Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by priniesli zlepšenie v tejto oblasti?

 

  • Stravné zamestnanci

Asi jednou z najviac diskutovaných tém roka 2022 je téma stravného, ako pre zamestnancov, tak aj pre živnostníkov. Novelou zákonníka práce došlo k možnosti poskytovať zamestnancom stravné formou finančného príspevku. Od novely všetci účtovníci netrpezlivo očakávali zjednodušenie administratívnej záťaže. Bohužiaľ opak je pravdou – stravné formou finančného príspevku musí zamestnávateľ poskytovať vopred podľa počtu pracovných dní v mesiaci, na ktoré sa finančný príspevok poskytuje. Bolo očakávané riešenie vyplácania finančného príspevku spätne podľa skutočne odpracovaných dní v mesiaci. Toto riešenie by bolo logické a najmä minimálne administratívne náročné. V praxi sa často stáva, že zamestnávateľ poskytne finančný príspevok zamestnancovi na celý mesiac vopred, zamestnanec po pár dňoch ukončí v skúšobnej dobe pracovný pomer a zamestnávateľ nemá možnosť získať  od zamestnanca späť finančný príspevok, na ktorý zamestnanec nemá nárok. Riešenie, ktoré platí teraz rozhodne nie je riešením, ktoré by znižovalo administratívnu náročnosť.

Na základe týchto situácií, ktoré vznikajú v praxi by účtovníci privítali, keby bolo možné finančný príspevok vyplácať spätne po ukončení mesiaca na základe skutočne odpracovaných dní. Takéto riešenie účtovníci očakávali od novely zákonníka práce. Bohužiaľ zákonodarca situáciu ešte viac skomplikoval v porovnaní so situáciou  pred zmenou zákonníka práce. Podnikatelia by privítali aby bol daňovo uznaným aj príspevok vyplatený spätne a aby takto vyplatený

 

 

Pomôcka na evidenciu stravného od 1.1.2022

 

  • Zmena zdravotnej poisťovne

Zamestnanec má pri zmene zdravotnej poisťovne povinnosť túto zmenu oznámiť zamestnávateľovi. Prepoistenie medzi sebou vykonajú zdravotné poisťovne automaticky. Poisťovňa, z ktorej poistenec odchádza automaticky zamestnanca odhlási. Zamestnávateľ má ale povinnosť prihlásiť zamestnanca v novej zdravotnej poisťovni cez hromadné oznámenie.

Prečo sa vzťah zamestnanec vs poisťovňa prenáša na zamestnávateľa?  Prečo pri automatickom odhlásení v starej poisťovni nedochádza k automatickému prihláseniu zamestnanca v novej poisťovni bez toho aby to musel robiť zamestnávateľ? Veď nová poisťovňa má vedomosť o tom, že k nim poistenec prešiel – poistenec s nimi uzavrel zmluvu.

 

  • ELDP

Zamestnávateľ má po ukončení pracovného pomeru povinnosť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi odoslať do Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia.

Zamestnávateľom nie je jasné, prečo si majú plniť túto, podľa nich, zbytočnú povinnosť, nakoľko Sociálna poisťovňa má k dispozícii všetky údaje, ktoré sa v evidenčnom liste dôchodkového poistenia uvádzajú. Veď Sociálna poisťovňa pravidelne každý mesiac od zamestnávateľov dostáva mesačný výkaz poisteného a príspevkov a aj prílohu k tomuto výkazu, kde sú uvedené všetky údaje (aj s rozpisom jednotlivých poistení)  na mesačnej báze. Sociálna poisťovňa si nedokáže tieto suma za obdobie poistenia sama spočítať? Je potrebné tieto údaje vykazovať znova a takto zbytočne zaťažovať podnikateľov?

 

 

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

 

  • Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ je povinný po ukončení zdaňovacieho obdobia (najneskôr do konca apríla)  podať Finančnej správe hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Hlásenie). Zamestnávateľ ale počas roka Finančnej správe zasiela mesačne prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Prehľad).

Zamestnávatelia nechápu, aký je dôvod zasielania Hlásenia, keď všetky údaje, ktoré sú kumulatívne uvedené v Hlásení má Finančná správa k dispozícii z mesačných Prehľadov. Podnikatelia by uvítali, keby sa zrušila buď možnosť zasielania Prehľadov alebo Hlásenia. Považujú to za duplicitné zasielanie rovnakých údajov.

 

  • Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru je možné uzatvárať na obdobie maximálne v trvaní jedného roka. Pokiaľ by výkon práce na základe dohody mal pokračovať dlhšie ako jeden rok, zamestnávateľ musí dohodárovi starú dohodu ukončiť, odhlásiť ho v zdravotnej a sociálnej  poisťovni. Zároveň ale musí uzatvoriť novú dohodu a dohodára znova prihlásiť v zdravotnej poisťovni a v sociálnej poisťovni.

Toto je považované za ďalší byrokratický nezmysel, ktorý zbytočne zaťažuje zamestnávateľov. Aká výhoda vyplýva z definície, že dohody je možné uzatvárať len na obdobie jedného roka? Odhlasovanie a nové prihlasovanie toho istého dohodára len preto, že dohoda trvá aj po uplynutí jedného roka je  pre zamestnávateľov nepochopiteľné.

 

 

Pomôcka na všetky (nielen) účtovné termíny a povinnosti

 

  • Výdavky, ktoré sú daňovo uznateľné po zaplatení

Existuje časť výdavkov, ktoré sa až po podmienkach určených zákonom stávajú daňovými, pričom jednou z hlavných podmienok daňovej uznateľnosti je ich zaplatenie. Sú to napríklad kompenzačné platby u ich dlžníka, výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie, provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby, výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22; paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby, výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe, výdavky (náklady) na reklamu, daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.

Podnikatelia by privítali, keby došlo k prehodnoteniu tohto ustanovenia a buď by sa zrušilo úplne alebo aby aspoň niektoré z týchto výdavkov – napr. nájomné, či poradenské služby (účtovníctvo, právne služby) boli daňovo uznateľné bez ohľadu na zaplatenie.  Podnikateľov zaťažuje správne určiť, ktorý výdavok je daňovo uznateľný z dôvodu zaplatenia ako aj to, že o tejto skutočnosti musia robiť účtovné zápisy v účtovnom období, do ktorého tieto výdavky (náklady) nepatria a potom následne v účtovnom období, v ktorom došlo k ich zaplateniu a tam ich zaúčtovať ako daňovo uznateľné. Niekedy takéto výdavky môžu presahovať aj viacero účtovných období a účtovníci musia sledovať ktoré výdavky neboli daňovo uznané v predošlých (aj viacerých) účtovných obdobiach a sledovať, aká časť z nich už bola daňovo uznaná a aká časť ešte stále nebola účtovaná ako daňovo uznaná.

 

 

Pomôcka na evidenciu dochádzky zamestnancov

 

  • Zmena obdobia archivácie

Od roku 2018 sa predĺžila doba archivácie účtovných dokladov z piatich na desať rokov, kedy nastala zmena doby archivácie účtovných záznamov, ktoré mali do roku 2018 dobu archivácie 5 rokov. Zosúladila sa doba archivácie účtovných závierok, výkazov vybraných údajov z účtovných závierok  výročných správ a archivácie faktúr (na základe zákona o DPH), ktoré  sa uchovávali počas desiatich rokov od dátumu ich vzniku.

Podnikatelia by privítali zmenu k stavu, ktorý platil do roku 2018, kedy bolo potrebné účtovné doklady archivovať 5 rokov.

 

 

  • Poznámky k účtovnej závierke

Účtovné jednotky majú povinnosť vypracovať poznámky k účtovnej závierke samostatne podľa požiadaviek na ich zostavenie uvedených v prílohách k citovaným opatreniam pre zostavenie účtovnej závierky a podľa podmienok konkrétnej účtovnej jednotky. V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú cit. opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

Malí podnikatelia by ocenili, keby sa prehodnotila povinnosť vypracovania poznámok k účtovnej závierke a táto povinnosť by sa týkala napríklad len účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť auditu.

 

  • Štatistika

Účtovníci sa veľmi často sťažujú na povinnosť vypĺňať rôzne štatistické výkazy a hlásenia. Poukazujú na to, že „štát“ tieto všetky údaje má k dispozícii a aj napriek tomu sú nútení znova tieto údaje uvádzať v rôznych tabuľkách a prehľadoch. Mám osobnú skúsenosť, že podnikateľ bol niekoľko rokov nútený posielať štatistický výkaz o voľných pracovných miestach aj napriek tomu, že niekoľkokrát oznámil, že v najbližšom období nebude nikoho ďalšieho zamestnávať. A takýchto zbytočných a podnikateľov zaťažujúcich štatistických zisťovaní je veľmi veľa.

 

  • Tolerancia

Účtovníci by privítali, aby sa občasné pochybenia, ktoré pri náročnej práci účtovníka môžu nastať, či už z dôvodu nesprávneho alebo neskorého podania nejakého dokumentu, prihlášky, odhlášky alebo výkazu posudzovalo ako neúmyselné a neriešilo sa hneď sankciou. Bolo by dobré, keby k prípadnej sankcii dochádzalo až po tom, ako bol podnikateľ (účtovník) upozornený na chybu alebo na nesplnenie si nejakej povinnosti v zákone stanovenom termíne a napriek výzve si túto povinnosť nesplnil.

Na sledovanie povinností som vytvoril  vynikajúcu pomôcku Evidencia účtovníka https://agrico.sk/evidencia-uctovnika/

 

AUTOR: Miroslav Gandžala (Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách)

Facebook – Účtovníci Slovenska

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0