Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu práce

pri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práci

od 1.5.2019

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Na základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia – najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pričom zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu nebude možné dohodnúť u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu.

Na posúdenie, kedy zamestnancovi vzniká nárok na príplatky je dôležité uvedomiť si, kedy začína cyklus pracovných zmien. Pri posudzovaní nároku na mzdové zvýhodnenie nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom, ale rozvrhom pracovných zmien. Treba si stanoviť, ktorá je prvá ranná zmena v danom pracovnom týždni. Pre určenie, ktorým zamestnancom bude patriť mzdové zvýhodnenie je rozhodujúce, ktorá ranná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Ak niekto pracuje z piatka na sobotu nočnú zmenu, ktorá začína od 18.00 a konci 06.00, nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 00,00 hod. do 06.00 hod.Určujúce je, ktorá ranná pracovná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni.

Príklad: Ak má zamestnávateľ určené rozvrhom pracovných zmien, že pondelok je prvým pracovným dňom v týždni, potom platí, že ak zamestnanec začne pracovať v piatok o 22.00 a skončí v sobotu o 06:00 – nárok na príplatok nemá. Ak nastúpi v sobotu o 22.00 a končí v nedeľu o 06:00 – nárok na príplatok má. Ak nastúpi v nedeľu o 22.00 a končí v pondelok o 06:00 – nárok na príplatok má.

Na evidenciu nočnej práce vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Nočná práca – stav od 1.5.2019 (§ 123 ZP)

Pracovné zmluvy = 40 % minimálnej mzdy pri nerizikovej práci (1,1956 )

Pracovné zmluvy = 50 % minimálnej mzdy pri rizikovej práci (1,4945 €)

Pracovné zmluvy = 35 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe* (1,04615 €)

Dohody = 40 % minimálnej mzdy pri nerizikovej práci (1,1956 €)

Dohody = 50 % minimálnej mzdy pri rizikovej práci (1,4945 €)

Dohody = 35 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe* (1,04615 €)

* – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 123 ods. 2 ZP

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Na základe novely vznikol zamestnancom nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške najmenej 100 % ich priemerného zárobku.

U zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti) vznikol za každú hodinu práce vo sviatok nárok na dohodnutú odmenu zvýšenú najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy.

Príklad: Sviatok, ktorý pripadne na sobotu. Ak bude mať  zamestnanec  určenú prácu nadčas v počte 8 hodín, za tento čas mu prislúcha mzda + mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (25 % priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (100 % priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (50 % min. mzdy).

Na evidenciu práce vo sviatok vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Práca vo sviatok – stav od 1.5.2019 (§ 122 ods.1 ZP)

Pracovné zmluvy = 100 % priemerného hodinového zárobku

Dohody = 100 % minimálnej mzdy (2,9890 €)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu

Za každú hodinu práce v sobotu vzniká zamestnancovi popri dosiahnutej mzde nárok aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu je možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu je vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu najmenej 90 %.

Novela umožňuje, aby si zamestnávatelia s vedúcimi zamestnancami v pracovnej zmluve dohodli mzdu vo výške, ktorá by už zohľadnila prácu v sobotu a / alebo nedeľu. V takomto prípade by už vedúcim zamestnancov nevznikol nárok na mzdové zvýhodnenie.

Na evidenciu práce v sobotu a v nedeľu vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Práca v sobotu – stav od 1.5.2019 (§ 122a ZP)

Pracovné zmluvy = 50 % minimálnej mzdy (1,4945 €)

Pracovné zmluvy = 45 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe** (1,34505 €)

Dohody = 50 % minimálnej mzdy (1,4945 €)

Dohody = 45 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe** (1,34505 €)

** – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 122a ods. 2 ZP

  • Práca v nedeľu – stav od 1.5.2019 (§ 122b ZP)

Pracovné zmluvy = 100 % minimálnej mzdy (2,9890 €)

Pracovné zmluvy = 90 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe*** (2,6901 €)

Dohody = 100 % minimálnej mzdy (2,9890 €)

Dohody = 90 % minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe*** (2,6901 €)

*** – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 122b ods. 2 ZP

Tabuľka – náhrady od 1.5.2019

OTÁZKY:

Zamestnanec má klasický pracovný čas (pondelok až piatok po 8 hodín). Navyše odpracoval v sobotu 8 hodín Následne si v pondelok zobral za odpracovanú sobotu náhradné voľno  Má nárok na prípatok za sobotu a za nadčas? Má nárok na stravné v sobotu?

Zamestnanec má nárok za príplatok za odpracovanú sobotu (príplatok vo výške 50% minimálnej mzdy). Nárok za nadčas nemá, nakoľko si následne vybral náhradné voľno za odpracované hodiny v sobotu. Nárok na stravný lístok nie je ale môže mu byť poskytnutý pokiaľ to má organizácia v IS (že poskytuje SL aj pri nadčasoch).

Zamestnanec pracoval v sobotu a v nedeľu. Má  normálny 40 h pracovný týždeň takže je to práca navyše. Na aké príplatky má nárok? Na aký príplatok má tento zamestnanec nárok, ak pracuje vo sviatok?

Patrí mu príplatok za prácu nadčas, príplatok za sobotu 50% a príplatok za nedeľu 100%. Ak pracuje vo sviatok, patrí mu 100% a tiež príplatok za nadčas. 

Zákonné príplatky (sobota, nedeľa, noc) sa rátajú zo skutočnej minimálnej mzdy (z minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce), alebo z minimálnej mzdy, ktorú má zamestnanec určenú podľa stupňa náročnosti práce (z minimálnej mzdy krát koeficient)?

Príplatky počítate z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre 1. stupeň pre 40 hodinový TPČ bez ohľadu na to aký je ustanovený TPČ u zamestnávateľa a bez ohľadu na to, do akého stupňa náročnosti je zamestnanec zaradený (viď “Osobitný predpis”).

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2019 je suma 2,9890 eura/hod (a z nej príslušné percento). Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne (skrátený pracovný čas podľa§ 85 ods. 5) alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce (§ 121) nemá na tento základ vplyv.

 

AKO JE TO PRI VYSLANÍ ZAMESTNANCA

Otázka: Spoločnosť vysiela zamestnancov na prácu do Nemecka. Teda sú platení nemeckou tarifou. Čo v prípade sviatku, ktorý je na Slovensku (a v Nemecku nie je)? Majú tiež nárok na 100% príplatok? Ak áno tak vo výške príjmu z nemeckého priemeru?

Odpoveď: Keďže v deň (SK) sviatku zamestnanec v Nemecku pracoval, tak má nárok aj na príplatok za sviatok, a to z priemernej mzdy, čiže z priemeru, ktorý máte vypočítaný k 1. dňu štvrťroka, aj keď v Nemecku  nie je sviatok, ale podľa našich zákonov u nás sviatok je a mali by ste zamestnancovi uplatniť výhodnejšie podmienky, čiže aj príplatok za sviatok.

Autor: © Miroslav Gandžala

Pomôcky pre prácu účtovníka …

Daňový bonus 2023

Viete aká je výška ročného a mesačného daňového...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ B

Ak ste v minulom roku mali príjem zo svojej...

Ako vyplniť daňové tlačivo FO 2023 – typ A

V minulom roku sa daňový bonus uplatňoval už...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do...

Stravné – PÚ 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Stravné – JÚ a DE 2024 (verzia 8.0.0)

Poznáte zmeny v súvislosti s možnosťou...

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

Dávky v nezamestnanosti, pravidlá, podmienky získania. Ale aj niečo o sabbaticale…

Po splnení akých podmienok majú ľudia nárok na...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

0