V tejto časti sa pozrieme na

DAŇOVÝ  BONUS

 
Aká je výška daňového bonusu za rok 2018?

Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura).

 
Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018?

Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur,

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2018 poberali DB v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie DB vo výške minimálne 240,00 eur, ale v úhrne za celý rok 2018 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 2.880,00 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na DB sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 2.880,00 eur, nemôžete si uplatniť nárok na DB aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 2.880,00 eur.

TIP: Nárok na daňový bonus v DP si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy). Pokiaľ ste si DB uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním DP si neuplatňujete doplatok pomernej časti DB, nemáte povinnosť k DP dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.

Ako je to s dokladovaním potvrdenia o návšteve školy od 1.12.2019?

S účinnosťou od 1.12.2019 sa zákonom 221/2019 Z.z. podľa  čl. XV mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v § 37 ods. 3:

“Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Potvrdenie podľa druhej vety a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu, ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky; zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení (§ 36 ods. 6) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane [§ 11 ods.3] a daňového bonusu.“

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľom je fyzická osoba, spol. s r. o., …). To znamená, na uplatnenie DB u zamestnávateľa bude potrebné predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.

Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti resp. daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov podávajúci daňové priznanie za rok 2019 na účely uplatnenia daňového bonusu nebude správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR. Potvrdenie o návšteve školy bude prikladať pri štúdiu v zahraničí. Jednoducho povedané, pri podávaní DP FO nebude potrebné k DP prikladať potvrdenie o návšteve školy (s výnimkou štúdia v zahraničí).

TÉMA – Dvojnásobný daňový bonus od 1.4.2019

Autor: © Miroslav Gandžala

 

Predošlá téma “Nezdaniteľné časti základu dane”
Nasledujúca téma – “Platenie preddavkov”

MÁTE UŽ TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU ???

0