Všeobecné obchodné podmienky

AGRICO, s.r.o., so sídlom: Hronská 66. 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494

v mene ktorej koná Miroslav Gandžala

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetovej stránky www.agrico.sk  je spoločnosť AGRICO, s.r.o., so sídlom: Hronská ulica 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494, DIČ: 2021479647, IČ DPH SK2021479647, bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: SK34 7500 0000 0040 0788 5786, v mene ktorej koná Miroslav Gandžala. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6051/S.

Predávajúci je platiteľom DPH od 1.3.2023.

1.2 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.

1.3 Vzorové dokumentácie vzhľadom na svoj všeobecný charakter nenahrádzajú v plnom rozsahu komplexné účtovné a mzdové poradenstvo. Napriek tomu, že sa jedná o kvalitné vzory dokumentov, chyba pri vyplnení alebo ich použitie v nevhodnej situácii môže spôsobiť neúplnosť dokumentu. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov nachádzajúcich sa na portáli. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať. Uvedené vzory slúžia ako informatívny nástroj k vytvoreniu individuálneho žiadaného dokumentu.

1.4. Obsah portálu je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva prevádzkovateľ.

1.5. Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi, za podmienky zaplatenia odmeny v zmysle sadzieb uverejnených na portáli, nevýhradné právo používať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie vzorových dokumentov, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím. Súhlas sa poskytuje na územie Slovenskej republiky na dobu trvania Autorskoprávnej ochrany.

1.6 Používateľ je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek. Používateľ nie je oprávnený zverejňovať, sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretej osobe, tretím osobám, a to odplatne aj bezodplatne.

1. 7 Akékoľvek iné použitie obsahu portálu bez súhlasu prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

1.8. Na dodanie zakúpeného vzorového dokumentu musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie vzoru alebo omeškanie dodávky z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho. Ak o to kupujúci požiada, prevádzkovateľ mu zakúpený vzor opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.

2. Predmet služby

2.1. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excell dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Mesačná dochádzka“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej dochádzky zamestnancov s automatickým vykonávaním súčtov jednotlivých druhov odpracovanej doby vrátane kontroly jednotlivých polí na základe zadaných údajov.

Cena za formulár „Mesačná dochádzka“ (ďalej “formulár”)  je:

Akciová cena 5,00 eur (pôvodná cena 9,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 3 zamestnancov s možnosťou evidencie nadčasov 

Akciová cena 4,50 eur (pôvodná cena 9,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 2 zamestnancov s možnosťou evidencie nadčasov

Akciová cena 4,30 eur (pôvodná cena 8,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 1 zamestnanca s možnosťou evidencie nadčasov

Akciová cena 4,00 eur (pôvodná cena 7,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 4 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

Akciová cena 3,50 eur (pôvodná cena 6,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 3 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

Akciová cena 3,00 eur (pôvodná cena 5,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 2 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

Akciová cena 2,50 eur (pôvodná cena 5,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 1 zamestnanca bez možnosti evidencie nadčasov

s možnosťou zadať evidenciu dochádzky pre neobmedzený počet zamestnancov jedného zamestnávateľa počas 12-tich mesiacov aktuálneho kalendárneho roka.

Po uplynutí kalendárneho roka, majitelia predošlej verzie môžu formuláre objednať s 52% zľavou z pôvodnej ceny (z ceny pred akciovou zľavou) na nasledujúci kalendárny rok:

4,56 eur (zľava 52% z 9,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 3 zamestnancov s možnosťou evidencie nadčasov 

4,32 eur (zľava 52% z 9,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 2 zamestnancov s možnosťou evidencie nadčasov

4,08 eur (zľava 52% z 8,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 1 zamestnanca s možnosťou evidencie nadčasov

3,36 eur (zľava 52% z 7,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 4 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

3,12 eur (zľava 52% z 6,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 3 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

2,64 eur (zľava 52% z 5,50 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 2 zamestnancov bez možnosti evidencie nadčasov

2,41 eur (zľava 52% z 5,00 eur) za formulár A4 pre zadanie evidencie dochádzky pre 1 zamestnanca bez možnosti evidencie nadčasov

Do jedného formulára formátu A4 (z dôvodu optimálneho tlačového výstupu) je možné zadať údaje od jedného do troch zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý vypláca nadčasy a od jedného do štyroch zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý nevypláca nadčasy.

Každý formulár je možné si vždy uložiť a použiť v nasledujúcich mesiacoch.  Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie. Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

2.2. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excell dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Registračná karta zamestnanca“ slúži na kontrolu a evidenciu povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom a ukončením pracovného pomeru zamestnanca alebo fyzickej osoby vykonávajúcej práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (DOPČ, DOVP, DOBPŠ).

Cena za formulár „Registračná karta zamestnanca“ (ďalej “formulár”)  je:

2,90 eur za formulár A4 pre 1 zamestnávateľa

2,40 eur za formulár (multi) pre 10 až 14 zamestnávateľov

1,90 eur za formulár (multi) pre 15 a viac zamestnávateľov

s možnosťou použiť formulár  pre neobmedzený počet zamestnancov jedného zamestnávateľa. Do jedného formulára formátu A4  je možné zadať údaje pre jedného zamestnanca.

Každý formulár je možné si uložiť a použiť.  Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2007 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Formulár bude po úhrade faktúry zaslaný mailom na mailovú adresu uvedenú v objednávke. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

2.3. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excell dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Evidencia účtovníka“ slúži na kontrolu a evidenciu povinností pre účtovníkov, ktorí spracuvávajú účtovnú agendu svojich klientov.

Cena za formulár „Evidenci účtovníka“ (ďalej “formulár”)  je:

4,90 eur za formulár

s možnosťou použiť formulár  pre neobmedzený počet účtovných jednotiek jedného spracovávateľa (poskytovateľa) účtovných služieb.

Každý formulár je možné si uložiť a použiť.  Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2007 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka.

2.4. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excell dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Daňová evidencia“ slúži na vedenie daňovej evidencie v zmysle §6 ods.11 Zákona 595/2003 Z.z. pre účtovníkov, ktorí spracuvávajú účtovnú agendu formlu daňovej evidencie pre svojich klientov – neplatcov DPH.

Cena za formulár „Daňová evidencia“ (ďalej “formulár”)  je:

14,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)

14,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019)

14,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020)

15,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021)

7,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2018”.

7,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2019”.

8,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2020”.

AKCIA – 7,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) pri objednaní v termíne od 4.2.2019 do 31.12.2021

AKCIA – 9,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) pri objednaní v termíne od 4.2.2019 do 31.12.2021

AKCIA – 9,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) pri objednaní v termíne od 2.1.2021 do 31.12.2021

AKCIA – 10,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) pri objednaní v termíne od 2.1.2021 do 30.6.2021

AKCIA – 5,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2018” pri objednaní v termíne od 4.2.2019 do 31.12.2021.

AKCIA – 5,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2019” pri objednaní v termíne od 2.1.2021 do 31.12.2021.

AKCIA – 6,90 eur za formulár pre daňovú evidenciu na účtovné obdobie – rok 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) pre zákazníkov, ktorí vlastnia verziu “Daňová evidencia 2020” pri objednaní v termíne od 2.1.2021 do 30.6.2021.

s možnosťou použiť formulár pre len pre SZČO, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry, to znamená, že v DAŇOVEJ EVIDENCII môže viesť evidenciu podľa § 6, ods. 11 len daňovník, na ktorého IČO (DIČ) bola vytvorená objednávka.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa Daňovej evidencie uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.5. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje word dokument/y vo formáte VZORU:

Tlačové zostavy pre účtovný program POHODA  slúžia na tlač zostáv s automaticky vypĺňaním údajov, ktoré sú evidované v účtovnom programe Pohoda. Tlačové zostavy je potrebné do programu Pohoda importovať. Spôsob importu predávajúci (Agrico, s.r.o.) uvádza na webovej stránke, kde je uvedený popis tlačovej zostavy, rovnako ako aj uvedené databázové polia, ktoré sú potrebné pre správnu tlač jednotlivých tlačových zostáv.

Funkčnosť tlačových zostáv (vypĺňanie polí z údajov databázy programu Pohoda) je garantovaná v čase ich objednania. V prípade zmeny štruktúry alebo zrušenia databázových bolí zo strany dodávateľa softvéru Pohoda, predávajúci nezodpovedá za korektné vypĺňanie polí v tlačových zostavách.

Tlačové zostavy je možné voľne editovať. Dodávateľ nezodpovedá za funkčnosť automatického vypĺňania tlačových zostáv, pokiaľ došlo k editácii zostavy zo strany kupujúceho ako aj k prípadnému narušeniu polí s údajmi databázy.

Za správnosť údajov a textov v tlačových zostavách zodpovedá kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za zákonnú a ani za formálnu správnosť textov uvedených v jednotlivých tlačových zostavách.

Tlačové zostavy vytvorené predávajúcim (Agrico, s.r.o.) môže používať len kupujúci, ktorí si tlačové zostavy objednal. Tlačové zostavy nie je dovolené širiť ďalej.

2.6. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Členenie DPH a KV DPH pre program Pohoda“ slúži na správne určenie a zatriedenie jednotlivých účtovných prípadov do tlačiva priznania k dani d pridanej hodnoty, do tlačiva kontrolného výkazu a do tlačiva súhrnného výkazu vrátane členenia pre program Pohoda.

Cena za formulár „Členenie DPH a KV DPH pre program Pohoda“ (ďalej “formulár”)  je:

15,00 eur za formulár bez zľavy

12,90 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

6,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 1.0.X

3,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 2.0.1, 2.0.2 alebo 2.0.3

2,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 2.0.4

s možnosťou použiť formulár pre len pre SZČO, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia správneho členenia do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, do tlačiva kontrolného výkazu a do tlačiva súhrnného výkazu zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa Daňovej evidencie uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.7. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Členenie DPH a KV DPH“ slúži na správne určenie a zatriedenie jednotlivých účtovných prípadov do tlačiva priznania k dani d pridanej hodnoty, do tlačiva kontrolného výkazu a do tlačiva súhrnného výkazu.

Cena za formulár „Členenie DPH a KV DPH“ (ďalej “formulár”)  je:

15,00 eur za formulár bez zľavy

12,90 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

6,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 1.0.X

3,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 2.0.1, 2.0.2 alebo 2.0.3

2,90 eur za formulár pre používateľov, ktorí už majú zakúpenú verziu 2.0.4

s možnosťou použiť formulár pre len pre SZČO, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia správneho členenia do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, do tlačiva kontrolného výkazu a do tlačiva súhrnného výkazu zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj inštruktážne video. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa Daňovej evidencie uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.8. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár Stravné zamestnancov pre podvojné účtovníctvo slúži na evidenciu a sledovanie poskytovaných finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov v podvojnom účtovníctve.

Cena za formulár „Stravné zamestnancov pre podvojné účtovníctvo“ (ďalej “formulár”)  je:

15,00 eur za formulár bez zľavy

13,90 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre len pre PO (právnickú osobu) alebo pre podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj ukážková verzia, ktorá slúži na reálne vyskúšanie si jednotlivých funkcií formulára. Obmedzenie ukážkovej (DEMO) verzie je popísané priamo v skúšobnom (DEMO) formulári.  Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa Daňovej evidencie uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.9. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár Stravné zamestnancov pre jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu slúži na evidenciu a sledovanie poskytovaných finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov v jednoduchom účtovníctve a pri daňovej evidencii.

Cena za formulár „Stravné zamestnancov pre jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu” (ďalej “formulár”)  je:

14,00 eur za formulár bez zľavy

11,90 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre len pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve alebo využívajúceho daňovú evidenciu, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára, podrobný popis jednotlivých funkcií a aj ukážková (DEMO) verzia, ktorá slúži na reálne vyskúšanie si jednotlivých funkcií formulára. Obmedzenie ukážkovej (DEMO) verzie je popísané priamo v skúšobnom (DEMO) formulári.  Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa Daňovej evidencie uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.10. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár Daňový bonus od 1.7.2022 slúži na výpočet nároku na daňový bonus od 1.7.2022.

Cena za formulár „Daňový bonus od 1.7.2022“ (ďalej “formulár”)  je:

6,50 eur za formulár bez zľavy

4,30 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve, pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov alebo využívajúceho daňovú evidenciu, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára a podrobný popis jednotlivých funkcií a uvedený spôsob používania formulára. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa formulára Daňový bonus od 1.7.2022  uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.11. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Sledovanie obratu DPH“ slúži na sledovanie obratu DPH ku vzniku povinnej registrácie za platiteľa DPH.

Cena za formulár „Sledovanie obratu DPH“ (ďalej “formulár”)  je:

4,50 eur bez DPH za formulár bez zľavy

3,25 eur bez DPH za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve, pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov alebo využívajúceho daňovú evidenciu, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára a podrobný popis jednotlivých funkcií a uvedený spôsob používania formulára. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa formulára Sledovanie obratu DPH uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.12. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Akcia „Pomôcky s BONUSOM”

Výnimočná letná ponuka – Dve muchy jednou ranou, ktorej súčasťou je dodanie Účtovných pomôcok podľa výberu a dodanie BONUSU ZADARMO – eDoručovateľ
Podmienkou získania BONUSU eDoručovateľ v hodnote 36,00 € zadarmo je objednanie a zaplatenie pomôcok v hodnote minimálne 69,50* € bez DPH a to v objednávkovom formulári označením pomôcky, formulára, tlačív, ktorých úhrnná suma je 69,50* € bez DPH. Zároveň, za splnenia podmienky výberu pomôcok v hodnote 69,50 € bez DPH, je potrebné označiť položku eDoručovateľa do košíka s nulovou cenou.

Na používanie pomôcok je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcok.

*) V prípade sumy objednávky nižšej ako 69,50 € bez DPH nebude zaslaný licenčný kód do pomôcky eDoručovateľ.

Pomôcka eDoručovateľ – V cene licencie je plne funkčný program, bez obmedzenia počtu subjektov, s technickou podporou a aktualizáciou, pre 1 používateľa na 1 rok a viaže sa na používateľa (osobu), tzn. pre každú osobu ktorá má záujem používať spoplatnené časti softvéru je potrebné zakúpiť licenciu.

Pomôcky sú viazané len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ich použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Ak pomôcky objednávate pre iného podnikateľa alebo FO ako sú údaje uvedené vo fakturačných údajoch, údaje podnikateľa alebo FO, ktorý bude pomôcku používať uveďte v poznámke objednávky. Pokiaľ chcete pomôcku objednať pre FO nepodnikateľa, ako IČO uveďte: 12345678. Cena každej pomôcky je uvedená v objednávkovom formulári.

Na základe objednávky vám bude na vašu mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď zaslaný doklad na vykonanie úhrady.Po úhrade tohto dokladu (Objednávky) vám mailom zašleme pomôcku podľa vašej objednávky a vyúčtovaciu faktúru.

2.13. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Paušálne výdavky“ slúži na evidovanie paušálnych výdavkov podnikateľa.

Cena za formulár „Paušálne výdavky bez evidencie zásob a pohľadávok“ (ďalej “formulár”)  je:

6,90 eur bez DPH za formulár bez zľavy

4,90 eur bez DPH za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára a podrobný popis jednotlivých funkcií a uvedený spôsob používania formulára. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa formulára Paušálne výdavky uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

Cena za formulár „Paušálne výdavky s evidenciou zásob a pohľadávok“ (ďalej “formulár”)  je:

15,90 eur bez DPH za formulár bez zľavy, 11,90 eur bez DPH za formulár počas poskytnutia zľavy

15,90 eur bez DPH za formulár bez zľavy, 6,90 eur bez DPH za formulár počas poskytnutia zľavy pre majiteľa predošlej verzie

s možnosťou použiť formulár pre pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára a podrobný popis jednotlivých funkcií a uvedený spôsob používania formulára. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa formulára Paušálne výdavky uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

2.14. Predmet služby je dodanie vzoru/vzorov v elektronickej forme, ktorý/á obsahuje excel dokument/y vo formáte VZORU:

Formulár „Ročný daňový bonus SZČO a zamestnancov 2023“ slúži na výpočet nároku na daňový bonus v roku 2023.

Cena za formulár „Ročný daňový bonus SZČO a zamestnancov 2023“ (ďalej “formulár”)  je:

16,50 eur za formulár bez zľavy

12,50 eur za formulár počas poskytnutia zľavy

s možnosťou použiť formulár pre pre FO (fyzickú osobu) alebo pre podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve, pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov alebo využívajúceho daňovú evidenciu, ktorá si formulár objednala a uhradila na základe vystavenej faktúry.

Za správnosť použitia údajov vo formulári a ich následné využitie v účtovníctve zodpovedá kupujúci.

Formulár je možné si uložiť, používať a vytvárať si prípadné zálohy formulára. Na webovej stránke www.agrico.sk je zverejnený vzor formulára a podrobný popis jednotlivých funkcií a uvedený spôsob používania formulára. Formulár je kompatibilný s MS Office verzia 2010 a vyššie (Excel – formát xlsx). Funkčnosť na iných platformách nie je overená ani garantovaná.

Po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bude formulár zaslaný odberateľovi elektronicky (prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke) a zároveň dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. Formulár je viazaný len pre odberateľa, ktorého údaje sú uvedené v objednávke  a nie je možné ho použiť pre inú firmu alebo živnostníka. Pokiaľ formulár objednávate pre iného odberateľa (t.j. fakturačné údaje sú odlišné od údajov používateľa), je potrebné údaje používateľa formulára Daňový bonus od 1.7.2022  uviesť v poznámke objednávky (Obchodný názov, Ulica a číslo, PSČ a Obec, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ake je účtovná jednotka platiteľom DPH).

 
3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1 Kupujúci môže byť len fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba zapísaná do príslušného registra. Tieto vzory nie sú určené pre fyzické osoby – spotrebiteľov, nakoľko ide o účtovné vzory pre podnikateľov.

3.2 Objednaním a zaplatením elektronickej dokumentácie kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

3.3. Kupujúci je povinný zaplatiť za elektronickú dokumentáciu bankovým prevodom na účet predávajúceho.

3.4. Kupujúci má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu zaslania elektronickej dokumentácie predávajúcim.

3.5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe elektronickej dokumentácie v zmysle § 7 ods. 6  písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a zároveň kupujúci objednaním elektronickej dokumentácie vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Ochrana osobných údajov

4.1  K bližším informáciám k ochrane osobných údajov prosím kliknite TU.

5. Registrácia

5.1 Podmienkou kúpi predmetného vzoru je registrácia v Hosťovskej zóne prevádzkovateľa.

5.2  Hosťovská zóna je priestor, ktorý je vyhradený záujemcom/užívateľom, ktorí nie sú klientmi spoločnosti.

5.3 Hosťovský užívateľ po vyplnení objednávkového formulára zadáva firemné údaje spoločnosti,  je vylúčené aby objednávkový formulár vyplnila fyzická osoba, nakoľko vzorové dokumenty nie sú určené pre spotrebiteľov. Vzorové dokumenty sú určené pre fyzickú osobu podnikajúcu alebo právnické osoby. Kontaktné údaje (e-mail) uvedené v objednávkovom formulári slúžia za účelom kontaktovania  a zaslania dokumentácie – vzorov.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Tieto právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a o zmene a doplnení, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

6.4. Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.

6.5. Akékoľvek svoje práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu a predávajúci voči kupujúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešeného sporu.

6.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.9.2018.

0