Kedy je výhodné, aby si podali priznanie také osoby, ako matka na materskej, študent, pracujúci dôchodca, nezamestnaný alebo dohodár? Tí všetci na to musia využiť tlačivo A.

Študent

– povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy študenta (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta) boli v roku 2018 vyššie ako 1915,01 eur a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2019, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A.  Pokiaľ boli študentovi  z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2018 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3830,02 eur sa mu zrazené preddavky na daň vrátia.

– dobrovoľné podanie DP: Ak mal študent úhrn všetkých zdaniteľných príjmov do 1915,01 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

Dôchodca

– povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dôchodcu (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2018 vyššie ako 1915,01 eur a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2019, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A. Pokiaľ boli dôchodcovi, ktorý sa stal dôchodcom po 1.1.2018 z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2018 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3830,02 eur sa mu zrazené preddavky na daň vrátia. Nárok na celú NČZD má dôchodca, ktorý sa stal poberateľom dôchodku po 1.1.2018 a ktorému nebol dôchodok priznaný spätne (pred 1.1.2018).

– dobrovoľné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dôchodcu (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2018 nižšie ako 1915,01 eur a boli mu zrážané preddavky na daň, oplatí sa mu podať vlastné daňové priznanie FO typ A aj v tom prípade, ak bol dôchodcom počas celého roka 2018 a teda nemal nárok na NČZD. V tomto prípade sa mu preddavok na daň vráti, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 50% sumy podľa §11 ods. 2 písm. a) zákona (1/2 z 3830,02 €). Vtedy v DP v r. 56 uvádza nulu. (Toto platí len v prípade, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus).

Poznámka: Dôchodca nie je povinný uvádzať výšku dôchodku (dôchodkov) v riadku 28 v III. Oddieli DP pokiaľ poberal k 1.1. dôchodoka (dôchodky), alebo mu bol k 1.1. dôchodok (dôchodky) spätné priznaný a jeho výška dôchodku (dôchodkov) bola v roku vyššia ako je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3830,02). V tomto prípade v riadku 27 označí len skutočnosť, že poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (dôchodky), prípadne, že mu bol dôchodok (dôchodky) spätne priznaný k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Keďže suma vyplateného dôchodku (dôchodkov) bola vyššia ako 3830,02, uvádza v riadku 39 nulu.

Pokiaľ úhrnná suma dôchodku (dôchodkov) v zdaňovacom období bola nižšia ako NČZD (3830,02), uvádza v riadku 28 úhrnnú sumu dôchodku (dôchodkov) a v riadku 39 uvádza rozdiel medzi úhrnnou sumou dôchodku a sumou NČZD (3830,02).     

Riadok 27 označuje:

  • dôchodca, ktorý poberal dôchodok k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia
  • dôchodca, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia

Riadok 28 vypĺňa:

  • dôchodca, ktorý poberal dôchodok k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia a suma vyplateného dôchodku bola nižšia ako NČZD na daňovníka
  • dôchodca, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia a suma vyplateného dôchodku bola nižšia ako NČZD na daňovníka

Nezamestnaný

– povinné podanie DP: Ak bol nezamestnaný časť roka evidovaný na úrade práce a časť roka mal príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 1915,01 eur a nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2019, má povinnosť podať vlastné DP. NČZD si mohol uplatniť len v mesiacoch, kedy poberal príjem zo závislej činnosti. Pri podaní DP za rok 2018 si bude môcť uplatniť NČZD v plnej výške 3830,02 eur. Ak mu boli zrážané preddavky na daň počas poberania príjmu zo závislej činnosti, uplatnením plnej výšky NČZD sa mu môže zrazený preddavok na daň vrátiť.

– dobrovoľné podanie DP: Ak bol nezamestnaný časť roka evidovaný na úrade práce a časť roka mal príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy za rok 2018 boli nižšie ako 1915,01 eur a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

Dohodár

– povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dohodára (na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2018 vyššie ako 1915,01 eur a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2019, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A.  Pokiaľ boli dohodárovi z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2018 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3830,02 eur sa mu zrazené preddavky na daň vrátia.

– dobrovoľné podanie DP: Ak mal dohodár celkové zdaniteľné príjmy do 1915,01 eur a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

Rodič na materskej/rodičovskej

– povinné podanie DP: Ak bol rodič na materskej/rodičovskej a mal aj príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 1915,01 eur a nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2019, má povinnosť podať vlastné DP. NČZD si mohol uplatniť len v mesiacoch, kedy poberal príjem zo závislej činnosti. Pri podaní DP za rok 2018 si bude môcť uplatniť NČZD v plnej výške 3830,02 eur. Ak mu boli zrážané preddavky na daň počas poberania príjmu zo závislej činnosti, uplatnením plnej výšky NČZD sa mu môže zrazený preddavok na daň vrátiť.

– dobrovoľné podanie DP: Ak bol rodič na materskej/rodičovskej a mal aj príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy za rok 2018 boli nižšie ako 1915,01 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE

Otázka: Živnostník so živnosťou od 12/2018, nedosiahol žiadne príjmy zo živnosti a v roku 2018 mal len príjmy zo zamestnania. Stačí podať DPFO typ A a musí ho podať elektronicky alebo v takomto prípade stačí aj papierovo?

Môže podať aj typ A (ak nemal zo živnosti žiadne príjmy a ani nevykázal stratu) ALE daňové priznanie typ A MUSÍ tiež podať ELEKTRONICKY.

Autor: Miroslav Gandžala

 

Predošlá téma “Preddavky na daň”
Nasledujúca téma “Príjmy v zahraničí”

Máte už tieto užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu?

0