Novela zákona o účtovníctve. Čo nové prináša?

 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že novela zákona o účtovníctve, ktorá začala platiť od 1.1.2022 prináša určitú mieru zjednodušenia (v oblasti digitalizácie a v náležitostiach účtovných dokladov) , určitú mieru spresnenia  (v súvislosti s určením náležitostí výročnej správy určitých občianskych združení a neziskových organizácií), ako aj zmeny v rámci sankcií, kde dochádza k stanoveniu minimálnej výške sankcie za delikt pri závažnom porušení zákona ako aj sankcie v súvislosti s nesplnením si povinností alebo porušení ustanovení o uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie.

 

Jednu z najzásadnejších zmien pre firmy a živnostníkov prináša od 1.1.2022 Novela zákona o účtovníctve v oblasti digitalizácie účtovníctva, kedy dochádza k zjednodušeniu prevádzania účtovných dokladov z papierovej podoby do podoby elektronickej. Bude možné dokumenty (účtovné doklady) jednoducho skenovať bez nutnosti použitia zaručenej konverzie, vďaka čomu dôjde k zjednodušeniu celého procesu. Hneď v tejto súvislosti dochádza aj k zmenám v spôsobe archivácie dokladov a to tak, že podnikatelia už nebudú musieť doklady archivovať v papierovej forme ale budú ich môcť archivovať v elektronickej forme.

 

Zadefinovali sa požiadavky na účtovný záznam, ktorými sú jeho vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu. Tieto vlastnosti účtovného záznamu je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia a až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie (terajšia právna úprava stanovuje dobu archivácie na 10 rokov).

Novela umožňuje nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby a vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu je možné zabezpečiť pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov, alebo prostredníctvom vnútorného kontrolného systému účtovných záznamov. Podpisovým záznamom môže byť vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe. Vždy je dôležitá jednoznačne preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento záznam vyhotovila.

Novela priniesla zmeny aj pre niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, u ktorých je povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy (týka sa neziskových organizácií, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z dôvodu prijímania  2 % vo výške viac ako 35 000 eur, napr. občianske združenia a cirkevné organizácie).  Doterajšia prax bola taká, že nebolo presne určené, čo presne má výročná správa obsahovať. Novela prináša v tejto oblasti jasné pravidlá a ustanovujú sa náležitosti výročnej správy pre tieto subjekty.

 

Novelou zákona o účtovníctve sa  ustanovuje, aby od 1.1.2022 všetky účtovné dokumenty (účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky) ukladala účtovná jednotka  len v elektronickej forme. Táto povinnosť sa týka už aj účtovnej závierky za rok 2021. Toto ustanovenie novely sa ale netýka účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania (napr. občianske združenie (okrem subjektu verejnej správy), ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie, alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a pod.).

 

V súvislosti s inventarizáciou zásob je možnosť vykonania inventarizácie zásob rovnakým spôsobom ako pri inventarizácii iného hmotného majetku, keď novela zákona o účtovníctve rozšírila možnosť inventarizácie aj na nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2022

 

Od 1.1.2022 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami:

– FO s trvalým pobytom v SR, ak im vznikli povinnosti uchovávať dokumentáciu takej účtovnej jednotky, ktorá zanikla bez právneho nástupcu,

– FO ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentácie do registra účtovných závierok.

 

Zanikajúcej účtovnej jednotke vzniká povinnosť informovať daňový úrad (prostredníctvom všeobecného podania s uvedením identifikačných údajov účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby zabezpečujúcej uchovanie jej dokumentácie) o splnení svojej povinnosti preukázaním sa (napr. zmluvou), ktorá osoba bude zabezpečovať uchovanie jej účtovnej dokumentácie. V prípade ukončenie podnikania z dôvodu úmrtia fyzickej osoby, túto oznamovaciu povinnosť majú dedičia a to do troch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve.

 

Zmeny v archivácii, pokutách, v registri a zmeny v náležitostiach účtovného dokladu.

 

V rámci archivácie je účtovná jednotka povinná dodržiavať určený spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie, napríklad interným predpisom. Elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči, ktorý si zvolí účtovná jednotka (cloud, externý disk, CD, …) a je povinná zabezpečiť splnenie požiadaviek na vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu pokiaľ uchováva len účtovné záznamy, ktorých podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu.  Zároveň účtovná jednotka musí archivovať účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva, a účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie, počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili.

 

Dochádza aj k zmenám v pokutách a to tak, že sa mení dolná hranica pri správnom delikte pri závažnom porušení zákona o účtovníctve (nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávanie zápisov o účtovnom prípade, ktorý nevznikol,  zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva), ktorá doposiaľ stanovená nebola. Od 1.1.2022 je výška minimálnej pokuty stanovená na 1 000 eur. Horná hranica 3 milióny eur sa nemení. Z toho vyplýva, že v prípade úhrnnej pokuty sa jej výška stanovuje najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt.

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

 

Ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku (FS nemá k dispozícii účtovnú závierku, lebo účtovná jednotka si nesplnila povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra) alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok a dopustila sa správneho deliktu tým, že neuložila dokumenty, nezverejnila dokumenty alebo nevyhovela výzve v určenej lehote alebo určenom rozsahu vystavuje sa postihu vo výške od 100 do 10 000 eur.

 

Pri porušení ustanovení o uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie stanovuje sa výška sankcie od 100 do 100 000 eur.

 

Za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a za porušenie povinností súvisiacich s uchovávaním účtovnej dokumentácie sa stanovuje sankcia vo výške od 100 do 100 000 eur.

 

V súvislosti s náležitosťami účtovných dokladov a s elektronizáciou účtovníctvaa novými podmienkami zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu novela prináša spresnenie v tom, že pokiaľ bude účtovná jednotka viesť elektronické účtovné záznamy, povinnou náležitosťou účtovného dokladu už nebude podpisový záznam osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu.

 

Ak ale účtovná jednotka neuskutočňuje výmenu účtovných záznamov prostredníctvom elektronickej výmeny údajov alebo vnútorným kontrolným systémom, je naďalej povinná na účtovnom doklade uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad. (Ak je účtovný záznam v písomnej forme, je to podpis. Občiansky zákonník už roky upravuje, že písomná forma je dodržaná, ak je vlastnoručný podpis nenahradený technickým prostriedkom, ak je to obvyklé.). Požiadavka podpisového záznamu osoby zodpovednej za zaúčtovanie dokladu bola vypustená.

 

Ďalšou zmenou v súvislosti s náležitosťami účtovných dokladov je, že už nie je povinnosť na účtovnom doklade uvádzať označenie účtov, na ktorých je účtovný prípad zaúčtovaný. Účtovná jednotka je ale povinná na základy výzvy daňového úradu, alebo oprávnenej osoby (pri kontrole), poskytnúť prístup do softvéru, v ktorom je účtovníctvo vedené a sprístupniť účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotky zaúčtované.

 

Archivácia a náležitosti týkajúce sa účtovného dokladu.

 

Pri archivácii by mali podnikatelia, živnostníci a účtovníci dbať na dodržiavanie určeného spôsobu uchovávania účtovnej dokumentácie a tento mať dostatočne a podrobne zakotvený v internej smernici. Účtovnú dokumentáciu, ale aj účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva, a účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie archivovať na kvalitných nosičoch (mimo miesta kde sa dáta spracovávajú ale s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s GDPR) alebo v spoľahlivom a kvalitne zabezpečenom cloude, nakoľko doba archivácie je minimálne 10 rokov a dáta musia byť k dispozícii počas celého obdobia. A samozrejme je nevyhnutné dbať na splnenie požiadaviek na vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovných záznamov počas celej doby.

 

Pri účtovných záznamoch pokiaľ účtovná jednotka neuskutočňuje výmenu účtovných záznamov prostredníctvom elektronickej výmeny údajov alebo vnútorným kontrolným systémom, je naďalej povinná na účtovnom doklade uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad.

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Zmena v niektorých termínoch.

 

Podnikateľov v roku 2022 sa týka jedna zmena oproti roku 2021 a to zmena v termíne podávania daňových priznaní k dani z motorových vozidiel a zaplatení daňovej povinnosti do 31.1.2022. Vlani bol termín podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel a povinnosť zaplatiť daň, z dôvodu pandémie, posunutý do 31.3.2021.

 

Novela daňového poriadku schválená NR SR 27.10.2021 priniesla zmenu pre zamestnávateľov  v povinnosti podania prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch, kedy umožňuje zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a ktorý bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac a tento v lehote nepodal, podať dodatočne tento prehľad v lehote najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na podanie prehľadu bez uloženia sankcie. Doteraz si zamestnávateľ musel túto povinnosť splniť voči správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Po prvýkrát je možné toto ustanovenie použiť pri podávaní prehľadu za mesiac december 2021 do konca januára 2022 (do 5.2.2022).

Novela zákona o DPH priniesla pre platiteľov DPH povinnosť oznamovať Finančnej správe čísla každého účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty.  Platitelia DPH, ktorí sú už zaregistrovaní ako platitelia DPH, budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadili. Noví platitelia DPH si musia túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Do 30. novembra 2021 mali povinnosť oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH tie subjekty, ktoré boli platiteľmi DPH k 15. novembru 2021.

 

Podnikatelia často zabúdajú na zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok, kedy  zamestnávateľ musí zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu vykonať najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

 

Zmeny v účtovníctve.

 

V roku 2020 došlo k zavedeniu 15 % sadzby dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur.

 

Od 1. januára 2019 bolo možné odpočítať od základu dane  150 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. Výdavky vynaložené na výskum a vývoj v roku 2020 bolo možné odpočítať až vo výške 200 %.

 

Asi jednou z najviac diskutovaných tém je téma stravného, ako pre zamestnancov, tak aj pre živnostníkov. Novelou zákonníka práce došlo k možnosti poskytovať zamestnancom stravné formou finančného príspevku. Od novely všetci účtovníci netrpezlivo očakávali zjednodušenie administratívnej záťaže. Bohužiaľ opak je pravdou – stravné formou finančného príspevku musí zamestnávateľ poskytovať vopred podľa počtu pracovných dní v mesiaci, na ktoré sa finančný príspevok poskytuje. Bolo očakávané riešenie vyplácania finančného príspevku spätne podľa skutočne odpracovaných dní v mesiaci. Toto riešenie by bolo logické a najmä minimálne administratívne náročné. V praxi sa často stáva, že zamestnávateľ poskytne finančný príspevok zamestnancovi na celý mesiac vopred, zamestnanec po pár dňoch ukončí v skúšobnej dobe pracovný pomer a zamestnávateľ nemá možnosť získať  od zamestnanca späť finančný príspevok, na ktorý zamestnanec nemá nárok. Riešenie, ktoré platí teraz rozhodne nie je riešením, ktoré by znižovalo administratívnu náročnosť.

V súvislosti so stravným došlo od 1.1.2022 k zmene aj u živnostníkov. Určitou malou výhodou je, že živnostníci, ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky (jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia), nebudú musieť od januára 2022 preukazovať výšku stravného dokladom o jeho nákupe (faktúra za stravné lístky, faktúra za poskytovanie stravy od stravovacieho zariadenia alebo doklad z e -kasy). Na každý deň, kedy vykonávali podnikateľskú činnosť si môžu (bez zdokladovania) uplatniť v daňových výdavkoch sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, t. j. sumu 2,81 €. Vďaka tomuto „opatreniu“ prídu o približne 572 eur daňových výdavkov (pri počte 250 pracovných dní) oproti roku 2021, kedy bolo možné si za každý deň vykonávania činnosti  uplatniť sumu 5,10 eur a do daňových výdavkov zaúčtovať 1 275 eur. Toto „pre-podnikateľské“ opatrenie bude mať v konečnom dôsledku vplyv na vyššiu daňovú povinnosť za rok 2022.

 

Audit a výročná správa. Povinnosť auditu, a ako to je aktuálne s audítorskou správou?

 

 1. Cieľom auditu finančných výkazov je z zmysle medzinárodných audítorských štandardov zvýšiť mieru dôvery používateľov s finančnými výkazmi. Uvedený ciel sa dosahuje prostredníctvom vyjadrenia stanoviska audítora , či sú finančné výkazy zostavené vo všetkých významných súvislostiach v súlade s platným rámcom pre finančné vykazovanie. V tomto kontexte audítor vyjadruje stanovisko, či sú finančné výkazy prezentované verne a či poskytujú pravdivý a verný obraz v súlade spomínaním rámcom finančného vykazovania.

 

 1. Dôležitou úlohou audítora je aby zhodnotil, či:
  • výročná správa pokrýva všetky zákonom požadované oblasti,
  • informácie obsiahnuté vo výročnej správe sú vzhľadom k tomu, čo sme zistili počas auditu, presné a úplné,
  • sú informácie prezentované zrozumiteľne a jednoznačne,
  • výročná správa ucelene, vyvážene a komplexne informuje o vývoji výkonnosti, činnosti a existujúcom ekonomickom postavení účtovnej jednotky,
  • informácie vo výročnej správe sú v súlade s informáciami v účtovnej závierke,

 

Ďalej audítor by mal posúdiť, či výročná správa obsahuje okrem informácií potrebných pre naplnenie účelu výročnej správy informácie:

 • o skutočnostiach, ktoré nastali až po súvahovom dni a sú významné pre naplnenie účelu výročnej správy podľa odseku 1,
 • o predpokladanom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
 • o aktivitách v oblasti výskumu a vývoja,
 • o aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia a pracovnoprávnych vzťahov,
 • o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku podniku v zahraničí,
 • požadované podľa osobitných právnych predpisov.

 

 1. Kto musí mať audit? Za posledné roky dynamicky sa menili najmä veľkostné kritériá pre audit, a to smerom k znižovaniu administratívnej záťaže menších podnikov. Kým do roku 2020 veľkostné kritéria boli celková hodnota majetku (brutto aktíva) 1 000 000 eur a čistý obrat na 2 000 000 eur, tak pre účtovné obdobie, ktoré sa začína od 1. januára 2021, sú tieto limity – brutto aktíva 3 000 000 eur, čistý obrat 6 000 000 eur a počet zamestnancov 40. V praxi to znamená, že viac než 5 000 obchodných spoločností (s tržbami 4-8 mil. EUR) nebude mať od roku 2022 svoje účtovníctvo overené nezávislým audítorom. Pridajú sa tak k asi 2 000 spoločnostiam (s tržbami 2-4 mil. EUR), ktoré povinnosť účtovného auditu strácajú v rok 2020. Spolu to predstavuje výpadok kontroly v cca 7 000 spoločnostiach s obratom 25-50 mld. EUR!
 2. Audítorská správa aktuálne? Výsledkom štatutárneho auditu je štatutárnym audítorom vypracovaná správa audítora. Správa audítora obsahuje najmä názor, ktorým štatutárny audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Takýto názor môže byť nepodmienený, podmienený alebo záporný. Avšak správa nezávislého audítora obsahuje aj nasledovné:
  • Základ pre názor,
  • Iné skutočnosti,
  • Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku,
  • Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky,
  • Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Okrem vyššieho audítor uvádza v tejto správe aj zistené významné nesprávnosti vo výročnej správe.

 

Obsah výročnej správy pri audite. Kontrola obsahu výročnej správy.

 

 1. Výročná správa sa skladá z:
 • účtovnej závierky za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správy audítora k účtovnej závierke,
 • zákonom vymedzených informácií uvedených v § 20 ods. 1.

 

V praxi však túto správu je možné rôzne editovať dopĺňať o ďalšie údaje. Taký bežný rozsah výročnej správy malej firmy je do 12 strán a uvádzajú sa tam nasledovné údaje a informácie:

 • Obchodné meno a sídlo a fotka o bude prevádzky/sídla,
 • Obsah výročnej správy,
 • Identifikačné údaje spoločnosti,
 • Predmety podnikania spoločnosti,
 • Krátky popis spoločnosti, čomu sa venuje a od kedy,
 • Hlavné údaje z účtovnej závierky,
 • Ostatné informácie
 • Prognóza vývoja,
 • Personálna oblasť,
 • Výhľad na nasledujúce obdobie,

 

 1. Kto má právo kontrolovať výročnú správu? Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Tieto informácie má poverený audítor právo kontrolovať ako prvý. Po odovzdaní výročnej správy Finančnej správe samotnú kontrolu vykonáva kontrolný orgán Finančnej správy. Ďalej samotnú správu môže kontrolovať aj privolaný znalec a tak tiež Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.

Sankcie za zistené chyby vo výročnej správe by sa považovali za správny delikt podľa § 38 odseku 1 písm. c) zákona o účtovníctve, za čo daňový úrad môže dať pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe a vo výkaze o majetku a záväzkoch avšak maximum do 100 000 eur.

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

Povinnosť ukladania do registra.

 

Od 1.1.2022 došlo k zmene ukladania do registra a to tak, že účtovná jednotka je povinná od 1.1.2022 ukladať dokumenty už len v elektronickej podobe. Z toho vyplýva, že účtovná jednotka už bude mať povinnosť uložiť dokumenty aj za účtovné obdobie 2021. Povinnosť uložiť dokumenty sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a na účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitných predpisov alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitných predpisov, alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovujú osobitné predpisy. Ukladanie do registra v elektronickej podobe zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

 

Schvaľovanie účtovnej závierky. Podstata účtovnej závierky.

 

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Podstatou účtovnej závierky je poskytnutie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených zákonom o účtovníctve v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Účtovnú závierku schvaľuje určený príslušný orgán, ktorým je napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo v akciovej spoločnosti valné zhromaždenie. V družstve schvaľuje účtovnú závierku členská schôdza.

Účtovnú závierku nemôže schváliť iná osoba (napríklad účtovník).

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Často sa stáva, že účtovná jednotka nepodá oznámenie o schválení účtovnej závierky daňovému úradu. Za správny delikt sa považuje ak účtovná jednotka nepodá oznámenie o schválení účtovnej závierky v zákonom stanovenej lehote. Pokuta za nesplnenie tejto povinnosti je až do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie, najviac však 1 000 000 eur.

 

Predloženie účtovnej závierky na schválenie.

 

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak má povinnosť zostaviť výročnú správu, je povinná ju tiež v danom termíne predložiť na prerokovanie.

Účtovnú závierku schvaľuje určený príslušný orgán, ktorým je napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo v akciovej spoločnosti valné zhromaždenie. V družstve schvaľuje účtovnú závierku členská schôdza.

Po schválení účtovnej závierky, je povinnosťou účtovnej jednotky podať oznámenie o schválení účtovnej závierky v zákonnej lehote, ktorou je pätnásť pracovných dní od jej schválenia.

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Neschválenie účtovnej závierky sa považuje za správny delikt.

 

Oprava náležitostí týkajúcich sa účtovníctva.

 

Účtovná jednotka môže v priebehu účtovného obdobia vykonávať opravy na základe skutočností, ktoré zistila počas účtovného obdobia. To znamená opravuje chyby neuzavretého účtovného obdobia. Opravu musí vykonať tak, aby nedošlo k narušeniu zrozumiteľnosti a prehľadnosti už vykonaných účtovných záznamov. Musí byť na účtovnom zázname viditeľné, aká chyba sa opravovala, to znamená pôvodný zápis musí byť viditeľný – môže byť prečiarknutý jednou čiarou, nesmie byť vygumovaný, zatretý a pod.. (Aj účtovné softvéry dokážu zaznamenávať všetky tieto zmeny a tieto záznamy musia byť k dispozícii v prípade kontroly).  Pri oprave akejkoľvek chyby je potrebné doložiť patričný účtovný záznam, na základe ktorého došlo k oprave chyby a   odporúčam priložiť krátky popis, aby ste vedeli argumentovať dôvod opravy v prípade kontroly.

 

Poznáte všetky povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

 

Po schválení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy. Do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva.

 

Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

 

Dôležité je stanoviť si v internej smernici spoločnosti určenie výšky (s ohľadom na obrat) zatriedenia významnosti chyby na chyby významné a nevýznamné.

Nevýznamné chyby minulého ale aj aktuálneho účtovného obdobia sa účtujú do bežného účtovného obdobia. Významné chyby minulých účtovných období účtujeme v zmysle postupov účtovania na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

 

Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili, či vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.

 

Nevykonanie opravy v účtovníctve.

 

Ak podnikateľ nevykoná opravu, porušuje ustanovenia zákona o účtovníctve kedy dochádza k správnemu deliktu v zmysle zákona o účtovníctve a správca dane uloží pokutu v zmysle § 38 ods. 2 Zákona o účtovníctve.

Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.

Nie len účtovanie opravy, ale ak chyba spôsobila, že daňová povinnosť v minulých obdobiach mala byť vyššia, alebo daňová strata nižšia, je povinnosť podať dodatočné DP.

 

Viete správne zaradiť DPH?

Ako ďalej s účtovníctvom?

 

Predpokladám, že v nasledujúcich rokoch bude hlavnou témou rozvoj digitalizácie, ktorej začiatky začínajú práve teraz. Ministerstvo financií má v pláne spustiť projekt e-faktúra pre  podnikateľov pri transakciách, pri ktorých neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Finančná správa očakáva od tohto riešenia účinný boj proti daňovým podvodom a únikom so snahou znížiť medzeru vo výbere DPH na priemer EÚ. Termín, o ktorom sa zatiaľ hovorí by mal byť január 2023. Úprimne, na základe skúseností so zavádzaním projektu e-kasa, obávam sa, ako bude e-faktúra fungovať. A to ani nehovorím o tom, že je veľmi veľa podnikateľov, ktorí faktúry vystavujú sami (nerobia im to účtovníci) a nie sú v informačných technológiách tak zbehlí (prípadne na to nemajú technické prostriedky), aby dokázali riešenie e-faktúra používať. A predpokladám, že riešenie e-faktúra bude určite komplikovanejšie riešenie, ako je e-kasa. To, že odpadne povinnosť vyhotovovať kontrolný výkaz k DPH je pre podnikateľov len malou satisfakciou, nakoľko vytvorenie a odoslanie kontrolného výkazu k DPH bola záležitosť účtovného softvéru na pár minút.

 

Účtovníctvo po novom – viazaná živnosť.

 

Môj názor k tejto problematike je taký, že by to mala byť viazaná živnosť. Podmienkou, ktorú by mala spĺňať osoba, ktorá by chcela takúto činnosť vykonávať by malo byť minimálne stredoškolské vzdelanie (najlepšie ekonomického smeru) a určitý počet rokov praxe (napríklad 5 rokov preukázateľnej praxe v účtovníctve).

Rozhodne by ju nemali vykonávať ľudia po nejakom rekvalifikačnom kurze (nakoľko dobre vieme, ako tieto rekvalifikačné kurzy prebiehajú) a nemali by to robiť ani samoukovia, ktorí robia účtovníctvo podľa nejakej príručky alebo podľa internetu, či diskusií na sociálnych sieťach. Takíto „účtovníci“ kazia dobré meno našej profesii a dehonestujú ju. Účtovníctvo naozaj nie je o tom, že si kúpim účtovný program a nahádžem tam do okienok nejaké sumy a program mi to všetko urobí. Takto to nefunguje. Účtovné programy jednoznačne uľahčujú prácu a robia ju oveľa viac efektívnou. Ale účtovný program nedokáže posúdiť každý účtovný prípad individuálne a v súvislostiach, ktoré z každého účtovného prípadu vyplývajú. Mám veľa skúseností s finančne „výhodným“ , t. j. lacným účtovníctvom laickej účtovníčky a následnými sankciami, ktoré dokázali byť pre niektorých podnikateľov veľmi nepríjemné.

Zároveň, ale nie som zástancom toho, aby táto činnosť bola viazaná len na vysokoškolské vzdelanie. Poznám dosť ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania a nevedia si sami vypracovať ani daňové priznanie a naopak poznám veľmi veľa stredoškolsky vzdelaných účtovníkov a účtovníčok, ktorí sú vo svojej práci fakt dobrí a v účtovníctve sa vyznajú.

Najlepším ukazovateľom kvality účtovníka sú dobré meno a dobré referencie a hlavne dostatočná prax.

Kvalitu účtovníctva by jednoznačne zvýšilo to, že vykonávanie účtovných služieb a účtovného poradenstva by podliehalo viazanej živnosti. Prečistil by sa trh od nekvalitných, rýchlo-vyškolených „účtovníkov“ a „účtovníčok“.

Na kvalitu účtovníctva má veľmi veľký vplyv aj stabilita a jednoznačnosť zákonov súvisiacich s účtovníctvom a daňami. Zákony sa menia veľmi rýchlo, sú nejednoznačné a niekedy ich nedokážu správne interpretovať ani tí, ktorí vymáhajú a kontrolujú ich dodržiavanie. Zákonodarcovia by mali dávať väčší priestor SKUTOČNÝM odborníkom z praxe, dať väčší priestor diskusii a odbornej verejnosti ako aj podnikateľov predtým, ako nejaký zákon schvália.  Neschvaľovať zákony „spoza zeleného stola“ ale inšpirovať sa praxou.

AUTOR: Miroslav Gandžala

Facebook – Účtovníci Slovenska

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0