zrušenie bankového odvodu.
 • Povinnosť finančného auditu pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur (doteraz 4 milióny).
 • Pri drobných nedostatkoch SOI nebude hneď dávať pokuty ale určí sa lehota na odstránenie nedostatkov.
 • Zmena zákona  č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska. (do 31. októbra 2020)
 • Neukladanie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby v pokladničnom doklade podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ak inak spĺňa všetky náležitosti ustanovené zákonom. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh príslušných právnych predpisov, ktorými sa upravia povinnosti vo vzťahu k osvedčeniu o registrácii na daň. (do 31. decembra 2020)návrhy príslušných právnych predpisov, ktorými sa umožní v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zavedie povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zruší povinné odvádzanie príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa bude novelizovať Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa úpravou príslušných ustanovení
    • zohľadnia osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca,
    • upraví možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie,
    • osobitne upraví možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,
    • primerane zohľadní kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa,
    • vytvorí nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie aktualizácie usmernenia zverejneného na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce týkajúceho sa opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi na zaistenie BOZP a absolvovania skúšobnej jazdy zamestnanca pred pridelením firemného vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh, aby Sociálna poisťovňa pre uzatvorenie písomnej dohody fyzickej osoby alebo právnickej osoby o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, nevyžadovala predloženie splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, ktorým sa umožní odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych podnikateľov a súčasne sa rozšíri sa rozšíri okruh komodít na predaj z dvora. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa zníži minimálna hranica pokuty podľa § 28 odsek 8 pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. (do 30. novembra 2020)N
 • Návrh novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanoví začiatok plynutia splatnosti faktúry pri obchode s potravinami od doručenia faktúry. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorým sa zavedie verejne dostupný elektronický register žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorým sa odstráni duplicitné oznamovanie údajov o emisiách a duplicitné spoplatňovanie pre zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami CO2 (ETS). (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ktorým sa zruší povinnosť  prevádzkovateľa oznamovať plánované termíny vykonania oprávnenej technické činnosti. (do 31. decembra 2020)
 • Odstránenie duplicitného oznamovania údajov o emisiách do ovzdušia do Národného emisného informačného systému a Národného registru znečistenia v rámci realizácie projektu SHMÚ Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania. (do 28. februára 2022)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákonč. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je odstrániť duplicitné hlásenie povinností zdravotným poisťovniam. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorým sa zjednoduší živnostenské podnikanie, vrátane zavedenia možnosti prerušiť živnosť najmenej na jeden mesiac. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zabráni obciam, aby mohli ukladať fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. (do 31. októbra 2020)
 • Zrušenie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried a v nadväznosti na to predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení zákon  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vypúšťajúci § 30 odsek 2, ktorý splnomocňuje na vydanie predmetnej vyhlášky. (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie prepojenia informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti a Policajného zboru za účelom automatického prechodu práv vyplývajúcich z úhrady diaľničnej známky v súvislosti so zmenou tabuľky s evidenčných číslom predmetného motorového vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely vyhlášky  č. 446/2012 Z. z., ktorou sa zrušia opakujúce sa informačné povinnosti výrobcov energií (do 30 dní)
 • Usmernenie odbornej verejnosti, v ktorých prípadoch je a v ktorých nie je potrebné používať kalibrovanú váhu pri predaji vizuálne vyberaných potravín (do 30 dní)

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word  ...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predĺžila na 10 rokov Na...

Odvody od 1.7.2020 (v súvislosti s mimoriadnou situáciou)

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2020 aj...

Podnikateľské kilečko schválené

Čo je v novom "podnikateľskom kilečku"?   Všetci podnikatlia ako aj...

Ukončili alebo pozastavili ste živnosť? Viete aké máte povinnosti?

Ukončenie a prerušenie podnikania. Viete aké máte povinnosti?   Koho...

Čo je horšie? Korona alebo byrokracia?

Čo podnikateľov trápi viac? Korona alebo byrokracia?   Štát...

Čo všetko môže pozitívne pomôcť živnostníkom na poslednú chvíľu pri daňovom priznaní

PAUŠÁLNE VÝDAVKY – KEĎ NEPOTREBUJETE „BLOČKY“ Aj v roku 2019 je možné...

Dane – Ako na ne? – 7. časť – Komu sa oplatí podať daňové priznanie

Kedy je výhodné, aby si podali priznanie také osoby, ako matka na...

Dane – Ako na ne? – 4. časť – Nezdaniteľná časť základu dane

Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si...

Formulár – Daňová evidencia

!!! NOVINKA vo verzii 2.0 - pre rok 2019 a 2020 V Daňovej evidencii v.2.0 -...

Aký bol pre účtovníkov rok 2019?

S čím ste boli v účtovnej administratíve firiem v priebehu roka 2019...

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy

V tomto dieli si povieme niečo o téme, ktorá nebýva vždy jednoznačne...

Dane – Ako na ne? – 2. časť – Paušál a daňová evidencia

V tomto dieli si povieme niečo o téme PAUŠÁL A DAŇOVÁ EVIDENCIA  ...

Dane – Ako na ne? – 1. časť – Úvod

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať - podávanie...

Výška odvodov od 1.1.2020

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.1.2020...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácie Daň z motorových...

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní (aj po novele...

Tlačové zostavy

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda KOMPLET NOVO VYTVORENÉ...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na dávky v nezamestnanosti a...

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus 2019

DAŇOVÝ  BONUS 2019   Aká je výška daňového bonusu za rok 2019? Výška...

Tlačové zostavy

TLAČOVÉ ZOSTAVY pre účtovný program Pohoda KOMPLET NOVO VYTVORENÉ...

Formulár – Daňová evidencia 2018, 2019 a 2020

!!! NOVINKA vo verzii 2020 V Daňovej evidencii v.2.0 - 2020 vám formulár...

FORMULÁR – Evidencia účtovníka

Stíhate evidovať a kontrolovať všetky termíny a všetky vaše...

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2020 (ver. 3.0.1-2020) (už so sviatkami a fondom...

Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY (ver. 3.0.1-2019) už aj so sviatkami a fondom...

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU