Čo je v novom “podnikateľskom kilečku”?

 

Všetci podnikatlia ako aj široká verejnosť netrpezlivo očakávali, čo bude v sľubovanom “podnikateľskom kilečku” novej vlády

 • Zmena daňových a odvodových zákonov len 1x ročne a to vždy od 1.1..
 • Zrušenie bankového odvodu.
 • Povinnosť finančného auditu pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur (doteraz 4 milióny).
 • Pri drobných nedostatkoch SOI nebude hneď dávať pokuty ale určí sa lehota na odstránenie nedostatkov.
 • Zmena zákona  č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska. (do 31. októbra 2020)
 • Neukladanie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby v pokladničnom doklade podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ak inak spĺňa všetky náležitosti ustanovené zákonom. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh príslušných právnych predpisov, ktorými sa upravia povinnosti vo vzťahu k osvedčeniu o registrácii na daň. (do 31. decembra 2020)návrhy príslušných právnych predpisov, ktorými sa umožní v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zavedie povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zruší povinné odvádzanie príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa bude novelizovať Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa úpravou príslušných ustanovení
    • zohľadnia osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca,
    • upraví možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie,
    • osobitne upraví možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,
    • primerane zohľadní kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa,
    • vytvorí nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie aktualizácie usmernenia zverejneného na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce týkajúceho sa opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi na zaistenie BOZP a absolvovania skúšobnej jazdy zamestnanca pred pridelením firemného vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh, aby Sociálna poisťovňa pre uzatvorenie písomnej dohody fyzickej osoby alebo právnickej osoby o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, nevyžadovala predloženie splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, ktorým sa umožní odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych podnikateľov a súčasne sa rozšíri sa rozšíri okruh komodít na predaj z dvora. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa zníži minimálna hranica pokuty podľa § 28 odsek 8 pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. (do 30. novembra 2020)N
 • Návrh novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanoví začiatok plynutia splatnosti faktúry pri obchode s potravinami od doručenia faktúry. (do 30. novembra 2020)
 • Návrh novely zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorým sa zavedie verejne dostupný elektronický register žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy. (do 31. decembra 2020)
 • Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorým sa odstráni duplicitné oznamovanie údajov o emisiách a duplicitné spoplatňovanie pre zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami CO2 (ETS). (do 31. decembra 2020)
 • Návrh novely zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ktorým sa zruší povinnosť  prevádzkovateľa oznamovať plánované termíny vykonania oprávnenej technické činnosti. (do 31. decembra 2020)
 • Odstránenie duplicitného oznamovania údajov o emisiách do ovzdušia do Národného emisného informačného systému a Národného registru znečistenia v rámci realizácie projektu SHMÚ Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania. (do 28. februára 2022)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákonč. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je odstrániť duplicitné hlásenie povinností zdravotným poisťovniam. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorým sa zjednoduší živnostenské podnikanie, vrátane zavedenia možnosti prerušiť živnosť najmenej na jeden mesiac. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa zabráni obciam, aby mohli ukladať fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. (do 31. októbra 2020)
 • Zrušenie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried a v nadväznosti na to predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení zákon  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vypúšťajúci § 30 odsek 2, ktorý splnomocňuje na vydanie predmetnej vyhlášky. (do 31. októbra 2020)
 • Zabezpečenie prepojenia informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti a Policajného zboru za účelom automatického prechodu práv vyplývajúcich z úhrady diaľničnej známky v súvislosti so zmenou tabuľky s evidenčných číslom predmetného motorového vozidla. (do 31. októbra 2020)
 • Návrh novely vyhlášky  č. 446/2012 Z. z., ktorou sa zrušia opakujúce sa informačné povinnosti výrobcov energií (do 30 dní)
 • Usmernenie odbornej verejnosti, v ktorých prípadoch je a v ktorých nie je potrebné používať kalibrovanú váhu pri predaji vizuálne vyberaných potravín (do 30 dní)

 

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového bonusu zamestnanca alebo SZČO...

Pomôcka – Paušálne výdavky (s evidenciou zásob a pohľadávok)

Viete, ktoré odvody vstupujú do daňového priznania pri "paušále" ??? Viete,...

Pomôcka – Paušálne výdavky (bez evidencie zásob a pohľadávok)

Viete, ktoré odvody vstupujú do daňového priznania pri "paušále" ??? Viete,...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej živnosti, alebo iný príjem okrem...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už podľa nových pravidiel. Aj preto...

DMV – Postup na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ako na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023?...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné informácieDaň z motorových vozidiel...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do daňových výdavkov  v roku 2023 ???...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou poskytovania finančného príspevku na...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou ranou... 1. Účtovné pomôcky 2. BONUS...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte pod kontrolou výšku vášho...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa slúži...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2023   SOCIÁLNE...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník vysporiadať cez daňové...

Výdavky, ktoré si môžu uplatniť živnostníci či drobní podnikatelia za rok 2022

Živnostníci, či drobní podnikatelia si v roku 2022 okrem výdavkov, ktoré...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.1.2023 ???...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na dávky v nezamestnanosti a čo...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi   Často dochádza...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu zamestnanca od 1.7.2022 ???...

Evidencia dochádzky

EVIDENCIA DOCHÁDZKY 2024 (ver. 4.0.1-2024) (už so sviatkami a fondom...

Tipos – účtovanie (JU)

Účtujete Tipos ako mandatár na strane predajcu ich produktov??? Neviete, ako...

Štítky na šanóny

ŠTÍTKY NA ZAKLADAČE jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre všetkých účtovníkov – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy...

Členenie DPH a KV DPH – pomôcka pre používateľov Pohody – verzia 3.0.4

Nie ste si istý, či ste správne posúdili konkrétny DPH prípad??? Dali ste sumy...

Tlačivá pre mzdy a personalistiku pre MS Office Word

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte Microsoft Office Word už aj s...

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

0