Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej živnosti, alebo iný príjem okrem príjmov zo zamestnania, musíte si v tomto roku podať daňové priznanie. Postupujte pri ňom takto.

Pre účtovné obdobie rok 2023 platia nové tlačivá daňových priznaní aj pre typ B, teda pre príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia umeleckého diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy. Tlačivo má označenie DPFOBv23_1.

 

Ako uviesť uplatnený daňový bonus

Aj v tlačive daňového priznania typ B dochádza k zmene tlačiva v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu. Do daňového priznania pribudla nová sekcia s novými riadkami 34 a 34a. V tejto časti uvádza daňovník údaje v tom prípade, ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký čiastkový základ dane na uplatnenie si daňového bonusu, ale podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa druhá oprávnená osoba, napríklad druhý rodič, alebo iná oprávnená osoba v zmysle zákona. V riadku 34 uvedie daňovník údaje o druhej oprávnenej osobe, napríklad o druhom rodičovi, a mesiace, na ktorých začiatku táto podmienka bola splnená.

Nové povinnosti

Povinnou súčasťou daňového priznania v tomto prípade, ak druhá oprávnená osoba nepodala vlastné daňové priznanie, musia byť prílohy, teda kópia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, ktoré druhej osobe vykonal zamestnávateľ, čiže prvá strana ročného zúčtovania dane, alebo kópia dokladu preukazujúceho výšku základu dane z príjmov zo závislej činnosti, čiže potvrdenie o mzde a zrazených preddavkoch. V časti 34a daňovník uvedie základ dane druhej oprávnenej osoby v plnej ročnej výške.

Tlačivá pracovných zmlúv a dohôd od 1.11.2022

 

Údaje o oprávnenej osobe

Keďže do daňového priznania je možné, s cieľom získania daňového bonusu, uvádzať údaje o druhej oprávnenej osobe v riadkoch 34 a 34a, bol do daňového priznania doplnený riadok 116a, ktorým sa navyšuje základ dane daňovníka o základ dane druhej oprávnenej osoby.

 

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Vzniknutý nárok na daňový bonus

Zmena oproti roku 2022 nastala aj v tom, že údaje o nároku na daňový bonus podľa zákona v riadku 117 sa uvádzajú jednou sumou súhrnne. V roku 2022 sa údaje uvádzali v dvoch riadkoch, a to v riadku 117a a 117b z dôvodu zmeny vyplácania daňového bonusu počas roka 2022, keď sa za obdobie január až jún a júl až december vyplácal daňový bonus rozdielnym spôsobom.

Ďalšou zmenou v tlačive daňového priznania typ B je, že v IV.oddiele pribudlo pole na zadanie dátumu začatia úročenia úveru pri uplatňovaní si bonusu na zaplatené úroky na základe potvrdenia vydaného veriteľom podľa zákona o úveroch na bývanie. V prípade uplatnenia tohto bonusu je povinnou prílohou daňového priznania kópia potvrdenia vydaného veriteľom.

Rozšírená obsahová náplň tlačiva

V riadku 75 daňového priznania došlo, oproti tlačivu platnému na rok 2022, k rozšíreniu obsahovej náplne tohto riadka, a to tým, že v tomto riadku sa uvádza okrem sumy nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie aj suma nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Ide o príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

Podiely na zisku

V prílohe 2 daňového priznania typ B s názvom Podiely na zisku, teda dividendy, a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa paragrafu 51e zákona, dochádza k zrušeniu časti s názvom Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona (zrušený od 1.8.2023).

 

Daňové priznanie

Potvrdenie o jeho podaní je súčasťou daňového priznania a potvrdia vám ho iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky. V prípade, že chcete podať daňové priznanie alebo vyhlásenie elektronicky, musíte byť registrovaní a prihlásení na portáli Finančnej správy a evidovaní na daňovom úrade. Autorizovať, teda podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať dohodu o elektronickom doručovaní.

Pomôcka na evidenciu finančného príspevku na stravovanie

ZHRNUTIE – Zmeny v daňovom priznaní typ B:

 • daňový bonus – údaje o druhej oprávnenej osobe – riadok 34, 34a
 • daňový bonus – navýšenie základu dane – riadok 116a
 • vykázanie daňového bonusu – zrušený riadok 117a a 117b, nový riadok 117
 • dátum začatia úročenia úveru – riadok 35
 • nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky dôchodkový produkt – riadok 75
 • zmena v prílohe 2 daňového priznania – zrušenie časti s názvom Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa paragrafu 51h zákona

 

Ako vyplniť formulár daňového priznania?

 • vyplniť priamo vo svojom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte
 • vytlačiť a ručne vyplniť
 • vyplniť priamo vo vašom počítači, podpísať, respektíve autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní
 • prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky
 • vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli Finančnej správy a zároveň evidovaný na daňovom úrade
 • vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade
 • povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami Finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri alebo fyzickou osobou a zároveň ako podnikateľ je registrovaným pre daň z príjmov.

 

ČO JE NOVÉ V TLAČIVE DP TYP “A”

 

Autor: Miroslav Gandžala

Foto: Shutterstock

MOHLO BY SA VÁM PRI VAŠEJ PRÁCI ZÍSŤ ….

0