PLATENIE PREDDAVKOV DANE Z PRÍJMOV FO a PO

Povinnosť platiť preddavky na daň

Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 
Preddavky na daň neplatí daňovník,
  • ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy:

– uvedené v § 7 ZDP (z kapitálového majetku), alebo

– uvedené v § 8 ZDP (ostatné príjmy), alebo

– z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom (§ 43 ZDP), alebo

–  zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov,

  •  ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,
  •  ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % zo súčtu    čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ZDP,
  • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 eur.

Poznámka: PO má povinnosť zaplatiť 5. preddavok do 1.4.2019 vo výške preddavkov, ktoré platila v roku 2018 (podľa DP za rok 2017 v tzv. “starej” sume). Tento preddavok sa už ale započítava ako preddavok na rok 2019. (Toto platí v prípade ak preddavky PO neplatila v roku 2017 podľa DP za rok 2016 a ak nemala odklad DP).

UPOZORNENIE: FO, ktorá podala DP za rok 2017 v termíne do 31.3.2018 a oznámila predĺženie podania DP za rok 2018 do 30.6.2019, musí zaplatiť aj “piaty” preddavok do 30.6.2019. 

Poznámka 1: PO má povinnosť zaplatiť 5. preddavok do 31.3.2020 vo výške preddavkov, ktoré platila v roku 2019 (podľa DP za rok 2018 v tzv. “starej” sume). Tento preddavok sa už ale započítava ako preddavok na rok 2020. (Toto platí v prípade ak preddavky PO neplatila v roku 2018 podľa DP za rok 2017 a ak nemala odklad DP).

Poznámka 2: PO v prípade predĺženia lehoty na podanie DP za rok 2018 do 30.06.2019 (1.7.2019), potom preddavky platíte takto:

  • 1. preddavok do 30.04.2019
  • 2. preddavok do 30.04.2019
  • 3. preddavok do 30.09.2019
  • 4. preddavok do 31.12.2019
  • “piaty” preddavok do 31.3.2020 (v rovnakej výške ako predošlé preddavky).
  • “ďalší” preddavok do 30.6.2020 v prípade, ak bude predĺžená lehota na podanie DP za rok 2019 do 30.06.2020 (v rovnakej výške ako predošlé praddavky).

“Piaty” a “ďalší”  preddavok sa už započítava do roku 2020.

UPOZORNENIE: FO, ktorá podá DP za rok 2018 v termíne do 1.4.2019 a oznámi predĺženie podania DP za rok 2019 do 30.6.2020, musí zaplatiť aj “piaty” preddavok do 30.6.2020.

Symboly na platenie preddavkov na daň:

1100012019, 1100022019, 1100032019, … 1100122019 (alebo 1100002019) – mesačné platenie preddavkov

1100412019, 1100422019, 1100432019, 1100442019 (alebo 1100002019) – štvrťročné platenie preddavkov

Účet pre FO – typ DP A a B: 500208-OUD

Účet pre PO: 500224-OUD

 

Predošlá téma “Daňový bonus”
Nasledujúca téma “Komu sa oplatí podať DP”

Určite sa vám zídu užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu