fbpx

Daň z motorových vozidiel – všeobecné informácie

Daň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom “cestná daň”. V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné celky a výška dane bola rozdielna v každom VÚC. Správu tejto dane v minulosti prebral štát prostredníctvom miestne príslušných daňových úradov. Daňové priznanie aj zaplatenie dane musí daňovník tentokrát stihnúť do 31. marca 2021, pričom ide o daň z motorových vozidiel za rok 2020, čiže za posledné zdaňovacie obdobie. Túto daň ako aj jej podmienky a parametre upravuje zákon 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

 
Stručný súhrn informácií o dani z motorových vozidiel platných pre rok 2020
 
Na začiatok NOVINKY v súvislosti s daňou z motorových vozidiel za rok 2020:
 • mení sa termín na podanie DP k DMV z 31.1.2021 na 31.3.2021
 • oproti roku 2019 sa zmenil formulár daňového priznania (DMVv20 )
 • došlo k úpravám ročných sadzieb dane k DMV
 • zákon zaviedol pevne stanovenú sadzbu dane zvlášť pre ťahače a návesy.
 • zrušilo sa povinné párovanie ťahačov a návesov do návesných jazdných súprav kvôli uplatneniu najbližšej nižšej sadzby dane.
 • zmena v podávaní daňového priznania pri prerušení podnikania
 • pokiaľ je výška daňovej povinnosti nižšia ako 5 eur, daňovník daň neplatí (toto platilo už aj pri DMV za rok 2019)
 • Zmena nastala aj v platení preddavkov na DMV (1/3 a 1/9 predpokladanej dane a v použití VS v zmysle tejto zmeny)
 • Finančná správa nebude ponúkať predvyplnené daňové priznanie za rok 2020
 • Tlačivo Oznámenia o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel ( OZN87v19 ) sa už za rok 2020 podáva elektronicky ako samostatné elektronické tlačivo. (Za rok 2019 sa Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podávalo ako príloha všeobecného podania (po vytlačení a ručnom vyplnení a naskenovaní). 

 

Ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel?

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, prípadne na dosahovanie príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (súdny znalec, exekútor, športovec a pod.) a je evidované v Slovenskej republike.

OTÁZKA: Je predmetom dane aj motorové vozidlo, ktoré sa používa celý rok v Českej republike ale je registrované na Slovensku? 

Áno, uvedené vozidlo je predmetom dane na Slovensku, nakoľko je splnená podmienka podľa §2, ods. 1 zákona o DMV.

Dani z motorových vozidiel nepodlieha napríklad vozidlo používané na skúšobné jazdy s evidenčným číslom alebo vozidlo obsahujúce písmeno M, H alebo S (M – novozakúpené, H – historické, S – športové), ani vozidlo označené ako špeciálne vozidlo v osvedčení o evidencii, ktoré je určené len na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy. Takéto vozidlo musí súčasne spĺňať nasledovné tri podmienky:

 • vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,
 • vozidlo nie je určené na prepravu,
 • vozidlo je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo!).

Daňová povinnosť platí pre motorové a prípojné vozidlá evidované v Slovenskej republike v kategórii:
– M1 – osobné automobily
– L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky
– M2 a M3 – autobusy
– N1 až N3 – nákladné vozidlá
– O1 až O4 – prípojné vozidlá

Naopak, daňou nie sú zaťažené dopravné prostriedky v kategórii:
– T a C – kolesové a pásové traktory
– R – prípojné vozidlá za traktor
– S – ťahaný vymeniteľný stroj za vozidlá kategórie T a C
– P – pracovné stroje
– LS – snežné skútre
– V – ostatné vozidlá

Upozornenie: Daňovník má povinnosť v daňovom priznaní uviesť tie vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 4 zákona a to na strane 3 v riadku 11 DP. (Neuvádza tu vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť).

OTÁZKA: Mám povinnosť podať daňové priznanie ak mám vozidlo používané v poľnohospodárstve na prepravu obilia?

Áno, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Oslobodenie uvediete v riadku 11 daňového priznania (§4 ods. 1) a uvediete písmeno “d”. Upozorňujem na to, že toto oslobodenie sa vzťahuje na motorové vozidlo, ktoré bolo VÝLUČNE používané LEN NA POĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY. Pri označení možnosti “vozidlo bolo oslobodené počas celého zdaňovacieho obdobia” už ďalšie riadky DP nevypĺňate.

 
Koho sa týka povinnosť platiť daň?

Daň platia všetci podnikatelia, ktorí používajú vozidlo pri podnikaní. Pod pojmom “vozidlo používané pri podnikaní” sa myslia tieto situácie:

 • uplatňujú sa výdavky spojené s používaním motorového vozidla,
 • vozidlo sa používa na podnikanie,
 • o vozidle sa účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • vozidlo je evidované v daňovej evidencii,
 • vozidlo sa na podnikanie používa daňovníkom,:
  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pozn.: Daňovníkom môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, prípadne aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa ale nepoužíva na podnikanie. Daňovníkom môže byť aj zahraničná osoba, ktorá na našom území podniká prostredníctvom organizačnej zložky.

Otázka: Podnikateľ (SZČO) v roku 2020 uplatňoval výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky). Musí podať DP k DMV a  uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2020, veď v evidencii nebude mať žiadne výdavky v súvislosti s používaním MV?

Pokiaľ podnikateľ (SZČO) používal motorové vozidlo, má tento podnikateľ povinnosť podať DP a daň zaplatiť. Forma vedenia účtovníctva  nemá žiaden vplyv na (ne)povinnosť podať DP k DMV. Ak auto bolo používané na podnikanie – má povinnosť podať DP k DMV bez ohľadu na to, akým spôsobom vedie podnikateľ účtovníctvo (JU, DE, paušál).

Otázka: Podnikateľ motorové vozidlo, ktoré má zaradené v majetku, nevyužíval počas celého roka z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Má povinnosť podať daňové priznanie za celé obdobie, t.j. aj za obdobie, kedy mal uzatvorenú prevádzku?

Áno, podnikateľ má povinnosť podať daňové priznanie za predmetné vozidlo a zaplatiť daň aj za mesiace, počas ktorých mal uzatvorenú prevádzku.

 
Kto je daňovníkom alebo jednoducho, kto má platiť daň?
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
 • a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade (daň platí podnikateľ za vlastné vozidlo, ktoré používa na podnikanie),
 • b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku (daň platí PO alebo FO, ktorej patrí organizačná zložka),
 • c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená (daň platí užívateľ vozidla),
 • d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie (daň platí užívateľ vozidla – napr. podnikateľ za vozidlo nepodnikajúcej manželky),
 • e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (daň platí zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady svojim zamestnancom, ktorí používajú vlastné motorové vozidlá).

Otázka: Musí občianske združenie (resp. majiteľ motorového vozidla) podať daňové priznanie za rok 2020 za súkromné auto člena združenia, ak ho používal na služobné účely vrámci ciest na hasičské súťaže občianskeho združenia a boli mu vyplácané cestovné náhrady? Je toto vozidlo predmetom dane z MV? 

Pokiaľ občianske združenie nevykonáva svoju činnosť na základe Obchodného zákonníka (nie je podnikateľom), nie je daňovníkom dane z motorových vozidiel, t.j. nemá povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

 

Ktorých vozidiel sa daň netýka a sú od dane oslobodené?

Od dane sú oslobodené:
– vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov
– vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe (POZOR na výlučné používanie v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe! Pokiaľ by došlo k využitiu vozidla mimo hlavnej poľnohospodárskej činnosti daňovníka, (došlo by k porušeniu výhradnosti použitia vozidla v poľnohospodárskej výrobe, t.j. nebola by dodržaná podmienka výhradnosti použitia) – vozidlo by nemohlo byť posúdené ako vozidlo oslobodené od dane!.
– vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
– vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá banskej záchrannej služby, vozidlá horskej záchrannej služby, vozidlá leteckej záchrannej služby a vozidlá požiarnej ochrany.

 

Ako je to so vznikom, zánikom daňovej povinnosti a s oznamovacou povinnosťou?

Oznámenie k dani z motorových vozidiel ako aj platenie sa vykonáva na miestne príslušnom daňovom úrade a to tam, kde má podnikateľský subjekt a firma trvalé sídlo alebo pobyt. Oznámenie je možné vykonať už len elektronicky. Daňové priznanie sa podáva cez príslušné elektronické tlačivo online, kde vyplníte potrebné údaje. Elektronický formulár kontroluje formálnu správnosť zadaných údajov.

Dátum vzniku aj zániku daňovej povinnosti sa uvádza na riadku 2 daňového priznania. Ak bolo vozidlo predmetom dane v predošlom období (rok 2019) vznik daňovej povinnosti na riadku 2 neuvádzate. Jednoducho môžeme povedať, že na riadku 2 môže byť pri vzniku daňovej povinnosti a pri zániku daňovej povinnosti dátum len v rozsahu od 1.1.2020 do  31.12.2020. Ak vozidlo počas celého zdaňovacieho obdobia (2020) nebolo predmetom dane podnikateľ bol povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (k 31.12.2019) najneskôr do 1.2.2021. Pri opakovanom vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu roka 2020 uvádza daňovník dátumy vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na str. 4 v oddiele VII – POZNÁMKY. V tomto prípade sa vznik ani zánik daňovej povinnosti neuvádza v riadku 2 DP.

Čo sa týka vzniku daňovej povinnosti, daňová povinnosť pre daň z motorových vozidiel vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, aj keď existujú určité výnimky a to v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a aj v prípade vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidiel). Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo (§8, ods. 5 Zákona 361/2014 Z.z.). Týmto nedôjde k tomu aby daň z motorových vozidiel platil za rovnaký mesiac predávajúci aj kupujúci.

Príklad: Podnikateľ Kubo predal 15.3.2020 (bol v tento deň vykonaný aj zápis na DI) motorové vozidlo podnikateľovi Ďurovi. Podnikateľovi Kubovi zaniká daňová povinnosť 31.3.2020 a podnikateľovi Ďurovi vzniká daňová povinnosť 1.4.2020. Obaja vyznačia túto skutočnosť v tlačive DP k DMV za rok 2020 (Kubo – zánik 31.3.2020, Ďuro – vznik 1.4.2020). Vznik aj zánik daňovej povinnosti sa uvádza v daňovom priznaní (neexistuje žiadne tlačivo ani sa neoznamuje cez všeobecné podanie).

ALE …. Príklad: Mišo – bežný občan, nepodnikateľ predal 15.3.2020 (bol v tento deň vykonaný aj zápis na DI) motorové vozidlo podnikateľovi Ondrovi. U Miša nie je žiadna povinnosť voči DÚ, čo sa týka oznamovania zániku daňovej povinnosti, nakoľko Mišo auto nepoužíval na podnikanie. Podnikateľovi Ondrovi vzniká daňová povinnosť 1.3.2020. Ondro vyznačí túto skutočnosť v tlačive DP k DMV za rok 2020 (Mišo – nerieši, Ondro – vznik 1.3.2020).

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, kedy:
– prišlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
– došlo zániku daňovníka bez likvidácie,
– nastalo vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
– prišlo k zmene držiteľa vozidla,
– došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom.
Aj v tomto prípade sa zánik daňovej povinnosti uvádza v daňovom priznaní, opäť to neplatí pre daňovníka – zamestnávateľa. Oznamovacia povinnosť teda v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daňovníka spravidla nevzniká.

Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2020 do 31.3.2021).

Otázka: Osobný automobil zaradený v majetku. Celý rok 2020 nepoužívaný a nebolo o ňom účtované. V 10/2020 bol automobil predaný. Daň sa platí za obdobie 1 až 10/2020? Na finančnú správu sa posiela cez všeobecné podanie informácia že v 10/2020 bol automobil predaný?

Nie, na FS neposielate info, že bol predaný. Zánik DP uvádzate priamo v daňovom priznaní po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak bol zaradený v podnikaní, daň platíte za 01/2020 až 10/2020.

 
Čo v prípade, ak motorové vozidlo nebolo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia?

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve), vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania t.j. POZOR!!! najneskôr do 1.2.2021. V prípade ak daňovník nemá žiadne iné motorové vozidlo, ktoré je predmetom dane v roku 2020, tak daňové priznanie za rok 2020 za vozidlo, u ktorého oznámil zánik daňovej povinnosti k 31.12.2019, už nepodáva.

Za rok 2020 je možné oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel daňovému úradu podať len elektronicky cez osobnú internetovú zónu prostredníctvom elektronického formulára.

 
Aké sú povinnosti pri ukončení / prerušení podnikania v súvislosti s DMV?

Pri prerušení podnikania  je daňovník povinný podať DP do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (§ 9, ods. 6). a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť. Zmena oproti stavu v roku 2019 je v tom, že od 1.1.2020 platia rovnaké povinnosti ako pri ukončení podnikania (t.j. povinnosť podať daňové priznanie do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po dátume prerušenia podnikania). Pri daňových priznaniach za rok 2019 bola povinnosť, pri prerušení podnikania, podať daňové priznanie až po ukončení roka, t.j. do 31.1.2020.

Príklad: Daňovník prerušil podnikanie k 30.9.2020. Daňové priznanie má povinnosť podať a daň zaplatiť do 31.10.2020.

Pri ukončení podnikania daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, daňovník podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (§ 8, ods. 2, písm. b)).

Príklad: Daňovník ukončí podnikanie 1.6.2020. Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň má do 31.7.2020.

Otázka: Dňa 20.2.2020 som prerušil podnikanie. Následne som 1.11.2020 podnikanie obnovil. Ako mám podať daňové priznanie v tomto prípade? 

Keďže ste 20.2.2020 podnikanie prerušili, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po dátume, kedy došlo k prerušeniu podnikania (§ 9, ods. 6), t.j. daňové priznanie za obdobie od 1.1.2020 do 29.2.2020 ste mali povinnosť podať do 31.3.2020 a do tohto dátumu aj zaplatiť daň. Následne po obnovení podnikania vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie za obdobie od 1.11.2020 do 31.12.2020 a to do 31.3.2021 a do tohto dátumu máte povinnosť aj daň zaplatiť. Za rok 2020 teda podávate dve daňové priznania.

Otázka: Dňa 15.6.2020 som ukonči podnikanie. Mám povinnosť platiť štvrťročné preddavky (k 30.6.2020 mám splatnosť preddavku). Mám alebo nemám tento preddavok zaplatiť?

Nie, preddavok splatný do 30.6.2020 už nemáte povinnosť zaplatiť, nakoľko vám zaniká povinnosť platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom došlo k ukončeniu podnikania.

 
Aké sú sadzby pre rok 2020?

Daň z motorových vozidiel za rok 2020 sa musí zaplatiť do 31. marca 2021 a sadzby sú jednotné pre celú Slovenskú republiku. Správu dane má na starosti miestne príslušný daňový úrad a to podľa príslušnosti podnikateľského subjektu. Podľa toho, kde má subjekt sídlo alebo trvalý pobyt, tam sa zaregistruje a platí daň, čo je výhodné pre tých, čo podnikajú vo viacerých mestách, ale sídlia len v jednom. Sadzba dane je ročná a pre správne priradenie ročnej sadzby je treba správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá ide (viď hore v texte). 

Ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1.

Ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1a.

Sadzbu dane podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 1a uvádzate v riadku 12 daňového priznania.

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:
a) – zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b) – zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
c) – zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
d) – použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
e) – zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
f) – zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3
a) – zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b) – zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
c) – zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
d) – zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
e) – zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
f) – použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).
 
Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlo kategórie O4 sa zníži o 60% bez ohľadu na vek vozidla (prvá evidencia vozidla).
 

 

Ako sa určí základ dane?

– Vozidlá kategórií L, M a N s jediným zdrojom energie cez elektrinu (tzv. elektromobily) – podľa výkonu motora v kW

– Osobné vozidlá kategórií M1, L1e až L7epodľa zdvihového objemu valcov motora v centimetroch kubických

– Úžitkové vozidlá kategórií M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4podľa najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav.

Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane.

V prípade hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

Upozornenie: Veľmi podstatný údaj v daňovom priznaní je údaj o Dátume prvej evidencie vozidla v riadku 01 daňového priznania. Od tohto údaja sa odvíja správny výpočet zníženia, či zvýšenia ročnej sadzby dane  (§ 7) a má vplyv na určenie percentuálneho zvýšenia alebo zníženia ročnej sadzby dane v riadku 13 daňového priznania. Údaj o prvej evidencii vozidla nájdete v technickom preukaze (Osvedčenie o evidencii časť II – písm. B).

 

Je možné znížiť ročnú sadzbu dane pre návesové jazdné súpravy?

V zdaňovacom období 2020 (po účinnosti novely zákona o DMV od 1.12.2020) daňovník nezaraďuje v daňovom priznaní ťahač spolu s návesom do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade. To znamená, že daňovník uvedie v daňovom priznaní každé vozidlo samostatne (samostatne náves, samostatne ťahač). Toto uvádza v riadku 3 daňového priznania.

 
Bude finančná správa ponúkať vygenerované a predvyplnené daňové priznanie?

Pre zdaňovacie obdobie 2020 nebude daňovníkom finančná správa ponúkať vygenerované a predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, nakoľko generovanie sa vykonáva na základe údajov z posledného platného daňového priznania, ktoré má rovnaký formulár. Nový elektronický formulár  DMVv20 má rozdielne riadkové kontroly ako elektronický formulár DMVv15 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 
Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel?

Preddavok na daň z motorových vozidiel sa určuje na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, pričom môžu byť podľa predpokladanej výšky daňovej povinnosti (z riadku 40 DP)  buď mesačné alebo štvrťročné. Preddavky sa platia len v prípade, ak je predpoklad dane u jedného správcu nad určenú sumu. Pre rok 2021 platí, že na platenie štvrťročných preddavkov musí byť suma nad 700 € a na platenie mesačných preddavkov suma vyššia ako 8.300 eur. Ak vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky sa neplatia. POZOR – pokiaľ ale u vozidla vznikne daňová povinnosť 1. januára, ročná sadzba dane sa započíta do výšky predpokladanej dane, ktorá je rozhodujúca pre určenie platenia preddavkov na daň.

Príklady, kedy sa platia a kedy sa neplatia preddavky:

Výška predpokladanej dane a periodicita platenia preddavkov:

 • do 700 € – neplatia sa preddavky
 • od 700 € do 8.300 €POZOR ZMENA: Pre zdaňovacie obdobie 2021 sa štvrťročné preddavky platia vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a sú splatné do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka. (do 30.6.2021, do 30.9.2021 a do 31.12.2021)
 • viac ako 8.300 €POZOR ZMENA: Pre zdaňovacie obdobie 2021 sa mesačné preddavky platia vo výške jednej devätiny predpokladanej dane a sú splatné do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca.  (do 30.4.2021, do 31.5.2021 do 30.6.2021, do 2.7.2021, do 31.8.2021, do 30.9.2021, do 2.11.2021, do 31.12.2021).

Daňovník štvrťročné/mesačné preddavky neplatí do 31.03.2021. Preddavky začne platiť najskôr od 01.04.2021.

Pre zdaňovacie obdobie 2020 platí, že daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia (2020), vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania (do 31.marca 2021).

UPOZORNENIE: Daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti (predaj motorového vozidla a pod.). Daňovník ale môže požiadať správcu dane o zmenu alebo zrušenie platenia preddavkov na daň. Tieto preddavky je možné platiť v inej výške alebo ich prestať platiť len na základe rozhodnutia správcu dane. Výšku preddavkov na daň môže správca určiť inak iba u predpísaných preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.

 

Kam a ako zaplatiť daň z motorových vozidiel?

Daň a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti na číslo účtu

501163–OUD/8180

(OUD je váš Osobný Účet Daňovníka, ktorý vám bol pridelený finančnou správou. Pokiaľ si chcete overiť váš OUD, môžete tak urobiť TU).

Variabilný symbol pre:

 • daňová povinnosť za rok 2020: VS 1700992020
 • preddavky na daň v roku 2021:
  • mesačné (platia sa od 04/2021 do 12/2021, t.j. 9x):  VS 1100042021 (apríl 2021), 1100052021 (máj 2021), … atď.,  alebo VS 1100002021 (pre trvalý príkaz na úradu)
  • štvrťročné (platia sa od II.Q/2021 do IV.Q./2021, t.j. 3x): 1100422021 (II. štvrťrok 2021), 1100432021 (III. štvrťrok 2021), 1100442021 (IV. štvrťrok 2021), alebo VS 1100002021 (pre trvalý príkaz na úhradu)

 

Autor: Miroslav Gandžala

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu