PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

1 – po kliknutí sa otvorí link na blog s odbornými článkami.

2 – po kliknutí sa otvorí § 6 ods. 11 Zákona 595/2003 Z. z..

3 – údaje o vašej účtovnej jednotke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre inú UJ. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch. Údaje v tejto časti sú totožné s údajmi uvedenými v objednávke.

4 – kliknutím sa vám otvorí evidencia Majetku a zásob.

5 – kliknutím sa vám otvorí evidencia Príjmov a výdavkov.

6 – súhrn pohľadávok. Suma je automaticky odosielaná do hárku Príjmy a výdavky do okna “Majetok”.

7 – súhrn záväzkov. Suma je automaticky odosielaná do hárku Príjmy a výdavky do okna “Majetok”.

8 – sumy pohľadávok automaticky načítavané z riadkov formulára.

9 – sumy záväzkov automaticky načítavané z riadkov formulára.

10 – polia na zadanie počiatočných stavov pohľadávok a záväzkov z koncoročných stavov minulého účtovného obdobia.

11 – variabilný symbol pohľadávky alebo záväzku.

12 – dátum evidencie pohľadávky alebo záväzku (povolený rozsah dátumov 1.1.2018 – 31.12.2018).

13 – druh dokladu môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu v riadku. K dispozícii sú Faktúra prijatá, Faktúra odoslaná, Ostatný záväzok, Ostatná pohľadávka, Úhrada záväzku minulého obdobia, Inkaso pohľadávky minulého obdobia, Iné.

14 – dátum splatnosti pohľadávky alebo záväzku (dátum nie je obmedzený)

15 – po kliknutí na text “Odberateľ” otvorí sa zoznam odberateľov, ktorých môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje zo zoznamu odberateľov sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom v riadku pri zadávaní pohľadávky.

16 – ľubovoľný doplňujúci text.

17 – suma pohľadávky.

18 – dátum inkasa pohľadávky.

19 – suma inkasa pohľadávky

20 – súčtový riadok. NEPREPISOVAŤ, nakoľko by sa narušil vzorec a výpočty. Pole je farebne zvýraznené, pokiaľ pohľadávka nie je uhradená.

21 – po kliknutí na text “Dodávateľ” otvorí sa zoznam dodávateľov, ktorých môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje zo zoznamu dodávateľov sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom v riadku pri zadávaní záväzku.

22 – ľubovoľný doplňujúci text.

23 – suma záväzku.

24 – dátum úhrady záväzku.

25 – suma úhrady záväzku.

26 – súčtový riadok. NEPREPISOVAŤ, nakoľko by sa narušil vzorec a výpočty. Pole je farebne zvýraznené, pokiaľ záväzok nie je uhradený.  

27 – po výbere druhu dokladu “Faktúra prijatá”, “Ostatný záväzok”, “Úhrada záväzku minulého obdobia” v stĺpci Druh dokladu (13) polia POHĽADÁVKA sa automaticky vyšrafujú, čo znamená, že toto pole nebudete vypĺňať.

28 – po výbere druhu dokladu “Faktúra odoslaná”, “Ostatná pohľadávka”, “Inkaso pohľadávky minulého obdobia” v stĺpci Druh dokladu (13) polia ZÁVAZOK sa automaticky vyšrafujú, čo znamená, že toto pole nebudete vypĺňať.

Pri výbere “Iné” v stĺpci (13) môžete použiť transakciu, ktorá môže byť pohľadávkou ale aj záväzkom a preto sa polia nevyšrafujú.

Každý stĺpec v hárku je možné filtrovať kliknutím na štvorček so šípkou pri názve stĺpca.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Faktúry prijaté, kliknete na šípku v stĺpci (13) a označíte “Faktúra prijatá”. Na základe zvoleného filtra dochádza aj k dynamickému súčtu len vyfiltrovaných záznamov.

Filtre môžete aj kombinovať.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Faktúry odoslané z novembra, kliknete na šípku v stĺpci (13) a označíte “Faktúra odoslaná” a v stĺpci (12) po kliknutí na šípku vyberiete len číslo 11.

0