Živnostníci, či drobní podnikatelia si v roku 2022 okrem výdavkov, ktoré súvisia s ich predmetom podnikania:

 • nákup zásob
 • sociálne odvody SZČO zaplatené od 1.1.2022 do 31.12.2022
 • preddavky na zdravotné poistenie SZČO zaplatené od 1.1.2022 do 31.12.2022
 • nedoplatky na sociálnom poistení a na preddavkoch na zdravotné poistenie za predošlé obdobie zaplatené od 1.1.2022 do 31.12.2022
 • výdavky na automobil:
  • u motorového vozidla nezaradeného do majetku:
   • základnú náhradu za každý kilometer jazdy,
   • náhrady za spotrebované pohonné látky podľa spotreby v TP,
   • daň z motorových vozidiel, poplatky za parkovanie.
  • u motorového vozidla zaradeného do majetku:
   • výdavky na kúpnu Pri kúpnej sume vyššej ako 1700 eur vo forme odpisov prislúchajúcich počtu mesiacov zaradenia motorového vozidla do dlhodobého majetku,
   • výdavky na údržbu a opravy motorového vozidla,
   • výdavky na pohonné látky,
   • výdavky na havarijné a povinné zmluvné poistenie,
   • daň z motorových vozidiel,
   • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
   • poplatky za parkovanie, diaľničnú známku, a iné.
  • výdavky na nájom podnikateľských priestorov,
  • výdavky na nákup drobného majetku (zariadenie prevádzky, počítač, tlačiareň, …
  • výdavky na telefónne poplatky, poplatky za internet (Upozorňujem ale, že ak sa jedná o poplatky, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby, je potrebné tieto poplatky buď krátiť pomerom 80 daňové vs 20 nedaňové alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania týchto služieb na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. To isté platí aj pri uplatňovaní výdavkov na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby (mobil, počítač, tlačiareň a spotrebný materiál – tonery, a pod.).

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2023

 

môžu uplatniť aj výdavky:

 • na stravné na každý deň v roku 2022 kedy vykonávali podnikateľskú činnosť (t. j. aj na sobotu, nedeľu, ak preukážu, že podnikateľskú činnosť vykonávali aj v tieto dni) a to bez preukazovania nákupu stravných lístkov alebo bez dokladu o nákupe stravy (obedov). Stačí, keď si vrámci uzávierkových operácií 31.12.2022 zaúčtujú ročnú sumu stravného za každý deň, kedy vykonávali v roku 2022 podnikateľskú činnosť.

Za obdobie od 1.1.2022 do 30.4.2022 si môžu do daňových výdavkov zaúčtovať sumu 2,81 eur, od 1.5.2022 do 31.8.2022 sumu 3,30 eur a od 1.9.2022 do 31.12.2022 sumu 3,52 eur za každý deň vykonávania podnikateľskej činnosti. Za rok 2022 tak môžu do daňových výdavkov zahrnúť sumu 802,86 eur pri počte pracovných dní 250.

 • na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Pozor ale na posúdenie reklamného predmetu, nakoľko za reklamný predmet, ktorý je možné uplatniť v daňových výdavkoch nepatria darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky (okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti), alkoholické nápoje (okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane. Toto sa nevzťahuje na živnostníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti).

 

Pomôcka na správne zaradenie DPH do tlačiva DPH a KV DPH

 

Rozdiel medzi paušálnymi výdavkami a skutočnými výdavkami.

 

PAUŠÁLNE VÝDAVKY – KEĎ NEPOTREBUJETE „BLOČKY“

 

Aj v roku 2022 je možné uplatniť si výdavky percentom z príjmov vo výške 60% (20 000 eur za rok) a preto je dobré si na konci roka, u SZČO, ktorí účtovali skutočné výdavky, zvážiť využitie možnosti uplatnenia si výdavkov percentom z príjmov, tzv. „paušálu“ (ale len v tom prípade ak neboli počas celého roka platiteľom DPH. Pokiaľ boli platiteľom DPH len časť roka, je možné si výdavky percentom z príjmov uplatniť). Výhodou pri uplatnení „paušálu“ je, že sa živnostník nemusí obávať prípadného neuznania výdavkov, ktoré by mal zaúčtované, ak by viedol klasické účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, kde sa účtujú skutočné výdavky.

 

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov odpadá povinnosť viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu a stačí viesť len jednoduchú evidenciu pohľadávok, príjmov a zásob. Ďalšou výhodou paušálnych výdavkov je, že sumu 20 000 si môžete uplatniť ak ste v roku 2022 podnikali aj jeden mesiac. Neexistuje mesačný limit, (ako tomu bolo ešte v roku 2016, kde ste si mesačne mohli uplatniť len pomernú časť výdavkov – maximálne 420 eur za mesiac).

 

Nové tlačivá pre mzdy a personalistiku platné od 1.11.2022

 

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20.000 eur za rok.

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20.000 eur za rok.

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, môžete si uplatniť 25%, najviac do výšky 5.040 eur za rok.

Sumu 20.000 (5.040) si môžete uplatniť bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku ste činnosť vykonávali, t. j. nekráti sa podľa počtu mesiacov podnikania.

Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie:

 • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • zásobách a pohľadávkach.

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

TIP: nezabudnite uviesť v Tabuľke č. 1b na strane 4 daňového priznania k dani z príjmov FO typu B údaje o zásobách a pohľadávkach na začiatku a na konci účtovného obdobiaUplatňovanie paušálnych výdavkov vyznačte v VI. odd. daňového priznania typu B pod Tabuľkou č. 1 na strane 4 v riadku “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“.

 

K paušálnym výdavkom pripočítate odvody, ktoré boli reálne zaplatené v roku 2022. t. j. odvod za 12/2021 (zaplatený v 01/2022) až 11/2022 (zaplatený v 12/2022) + prípadný nedoplatok RZ ZP za predošlý rok.

 

UPOZORNENIE: Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) daňovník nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Daňovník môže uplatniť len preukázateľne vynaložené daňové výdavky podľa účtovníctva (jednoduché účtovníctvo) alebo evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov (daňová evidencia).

 

Poznáte všetky povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

 

DAŇOVÁ EVIDENCIA – NETREBA SI ZBYTOČNE KOMPLIKOVAŤ ŽIVOT JEDNODUCHÝM ÚČTOVNÍCTVOM. DÁ SA TO AJ JEDNODUCHŠIE AKO V JEDNODUCHOM ÚČTOVNÍCTVE

  

Rovnako sa môžete po ukončení účtovného obdobia rozhodnúť viesť daňovú evidenciu aj napriek tomu, že ste v priebehu roka viedli jednoduché účtovníctvo. Údaje jednoduchého účtovníctva, ktoré máte v účtovnom programe môžete bez problémov použiť ako údaje pre daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu môže viesť aj daňovník, ktorý bol počas celého účtovného obdobia platcom DPH a aj daňovník, ktorý je zamestnávateľom. (Na účely DPH musí daňovník viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty).

 

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva DP. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky. Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona. Daňovú evidenciu je možné viesť prostredníctvom jednoduchého formulára (napr. tu: Daňová evidencia 2022 a 2023 )

 

Pomôcka na výpočet daňového bonusu zamestnancov od 1.1.2023

 

Paušálne výdavky sa viac oplatia tým podnikateľom, ktorí nemajú dostatok skutočných výdavkov, t. j. tým, ktorí nemajú dostatok dokladov, ktoré by si mohli zaúčtovať do výdavkov (nenakupujú materiál, zásoby). Dá sa zjednodušene povedať, že paušálne výdavky sa oplatia tým podnikateľom, ktorí nemajú skutočné výdavky vyššie ako 20 tisíc eur, t. j. paušálne výdavky sa oplatia, ak sú vyššie ako skutočné výdavky.  Paušálne výdavky sa väčšinou vyplatia podnikateľom, ktorí poskytujú služby (účtovníci, podnikatelia poskytujúci poradenstvo, programátori, …).  Na uplatnenie maximálnej sumy paušálnych výdavkov (20 tisíc eur) dosiahnu tí daňovníci, ktorí mali v roku 2022 príjmy vyššie ako 33 333 eur. Pri príjmoch vyšších ako je táto suma je možné si uplatniť paušálne výdavky len v sume 20 tisíc eur (60% z 33 333 eur = 19.999.80 eur).

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Kombinácia výdavkov

 

Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne používať paušálne výdavky, musí túto formu používať počas celého účtovného obdobia (od 1.1.2022 do 31.12.2022). Nie je možné časť roka používať paušálne výdavky a časť roka účtovať o skutočných výdavkoch (účtovať v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii). Samozrejme v ďalšom účtovnom období (rok 2023) sa znova môže rozhodnúť buď ďalej používať paušálne výdavky alebo prejsť na jednoduché účtovníctvo, či na daňovú evidenciu.

 

Zmeny pri paušále

 

Bola snaha urobiť zmenu v súvislosti s paušálnymi výdavkami a to tak, že sa namiesto paušálnych výdavkov navrhovala paušálna daň vo výške 29%. K tomuto kroku našťastie nedošlo, nakoľko táto „reforma“ by postihla veľmi veľké množstvo drobných podnikateľov, ktorí by určite zvažovali zrušiť svoje podnikanie alebo prejsť na inú formu podnikania (s.r.o).

 

Autor: Miroslav Gandžala

Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách, 23.1.2023

FB – Účtovníci Slovenska

Foto: Shutterstock

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0