V tejto časti sa pozrieme na

DAŇOVÝ  BONUS

 
Aká je výška daňového bonusu za rok 2018?

Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura).

 
Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018?

Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur,

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2018 poberali DB v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie DB vo výške minimálne 240,00 eur, ale v úhrne za celý rok 2018 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 2.880,00 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na DB sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 2.880,00 eur, nemôžete si uplatniť nárok na DB aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 2.880,00 eur.

TIP: Nárok na daňový bonus v DP si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy). Pokiaľ ste si DB uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním DP si neuplatňujete doplatok pomernej časti DB, nemáte povinnosť k DP dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.     

Autor: © Miroslav Gandžala

 

Predošlá téma “Nezdaniteľné časti základu dane”
Nasledujúca téma – “Platenie preddavkov”

MÁTE UŽ TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU ???