fbpx

Daň z motorových vozidiel – všeobecné informácie

Daň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby. Táto daň sa zvykne nesprávne označovať pojmom “cestná daň”. V minulosti túto daň spravovali Vyššie územné celky a výška dane bola rozdielna v každom VÚC. Správu tejto dane v minulosti prebral štát prostredníctvom miestne príslušných daňových úradov. Daňové priznanie aj zaplatenie dane musí daňovník stihnúť do 31. januára 2020, pričom ide o daň z motorových vozidiel za rok 2019, čiže za posledné zdaňovacie obdobie. Túto daň ako aj jej podmienky a parametre upravuje zákon o dani z motorových vozidiel.

Stručný súhrn informácií o dani z motorových vozidiel platných pre rok 2019

Na začiatok NOVINKY v súvislosti s daňou z motorových vozidiel za rok 2019:

 

Ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel?

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, prípadne na dosahovanie príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dani z motorových vozidiel nepodlieha napríklad vozidlo používané na skúšobné jazdy s evidenčným číslom obsahujúcim písmenom M, ani vozidlo označené ako špeciálne vozidlo v osvedčení o evidencii, ktoré je určené len na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy. Takéto vozidlo musí súčasne spĺňať nasledovné tri podmienky:

  • vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,
  • vozidlo nie je určené na prepravu,
  • vozidlo je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo!).

Daňová povinnosť platí pre motorové a prípojné vozidlá evidované v Slovenskej republike v kategórii:
– M1 – osobné automobily
– L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky
– M2 a M3 – autobusy
– N1 až N3 – nákladné vozidlá
– O1 až O4 – prípojné vozidlá

Naopak, daňou nie sú zaťažené dopravné prostriedky v kategórii:
– T a C – kolesové a pásové traktory
– R – prípojné vozidlá za traktor
– S – ťahaný vymeniteľný stroj za vozidlá kategórie T a C
– P – pracovné stroje
– LS – sú snežné skútre
– V – ostatné vozidlá

 

Koho sa týka povinnosť platiť daň?

Daň platia všetci podnikatelia, ktorí používajú vozidlo pri podnikaní. Daňovníkom môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, prípadne aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa ale nepoužíva na podnikanie. Daňovníkom môže byť aj zahraničná osoba, ktorá na našom území podniká prostredníctvom organizačnej zložky.

 

Ktorých vozidiel sa daň netýka a sú od dane oslobodené?

Od dane sú oslobodené:
– vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov
– vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
– vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
– vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá banskej záchrannej služby, vozidlá horskej záchrannej služby, vozidlá leteckej záchrannej služby a vozidlá požiarnej ochrany.

 

Ako je to so vznikom, zánikom daňovej povinnosti a s oznamovacou povinnosťou?

Oznámenie k dani z motorových vozidiel ako aj platenie sa vykonáva na miestne príslušnom daňovom úrade a to tam, kde má podnikateľský subjekt a firma trvalé sídlo alebo pobyt. Oznámenie je možné vykonať už len elektronicky. Daňové priznanie sa podáva cez príslušné elektronické tlačivo online, kde vyplníte potrebné údaje. Elektronický formulár kontroluje formálnu správnosť zadaných údajov. Daňovníci, ktorí podávali daňové priznanie za rok 2018 môžu využiť možnosť, ktorú ponúka finančná správa – predvyplnené tlačivo daňového priznania. Každopádne ale odporúčam predvyplnené údaje si pred odoslaním riadne skontrolovať, nakoľko nie vždy sú správne.

POSTUP KROK ZA KROKOM PRI POUŽITÍ PREDVYPLNENÉHO FORMULÁRA TU

Čo sa týka vzniku daňovej povinnosti, daňová povinnosť pre daň z motorových vozidiel vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, aj keď existujú určité výnimky a to v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a aj v prípade vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidiel). Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo (§8, ods. 5 Zákona 361/2014 Z.z.). Týmto nedôjde k tomu aby daň z motorových vozidiel platil za rovnaký mesiac predávajúci aj kupujúci.

Vznik daňovej povinnosti sa uvádza v daňovom priznaní (neexistuje žiadne tlačivo ani sa neoznamuje cez všeobecné podanie). Neplatí to pre daňovníka – zamestnávateľa.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, kedy:
– prišlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
– došlo zániku daňovníka bez likvidácie,
– nastalo vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie
– prišlo k zmene držiteľa vozidla
– došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom
Aj v tomto prípade sa zánik daňovej povinnosti uvádza v daňovom priznaní, opäť to neplatí pre daňovníka – zamestnávateľa. Oznamovacia povinnosť teda v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daňovníka spravidla nevzniká.

Otázka: Osobný automobil zaradený v majetku. Celý rok 2019 nepoužívaný a nebolo o ňom účtované. V 10/2019 bol automobil predaný. Daň sa platí za obdobie 1 až 10/2019? Na finančnú správu sa posiela cez všeobecné podanie informácia že v 10/2019 bol automobil predaný?

Nie, na FS neposielate info, že bol predaný. Zánik DP uvádzate priamo v daňovom priznaní po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak bol zaradený v podnikaní, daň platíte za 01 až 10/2019.

 

Čo v prípade, ak motorové vozidlo nebolo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia?

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania t.j. najneskôr do 31.1.2020.

Za rok 2019 je možné oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel daňovému úradu podať len elektronicky cez osobnú internetovú zónu podnikateľa ako prílohu všeobecného podania. Tlačivo finančnej správy tu. Toto tlačivo je možné vytlačiť a vyplniť len ručne a následne naskenovať.

Tlačivo, ktoré je možné vyplniť v počítači nájdete TU. (Za správnosť vyplnenia a správne tlačové rozmery zodpovedá daňovník. Rozmery tlačových značiek by mali byť 19×28 cm).

Otázka: Podnikateľ (SZČO) v roku 2019 uplatňoval výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky). Musí podať DP k DMV a  uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2019, veď v evidencii nebude mať žiadne výdavky v súvislosti s používaním MV?

Pokiaľ podnikateľ (SZČO) používal motorové vozidlo, má tento podnikateľ povinnosť podať DP a daň zaplatiť. Forma vedenia účtovníctva  nemá žiaden vplyv na (ne)povinnosť podať DP k DMV. Ak auto bolo používané na podnikanie – má povinnosť podať DP k DMV bez ohľadu na to, akým spôsobom vedie podnikateľ účtovníctvo (JU, DE, paušál).

 

Aké sú povinnosti pri ukončení / prerušení podnikania v súvislosti s DMV?

Pri prerušení podnikania  je daňovník povinný podať DP po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť.

Pri ukočení podnikania daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, daňovník podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (§ 8, ods. 2, písm. b)). Príklad: Daňovník ukončí podnikanie 30.6.2019. Povinnosť podať DP k DMV má do 31.7.2019.

 

Aké sú sadzby pre rok 2019?

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 sa musí zaplatiť do 31. januára 2020 a sadzby sú jednotné pre celú Slovenskú republiku. Správu dane má na starosti miestne príslušný daňový úrad a to podľa príslušnosti podnikateľského subjektu. Podľa toho, kde má subjekt sídlo alebo trvalý pobyt, tam sa zaregistruje a platí daň, čo je výhodné pre tých, čo podnikajú vo viacerých mestách, ale sídlia len v jednom. Sadzba dane je ročná a pre správne priradenie ročnej sadzby je treba správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá ide (viď hore v texte). Sadzby nájdete tu.

 

Ako sa určí základ dane?

– Vozidlá kategórií L, M a N s jediným zdrojom energie cez elektrinu (tzv. elektromobily) – podľa výkonu motora v kW

– Osobné vozidlá kategórií M1, L1e až L7epodľa zdvihového objemu valcov motora v centimetroch kubických

– Úžitkové vozidlá kategórií M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4podľa najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav.

Sadzba dane sa môže aj zvyšovať a znižovať a to podľa veku vozidla a jeho ekologickosti. Konkrétne to znamená, že s pribúdajúcim vekom auta sa sadzba zvyšuje, s novým autom sa platí naopak nižšia daň. Podobne to platí aj pre hybridné vozidlá a vozidlá na plynový a vodíkový pohon, kde je sadzba dane nižšia o 50%. U hybridného motorového vozidla alebo hybridného elektrického vozidla je polovičná sadzba dane.

 

Je možné znížiť ročnú sadzbu dane pre návesové jazdné súpravy?

Daňovník pre účely určenia sadzby dane zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

 

Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel?

Preddavok na daň z motorových vozidiel sa určuje na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, pričom môžu byť podľa predpokladanej výšky daňovej povinnosti buď mesačné alebo štvrťročné. Preddavky sa platia len v prípade, ak je predpoklad dane u jedného správcu nad určenú sumu. Pre rok 2020 platí, že na platenie štvrťročných preddavkov musí byť suma nad 700 € a na platenie mesačných preddavkov suma vyššia ako 8.300 eur. Ak vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky sa neplatia. Ak však vznikne daňová povinnosť 1. januára, ročná sadzba dane sa započíta do výšky predpokladanej dane, podľa ktorej sa určuje predpoklad platenia preddavkov.

Príklady, kedy sa platia a kedy sa neplatia preddavky:

Výška predpokladanej dane – Periodicita platenia preddavkov
Do 700 € – neplatia sa preddavky
Od 700 € do 8.300 € – štvrťročne (do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.)
Viac ako 8.300 € – mesačne (do 31.1., a každý nasledujúci mesiac najneskôr k poslednému dňu mesiaca).

 

Kam a ako zaplatiť daň z motorových vozidiel?

Daň a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti na číslo účtu

501163–OUD/8180

(OUD je váš Osobný Účet Daňovníka, ktorý vám bol pridelený finančnou správou. Pokiaľ si chcete overiť váš OUD, môžete tak urobiť TU).

Variabilný symbol pre:

  • daňová povinnosť: VS 1700992019
  • preddavky na daň:
    • mesačné: VS 1100012020 (január 2020) alebo VS 1100002020 (pre trvalý príkaz na úradu)
    • štvrťročné: VS1100412020 (I. štvrťrok 2020) alebo VS 1100002020 (pre trvalý príkaz na úhradu)

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu