Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník vysporiadať cez daňové priznanie alebo zrážkovou daňou.

Výhody a nevýhody a komu sa to oplatí viac?

 

Autori majú na výber z dvoch možností zdaňovania príjmov:

– zdaňovanie zrážkovou daňou, a to pri vyplatení autorského honoráru.

– zdaňovanie prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov, a to po skončení zdaňovacieho obdobia.

 

Zdaňovanie zrážkovou daňou pri aktívnych a pasívnych príjmoch sa použije vtedy, ak autor uplatní postup zdaňovania príjmov zrážkovou daňou, resp. ak autor s platiteľom príjmu neuzatvorí dohodu o nevykonaní zrážkovej dane. Pripomínam, že dohoda musí byť uzatvorená písomne vopred, najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny. U osoby, ktorá vypláca príjem na základe dohody o nevykonaní zrážkovej dane, vzniká povinnosť voči správcovi dane oznámiť túto dohodu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o nevykonaní zrážky uzavretá (do 31.1.2023). Uzatvorenie takejto dohody je platiteľ dane povinný správcovi dane oznámiť na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo  ho na svojom webovom sídle  (OZN4314v20  Oznámenie o uzatvorení dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov).

Ak nie je uzatvorená dohoda o nevykonaní zrážkovej dane, dochádza automaticky k zrážkovej dani. Príjem vysporiadaný zrážkovou daňou dostane autor znížený o 19% daň z príjmov, ktorú platiteľ vypočíta a odvedie. Zrážkovú daň vypočíta so sumy po odpočítaní príspevku do literárneho fondu.

Výhodou uplatnenia zrážkovej dane je, že autori obdržia odmenu už zníženú o zrážkovú daň t. j. táto odmena je daňovo vysporiadaná a daňovník pri príjmoch z inej zárobkovej činnosti nemá povinnosť sa registrovať na daňovom úrade so žiadosťou o pridelenie DIČ. Výhodou je, že autor zo svojho autorského príjmu neplatí sociálne odvody a ani preddavky na zdravotné poistenie.

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2023

 

Naopak medzi nevýhody zdaňovania zrážkovou daňou patrí, že si daňovník nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (na seba a aj na manželku resp. manžela). Rovnako stráca právo na uplatnenie si daňového bonus na dieťa a nemôže si uplatniť  výdavky súvisiace s touto činnosťou a tak si znížiť svoju daňovú povinnosť. V prípade vykázania daňovej straty mu nevznikne nárok na jej odpočet, ako by to bolo v prípade príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V prípade, že sa daňovník rozhodne pre zdaňovanie aktívnych príjmov (nevyužije možnosť zrážkovej dane), ako som písal vyššie, vzniká mu povinnosť registrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov (požiada o pridelenie DIČ) a to do konca kalendárneho mesiaca, po mesiaci,  v ktorom začal dosahovať tieto príjmy. Potom postupuje tak, že autorské príjmy si zdaňuje sám prostredníctvom podania daňového priznania (za rok 2022 do 31.3.2023, pri odklade termínu podania daňového priznania najneskôr do 30.6.2023. Odklad podania daňového priznania musí správcovi dane oznámiť najneskôr do 31.3.2023).

V daňovom priznaní si pri tomto spôsobe môže uplatniť buď:

  • skutočné (preukázateľné výdavky – buď použije v účtovnom období jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo alebo použije daňovú evidenciu)
  • alebo paušálne výdavky (výdavky percentom z príjmov) vo výške 60% z príjmov, maximálne 20 tisíc za rok.

Ak si uplatní skutočné (preukázateľné výdavky – jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo alebo použije daňovú evidenciu) môže vykázať daňovú stratu, prípadne môže si v daňovom priznaní umoriť daňovú stratu z predošlých účtovných období. V daňových výdavkoch si môže uplatniť výdavky na stravné na každý deň vykonávania činnosti (t. j. aj na sobotu, nedeľu, ak preukáže, že činnosť vykonávali aj v tieto dni) a to bez preukazovania nákupu stravných lístkov alebo bez dokladu o nákupe stravy (obedov). Stačí, keď si vrámci uzávierkových operácií 31.12.2022 zaúčtuje ročnú sumu stravného za každý deň, kedy vykonával v roku 2022 činnosť. Za obdobie od 1.1.2022 do 30.4.2022 si môže do daňových výdavkov zaúčtovať sumu 2,81 eur, od 1.5.2022 do 31.8.2022 sumu 3,30 eur a od 1.9.2022 do 31.12.2022 sumu 3,52 eur za každý deň vykonávania  činnosti. Za rok 2022 tak môže do daňových výdavkov zahrnúť sumu 802,86 eur pri počte pracovných dní 250.

 

Pomôcka na správne zaradenie DPH do tlačiva DPH a KV DPH

 

Sadzba dane v prípade podania vlastného daňového priznania je vo výške 19% (sadzba dane 25% sa vzťahuje na tú časť základu dane, ktorá v roku 2022 presiahne sumu 38 553,01 eur).

Nemenej dôležitou skutočnosťou je, že pokiaľ aktívne príjmy daňovníka v roku 2022 nepresiahli sumu 49 790 eur môže si uplatniť daňovú sadzbu vo výške 15%. V prípade aktívnych príjmov tieto podliehajú sociálnym a zdravotným odvodom.

V daňovom priznaní si môže uplatniť nárok na daňový bonus na deti ako aj nezdaniteľnú časť základu dane na seba či manželku resp. manžela.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, parlament ešte dňa 13. mája 2020 schválil prvú novelu zákona o umeleckých fondoch, ktorej predmetom bola finančná pomoc autorom a umelcom v tejto náročnej situácií, tým, že sa zrušila povinnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, zraziť z tejto odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu.
Uvedené znamená, že s účinnosťou od 21. mája 2020 sa príspevky do umeleckých fondov povinne neodvádzajú a dňa 24.11.2021 bola platnosť tejto novely predĺžená aj na rok 2022. V období od 21. mája 2020 do 31. decembra 2022 vyplatí právnická alebo fyzická osoba odmenu príjemcovi autorovi alebo umelcovi v celkovej výške (bez zrážky vo výške 2 % do príslušného fondu).

 

Pomôcka na výpočet daňového bonusu zamestnancov od 1.1.2023

 

Novela zákona o autorskom zákone z februára 2022. Zmeny, ktoré priniesla v súvislosti s ekonomikou.

Novela predovšetkým pokrýva zmeny v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, vydavateľa periodika, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

 

Nové tlačivá pre mzdy a personalistiku platné od 1.11.2022

 

Novela ustanovuje, že dohodnutá odmena za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým v ustanoveniach o spôsobe použitia diela. Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy spadajúce pod verejnú licenciu. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.

Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a nevyplýva to ani z jej účelu, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach. Zároveň platí ak nadobúdateľ licenciu nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti, ak nie je dohodnuté inak. Uvádzam zmeny, ktoré sa týkajú ekonomiky, nakoľko novela viac pokrýva “technické“ záležitosti výkonu autorského zákona.

 

Príjmy autorov môžu byť aktívne a pasívne. Rozdiel medzi nimi.

 

Od 1.1.2016 platí nový Autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.). V ňom sú definované vzťahy v súvislosti s vytvorením, zhotovením, výrobou a použitím diela, výkonu, záznamu, vysielania, vytvorenia programu alebo databázy.   Na základe týchto vzťahov sa v zmysle zákona o dani z príjmov stanovuje, či sa jedná o aktívne alebo pasívne príjmy.

 

Poznáte všetky povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

 

Vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s autorským zákonom:

– s vytvorením a použitím autorského diela

– s vytvorením a použitím umeleckého výkonu

– s výrobou a použitím zvukového záznamu

– s výrobou a použitím audiovizuálneho záznamu

– s výrobou a použitím vysielania

– s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu

– s vytvorením alebo zhotovením a použitím databázy

 

Následne je potrebné určiť, ktoré príjmy patria medzi aktívne príjmy a ktoré medzi pasívne príjmy.

 

Medzi aktívne príjmy patrí príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa paragrafu 6 odstavec 2, písmeno a) zákona o dani z príjmov:

–  z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,

–  z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,

–  z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,

–  z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

 

Medzi pasívne príjmy patrí príjem podľa paragrafu 6 odstavec 4 zákona o dani z príjmov:

– z použitia diela,

– z použitia umeleckého výkonu,

– za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu, ak nepatria medzi aktívne príjmy.

 

 V prvom rade je potrebné správne na základe autorského zákona určiť, či sa jedná o aktívne alebo pasívne príjmy. Následne ich treba správne uviesť v daňovom priznaní. Od toho, či sa jedná o aktívne alebo pasívne príjmy sa odvíja aj možnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane, ktorej ne/uplatnenie má zásadný vplyv na daňovú povinnosť daňovníka.

 
 

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Slobodné povolania  – paušálne alebo skutočné výdavky? Od čoho to závisí a čo sa oplatí?

 

Paušálne výdavky sa viac oplatia tým daňovníkom, ktorí nemajú dostatok skutočných výdavkov, t. j. tým, ktorí nemajú dostatok dokladov, ktoré by si mohli zaúčtovať do  výdavkov (nenakupujú materiál, zásoby). Dá sa zjednodušene povedať, že paušálne výdavky sa oplatia tým daňovníkom, ktorí nemajú skutočné výdavky vyššie ako 20 tisíc eur, t. j. paušálne výdavky sa oplatia, ak sú vyššie ako skutočné výdavky.

Paušálne výdavky sa väčšinou vyplatia daňovníkom, ktorí poskytujú služby (účtovníci, podnikatelia poskytujúci poradenstvo, programátori, … ale aj autori pri príjmoch z aktivít umeleckej tvorby ).  Na uplatnenie maximálnej sumy paušálnych výdavkov (20 tisíc eur) dosiahnu tí daňovníci, ktorí mali v roku 2022 príjmy vyššie ako 33 333,34 eur. Pri príjmoch vyšších ako je táto suma je možné si uplatniť paušálne výdavky len do sumy 20 tisíc eur (60% z 33 333,34 eur = 20.000,00 eur).

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov odpadá povinnosť viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu a stačí viesť len jednoduchú evidenciu pohľadávok, príjmov a zásob. Ďalšou výhodou paušálnych výdavkov je, že sumu 20 000 si môžete uplatniť ak ste v roku 2022 podnikali aj jeden mesiac. Neexistuje mesačný limit, (ako tomu bolo ešte v roku 2016, kde ste si mesačne mohli uplatniť len pomernú časť výdavkov – maximálne 420 eur za mesiac).

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20.000 eur za rok.

Sumu 20.000 (5.040) si môžete uplatniť bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku ste činnosť vykonávali, t. j. nekráti sa podľa počtu mesiacov podnikania.

Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie:

  • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • o zásobách a pohľadávkach.

TIP: nezabudnite uviesť v Tabuľke č. 1b na strane 4 daňového priznania k dani z príjmov FO typu B údaje o zásobách a pohľadávkach na začiatku a na konci účtovného obdobia. Uplatňovanie paušálnych výdavkov vyznačte v VI. odd. daňového priznania typu B pod Tabuľkou č. 1 na strane 4 v riadku “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“.

 

AKTUÁLNA INFO K 1.2.2023

  • Umelci musia odvádzať dve percentá zo svojich príjmov do literárneho fondu, hudobného fondu a fondu výtvarných umení.

Autori a umelci budú musieť zo svojich hrubých príjmov naďalej platiť do umeleckých fondov príspevok dve percentá. Túto povinnosť mala natrvalo zrušiť vládna novela zákona o umeleckých fondoch. Parlament ju však neschválil.

 

Autor: Miroslav Gandžala, Text bol uverejnený v Hospodárskych novinách

Foto: Shutterstock

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0