Podnikanie je náročné. Ako si možno optimalizovať financie?

 

Odklad odvodov

Ak bude mať živnostník predĺženú lehotu na podanie priznania, vznikne mu pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 6 798 eur povinné nemocenské a dôchodkové poistenie až od 1. októbra 2022.

Samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré v roku 2021 dosiahli príjmy nad sumu 6 798 eur, vznikne povinnosť platiť povinné odvody od 1. júla 2022. Odporúča sa preto tým, ktorí doteraz odvody na sociálne poistenie neplatili, podať elektronicky na predpísanom tlačive najneskôr do 31. marca 2022 oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace, teda do 30. júna 2022, alebo o šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2022, v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí, a tým oddialiť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne až od 1. októbra 2022.

Ak bude mať živnostník predĺženú lehotu na podanie priznania, vznikne mu pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 6 798 eur povinné nemocenské a dôchodkové poistenie až od 1. októbra 2022. Nezáleží na tom, dokedy má táto osoba predĺženú lehotu na podanie priznania. Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného samostatne zárobkovo činnej osoby s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vám poisťovňa oznámi..

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2022

 

Odpočet daňovej straty

Pri podávaní daňového priznania za rok 2021 platia nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty. Umorenie sa dá uplatniť dvomi nasledujúcimi spôsobmi: v prvom prípade majú daňovníci možnosť odpočtu daňovej straty počas piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôvodných štyroch na päť rokov. Tí daňovníci, na ktorých sa nevzťahuje štatút mikrodaňovníka,napríklad živnostníci, však majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50 percent zo základu dane, teda čiastkového základu dane. Straty sa neumorujú rovnomerne, teda podnikateľ môže uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len do výšky 50 percent zo základu dane. U mikrodaňovníka nemusí byť dodržaná podmienka maximálnej výšky 50 percent. V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021, a to v riadkoch 47 až 55. Na uplatňovanie umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1, 2, 3 daňového priznania. Pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, ak ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty, a to na základe nových pravidiel takto:

a) jednu štvrtinu za rok 2017,
b) jednu štvrtinu za rok 2018,
c) jednu štvrtinu za rok 2019,
d) a stratu za rok 2020 v maximálnej výške 50 percent zo základu dane podľa nových pravidiel.

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

Stravné lístky

Na uznanie daňových výdavkov na stravné lístky musí byť splnená podmienka, že boli zakúpené vopred. To znamená, že zakúpenie stravných lístkov na rok 2021 pred koncom roka 2021 je už bezpredmetné. Zakúpenie stravných lístkov pre samostatne zárobkovo činnú osobu v roku 2021 na rok 2022 nemá význam, lebo táto osoba od 1. januára 2022 už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom a môže si bez dokladovania automaticky uplatniť sumu 2,81 eura na každý deň, keďvykonávala podnikateľskú činnosť. Môže to byť okrem pracovných dní aj sobota, nedeľa alebo sviatok. Skutočnosť, že vykonávala činnosť aj v týchto dňoch, však musí preukázať.Od 1. apríla 2022 sa pripravuje zmena vo výške stravného:

– 5 hodín až 12 z 5,10 eura na 6 eur,
– nad 12 hodín až 18 zo 7,60 eura na 9 eur,
– nad 18 hodín z 11,60 eura na 13,70 eura.
 
To znamená, že podnikateľ si bude môcť uplatniť v daňových výdavkoch  bez dokladovania sumu 3,30 eura na každý deň, keď vykonával podnikateľskú činnosť (55 % zo sumy 6 eur).

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Náklady na vozidlo

Existuje možnosť uplatniť si výdavky súvisiace s využitím súkromného vozidla na podnikanie. Nemusí byť zaradené v majetku podnikateľa. Výdavky si môže uplatniť dvoma spôsobmi. Prvým je, že do nákladov zahrnie spotrebované pohonné látky a základnú náhradu za kilometer, 0,193 eura za kilometer. Je potrebné viesť knihu jázd. Tiež môže do nákladov zahrnúť 50 percent preukázateľne nakúpených pohonných látok za príslušné obdobie podľa najazdených kilometrov a stavu tachometra na začiatku a na konci daného roka. Nie je potrebná knihu jázd. Stav tachometra je daňovník povinný preukázať dokladom. Častá chyba je, že sa uplatňujú výdavky na spotrebu pohonných látok na základe ceny zistenej z internetového portálu. Toto nie je správne, keďže pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok na základe bločkov od predajcu, ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu. Preto je potrebné už počas roka myslieť na správne zdokladovanie nákupu pohonných látok. Zároveň pripomínam, že za predmetné motorové vozidlo musí byť podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatená daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára nasledujúceho roka a v tomto termíne je splatná aj daňová povinnosť.

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

AUTOR: Miroslav Gandžala

Facebook – Účtovníci Slovenska

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0