V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už podľa nových pravidiel. Aj preto je potrebné použiť nové tlačivo pre fyzické osoby typ A.

Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní typ A, teda pre príjmy zo závislej činnosti. Ide o príjmy zo zamestnania a z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tlačivo má označenie DPFOAv23_2.

Nové tlačivo

Na príjmy za rok 2023 je potrebné použiť nové tlačivo daňového priznania typu A z dôvodu, že v roku 2023 došlo k zmenám v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu. Do daňového priznania pribudla nová sekcia s novými riadkami 32 a 32a.

V tejto časti uvádza daňovník údaje v tom prípade, ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký čiastkový základ dane na uplatnenie si daňového bonusu, ale podmienky na uplatnenie daňového bonusu
spĺňa druhá oprávnená osoba, napríklad druhý rodič alebo iná oprávnená osoba v zmysle zákona.

 

V riadku 32 uvedie daňovník údaje o druhej oprávnenej osobe, napríklad o druhom rodičovi, a mesiace, na začiatku ktorých táto podmienka bola splnená.

Tlačivá pracovných zmlúv a dohôd od 1.11.2022

Potrebné dokumenty

Povinnou súčasťou daňového priznania v tomto prípade, ak druhá oprávnená osoba nepodala vlastné daňové priznanie, musia byť prílohy, teda kópia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, ktoré druhej osobe vykonal
zamestnávateľ, teda prvá strana ročného zúčtovania dane, alebo kópia dokladu preukazujúceho výšku základu dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorým je potvrdenie o mzde a zrazených preddavkoch.
V časti 32a daňovník uvedie základ dane druhej oprávnenej osoby v plnej ročnej výške.

Daňový bonus

Keďže do daňového priznania je možné, s cieľom získania daňového bonusu, uvádzať údaje o druhej oprávnenej osobe v riadkoch 32 a 32a, bol do daňového priznania doplnený riadok 56a, ktorým sa navyšuje základ dane daňovníka o základ dane druhej oprávnenej osoby.

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Novinky a zmeny

Zmena oproti roku 2022 nastala aj v tom, že údaje o nároku na daňový bonus podľa zákona v riadku 57 sa uvádzajú jednou sumou súhrnne. V roku 2022 sa údaje uvádzali v dvoch riadkoch, teda v riadkoch 57a a 57b, z dôvodu zmeny vyplácania daňového bonusu počas roka 2022, keď sa za obdobie január až jún a júl až december vyplácal daňový bonus rozdielnym spôsobom.

 

Nové pole

Ďalšou zmenou v tlačive daňového priznania typu A je, že vo IV.oddiele pribudlo pole na zadanie dátumu začatia úročenia úveru pri uplatňovaní si bonusu na zaplatené úroky na základe potvrdenia vydaného veriteľom podľa zákona úveroch na bývanie. V prípade uplatnenia tohto bonusu je povinnou prílohou daňového priznania kópia potvrdenia vydaného veriteľom.

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

Obsahová náplň

V riadku 42 daňového priznania došlo, oproti tlačivu platnému pre rok 2022, k rozšíreniu obsahovej náplne tohto riadka, a to tým, že v tomto riadku sa uvádza okrem sumy nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie aj suma nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Sem patrí príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

ZHRNUTIE – Zmeny v daňovom priznaní typ A:

 • daňový bonus – údaje o druhej oprávnenej osobe – riadok 32, 32a
 • daňový bonus – navýšenie základu dane – riadok 56a
 • vykázanie daňového bonusu – zrušený riadok 57a a 57b, nový riadok 57
 • dátum začatia úročenia úveru – riadok 33
 • nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky dôchodkový produkt – riadok 42

Ako vyplniť formulár daňového priznania?

 • vyplniť priamo vo svojom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte
 • vytlačiť a ručne vyplniť
 • vyplniť priamo vo vašom počítači, podpísať, respektíve autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní
 • prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky
 • vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli Finančnej správy a zároveň evidovaný na daňovom úrade
 • vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade
 • povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami Finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri alebo fyzickou osobou a zároveň ako podnikateľ je registrovaným pre daň z príjmov.
 •  

ČO JE NOVÉ V TLAČIVE DP TYP “B”

 

Autor: Miroslav Gandžala

Foto: Shutterstock

MOHLO BY SA VÁM PRI VAŠEJ PRÁCI ZÍSŤ ….

0