Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak ho nepodáte včas, alebo vôbec?

 

Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania.

 

Pokiaľ živnostník, podnikateľ alebo zamestnanec neodovzdajú daňové priznanie v ustanovenom termíne do 31.3.2022, vystavujú sa uloženiu pokuty za správny delikt, ktorú im vyrubí správca dane. Za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote je výška pokuty od 30 do 16 000 eur. Pokiaľ daňové priznanie nepodajú v termíne, ktorý im určil správca dane, aj napriek tomu, že ich správca dane vyzval, výška pokuty je od 60 do 32 000 eur.

Preto je v záujme daňovníka, aby daňové priznanie podal včas (t. j. v riadnom termíne do 31.3.2022, alebo do 30.6.2022 ak by podal oznámenie o odklade daňového priznania v termíne do 31.3.2022 s  odkladom podania daňového priznania do 30.6.2022, resp. do 30.9.2022 v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí).

Ak z akýchkoľvek dôvodov daňovník nestihne do 31.3.2022 podať daňové priznanie alebo oznámenie o odklade daňového priznania odporúčam daňovníkovi daňové priznanie podať čo najskôr a už vôbec nečakať na výzvu správcu dane.  Pri určení výšky pokuty  sa prihliada na závažnosť, trvanie a možné následky, takže daňovníka bude stáť nepodanie daňového priznania v termíne a jeho podanie čo najskôr po 31.3.2022 napríklad len 30 eur, t. j. suma najnižšej pokuty, ktorá za tento správny delikt musí byť uložená.

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2022

 

„Pandemické obdobie“ na daňové priznanie za rok 2021 už neplatí.

 

Pri podávaní daňových priznaní za rok 2021 sa už neberie do úvahy pandemické obdobie (tzv. mimoriadna situácia v súvislosti s daňami). Takéto opatrenie platilo pri podávaní daňových priznaní za rok 2019, kedy termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 bol do 31.10.2020 (z dôvodu, že 31.10.2020 bola sobota bol termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 2.11.2020).

To znamená, že správca dane pri daňových priznaniach nebude brať do úvahy „pandemické obdobie“ a bude pri udeľovaní pokút postupovať štandardným spôsobom v zmysle daňového poriadku (aj keď by došlo k podaniu daňového priznania len pár dní neskôr).

Taktiež daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať elektronicky už nemôžu využiť možnosť oznámenia odkladu daňového priznania len prostredníctvom e-mailu Finančnej správy. Musia použiť štandardný postup, a to podať oznámenie o odklade daňového priznania prostredníctvom elektronického formulára (tí, ktorí majú povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky), alebo osobne či  s doručením (zaslaním prostredníctvom pošty) najneskôr do 31.3.2022.

 

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

 

Daňové priznanie na poslednú chvíľu.

 

Samozrejme, ak podnikatelia vedia, že nestihnú podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31.3.2021 odporúčam, aby správcovi dane doručili oznámenie o odklade daňového priznania najneskôr do 31.3.2022 s odkladom buď do 30.4. (2.5.), 31.5. alebo do 30.6.2022. Podotýkam, že podnikatelia musia oznámenie o odklade podania daňového priznania podať už len elektronicky.  Stáva sa, že podnikatelia nemajú k dispozícii niektoré doklady, ktoré majú vplyv na ich daňovú povinnosť alebo im chýbajú ešte nejaké potvrdenia. V tomto prípade rozhodne odporúčam oznámiť odklad podania daňového priznania.

 

Taktiež aj u zamestnancov, ktorí mali príjmy v zahraničí a nemajú ešte k dispozícii potvrdenia od zahraničných zamestnávateľov, odporúčam aby využili možnosť odkladu (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí až do 30.9.2022). Do tohto termínu v pohode stihnú získať potrebné potvrdenia a daňové priznanie podajú bez zbytočného stresu.

 

Podnikatelia, ktorí začali podnikateľskú činnosť v priebehu roka 2021 a nemajú na Finančnej správe ešte vybavenú možnosť elektronickej komunikácie, aby si ju začali vybavovať čo najskôr, aby aj prípadné oznámenie o odklade podania daňového priznania mohli podať včas (do 31..3.2022) elektronicky.

 

Oznámenie odkladu podania daňového priznania u podnikateľa nemusí byť len z dôvodu, že nemá k dispozícii účtovné doklady alebo nejaké potvrdenia. Odklad podania daňového priznania môže byť pre podnikateľa výhodný vtedy, ak potrebuje odložiť splatnosť dane (nemá napríklad momentálne  dostatok finančných prostriedkov na úhradu daňovej povinnosti), alebo je pre podnikateľa výhodné oddialiť podanie daňového priznania, že mu vznikne povinnosť platiť povinné odvody na sociálne poistenie – ak by podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2022) vznikne mu povinnosť platiť odvody už od 1.7.2022. Ale pokiaľ oznámi odklad do 30.6.2022, vnikne mu povinnosť platiť povinné odvody až od 1.10.2022 a takto na odvodoch ušetrí tri mesačné platby.

Rovnako, ak mu vzniká povinnosť platiť preddavky na daň, odkladom podania daňového priznania začne preddavky na daň platiť neskôr.    

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

Je možné odklad uplatniť vždy?

 

Odklad daňového priznania „oznámením“ je možné len v prípade ak ide o daňovníka, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka.

U daňovníka v konkurze, likvidácii alebo ak sa jedná o dediča zomrelého daňovníka je možné o odklad daňového priznania správcu dane požiadať, t. j. u týchto daňovníkov nie je možné použiť inštitút oznámenia odkladu podania daňového priznania. Pripomínam, že žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 musí daňovník podať najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 16.3.2022). Žiadosť musí posúdiť a schváliť správca dane, to znamená, že len samotným podaním žiadosti nedochádza k predĺženiu podania daňového priznania.

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

Opravné a dodatočné daňové priznanie.

 

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti, prípadne inú chybu pri vyplnení tlačiva daňového priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môže v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

 

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti po lehote na podanie daňového priznania, odstráni túto chybu podaním dodatočného daňového priznania.

 

Konkrétne situácie:

 

  • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 neoznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 31.3.2022 podať opravné daňové priznanie a po 31.3.2022 už len dodatočné daňové priznanie.
  • Ak daňovník v termíne do 31.3.2022 oznámi odklad podania daňového priznania do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) môže do 30.6.2022 (30.9.2022) podať opravné daňové priznanie a po 30.6.2022 (30.9.2022) už len dodatočné daňové priznanie.

Počet podaných opravných daňových priznaní nie je obmedzený. Správca dane vždy prihliada na posledné opravné daňové priznanie. 

———–

Ako na to v daňovom priznaní?

  • Do dátumu termínu na podanie DP daňovník podáva a označuje v daňovom priznaní možnosť „daňové priznanie“.
  • Do dátumu termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „opravné daňové priznanie“.
  • Po dátume termínu na podanie DP, pokiaľ dôjde k zmene údajov v DP označuje sa možnosť „dodatočné daňové priznanie“.

 

AUTOR: Miroslav Gandžala

Facebook – Účtovníci Slovenska

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0