Čo je v novom “podnikateľskom kilečku”?

 

Všetci podnikatlia ako aj široká verejnosť netrpezlivo očakávali, čo bude v sľubovanom “podnikateľskom kilečku” novej vlády

 • Zmena daňových a odvodových zákonov len 1x ročne a to vždy od 1.1..
 • Zrušenie bankového odvodu.
 • Povinnosť finančného auditu pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur (doteraz 4 milióny).
 • Pri drobných nedostatkoch SOI nebude hneď dávať pokuty ale určí sa lehota na odstránenie nedostatkov.
 • Zmena zákona  č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska. (do 31. októbra 2020)
 • Neukladanie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby v pokladničnom doklade podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ak inak spĺňa všetky náležitosti ustanovené zákonom. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh príslušných právnych predpisov, ktorými sa upravia povinnosti vo vzťahu k osvedčeniu o registrácii na daň. (do 31. decembra 2020)návrhy príslušných právnych predpisov, ktorými sa umožní v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zavedie povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zruší povinné odvádzanie príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa bude novelizovať Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa úpravou príslušných ustanovení
    • zohľadnia osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca,
    • upraví možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie,
    • osobitne upraví možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,
    • primerane zohľadní kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa,
    • vytvorí nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie aktualizácie usmernenia zverejneného na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce týkajúceho sa opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi na zaistenie BOZP a absolvovania skúšobnej jazdy zamestnanca pred pridelením firemného vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh, aby Sociálna poisťovňa pre uzatvorenie písomnej dohody fyzickej osoby alebo právnickej osoby o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, nevyžadovala predloženie splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, ktorým sa umožní odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych podnikateľov a súčasne sa rozšíri sa rozšíri okruh komodít na predaj z dvora. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa zníži minimálna hranica pokuty podľa § 28 odsek 8 pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. (do 30. novembra 2020)N
 • Návrh novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanoví začiatok plynutia splatnosti faktúry pri obchode s potravinami od doručenia faktúry. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorým sa zavedie verejne dostupný elektronický register žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorým sa odstráni duplicitné oznamovanie údajov o emisiách a duplicitné spoplatňovanie pre zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami CO2 (ETS). (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ktorým sa zruší povinnosť  prevádzkovateľa oznamovať plánované termíny vykonania oprávnenej technické činnosti. (do 31. decembra 2020)
 • Odstránenie duplicitného oznamovania údajov o emisiách do ovzdušia do Národného emisného informačného systému a Národného registru znečistenia v rámci realizácie projektu SHMÚ Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania. (do 28. februára 2022)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákonč. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je odstrániť duplicitné hlásenie povinností zdravotným poisťovniam. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorým sa zjednoduší živnostenské podnikanie, vrátane zavedenia možnosti prerušiť živnosť najmenej na jeden mesiac. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zabráni obciam, aby mohli ukladať fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. (do 31. októbra 2020)
 • Zrušenie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried a v nadväznosti na to predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení zákon  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vypúšťajúci § 30 odsek 2, ktorý splnomocňuje na vydanie predmetnej vyhlášky. (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie prepojenia informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti a Policajného zboru za účelom automatického prechodu práv vyplývajúcich z úhrady diaľničnej známky v súvislosti so zmenou tabuľky s evidenčných číslom predmetného motorového vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely vyhlášky  č. 446/2012 Z. z., ktorou sa zrušia opakujúce sa informačné povinnosti výrobcov energií (do 30 dní)
 • Usmernenie odbornej verejnosti, v ktorých prípadoch je a v ktorých nie je potrebné používať kalibrovanú váhu pri predaji vizuálne vyberaných potravín (do 30 dní)

 

Stravné – PÚ 2023 (verzia 7.0.0 – sumy platné od 1.10.2023)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na...

Stravné – JÚ a DE 2023 (verzia 7.0.0 – sumy platné od 1.10.2023)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou ranou... 1. Účtovné pomôcky 2. BONUS...

Sledovanie obratu na DPH

Máte pod kontrolou výšku vášho obratu ??? Bojíte sa, že "prešvihnete" termín...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa slúži...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2023   SOCIÁLNE...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov ??? Potrebuje mať...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník vysporiadať cez daňové...

Výdavky, ktoré si môžu uplatniť živnostníci či drobní podnikatelia za rok 2022

Živnostníci, či drobní podnikatelia si v roku 2022 okrem výdavkov, ktoré...

DMV – Postup na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ako na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022?...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácieDaň z motorových vozidiel...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023 ???...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na dávky v nezamestnanosti a čo...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi   Často dochádza...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ???...

Odvody od 1.7.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2022 (1.10.2022)  ...

Odložené daňové priznanie

Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania daňového priznania za rok 2021...

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ PROBLÉMOM (DP-B 2021) Tlačivo...

FORMULÁR – Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2023 (ver. 4.0.1-2023) (už so sviatkami a fondom...

Tipos – účtovanie (JU)

Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov??? Neviete, ako...

Štítky na šanóny

ŠTÍTKY NA ZAKLADAČE jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre všetkých účtovníkov – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy...

Tlačivá pre mzdy a personalistiku pre MS Office Word

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word už aj s...

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

0