Nevyplatenie mzdy – Ako a kedy ukončiť pracovný pomer?

(+ vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru)

 

Zamestnanec dňa 6.8.2018 uzatvoril pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy. Výplatný termín v pracovnej zmluve je dohodnutý na posledný kalendárny deň nasledujúceho mesiaca. Do dnešného dňa mu nebola vyplatená mzda za mesiac september, október a november 2018 a zároveň mu nebola ešte vyplatená mzda za mesiac júl 2019. Môže tento zamestnanec ukončiť pracovný pomer v zmysle § 69 ods. 1 písm. b)  Zákonníka práce?

Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce môže zamestnanec pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Zamestnanec ale musí dodržať lehotu jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. V tomto prípade mal zamestnanec ukončiť pracovný pomer podľa § 69 ods. 1 písm. b) v období od 15.1.2019 najneskôr do 15.2.2019, nakoľko mzda za 11/2018 bola splatná 31.12.2018 (tak je dohodnutý výplatný termín so zamestnávateľom), následne plynie lehota 15 dní po uplynutí splatnosti na to aby zamestnávateľ vyplatil meškajúcu mzdu. Tento 15-dňový termín končil 15.1.2019. A hneď po tomto termíne do jedného mesiaca mal zamestnanec podať výpoveď podľa § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.., t. j. mal dať výpoveď medzi 15.1.2019 a 15.2.2019.

V súvislosti so mzdou za 07/2019 táto mzda je ešte stále v termíne, čo sa týka výplatného termínu – výplatný termín je zatiaľ dodržaný, nakoľko podľa ustanovení pracovnej zmluvy je výplatný termín pri mzde za 07/2019 do 31.8.2019. Pokiaľ mzdu zamestnancovi zamestnávateľ nevyplatí po uplynutí 15-dňovej lehoty po výplatnom termíne (t. j. po 15.9.2019) môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer podľa ustanovenia  § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.  a to v období od 15.9.2019 do 15.10.2019. V tomto prípade by mal zamestnanec nárok na náhradu mzdy za výpovednú dobu, čiže za 2 mesiace. Náhradu mzdy má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť zamestnancovi automaticky (bez vyžiadania). V opačnom prípade môže zamestnanec požadovať vyplatenie náhrady mzdy súdnou cestou.

Odporúčam:

a) počkať do 15.9.2019. Ak zamestnanec nedostane mzdu za 07/2019 do 15.9.2019, tak situáciu riešiť formou výpovede podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť vyhotovené písomne, musí sa skutkovo vymedziť dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a musí sa doručiť druhému účastníkovi. Pracovný pomer zamestnanca končí v deň, keď bolo okamžité skončenie pracovného pomeru doručené zamestnávateľovi.

b) alebo môže pracovný pomer vypovedať a to podľa § 67 Zákonníka práce. Výpovedná doba je 2 mesiace (nakoľko pracovný pomer trval viac ako rok). Nárok na odstupné zamestnanec nemá. Rozhodne by sa mal zamestnanec obrátiť na súd kvôli dlžnej sume. V súčasnej dobe je v prípade sporov zamestnanec – zamestnávateľ zavedený nový súdny postup, ktorý toto konanie zamestnancovi uľahčí (§ 316 Zákona 160/2015 – Civilný sporový poriadok).

 

Autor: © Miroslav Gandžala

MÁTE UŽ TIETO UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU?

VZOR

okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

(§ 69, ods. 1 písm. b) ZP)

Janko Mrkvička, Ulica 2, 974 01 Banská Bystrica

 

Firma XY, s.r.o.

Námestie 25

974 01 Banská Bystrica

Zast.: František Držgroš, konateľ spoločnosti

 

VEC: Okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69, ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

Vo vašej spoločnosti som zamestnaný na základe pracovnej zmluvy od 6.8.2018 ako správca IT. V pracovnej zmluve (kolektívnej zmluve) je dohodnutý výplatný termín mzdy na posledný kalendárny deň v mesiaci po mesiaci, za ktorý sa mzda vypláca. Za mesiac júl 2019 nebola mzda vyplatená v dohodnutom termíne (do 31.8.2019). Nakoľko už ubehlo 15 dní od výplatného termínu a mzdu za júl 2019 som do dnešného dňa neobdržal, končím týmto s vami okamžite pracovný pomer v zmysle § 69, ods. 1 písm. b) ZP ku dňu 17.9.2019. Súčasne si podľa § 69 ods. 4 ZP uplatňujem nárok na náhradu platu vo výške priemerného platu za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Zároveň požadujem okamžité uhradenie nevyplatenej mzdy.

V prípade, že mi moje nároky na mzdu za mesiace september, október, november 2018 a júl 2019 a náhradu mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov neuhradíte najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto okamžitého skončenia pracovného pomeru, budem nútený obrátiť sa na príslušný súd s uplatnením svojich nárokov.

V Banskej Bystrici dňa 16.9.2019

S pozdravom

Janko Hraško

0