PODROBNÝ POPIS FORMULÁRA

PRÍJMY A VÝDAVKY

1 – po kliknutí sa otvorí link na blog s odbornými článkami.

2 – po kliknutí sa otvorí § 6 ods. 11 Zákon 595/2003 Z. z..

3 – údaje o vašej účtovnej jednotke. Údaj je pevne daný a formulár nemôže byť použitý pre inú UJ. V prípade zmeny tohto údaja nebudú fungovať automatické prepočty v hárkoch. Údaje v tejto časti sú totožné s údajmi uvedenými v objednávke.

4 -kliknutím sa vám otvorí evidencia Pohľadávok a záväzkov.

5 – kliknutím sa vám otvorí evidencia Majetku a zásob.

6 – súhrn majetku. Dáta sú automaticky načítavané z hárka Majetok a zásoby. Po kliknutí na nadpis okienka MAJETOK, otvorí sa vám hárok s evidenciou Majetku a zásob.

7 – sumy automaticky načítavané z hárka Majetok a zásoby.

8 – sumy automaticky načítavané z hárka Pohľadávky a záväzky.

9 – automatický súhrn financií (hotovosť + VRP + banka).

10 – automatický súčet stavu hotovosti a stavu vo VRP.

11 – automatický súčet stavu banky 1 a banky 2 (ak používate 2 bankové účty).

12 – po kliknutí na text “PRÍJMY” otvorí sa zoznam príjmov, ktoré môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje zo zoznamu príjmov sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname “Popis transakcie” (28).

13 – automatický súčet daňových a nedaňových príjmov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára.

14 – automatický súčet daňových príjmov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára.

15 – automatický súčet nedaňových príjmov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára.

16 – Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky (rozdiel daňových príjmov a daňových výdavkov).

17 – automatický súčet daňových a nedaňových výdavkov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára. Po kliknutí na text “VÝDAVKY” otvorí sa zoznam výdavkov, ktoré môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje zo zoznamu sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname “Popis transakcie” (34).

18 – automatický súčet daňových výdavkov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára.

19 – automatický súčet nedaňových výdavkov na základe údajov v jednotlivých riadkoch formulára.

20 – tu zadávate počiatočné stavy Pokladne, VRP, Banky 1 a Banky 2 (ak používate 2 bankové účty). Zadávate počiatočné stavy z konečných stavov predošlého účtovného obdobia.

21 – automatický súčet priebežných položiek načítavaný z riadkov formulára pri použití pohybu “N – Priebežná položka – príjem” a “N – Priebežná položka – výdaj”.

22 – automatická kontrola vyváženosti priebežných položiek.

23 – dátum transakcie v riadku (povolený rozsah 1.1.2018 – 31.12.2018).

24 – číslo dokladu v riadku (môžete zadať akékoľvek číslo).

25 – druh dokladu v riadku je možné vybrať z rozbaľovacieho zoznamu – Príjem, Výdaj, Závierka.

26 – výber pohybu v riadku – Pokladňa, VRP. Banka 1, Banka 2, ID (interný doklad).

27 – po kliknutí na text “PRÍJEM” otvorí sa zoznam príjmov, ktoré môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje z tohto zoznamu sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname “Popis transakcie” (28). 

28 – popis transakcie v riadku môžete vyberať z rozbaľovacieho zoznamu. Tento zoznam si môžete upraviť kliknutím na text “Popis transakcie”. (Popis transakcie je označený písmenom “D” ak sa jedna o daňový pohyb a písmenom “N” ak sa jedná o nedaňový pohyb. Toto rozlíšenie vám pomôže dať sumu do správneho stĺpca (30) alebo (31)).

29 – možnosť zadania akejkoľvek poznámky

30 – zadáte sumu, pokiaľ sa jedná o sumu DAŇOVÚ

31 – zadáte sumu, pokiaľ sa jedná o sumu NEDAŇOVÚ

32 – súčtový riadok. NEPREPISOVAŤ, nakoľko by sa narušil vzorec a výpočty

33 – po kliknutí na text “VÝDAJ” otvorí sa zoznam výdavkov, ktoré môžete pridávať, mazať alebo editovať. Údaje tohto zoznamu sa vám automaticky ponúkajú v rozbaľovacom zozname “Popis transakcie” (34). 

34 – popis transakcie v riadku môžete vyberať z rozbaľovacieho zoznamu. Tento zoznam si môžete upraviť kliknutím na text “Popis transakcie”. (Popis transakcie je označený písmenom “D” ak sa jedna o daňový pohyb a písmenom “N” ak sa jedná o nedaňový pohyb. Toto rozlíšenie vám pomôže dať sumu do správneho stĺpca (36) alebo (37)).

35 – možnosť zadania akejkoľvek poznámky

36 – zadáte sumu, pokiaľ sa jedná o sumu DAŇOVÚ

37 – zadáte sumu, pokiaľ sa jedná o sumu NEDAŇOVÚ

38 – súčtový riadok. NEPREPISOVAŤ, nakoľko by sa narušil vzorec a výpočty

39 – po výbere pohybu “Výdaj” v stĺpci Druh dokladu (25) polia príjmu sa automaticky vyšrafujú, čo znamená, že toto pole nebudete vypĺňať.

40 – po výbere pohybu “Príjem” v stĺpci Druh dokladu (25) polia výdaj sa automaticky vyšrafujú, čo znamená, že toto pole nebudete vypĺňať.

Pri výbere “Závierkový” v stĺpci (25) môžete použiť transakciu, ktorá môže byť príjmová ale aj výdavková a preto sa polia nevyšrafujú.

Každý stĺpec v hárku je možné filtrovať kliknutím na štvorček so šípkou pri názve stĺpca.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Príjmové doklady, kliknete na šípku v stĺpci (25) a označíte “Príjem”. Na základe zvoleného filtra dochádza aj k dynamickému súčtu len vyfiltrovaných záznamov.

Filtre môžete aj kombinovať.

Príklad – Pokiaľ chcete vybrať len Výdavkové doklady z decembra, kliknete na šípku v stĺpci (25) a označíte “Výdaj” a v stĺpci (23) po kliknutí na šípku vyberiete len číslo 12.

0