Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s odvodmi

 

Často dochádza k situácii, že sa zamestnanec rozhodne „pracovať“ aj na živnosť. Ako to je, ak chce zamestnanec s trvalým pracovným pomerom pracovať na živnosť? Vzniká mu povinnosť platiť sociálne odvody? Ak áno od akej sumy sa vzťahuje táto povinnosť?

V prvom rade podnikatelia často nesprávne pri výkone svojej podnikateľskej činnosti používajú slovné spojenie „pracovať na živnosť“. Toto slovné spojenie nie je práve najvhodnejšie, nakoľko evokuje výkon závislej činnosti, čo by bolo v rozpore s ustanovením § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Lepší termín je „podnikanie“ alebo „vykonávanie zárobkovej činnosti“.

Zároveň upozorňujem, že zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom (§ 83, ods. 1 Zákonníka práce).

Pokiaľ zamestnanec začne podnikať popri výkone TTP nevzniká mu hneď povinnosť platiť sociálne odvody. Povinnosť platiť sociálne odvody sa posudzuje až na základe výšky príjmov zo živnosti. Táto povinnosť sa posudzuje k 1.7. (resp. 1.10.) roka nasledujúceho po podaní daňového priznania za predošlý rok. To znamená, ak živnostník začal podnikateľskú činnosť vykonávať v priebehu roka 2022, povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie sa bude posudzovať k 1.7.2023 (resp. k 1.10.2023) na základe daňového priznania za rok 2022.

 

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Termín posúdenia platenia odvodov na sociálne poistenie od 1.10. sa vzťahuje na tých podnikateľov, ktorí nepodajú daňové priznanie v termíne do 31.3.2023 ale oznámia v termíne do 31.3.2023 správcovi dane odklad podania daňového priznania za rok 2022 do 30.6.2023.

ROK 2022 – Hranica pre posudzovanie príjmov na povinné platenie odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2022 (resp. od 1.10.2022 pri odklade daňového priznania za rok 2021 do 30.6.2022) je vo výške 6 798 eur (566,50 x 12) z príjmov zo živnosti za rok 2021*. (Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2022 sa vypočíta ako 50 % z hodnoty priemernej mzdy za rok 2020, čo predstavuje 566,50 EUR t. j. 50% zo sumy 1 133 eur.

ROK 2023 – Hranica pre posudzovanie príjmov na povinné platenie odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2023 (resp. od 1.10.2023 pri odklade daňového priznania za rok 2022 do 30.6.2023) bude vo výške 7 266 eur (605,50 x 12) z príjmov zo živnosti za rok 2022*. (Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2023 sa vypočíta ako 50 % z hodnoty priemernej mzdy za rok 2021, čo predstavuje 605,50 EUR t. j. 50% zo sumy 1 211 eur.

*Pozn.: Hranica príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik alebo zánik povinného poistenia SZČO tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnosy súvisiace s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 ods. 1 a 2 Zákona 595/2003 Z. z.) za rok 2021 (2022) bez odpočítania výdavkov – t. j. údaj uvedený v Tab. č. 1, riadok 10 v stĺpci Príjmy v VI. ODDIELE daňového priznania typ B

Pokiaľ živnostník za rok 2022 prekročí posudzovanú sumu na platenie odvodov (7 266 eur), oznámenie o novej výške poistného, o spôsobe a termínoch platenia odvodov živnostník obdrží v priebehu mesiaca júl 2023 (pri odklade podania daňového priznania do 30.6.2023 obdrží oznámenie v priebehu mesiaca august – september 2023) listom, prípadne do elektronickej schránky, ak túto má aktivovanú. Je potrebné si elektronickú schránku kontrolovať alebo nastaviť v schránke upozornenia na nové správy buď na e-mail alebo na mobilný telefón.

 

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

 

V súvislosti súbehu pracovnej činnosti a podnikateľskej činnosti je častou otázkou, či musí zamestnanec so živnosťou platiť ešte navyše zdravotné poistenie, ak áno tak v akej výške, prípadne na základe čoho si vie vypočítať výšku, aby mu nevznikol nedoplatok?

Zamestnanec, ktorý je zároveň živnostníkom, nemá povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie, nakoľko na takéhoto živnostníka sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne. Živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnaný je zdravotne poistený u zamestnávateľa. Takýto živnostník nemá povinnosť platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie zo živnosti, ktoré sú v roku 2022 vo výške 79,31 eur.

V roku 2023 budú minimálne preddavky vo výške 84,77 eur. Živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnancom nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie, ale môže platiť preddavky na zdravotné poistenie v sume nižšej ako sú minimálne mesačné odvody (vo výške, ktorú si sám stanoví). Takýto živnostník by mal zvážiť, v súvislosti s predmetom podnikania a hlavne v súvislosti s výškou príjmov z podnikania, či by nebolo vhodné platiť aspoň nejaké dobrovoľné preddavky na zdravotné poistenie, nakoľko sa môže stať, že vďaka vysokým príjmom z podnikania mu po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vznikne (na základe údajov v daňovom priznaní) veľký nedoplatok na zdravotnom poistení.

 

Pomôcka na výpočet daňového bonusu od 1.7.2022

 

Výška minimálnych odvodov na zdravotné poistenie v roku 2023 sa vypočíta ako 14% (7% pri osobe so zdravotným postihnutím, ktoré platia polovičnú sadzbu) zo sumy 605,50 (50% zo sumy 1 211 eur).

Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikateľ podniká celý rok) do 31.12. príslušného roka.


Výpočet vymeriavacieho základu pre platenie sociálnych azdravotných odvodov a výpočet výšky odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023:

Čiastkový základ dane v roku 2022 (r. 45 DP typ B) = 18 500 eur

Zaplatené odvody na sociálne poistenie v roku 2022 = 3 300 eur

Zaplatené odvody na zdravotné poistenie v roku 2022 = 1 240 eur

SPOLU: 23 040 eur

23 040 / koeficient 1,486 = 15 504,71.

15 504,71 / 12 (počet mesiacov) = vymeriavací základ 1 292,05

 

Na sociálne poistenie 1 292,05 x 33,15% = 428,31 eur

Na zdravotné poistenie 1 292,05 x 14% = 180,88 eur  

 

Po skončení zdaňovacieho obdobia často živnostníci, ktorí majú zároveň aj pracovný pomer nevedia či môžu požiadať svojho zamestnávateľa aby mu vykonal ročne zúčtovanie dane alebo či majú povinnosť podať vlastné daňové priznanie.

V prípade súbehu živnosti a pracovného pomeru nemôže daňovník požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa a má povinnosť podať vlastné daňové priznanie (typ B) elektronicky do 31.3.2023 (alebo do 30.6.20023 v prípade ak oznámi správcovi dane odklad podania daňového priznania v termíne do 31.3.2023). Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí môže správcovi dane oznámiť odklad podania daňového priznania až do 30.9.2023. Oznámenie o odklade podania daňového priznania musí daňovník doručiť elektronicky správcovi dane do 31.3.2023.

V daňovom priznaní uvedie sumy zo zamestnania – závislej činnosti (§ 5 Zákona o dani z príjmov) a aj príjmy a výdavky z podnikania – živnosti  (§ 6 Zákona o dani z príjmov).

Upozorňujem, že daňovník, ktorý je živnostníkom má povinnosť komunikovať s finančnou správou len elektronicky, t. j. nesmie opomenúť včas si vybaviť elektronický prístup na portál finančnej správy.

 

Pomôcka na evidenciu stravného 2022

 

Zamestnanec, ktorý je zároveň živnostníkom môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ALE LEN V PRÍPADE ak (musia byť splnené obe podmienky):

  • z podnikania nemal v zdaňovacom období vôbec žiadne príjmy
  • z podnikania v zdaňovacom období nevykázal daňovú stratu.

Každopádne aj v tomto prípade odporúčam, aby si živnostník podal vlastné daňové priznanie. Môže podať daňové priznanie typ A ale len elektronicky, nakoľko má štatút podnikateľa. Ak podá daňové priznanie typ A odporúčam aby v poznámkach uviedol, že v zdaňovacom období nemal žiadne príjmy zo živnosti a že z podnikania nevykázal stratu.

 

Autor: Miroslav Gandžala

Foto: Shutterstock

Pomôcka na výpočet daňového bonusu od 1.7.2022

MOHLO BY SA VÁM PRI VAŠEJ PRÁCI ZÍSŤ ….

0