Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2022 (1.10.2022)

 

SOCIÁLNE ODVODY

Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.7.2022 (1.10.2022) je 187,78 eur. (Výška odvodov stúpla o 6,79 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2021 vo výške 180,99 eur).

 

Momentálne platné sumy minimálnych a maximálnych odvodov na sociálne poistenie

Minimálne odvody na sociálne poistenie (z minimálneho VZ 566,50 eur) sú vo výške 187,78 eur.

Pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku*) je poistné vo výške 153,79 eur.

Maximálne odvody na sociálne poistenie (z maximálneho VZ 7 931,00 eur) sú vo výške 2 629,12 eur.

Pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku*) je poistné vo výške 2 153,26 eur €.

*Pozn.: Dovŕšenie dôchodkového veku nastáva dňom, ktorý SP určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najneskôr dňom jeho doručenia. Priznanie dôchodku nastáva dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

 

Dobrovoľné poistenie

Minimálny vymeriavací základ (VZ) na platenie dobrovoľného poistenia je 566,50 eur (t.j. VZ nesmie byť nižší ako je táto suma a zároveň nemôže byť vyšší ako maximálny VZ). Dobrovoľne poistená osoba si môže zmeniť VZ najskôr až po uplynutí 6 mesiacov od posledného určenia VZ. VZ je možné zmeniť písomne a nová výška VZ začne platiť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom dobrovoľne poistená osoba zmenu oznámila sociálnej poisťovni. Odvod pre dobrovoľne dôchodkovo a nemocensky poistenú osobu je vo výške 199,11 eur (nakoľko táto osoba platí aj poistenie v nezamestnanosti vo výške 2% z VZ, t. j. 11,33 eur’).

  • Nemocenské poistenie 4,4% (minimálne 24,92 eur)
  • Starobné poistenie 18% (minimálne 101,97 eur). V prípade ak je sporiteľom v II. pilieri, sociálna poisťovňa odošle príslušnej DSS 5,50%*
  • Invalidné poistenie 6% (minimálne 33,99 eur)
  • Poistenie v nezamestnanosti 2% (minimálne 11,33 eur)
  • Rezervný fond 4,75% (minimálne 26,90 eur)

 

*Pozn.: sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25% až do výšky 6%. V roku 2022 to je 5,50%, ktoré SP odvedie do II. piliera poistenca v prípade ak je poistenec sporiteľom v II. pilieri.

Viac informácií k dobrovoľnému poisteniu + balíky dobrovoľného poistenia.

 

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Do kedy je potrebné zaplatiť odvody na sociálne poistenie za júl 2022 v novej výške?

Odvody za mesiac júl 2022 je SZČO povinná uhradiť najneskôr do 8.8.2022. (Odvody v “starej” výške za jún 2022 je SZČO povinná uhradiť najneskôr do 8.7.2022).

 

Všeobecné informácie o vzniku a zániku platenia poistného na sociálne poistenie

 

Ako je to s platením odvodov u podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie do 31.3.2022?

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne do 31. marca 2022 sa vznik, zánik alebo trvanie platenia sociálneho poistenia posudzuje podľa údajov z daňového priznania za rok 2021 k 1. júlu 2022. To znamená, že vznik, novú sumu výšky odvodov, ako aj zánik platenia odvodov im sociálna poisťovňa oznámi písomne (najneskôr do 21.7.2022. V prípade aktívnej e-schránky príde oznámenie do nej.). Odvody v novej výške má živnostník povinnosť zaplatiť po prvýkrát za mesiac júl 2022 do 8. augusta 2022.

Tým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne do 31. marca 2022 a ich príjem z podnikania v roku 2021 bol nižší ako 6 798 eur  ZANIKÁ povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. júla 2022 (tzn. posledné odvody majú povinnosť zaplatiť do 8.7.2022 za mesiac jún 2022)

Tým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne do 31. marca 2022 a ich príjem z podnikania v roku 2021 bol vyšší ako 6 798 eur  VZNIKÁ povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. júla 2022 (tzn. prvé odvody majú povinnosť zaplatiť do 8.8.2022 za mesiac júl 2022)

 

Ako je to s platením odvodov u podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie od 1.4.2022 do 30.6.2022?

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne od 1. apríla 2022 a najneskôr 30. júna 2022 sa vznik, zánik alebo trvanie platenia sociálneho poistenia posudzuje podľa údajov z daňového priznania za rok 2021 k 1. októbru 2022. To znamená, že vznik, novú sumu výšky odvodov, ako aj zánik platenia odvodov im sociálna poisťovňa oznámi písomne (najneskôr v mesiaci september). Odvody v novej výške majú povinnosť platiť za mesiac október 2022 do 8. novembra 2022.

Tým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne od 1. apríla 2022 a najneskôr 30. júna 2022 a ich príjem z podnikania v roku 2021 bol nižší ako 6 798 eur  ZANIKÁ povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. októbra 2022 (tzn. posledné odvody majú povinnosť zaplatiť do 8.10.2022 za mesiac september 2022)

Tým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2021 v termíne od 1. apríla 2022 a najneskôr 30. júna 2022 a ich príjem z podnikania v roku 2021 bol vyšší ako 6 798 eur  VZNIKÁ povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. októbra 2022 (tzn. prvé odvody majú povinnosť zaplatiť do 8.11.2022 za mesiac október 2022).

 

Princíp posudzovania povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie

Pokiaľ mal živnostník v roku 2021 príjmy zo živnosti vyššie ako 6.798 eur vzniká mu povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termíne od 1.7.2022 ak živnostník podal DP do 31.3.2022 (a od 1.10.2022 ak podal DP do 30.6.2022).

Pokiaľ mal živnostník v  roku 2021  príjmy zo živnosti nižšie ako 6.798 eur zaniká mu povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termíne od 1.7.2022 ak živnostník podal DP do 31.3.2022 (a od 1.10.2022 ak podal DP do 30.6.2022).

ROK 2021 – Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody bola vo výške 6 552 eur príjmov zo živnosti za rok 2020. Táto povinnosť sa posudzovala na základe podaného DP za rok 2020.

ROK 2022 – Hranica pre posudzovanie príjmov na povinné platenie odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2022 (resp. od 1.10.2022 pri odklade daňového priznania za rok 2021 do 30.6.2022) je vo výške 6 798 eur (566,50 x 12) z príjmov zo živnosti za rok 2021*. (Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2022 sa vypočíta ako 50 % z hodnoty priemernej mzdy za rok 2020, čo predstavuje 566,50 EUR t.j. 50% zo sumy 1 333 eur.

 

*Pozn.: Hranica príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik alebo zánik povinného poistenia SZČO tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnosy súvisiace s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 ods. 1 a 2 Zákona 595/2003 Z.z) za rok 2021 bez odpočítania výdavkov – t.j. údaj uvedený v Tab. č. 1, riadok 10 v stĺpci Príjmy v VI. ODDIELE daňového priznania typ B

 

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

 

Akým spôsobom sa platí sociálne poistenie?

Oznámenie o novej výške poistného, o spôsobe a termínoch platenia odvodov živnostníci obdržia v priebehu mesiaca júl 2022 listom, prípadne do elektronickej schránky, ak túto majú aktivovanú. Je potrebné si elektronickú schránku kontrolovať alebo nastaviť v schránke upozornenia na nové správy buď na e-mail alebo na mobilný telefón.

Pre správne párovanie platieb v sociálnej poisťovni je potrebné uvádzať správny variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS)

  • VS je číslo fyzickej a právnickej osoby, ktoré živnostníkovi pridelila sociálna poisťovňa
  • ŠS je číslo označenia kalendárneho mesiaca a roka, za ktoré poistenec odvádza poistné. (Za júl 2022 v tvare 072022 alebo 202207). Pri platením trvalým príkazom je ŠS v tvare 88

Pokiaľ neuvediete ŠS sociálna poisťovňa vašu platbu priradí na obdobie, ktoré je neuhradené. Môže to byť aj iné obdobie, pokiaľ má poistenec iný nedoplatok na sociálnom poistení.

Platbu poistného môžete vykonať bezhotovostne prevodom z vašej banky, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na pobočke sociálnej poisťovne. V prípade platenia prevodom z banky odporúčam včas zmeniť trvalý príkaz na úhradu, a to tak, aby platba za júl 2022 v novej výške odišla z účtu najneskôr 8.8.2022.

Pokiaľ sociálnej poisťovni uhradíte viac, ako bola vaša povinnosť (jedná sa o zaplatenie sumy BEZ PRÁVNEHO DÔVODU), sociálna poisťovňa vám sumu preplatku musí vrátiť do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti, alebo na základe písomnej žiadosti poistenca. Upozornenie: Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne.

 

 

ZDRAVOTNÉ ODVODY

Výška minimálnych zdravotných odvodov (preddavku na zdravotné poistenie) od 1.1.2022 je 79,31 eur. (Výška odvodov stúpla o 2,87 eur oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2021 vo výške 76,44 eur). Pri osobe so zdravotným postihnutím je platba preddavku na zdravotné poistenie v polovičnej výške a to v sume 39,65 eur.

Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To znamená, preddavky za január 2022 v novej výške ste mali povinnosť zaplatiť do 8.2.2022. V tejto výške platíte preddavky počas celého roka 2022 (12x) a posledné preddavky v tejto výške zaplatíte za 12/2022 do 9.1.2023 (nakoľko 8.1.2023 je nedeľa).
Výšku zdravotných preddavkov pre rok 2022 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2021 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2020).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2021 platili preddavky na zdravotné poistenie v sume nižšej ako 79,31 eur (a v prípade osoby so zdravotným postihnutím v sume nižšej ako 39,65 eur) od 1.1.2022 (po prvýkrát v novej sume do 8.2.2022) musíte platiť preddavky minimálne v sume 79,31 eur (a v prípade osoby so zdravotným postihnutím minimálne v sume 39,65 eur).

V prípade, ak má SZČO vymeriavací základ vyšší ako 566,50 eur, v roku 2022 platí preddavky určené zo skutočného vymeriavacieho základu.

Fyzická osoba, ktorá začala podnikať v roku 2022 a nie je zamestnancom (nie je súbeh zdravotného poistenia), alebo nie je poistencom štátu, je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 566,50 eur), t. j. vo výške 79,31 eur hneď po začatí podnikania.

 

Samoplatiteľ

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2022 je suma 566,50 eur.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 79,31 eur, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je 39,65 eur.

 

AKO TO BUDE V ROKU 2023?

 

Počas roka 2023 budú platiť nové minimálne a maximálne odvody. Výška minimálnych mesačných odvodov SZČO v roku 2023 bude:
  • preddavky na zdravotné poistenie vo výške 84,77 eur (v roku 2022 = 79,31 eur)
  • odvody na sociálne poistenie vo výške 200,72 eur (v roku 2022 = 187,78 eur)

Spolu výška odvodov bude v sume 285,49 eur (v roku 2022 = 267,09 eur).

To znamená, že podnikateľovi od 1.1.2023 vzrastie výška odvodov o sumu 18,40 eur oproti roku 2022. Odvody v novej výške za január 2023 budú splatné do 8.2.2023.

Pomôcka na výpočet daňového bonusu od 1.7.2022

KALKULAČKY NA VÝPOČET ODVODOV

Kalkulačka na výpočet preddavkov na ZP od 1.1.2022

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP pre povinne poistenú osobu od 1.1.2022

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP pre dobrovoľne poistenú osobu od 1.1.2022

————————————————————————————————————————————
UPOZORNENIE
Doporučujem nastaviť prevodný príkaz v banke tak, aby odvody z Vášho účtu boli odpísané minimálne 2 dni pred dátumom splatnosti poistného.
V prípade ak platíte v hotovosti (poštovou poukážkou) doporučujem platiť odvody do SP a ZP skôr, ako 8-eho dňa v mesiaci.
Poisťovne radi účtujú poplatok z omeškania aj za jediný deň omeškania vašej platby!!!
————————————————————————————————————————————

 

OTÁZKY

Kedy sa menia sumy odvodov na SP?

Suma odvodu sa mení od 1.1. a od 1.7. príslušného roka. V prípade odkladu DP do 30.6. sa suma odvodu mení až od 1.10. príslušného roka.

Kedy sa menia sumy odvodov (preddavkov) na ZP?

Suma odvodu (preddavku) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej sume počas celého roka (1.1. – 31.12.).

Ako sa dozviem o výške nových odvodov na SP a preddavkov na ZP?

SP – Zmenu výšky odvodov vám sociálna poisťovňa oznámi listom.

ZP – Zmenu výšky odvodov (preddavkov) na nasledujúci rok (1.1. – 31.12.) vám oznamuje vaša zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania ZP.

Odkedy mám platiť odvody na SP a preddavky na ZP?

SP – Vznik povinnosti platiť odvody vám oznamuje sociálna poisťovňa listom (podľa údajov v daňovom priznaní za predošlý rok). Pokiaľ vám vznikne povinnosť platiť odvody, tieto začnete platiť od 1.7. príslušného roka (od 1.10. príslušného roka v prípade odkladu DP do 30.6.).

ZP – Povinnosť platiť odvody (preddavky) vám vzniká od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Pokiaľ ste mali v roku 2021 príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2021, z podnikania vyšší ako 6 798 eur, vznikne vám od 1.7.2022 povinnosť platiť povinné odvody do sociálnej poisťovne. Pri odloženom podaní daňového priznania za rok 2021 do 30.6.2022  vám vznikne povinnosť platiť odvody od 1.10.2022.

Kedy mi zanikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Ak ste mali príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2021, z podnikania v roku 2021 nižší ako 6 798 eur zanikne vám povinnosť platiť povinné sociálne odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2022.

Čo ak som začal podnikať v roku 2021?

SP – Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2021, povinnosť platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1.7.2022 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2021. Pri prekročení sumy  príjmov 6 798 eur za rok 2021 vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7.2022. Pokiaľ ste daňové priznanie za rok 2021 podali v predĺženej lehote do 30.6.2022 alebo k 30.9.2022 (pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí) bude sa vznik, alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody posudzovať k 1.10.2022.

ZP – Odvody (preddavky) platíte v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) pokiaľ nemáte súbeh živnosti a zamestnania.

Ako a kam platiť odvody?

SP – Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť. Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť číslo FO alebo PO, ktoré jej pridelila sociálna poisťovňa. Rovnako je povinná uvádzať správny špecifický symbol (ŠS) v tvare MMRRRR (072022) alebo RRRRMM (202207). V prípade platby trvalým príkazom je potrebné uvádzať špecifický symbol v tvare 88. Ak sa neuvedie VS alebo ŠS sociálna poisťovňa platbu priradí k najbližšej neuhradenej platbe.

 

AUTOR: Miroslav Gandžala

MOHLO BY SA VÁM PRI VAŠEJ PRÁCI ZÍSŤ ….

0