PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA

MAJETOK A ZÁSOBY

1 – po kliknutí sa otvorí link na blog s odbornými článkami.

2 – po kliknutí sa otvorí § 6 ods. 11 Zákon 595/2003 Z. z..

3 – údaje o vašej účtovnej jednotke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre inú UJ. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch. Údaje v tejto časti sú totožné s údajmi uvedenými v objednávke.

4 – kliknutím sa vám otvorí evidencia Pohľadávok a záväzkov.

5 – kliknutím sa vám otvorí evidencia Príjmov a výdavkov.

6 – súhrn dlhodobého majetku. Dáta sú automaticky načítavané z riadkov zo sekcie Dlhodobý majetok.

7 – súhrn krátkodobého majetku. Dáta sú automaticky načítavané z riadkov zo sekcie Krátkodobý majetok.

8 – súhrn zásob. Dáta sú automaticky načítavané z riadkov zo sekcie Zásoba.

9 – prehľad Zásob. Počiatočný stav sa načítava automaticky z údajov v časti Počiatočný stav zásob (12). Zmena stavu sa automaticky načítava z riadkov v sekcii Zásoby.

10 – prehľad Krátkodobého majetku. Počiatočný stav sa načítava automaticky z údajov v časti Počiatočný stav KM (12). Zmena stavu sa automaticky načítava z riadkov v sekcii Krátkodobý majetok.

11 – prehľad Dlhodobého majetku. Počiatočný stav sa načítava automaticky z údajov v časti Počiatočný stav DM (12). Zmena stavu sa automaticky načítava z riadkov v sekcii Dlhodobý majetok.

12 – sekcia na evidenciu počiatočného stavu zásob, krátkodobého a dlhodobého majetku. Počiatočný stav sa zapisuje do okienka pod každým druhom majetku (9), (10), (11).

13 – akékoľvek číslo alebo kombinácia čísel, písmen a znakov. Doporučujem používať pre každý druh zásob vlastný číselný rad (napr. 1/DM/2018 – pre dlhodobý majetok, 1/KM/2018 – pre krátkodobý majetok, 1/ZAS/2018 – pre zásoby)

14 – dátum zaradenia majetku alebo prírastku zásob.

15 – možnosť výberu z rozbaľovacieho zoznamu – Zásoba, Dlhodobý majetok, Krátkodobý majetok. Po výbere konkrétneho druhu sa polia, ktoré sa netýkajú tohto typu majetku vyšrafuje (32), (33), (34). Pole, ktoré sa týka tohto druhu majetku zostane voľné na možnosť vyplnenia.

16 – akýkoľvek číselný alebo textový reťazec na zápis inventárneho čísla.

17 – názov zásoby

18 – počet

19 – merná jednotka, ktorú môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu

20 – cena za mernú jednotku zásoby

21 – cena zásoby spolu s automatickým výpočtom. Pole doporučujem NEPREPISOVAŤ, nakoľko dôjde k narušeniu vzorcov.

22 – názov krátkodobého majetku

23 – počet

24 – merná jednotka, ktorú môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu

25 – cena za mernú jednotku krátkodobého majetku

26 – cena krátkodobého majetku spolu s automatickým výpočtom. Pole doporučujem NEPREPISOVAŤ, nakoľko dôjde k narušeniu vzorcov.

27 – názov dlhodobého majetku

28 – počet

29 – merná jednotka, ktorú môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu

30 – cena za mernú jednotku dlhodobého majetku

31 – cena dlhodobého majetku spolu s automatickým výpočtom. Pole doporučujem NEPREPISOVAŤ, nakoľko dôjde k narušeniu vzorcov.

Každý stĺpec v hárku je možné filtrovať kliknutím na štvorček so šípkou pri názve stĺpca.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Dlhodobý majetok, kliknete na šípku v stĺpci (15) a označíte “Dlhodobý majetok”. Na základe zvoleného filtra dochádza aj k dynamickému súčtu len vyfiltrovaných záznamov.

Filtre môžete aj kombinovať.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Zásoby nakúpené v októbri, kliknete na šípku v stĺpci (15) a označíte “Zásoba” a v stĺpci (14) po kliknutí na šípku vyberiete len číslo 10.

0