Aj v roku 2018 je možné uplatniť si výdavky percentom z príjmov vo výške 60% (20 000 eur za rok) a preto je dobré si na konci roka, u SZČO, ktorí účtovali skutočné výdavky, zvážiť využitie možnosti uplatnenia si výdavkov percentom z príjmov (ale len v tom prípade ak neboli počas celého roka platiteľom DPH. Pokiaľ boli platiteľom DPH len časť roka, je možné si výdavky percentom z príjmov uplatniť). Výhodou pri uplatnení paušálu je, že sa živnostník nemusí obávať prípadného neuznania výdavkov, ktoré by mal zaúčtované, pokiaľ by viedol klasické účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov odpadá povinnosť viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu a stačí viesť len jednoduchú evidenciu pohľadávok, príjmov a zásob. Ďalšou výhodou paušálnych výdavkov je, že sumu 20 000 si môžete uplatniť ak ste v roku 2018 podnikali aj jeden mesiac. Neexistuje mesačný limit, ako tomu bolo ešte v roku 2016, kde ste si mesačne mohli uplatniť len pomernú časť výdavkov – maximálne 420 eur za mesiac. Viac informácií o paušálnych výdavkoch a daňovej evidencii nájdete tu.

Rovnako sa môžete po ukončení účtovného obdobia rozhodnúť viesť daňovú evidenciu aj napriek tomu, že ste v priebehu roka viedli jednoduché účtovníctvo. Údaje jednoduchého účtovníctva, ktoré máte v účtovnom programe môžete bez problémov použiť ako údaje pre daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu môže viesť aj daňovník, ktorý bol počas celého účtovného obdobia platcom DPH a aj daňovník, ktorý je zamestnávateľom. (Na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..).

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva DP. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“. Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona. Viac informácií o daňovej evidencii v tomto článku.

Tu nájdete vynikajúcu pomôcku na vedenie daňovej evidencie

Výšku dane môže živnostník ovplyvniť tým, že si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) nielen na seba ale aj na manželku/manžela, samozrejme za splnenia určených podmienok (manžel či manželka musia žiť v spoločnej domácnosti, starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotne postihnutím alebo poberať príspevok na opatrovanie).

Výška NČZD na manžela / manželku závisí od výšky základu dane daňovníka, ktorý si túto NČZD uplatňuje a od výšky vlastných príjmov manželského partnera (§11 ods.3 Zákona 595/2003). Treba ale dať pozor na to, ak mala manželka alebo manžel v priebehu roka 2018 príjem, o výšku tohto príjmu sa NČZD manželského partnera znižuje. Medzi takéto príjmy patrí príjem z pracovného pomeru, príjem z podnikania, materská. Naopak daňový bonus, štátne sociálne dávky (rodičovský), štipendium nemajú vplyv na výšku NČZD. Uplatniť si NČZD môže na druhého partnera len zosobášený pár (nie druh alebo družka). Viac informácií o nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v tomto článku.

V roku 2018 si môžete po prvýkrát uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane pri preukázateľne zaplatenej úhrade súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou za zdaňovacie obdobie roka 2018, a to najviac do výšky 50 eur za rok.  Je možné si ju uplatniť aj na manželku / manžela a za vyživované dieťa (max. 50 eur / rok za každého z nich). Platí, že túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Ďalšou podmienkou na uplatnenie tejto NČZD je, že si ju môžete uplatniť len v prípade, že sa jedná o kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z.). Rovnako ako NČZD na daňovníka, je možné si túto NČZD uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

Pokiaľ ste v roku 2018 platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu môžete si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier).

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Pokiaľ spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je daňový bonus na nezaopatrené dieťa. Na uplatnenie si daňového bonusu musia byť súčasne splnené tieto podmienky

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur

– a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Pokiaľ ste v roku 2018 poberali DB v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie DB vo výške minimálne 240,00 eur, ale v úhrne za celý rok 2018 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 2 880 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na DB sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 2 880 eur, nemôžete si uplatniť nárok na DB aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 2 880 eur. Viac o daňovom bonuse v tomto článku.

Živnostníkom, ktorí v roku 2018 prekročia príjmy nad sumu 5 724 eur vznikne povinnosť platiť povinné odvody od 1.7.2019

Odporúčam preto živnostníkom, ktorí doteraz odvody na sociálne poistenie neplatili, podať na predpísanom tlačive (elektronicky tu)  do 1.4.2019 oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 písm. a) alebo §49 ods. 3 písm. b)) a tým oddialiť platenie odvodov do sociálnej poisťovne až od 1.10.2019.

Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, vznikne jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. októbra 2019 pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 5 724 eur. POZOR, nezáleží na tom, či má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna alebo do 30. septembra roka 2019 (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí). Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vám Sociálna poisťovňa oznámi.

Živnostník môže k 31.12. legálne nakúpiť majetok na základe kúpnej zmluvy od fyzickej osoby, ktorá tento nemala zaradený v obchodnom majetku (§9, ods. 1 písm. c)). Takto dostane živnostník tento majetok do daňových výdavkov. Pokiaľ sa jedná o majetok v hodnote do 1 700 eur, môže ísť hodnota tohto majetku do výdavkov v celej sume. Ak by cena takto nakúpeného majetku presiahla 1 700 eur je potrebné majetok zaradiť a odpisovať.

Pokiaľ ste dôchodca a mali s ste v roku 2018 príjem nižší ako 1 915,01 eur, oplatí sa vám podať daňové priznanie, ak ste boli zamestnaný a zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň. V tomto prípade vám po podaní DP daňový úrad zrazené preddavky na daň vráti (týka sa to aj dôchodcu, ktorý mal štatút dôchodcu aj k 1. dňu roka 2018).

Pokiaľ chce dôchodca, aby sa mu vrátili zaplatené dane, v roku 2018 by mal mať mesačný príjem max 159,58 eur (ak robil 12 mesiacov) = 1915,01 za rok. A v roku 2019 max. 164 eur mesačne ak bude robiť 12 mesiacov.
Treba na to dávať pozor, lebo je lákavé dať dôchodcovi príjem do 200 eur (z dôvodu odvodovej úľavy) ale hrozí, že zaplatí daň z dôvodu prekročenia 1/2 NČZD.

Často sa v mojej praxi stáva, že niektorí účtovníci neuplatnia NČZD na daňovníka, pokiaľ daňovník začal poberať starobný dôchodok v priebehu roka. V tomto prípade má daňovník nárok na celú NČZD za rok, nakoľko k 1.1. nebol poberateľom starobného dôchodku. Rovnako sa stáva, že sa neuplatní NČZD u invalidného dôchodcu. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na celú NČZD aj v tom prípade ak invalidný dôchodok poberal k 1.1. daného roka.

Otázka:

Ako pracujúca dôchodkyňa som mala zo závislej činnosti v roku 2018 príjmy v sume 1 800 eur. Mala som vyplatený dôchodok v sume  4 680 eur. Zamestnávateľ mi strhával mesačne 24,97 eur, nakoľko som si nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (lebo som bola poberateľom dôchodku k 1.1.2018). Podľa mňa sa mi neoplatí podávať daňové priznanie. Či sa mýlim?

Ak ste ako dôchodkyňa mala príjmy len 1 800 eur, jednoznačne sa vám oplatí podať daňové priznanie. Zaplatené preddavky na daň sa vám, ako dôchodkyni vrátia. Ako dôchodkyňa ste si nemohla uplatniť NČZD (zamestnávateľ postupoval správne), ale nakoľko vaše príjmy boli nižšie ako 1 915,01 eur, stiahnuté preddavky sa vám podaním daňového priznania vrátia. Vyplatený dôchodok sa do príjmu dôchodcu neráta.

Otázka:

Oplatí sa podať daňovníkovi (starobný dôchodca počas celého roka 2018) daňové priznanie, ak jeho príjem zo závislej činnosti bol v roku 2018 viac ako 1 915,01 eur? Vrátia mu zrazené preddavky na daň?

Nie že oplatí, ale daňovník v tomto prípade musí podať daňové priznanie, nakoľko jeho príjem v roku 2018 presiahol 1/2 NČZD (1/2 z 3 830,02 eur = 1 915,01 eur). Bohužiaľ doplatí na to, že túto sumu presahuje. Zaplatené preddavky na daň sa mu nevrátia. Ak by nebol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku, mohol by si uplatniť NČZD (3 830,02 eur) a v tom prípade by sa mu zaplatené preddavky vrátili.

Skontrolujte si, či máte uhradené všetky odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2018 (aj nedoplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017). Tieto výdavky vám znížia čiastkový základ dane nielen pri vedení jednoduchého účtovníctva alebo pri daňovej evidencii ale aj pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (pri paušále).

… a nakoniec netreba zabudnúť, pokiaľ ste mal ako živnostník v predošlých rokoch stratu,  na možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty vo výške ¼ súčtu daňových strát za posledné štyri roky.

Autor: © Miroslav Gandžala

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu …