S čím ste boli v účtovnej administratíve firiem v priebehu roka 2020 najviac nespokojní, čo spôsobovalo účtovníkom vo firmách alebo aj v prípade živnostníkov najviac problémov?

 

Slovom roka 2020 bude určite slovo pandémia. A určite hlavným a najväčším problémom, s ktorým museli účtovníci v roku 2020 bojovať boli opatrenia na zmiernenie ekonomickej krízy či už pre samotných podnikateľov alebo pre zamestnávateľov. Opatrenia boli po vypuknutí pandémie spúšťané veľmi narýchlo a boli nedostatočne pripravené a nejednoznačné.

Podnikatelia nevedeli, ktoré opatrenie v ktorej situácii majú použiť. Žiadateľom o príspevok nebolo jasné, či môžu za jeden mesiac porovnávať tržby jedným spôsobom a za ďalší mesiac iným spôsobom. Nevedeli posúdiť rozdiel medzi príspevkom podľa opatrenia číslo 1 a podľa opatrenia číslo 3. Nebolo im jasné ani to, či môžu v mesiaci apríl použiť iné  opatrenie, ako použili v mesiaci marec (v marci opatrenie 1 a v apríli opatrenie 3).

Častou otázkou, po zverejnení opatrenia číslo 3 bolo napríklad to, o ktorý príspevok má podnikateľ žiadať za mesiac apríl ak do 21.4.2020 bola prevádzka povinne zatvorená a od 22.4.2020 bola prevádzka otvorená a mala nízke tržby. Veľa nejasností bolo aj pri použitej terminológii v rámci opatrení, kde neexistovala jednoznačná terminológia. Najväčším problémom bolo jednoznačne určiť pojem tzv. „odvodové prázdniny“.

Na otázky nedokázali správne a jednoznačne odpovedať ani na hotline, ktorá bola za týmto účelom vytvorená. Pýtajúci sa dostávali protichodné odpovede alebo odpovede, o ktorých sami pracovníci tejto linky neboli presvedčení, že sú správne.  Mám konkrétnu skúsenosť, že pracovníčka tejto linky nevedela odpovedať ani na otázku, či môže živnostník zároveň požiadať  o pomoc podľa opatrenia číslo 1 (na svojich zamestnancov) a aj na seba podľa opatrenia číslo 2 z dôvodu povinného zatvorenia prevádzky, alebo o zložitejších otázkach, napríklad ohľadom opatrenia číslo 3, ktoré sa delí na 3a a 3b ani nehovorím.

Úplne TOP problémom, s ktorým sa žiadatelia o pomoc stretávali bolo posúdenie, či je alebo nie je ich podnik v ťažkostiach. Z tohto dôvodu sa veľa podnikateľov ani nepokúsilo podporu využiť,  nakoľko sa obávali, že budú stíhaní za subvenčný podvod, ak nesprávne pochopia podmienky získania príspevku a v prípade kontroly by im hrozil tento problém.

Stretol som sa s prípadmi, že klientovi dokonca 3 x vrátili žiadosť podľa opatrenia 2, kde pracovníčka úradu práce vrátila túto žiadosť z dôvodu absolútne triviálnych vecí. Najprv vrátila žiadosť z dôvodu, že nebola spokojná s „presnou“ formuláciou textu v časti, kde sa uvádzajú údaje o registri („Zapísaný v registri…“, „vedenom v…“ a „pod číslom…“). Podľa môjho názoru sa v žiadostiach vypĺňalo zbytočne veľa údajov, ktoré neboli potrebné.

Druhýkrát pracovníčka žiadala do žiadosti doplniť údaj o IČZ (identifikačné číslo pridelené Sociálnou  poisťovňou) u tohto podnikateľa, ktorý vznikol 2.1.2020. Údaj o tom, že tento podnikateľ vznikol 2.1.2020 mala úradníčka úradu práce v žiadosti o 4 riadky nižšie, takže mohla jednoducho zistiť, že podnikateľ nemá pridelené IČZ, nakoľko mu ešte nevznikla povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Top požiadavkou bolo, keď pracovníčka požadovala od klienta prepísať IBAN číslo účtu tak, aby bolo delené po štyroch znakoch.

Keď žiadatelia konečne získali príspevok, vznikli otázky ohľadom toho, akým spôsobom sa budú jednotlivé príspevky zdaňovať (či sa budú zdaňovať), ako sa budú riešiť príspevky na zamestnancov, na SZČO pri zatvorených prevádzkach alebo pri poklese tržieb. Klienti sa pýtali, či im príspevok, ktorý získali pri poklese tržieb bude vstupovať do príjmov ako tržba alebo či sa má účtovať ako dotácia z úradu práce. Platcovia DPH nevedeli, či budú musieť riešiť tento príjem koeficientom. Otázkou bolo ako to bude so zahrnutím príspevku do obratu v súvislosti s obratom na posúdenie výšky 15% daňovej sadzby dani z príjmov za rok 2020.

 

Ktoré zmeny zavedené v roku 2020 Vás, naopak, v účtovníctve príjemne prekvapili?

 

Jednu z najpodstatnejších zmien pre podnikateľov v roku 2020 priniesla novela zákona o dani z príjmov, kde od 1.1.2020 došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby (doposiaľ to bolo 21%) ako aj pre živnostníkov (doposiaľ 19%), ktorí majú ročné príjmy do 100 tisíc eur.

Podnikateľov, a nielen ich, potešila zmena zákona o dani z príjmov, týkajúca sa nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa doposiaľ počítala ako 19,2-násobok sumy životného minima (3 937,35). V roku 2020 sa tento výpočet zmenil a to tak, že od 1.1.2020 sa mení na 21-násobok sumy životného minima (4 414,20). Oproti roku 2019 ide o nárast nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 476,85 eur.

Pozitívnou zmenou v roku 2020 bola novela Zákona 82/2005 Z.z. (Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní) kde došlo k zmene – rozšíreniu možnosti zamestnávania rodinného príslušníka aj o jednoosobové sro-čky a to tak, že za nelegálnu prácu sa neposudzuje  práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Rovnako nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Ďalšou príjemnou zmenou pre podnikateľov v roku 2020 bolo zrušenie povinnosti oznamovať pri registrácii čísla bankových účtov, na ktorých majú uložené prostriedky z podnikateľskej činnosti. Často sa stávalo, že podnikatelia na túto povinnosť, pri hromade ďalších povinností, zabudli.

 

Autor: Miroslav Gandžala. Text bol uverejnený 1.2.2021 v mimoriadnej prílohe Hospodárskych novín – “HN Biznis – účtovníctvo”.

Ďalšie články v blogu

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

0