Blíži sa koniec roka 2021 a čo nevidieť podnikatelia budú znova riešiť závierky a daňové priznania k dani z príjmov. Zostáva ešte niekoľko týždňov na doúčtovanie roka 2021 a teda dostatok času na skontrolovanie, či podnikatelia neopomenuli zaúčtovať niečo, čo by mohlo ovplyvniť ich daňovú povinnosť za rok 2021, prípadne posúdiť, čo by mohlo na poslednú chvíľu ich daňovú povinnosť zmeniť.

 

Čo môže ovplyvniť daňové priznanie na poslednú chvíľu???

 

 

PAUŠÁLNE VÝDAVKY – KEĎ NEPOTREBUJETE „BLOČKY“

 

Aj v roku 2021 je možné uplatniť si výdavky percentom z príjmov vo výške 60% (20 000 eur za rok) a preto je dobré si na konci roka, u SZČO, ktorí účtovali skutočné výdavky, zvážiť využitie možnosti uplatnenia si výdavkov percentom z príjmov, tzv. „paušálu“ (ale len v tom prípade ak neboli počas celého roka platiteľom DPH. Pokiaľ boli platiteľom DPH len časť roka, je možné si výdavky percentom z príjmov uplatniť). Výhodou pri uplatnení „paušálu“ je, že sa živnostník nemusí obávať prípadného neuznania výdavkov, ktoré by mal zaúčtované, ak by viedol klasické účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

 

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov odpadá povinnosť viesť účtovníctvo, respdaňovú evidenciu a stačí viesť len jednoduchú evidenciu pohľadávok, príjmov a zásob. Ďalšou výhodou paušálnych výdavkov je, že sumu 20 000 si môžete uplatniť ak ste v roku 2021 podnikali aj jeden mesiac. Neexistuje mesačný limit, (ako tomu bolo ešte v roku 2016, kde ste si mesačne mohli uplatniť len pomernú časť výdavkov – maximálne 420 eur za mesiac).

 

Vedeli ste???

Podnikateľ, platiteľ DPH ukončil podnikanie 31.10.2021. Môže alebo nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov, keď bol počas celej doby podnikania platiteľom DPH?

Tento podnikateľ si za rok 2021 môže uplatniť výdavky percentom z príjmov, nakoľko nebol platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia.

 

Podnikateľ sa v roku 2020 zaregistroval na DPH podľa § 7 zákona o DPH. Môže tento podnikateľ (SZČO) uplatňovať výdavky percentom z príjmov v roku 2021?

Podnikateľ, aj keď je registrovaný na DPH podľa § 7 zákona o DPH, a je zdaniteľnou osobou, ktorá má pridelené IČ DPH, nepovažuje sa za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH, a preto môže v roku 2021 uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky).

 

Podnikateľ mal v roku 2021 príjmy vo výške 105 000 eur. Koľko môže mať výdavky pri použití paušálu?

 1. a) 20 000 vrátane zaplatených odvodov na SP a preddavkov na ZP?
 2. b) alebo 20 000 plus zaplatené odvody na SP a preddavky na ZP?

Podnikateľ si môže dať do výdavkov v roku 2021 sumu 20 000 + zaplatené odvody na SP a preddavky na ZP. Odpoveď b) je správna.

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCIA – NETREBA SI KOMPLIKOVAŤ ŽIVOT JEDNODUCHÝM ÚČTOVNÍCTVOM

  

Rovnako sa môžete po ukončení účtovného obdobia rozhodnúť viesť daňovú evidenciu aj napriek tomu, že ste v priebehu roka viedli jednoduché účtovníctvo. Údaje jednoduchého účtovníctva, ktoré máte v účtovnom programe môžete bez problémov použiť ako údaje pre daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu môže viesť aj daňovník, ktorý bol počas celého účtovného obdobia platcom DPH a aj daňovník, ktorý je zamestnávateľom. (Na účely DPH musí daňovník viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z.. o dani z pridanej hodnoty).

 

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva DP. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“. Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona. Daňovú evidenciu je možné viesť prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý nájdete tu.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA (4.511,43 €)

 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2021 vo výške 4 511,43 eur ak je základ dane nižší alebo rovný ako 92,8–násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 €. (§11 Zákona 595/2003 Z. z.).

 

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len na tzv. „aktívne príjmy“:

 • príjmy zo závislej činnosti  (zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania (napríklad. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a pod. podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Naopak nezdaniteľné časti základu dane si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. „pasívne príjmy“ (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, alebo pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 zákona o dani z príjmov a pod.).

Upozornenie: Nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť len z tzv. „aktívnych príjmov“:

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť v plnej ročnej výške bez ohľadu na to, koľko mesiacov podnikateľ podnikal, t. j. nekráti sa podľa počtu mesiacov podnikania.

Otázka: Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka je možné uplatniť v daňovom priznaní za zomrelého podnikateľa ak zomrel 15.októbra 2021?

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka sa v tomto prípade nekráti a v daňovom priznaní je možné uplatniť plnú (ročnú) výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (samozrejme podľa výšky základu dane).

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA MANŽELKU / MANŽELA (4.124,74 €)

 

Výšku dane môže živnostník ovplyvniť tým, že si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) nielen na seba ale aj na manželku/manžela, samozrejme za splnenia určených podmienok (manžel či manželka musia žiť v spoločnej domácnosti, starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotne postihnutím alebo poberať príspevok na opatrovanie).

 

Výška NČZD na manžela / manželku závisí od výšky základu dane daňovníka, ktorý si túto NČZD uplatňuje a od výšky vlastných príjmov manželského partnera (§11 ods.3 Zákona 595/2003). Treba ale dať pozor na to, ak mala manželka alebo manžel v priebehu roka 2021 príjem, o výšku tohto príjmu sa NČZD manželského partnera znižuje. Medzi takéto príjmy patrí príjem z pracovného pomeru, príjem z podnikania, materská a aj tehotenské. Naopak na výšku NČZD nemajú  daňový bonus, štátne sociálne dávky, štipendium.

Štátne sociálne dávky sú:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 • kompenzačný príspevok baníkom.

 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela je v roku 2021 vo výške 4 124,74 eur ak je základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 € a vlastný príjem manželky / manžela = 0 (nula).

 

Za vlastný príjem manželky / manžela sa považuje príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky (zjednodušene odvody), ktoré manželka / manžel  v príslušnom zdaňovacom období bola / bol povinná / povinný z tohto príjmu zaplatiť.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE – KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ (0,00 €)

 

Na základe novelizačného zákona č. 416/2020 Z. z., ktorého účinnosť je od 1.1.2021 sa vypustila zo zákona možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami. Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane bolo možné poslednýkrát použiť za zdaňovacie obdobie roka 2020.

 

 

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ – PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE (180,00 €)

 

Pokiaľ ste v roku 2021 platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu môžete si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier).

 

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

 

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

V prípade, ak spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.

 

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

 

 

DAŇOVÝ BONUS (23,22 €, 39,47 €, 46,44 €)

 

Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je  daňový bonus na nezaopatrené dieťa. Na uplatnenie si daňového bonusu musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť aspoň vo výške 3 738 eur,

– a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu z podnikania).

 

Dôležité: Pokiaľ ste v roku 2021 poberali daňový bonus  v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie daňového bonusu vo výške minimálne 311,50 eur, ale v úhrne za celý rok 2021 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 3 738 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

 

Upozornenie pri súbehu príjmov: Splnenie nároku na daňový bonus  sa skúma samostatne u každého z príjmov (samostatne u príjmov zo závislej činnosti podľa §5 a samostatne u príjmov z podnikania podľa §6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov zo závislej činnosti a ani minimálnu výšku príjmov z podnikania, ale súčet príjmov bude vyšší ako 3 738 eur, nemôžete si uplatniť nárok na daňový bonus, aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 3 738 eur.

 

Mesačná  (základná) výška nároku na daňový bonus je v roku 2021 vo výške 23,22 eur.

 

Od apríla 2019 platí, že je možné uplatniť si dvojnásobok sumy daňového bonusu  mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku (§33, ods. 1 písm. b) ). Výška dvojnásobného daňového bonusu je 46,44 mesačne.

 

Od 1. júla 2021 platí nová suma daňového bonusu pre deti vo veku nad 6 rokov do 15 rokov. Výška mesačného daňového bonusu pre tieto deti je vo výške 39,47 eur. Daňový bonus v 1,7 – násobnej výške (39,47 eur) je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši pätnásty rok života.

 

UPOZORNENIE: V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021 (V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 platí prechodné ustanovenie).

 

 

POMÔŽE ODKLAD DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 

Živnostníkom, ktorí v roku 2021 prekročia príjmy nad sumu 6 798 eur vznikne povinnosť platiť povinné odvody od 1.7.2022.

 

Odporúčam preto živnostníkom, ktorí doteraz odvody na sociálne poistenie neplatili, podať elektronicky na predpísanom tlačive  najneskôr do 31.3.2022 oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a o 3 mesiace (do 30.6.2022), alebo podľa §49 ods. 3 písm. b) o 6 mesiacov (do 30.9.2022) v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí a tým oddialiť platenie odvodov do sociálnej poisťovne až od 1.10.2022.

 

Ak bude mať SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021, vznikne jej pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 6 798 eur povinné nemocenské a dôchodkové poistenie  od 1. októbra 2022. POZOR, nezáleží na tom, či má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna alebo do 30. septembra roka 2022 (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí). Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vám Sociálna poisťovňa oznámi.

 

 

ČO VYUŽIŤ PRED SKONČENÍM ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA

 

Živnostník môže do 31.12.2021 legálne nakúpiť majetok na základe kúpnej zmluvy od fyzickej osoby, ktorá tento nemala zaradený v obchodnom majetku (§9, ods. 1 písm. c)). Takto dostane živnostník tento majetok do daňových výdavkov. Pokiaľ sa jedná o majetok v hodnote do 1 700 eur, môže ísť hodnota tohto majetku do výdavkov v celej sume. Ak by cena takto nakúpeného majetku presiahla 1 700 eur je potrebné majetok zaradiť a odpisovať. Samozrejme platí, že to musí byť majetok, ktorý podnikateľovi bude slúžiť v súvislosti s podnikaním.

 

Taktiež môže živnostník do 31. decembra 2021 nakúpiť zásoby tovaru alebo materiálu. Na uplatnenie daňových výdavkov za tovar alebo materiál v roku 2021 musí byť splnená podmienka, že ich zaplatí do 31. decembra 2021.

 

Do konca roka 2021 je dobré, aby si daňovník skontroloval, či má uhradené všetky odvody do sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne za rok 2021 (aj nedoplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020). Tieto výdavky vám znížia čiastkový základ dane nielen pri vedení jednoduchého účtovníctva alebo pri daňovej evidencii ale aj pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (pri paušále).

 

Rovnako na zníženie základu dane pomôže ak podnikateľ do konca roka 2021 uhradí čo najviac svojich záväzkov svojim dodávateľom, aj napriek tomu, že splatnosť záväzku je v nasledujúcom roku.

 

V minulých účtovných obdobiach bolo pre SZČO výhodné na konci roka zakúpiť si stravné lístky na budúci rok. Takto si mohol v roku 2021 znížiť základ dane o 1 280,10 eur (za predpokladu, že činnosť vykonával napríklad 251 pracovných dní v roku 2021).

 

UPOZORNENIE: na uznanie daňových výdavkov na zakúpené stravné lístky musí byť splnená podmienka, že tieto boli zakúpené vopred. To znamená, že zakúpenie stravných lístkov na roka 2021 teraz, pred koncom roka 2021 je už bezpredmetné.

 

Zakúpenie stravných lístkov pre SZČO v roku 2021 na rok 2022 nemá význam, nakoľko SZČO od 1.1.2022 už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom a môže si bez zdokladovania automaticky uplatniť sumu 2,81 eura na každý deň, kedy vykonával podnikateľskú činnosť (môže to byť okrem pracovných dní aj sobota, nedeľa alebo sviatok). Skutočnosť, že vykonával činnosť aj v tieto dni ale musí preukázať.

 

Živnostník má možnosť uplatniť si vo výdavkoch výdavky súvisiace s využitím súkromného motorového vozidla na podnikanie. Toto auto nemusí byť zaradené v majetku podnikateľa. Výdavky si môže uplatniť dvoma spôsobmi:

 • do nákladov zahrnie spotrebované pohonné látky a základnú náhradu za kilometer (0,193 eura/km). (Je potrebné viesť knihu jázd).
 • do nákladov zahrnie 50% preukázateľne nakúpených pohonných látok za príslušné obdobie prislúchajúcich počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci daného roka (nie je potrebné viesť knihu jázd). Stav tachometra je daňovník povinný preukázať hodnoverným dokladom.

 

UPOZORNENIE: Podnikatelia často robia chybu, že si uplatňujú výdavky na spotrebu pohonných látok na základe ceny zistenej z internetového portálu. Toto nie je správne, nakoľko pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok na základe bločkov z ERP od predajcu pohonných látok, ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu. Preto je potrebné už počas roka myslieť na správne zdokladovanie nákupu pohonných látok. Zároveň pripomínam, že za predmetné motorové vozidlo musí byť podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatená daň z motorových vozidiel (Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.1. nasledujúceho roka a v tomto termíne je splatná aj daňová povinnosť).

 

 

NA ČO EŠTE NEZABUDNÚŤ V DAŇOVOM PRIZNANÍ

 

… a nakoniec, pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, pokiaľ ste mali ako živnostník v predošlých rokoch stratu, na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty a to na základe nových pravidiel nasledovne:

¼ za rok 2017

¼ za rok 2018

¼ za rok 2019

a stratu za rok 2020 v maximálnej výške 50% zo základu dane (podľa „nových“ pravidiel).

 

UPOZORNENIE: Pri podávaní daňového priznania za rok 2021 platia nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty.

 

Nové pravidlá umorenia daňovej straty:

 1. daňovníci majú možnosť odpočtu daňovej straty počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôvodných 4 na 5 rokov.
 2. daňovníci, na ktorých sa nevťahuje štatút mikrodaňovníka (napr. SZČO) majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50% zo základu dane (čiastkového základu dane). Straty sa neumorujú rovnomerne, t. j. podnikateľ môže uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len do výšky 50 % zo základu dane. (U mikrodaňovníka nemusí byť dodržaná podmienka maximálnej výšky 50-tich %).

V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej straty podľa nových pravidiel došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 a to v riadkoch 47 až 55. K uplatňovaniu umorenia daňovej straty za rok 2020 slúži riadok 52/1,2,3 daňového priznania.

 

OPLATÍ SA DÔCHODCOVI PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

 

Pokiaľ ste dôchodca,  pracovali ste a mali ste v roku 2021 príjem nižší ako 2 255,72 eur a zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň, oplatí sa vám podať daňové priznanie. V tomto prípade vám po podaní daňového priznania daňový úrad zrazené preddavky na daň vráti (týka sa to aj dôchodcu, ktorý poberal dôchodok k 1.1.2021).

 

Myslíte na budúcnosť – Ako to bude v roku 2022? Pokiaľ dôchodca chce, aby sa mu vrátila zaplatená suma preddavkov na dani z príjmov za rok 2022, mal by mať v roku 2022 mesačný príjem (ak by pracoval 12 mesiacov) maximálne 190,80 eur mesačne (resp. 2 289,63 eur ročne).

 

Často sa v mojej praxi stáva, že niektorí účtovníci neuplatnia NČZD na daňovníka, pokiaľ daňovník začal poberať starobný dôchodok v priebehu roka. V tomto prípade má daňovník nárok na celú NČZD za rok, nakoľko k 1.1. nebol poberateľom starobného dôchodku. Rovnako sa stáva, že sa neuplatní NČZD u invalidného dôchodcu. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na celú NČZD aj v tom prípade ak invalidný dôchodok poberal k 1.1. daného roka.

 

Otázka:

Ako pracujúca dôchodkyňa som mala zo závislej činnosti v roku 2021 príjmy v sume 1 800 eur. Mala som vyplatený dôchodok v sume  4 680 eur. Zamestnávateľ mi strhával mesačne daň 24,97 eur, nakoľko som si nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (lebo som bola poberateľom dôchodku k 1.1.2021). Podľa mňa sa mi neoplatí podávať daňové priznanie. Či sa mýlim?

 

Ak ste ako dôchodkyňa mala príjmy len 1 800 eur, jednoznačne sa vám oplatí podať daňové priznanie. Zaplatené preddavky na daň sa vám, ako dôchodkyni vrátia. Ako dôchodkyňa ste si nemohla uplatniť NČZD (zamestnávateľ postupoval správne), ale nakoľko vaše príjmy boli nižšie ako 2 255,72 eur, stiahnuté preddavky sa vám podaním daňového priznania vrátia. Vyplatený dôchodok sa do príjmu dôchodcu neráta.

 

Otázka:

Oplatí sa podať daňovníkovi (starobný dôchodca počas celého roka 2021) daňové priznanie, ak jeho príjem zo závislej činnosti bol v roku 2021 v sume 2 260 eur? Vrátia mu zrazené preddavky na daň?

 

Nie že oplatí, ale daňovník v tomto prípade musí podať daňové priznanie, nakoľko jeho príjem v roku 2021 presiahol 1/2 NČZD (1/2 z 4 511,43 eur = 2 255,72 eur). Bohužiaľ doplatí na to, že túto sumu presahuje o necelých 5 eur. Zaplatené preddavky na daň sa mu nevrátia. Ak by nebol k 1.1.2021 poberateľom starobného dôchodku, mohol by si uplatniť NČZD (4 511,43 eur) a v tom prípade by sa mu zaplatené preddavky vrátili.

 

Autor: Miroslav Gandžala

MOHLO BY SA VÁM PRI VAŠEJ PRÁCI ZÍSŤ ….

0