Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu práce

pri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práci

od 1.5.2018

(aktualizované sumy od 1.1.2019)

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Na základe ustanovenia § 123 ods. 1 ZP „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.“ Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 30 %.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia – najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pričom zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu nebude možné dohodnúť u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 bude v takýchto prípadoch výška mzdového zvýhodnenia najmenej 25 %.

Na posúdenie, kedy zamestnancovi vzniká nárok na príplatky je dôležité uvedomiť si, kedy začína cyklus pracovných zmien. Pri posudzovaní nároku na mzdové zvýhodnenie nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom, ale rozvrhom pracovných zmien. Treba si stanoviť, ktorá je prvá ranná zmena v danom pracovnom týždni. Pre určenie, ktorým zamestnancom bude patriť mzdové zvýhodnenie je rozhodujúce, ktorá ranná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Ak niekto pracuje z piatka na sobotu nočnú zmenu, ktorá začína od 18.00 a konci 06.00, nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 00,00 hod. do 06.00 hod.Určujúce je, ktorá ranná pracovná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni.

Príklad: Ak má zamestnávateľ určené rozvrhom pracovných zmien, že pondelok je prvým pracovným dňom v týždni, potom platí, že ak zamestnanec začne pracovať v piatok o 22.00 a skončí v sobotu o 06:00 – nárok na príplatok nemá. Ak nastúpi v sobotu o 22.00 a končí v nedeľu o 06:00 – nárok na príplatok má. Ak nastúpi v nedeľu o 22.00 a končí v pondelok o 06:00 – nárok na príplatok má.

Na evidenciu nočnej práce vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Nočná práca – stav do 30.4.2018

Pracovné zmluvy = 20% minimálnej mzdy

Dohody = 0 (nemá nárok)

  • Nočná práca – stav od 1.5.2018 (§ 123 ZP, § 252m ZP)

Pracovné zmluvy = 30% minimálnej mzdy pri nerizikovej práci (0,8277 € do 31.12.2018, 0,8967 € od 1.1.2019)

Pracovné zmluvy = 35% minimálnej mzdy pri rizikovej práci (0,96565 € do 31.12.2018, 1,04615 € od 1.1.2019)

Pracovné zmluvy = 25% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe* (0,68975 € do 31.12.2018, 0,74725 € od 1.1.2019)

Dohody = 30% minimálnej mzdy pri nerizikovej práci (0,8277 € do 31.12.2018, 0,8967 € od 1.1.2019)

Dohody = 35% minimálnej mzdy pri rizikovej práci (0,96565 € do 31.12.2018, 1,04615 € od 1.1.2019)

Dohody = 25% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe* (0,68975 € do 31.12.2018, 0,74725 € od 1.1.2019)

* – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 123 ods. 2 ZP

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Na základe novely vznikol zamestnancom nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške najmenej 100 % ich priemerného zárobku, oproti doterajším 50 %.

U zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti) vznikol za každú hodinu práce vo sviatok nárok na dohodnutú odmenu zvýšenú najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy.

Príklad: 15. september 2018 pripadol na sobotu a bol zároveň sviatkom. Ak bude mať  zamestnanec  určenú prácu nadčas v počte 8 hodín, za tento čas mu prislúcha mzda + mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (25% priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (100% priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (25% min. mzdy).

Na evidenciu práce vo sviatok vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Práca vo sviatok – stav do 30.4.2018

Pracovné zmluvy = 50% priemerného hodinového zárobku

Dohody = 0 (nemá nárok)

  • Práca vo sviatok – stav od 1.5.2018 (§ 122 ods.1 ZP, §223 ods. 2 ZP)

Pracovné zmluvy = 100% priemerného hodinového zárobku

Dohody = 100% minimálnej mzdy (2,759 € do 31.12.2018, 2,9890 € od 1.1.2019)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu

Novela taktiež stanovila nárok zamestnancov na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a prácu v nedeľu.

Za každú hodinu práce v sobotu vzniká zamestnancovi popri dosiahnutej mzde nárok aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 umožňuje zákon poskytnutie mzdového zvýhodnenia vo výške najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu je možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 20 %.

Obdobne mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu dosiahlo výšku 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 50 %.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu najmenej 90 %, resp. počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 40 %.

Novela umožňuje, aby si zamestnávatelia s vedúcimi zamestnancami v pracovnej zmluve dohodli mzdu vo výške, ktorá by už zohľadnila prácu v sobotu a / alebo nedeľu. V takomto prípade by už vedúcim zamestnancov nevznikol nárok na mzdové zvýhodnenie.

Na evidenciu práce v sobotu a v nedeľu vám vynikajúco poslúži pomôcka – EVIDENCIA DOCHÁDZKY

  • Práca v sobotu – stav do 30.4.2018

Pracovné zmluvy = 0 (nepovinné)

Dohody = 0 (nepovinné)

  • Práca v sobotu – stav od 1.5.2018 (§ 122a ZP)

Pracovné zmluvy = 25% minimálnej mzdy (0,68975 € do 31.12.2018, 0,74725 € od 1.1.2019)

Pracovné zmluvy = 20% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe** (0,5518 € do 31.12.2018, 0,5978 € od 1.1.2019)

Dohody = 25% minimálnej mzdy (0,68975 € do 31.12.2018, 0,74725 € od 1.1.2019)

Dohody = 20% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe** (0,5518 € do 31.12.2018, 0,5978 € od 1.1.2019)

** – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 122a ods. 2 ZP

  • Práca v nedeľu – stav do 30.4.2018

Pracovné zmluvy = 0 (nepovinné)

Dohody = 0 (nepovinné)

  • Práca v nedeľu – stav od 1.5.2018 (§ 122b ZP)

Pracovné zmluvy = 50% minimálnej mzdy (1,3795 € do 31.12.2018, 1,4945 € od 1.1.2019)

Pracovné zmluvy = 40% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe*** (1,1036 € do 31.12.2018, 1,1956 € od 1.1.2019)

Dohody = 50% minimálnej mzdy (1,3795 € do 31.12.2018, 1,4945 € od 1.1.2019)

Dohody = 40% minimálnej mzdy pri dohodnutej nižšej sadzbe*** (1,1036 € do 31.12.2018, 1,1956 € od 1.1.2019)

*** – možno dohodnúť nižšiu sadzbu ak sú splnené podmienky podľa § 122b ods. 2 ZP

OTÁZKY:

Zamestnanec pracoval v sobotu a v nedeľu. Má  normálny 40 h pracovný týždeň takže je to práca navyše. Na aké príplatky má nárok? Na aký príplatok má tento zamestnanec nárok, ak pracuje vo sviatok?

Patrí mu príplatok za prácu nadčas, príplatok za sobotu 25% a príplatok za nedeľu 50%. Ak pracuje vo sviatok, patrí mu 100% a tiež príplatok za nadčas. 

 

Zákonné príplatky (sobota, nedeľa, noc) sa rátajú zo skutočnej minimálnej mzdy (z minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce), alebo z minimálnej mzdy, ktorú má zamestnanec určenú podľa stupňa náročnosti práce (z minimálnej mzdy krát koeficient)?

Príplatky počítate z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre 1. stupeň pre 40 hodinový TPČ bez ohľadu na to aký je ustanovený TPČ u zamestnávateľa a bez ohľadu na to, do akého stupňa náročnosti je zamestnanec zaradený (viď “Osobitný predpis”).

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod (a z nej príslušné percento). Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne (skrátený pracovný čas podľa§ 85 ods. 5) alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce (§ 121) nemá na tento základ vplyv.

 

AKO JE TO PRI VYSLANÍ ZAMESTNANCA

Otázka: Spoločnosť vysiela zamestnancov na prácu do Nemecka. Teda sú platení nemeckou tarifou. Čo v prípade sviatku, ktorý je na Slovensku (a v Nemecku nie je)? Majú tiež nárok na 100% príplatok? Ak áno tak vo výške príjmu z nemeckého priemeru?

Odpoveď: Keďže v deň (SK) sviatku zamestnanec v Nemecku pracoval, tak má nárok aj na príplatok za sviatok, a to z priemernej mzdy, čiže z priemeru, ktorý máte vypočítaný k 1. dňu štvrťroka, aj keď v Nemecku  nie je sviatok, ale podľa našich zákonov u nás sviatok je a mali by ste zamestnancovi uplatniť výhodnejšie podmienky, čiže aj príplatok za sviatok.

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

UPOZORNENIE: Minimálna mzda v tabuľke je uvedená minimálna mzda platná do 31.12.2018

 

UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

AJ EVIDENCIA SOBÔT, NEDIEĽ, SVIATKOV

NADČASOV A NOČNÝCH SMIEN

0