Vážený klient,
rok 2018 rýchlo prebehol a máme tu už začiatok roka 2019 a to znamená, že sa blíži termín na účtovnú uzávierku roka 2018 a termín na vypracovanie a podanie daňových priznaní za rok 2018 (najneskôr do pondelka 1.4.2019, keďže 31.3. je nedeľa).

V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o včasné a úplné doručenie dokladov potrebných na správne a korektné zaúčtovanie Vášho účtovníctva.

Verím, že vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, správne a včasné predloženie podkladov prispeje k rýchlemu a kvalitnému spracovaniu daňových priznaní, čo je predovšetkým v mojom, ale určite aj vo vašom záujme.

Ďakujem!

Doklady na vypracovanie daňového priznania

k dani z príjmu za účtovný rok 2018 budem preberať

6.2.2019 (streda) v čase od 10.30 do 17.00

15.2.2019 (piatok) v čase od 10.30 do 14.00

v budove Spoločenského domu (Obecného úradu) v Závadke nad Hronom

v kancelárii na I. poschodí – vstup cez hlavný vchod (od pošty).

 

Účtovné doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2018

 •  všetky účtovné doklady, (nákupy v hotovosti, faktúry prijaté a odoslané), ktorých dátum vystavenia, alebo dátum zdaniteľného plnenia je v rozmedzí od 1.1.2018 do 31.12.2018, aj keď neboli uhradené v roku 2018, a sú alebo budú uhradené v roku 2019 (napríklad faktúra za telefón za 12/2018, služby poskytnuté v roku 2018, ktoré sú splatné a budú zaplatené v roku 2019).

 

 • účtovné doklady, ktoré súvisia s rokom 2018, (splátkové kalendáre, rozpisy splátok za elektrickú energiu a pod.).

 

 • bankové výpisy, od 1.1.2018 do 31.12.2018. (riadne výpisy z banky, NIE reporty z internetbankingu)

 

 • doklad o vyúčtovaní zdravotného poistenia, ktorý ste v roku 2018 obdržali od Vašej ZP (aj doklad o vrátenom preplatku).

 

 • všetky ostatné doklady, ktoré súvisia s účtovným rokom 2018.

 

Doklady prosím predložiť v chronologickom poradí (usporiadané podľa dátumu). Ďakujem.

Ďalšie doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2018

 • pokiaľ vy poberáte dôchodok, predložte výmer (potvrdenie o výške dôchodku) poberaného v roku 2018.
  Predložiť: fotokópiu výmeru od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

 • pokiaľ dôchodok poberá manžel/manželka a chcete si uplatniť odpočitateľnú položku na manžela/manželku a jeho/jej súčet vyplatených dôchodkov v roku 2018 nepresiahol sumu 3830,02 € predložte výmery o výške dôchodku manžela/manželky v roku 2018.
  Predložiť: fotokópiu výmeru manžela/manželky od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

 • pokiaľ si uplatňujete daňový bonus na dieťa/deti
  Predložiť: fotokópiu rodného listu každého dieťaťa a fotokópiu potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje učilište, strednú školu, vysokú školu

 

 • pokiaľ ste v roku 2018 poberali aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe: pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnicej práci študentov. (Potvrdenie predkladáte od každého zamesntávateľa, u ktorého ste v roku 2018 mali príjmy zo závislej činnosti. Povrdenie Vám musí vydať zamestnávateľ na vaše požiadanie do 14.2.2019.)
  Predložiť: fotokópiu “Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti,…”

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2018 boli evidovaní na úrade práce. Potvrdenie o dobe registrácie a o výške podpory v roku 2018 Vám na požiadanie vydá úrad práce.
  Predložiť: fotokópiu Potvrdenia o registrácii na úrade práce a  fotokópiu Potvrdenia o výške poberanej podpory v roku 2018 (pokiaľ ste poberali dávky v nezamestnanosti)

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2018 mali iné príjmy (výnosy z urbárskych a pasienkových spoločností, príjmy z prenájmu, jednorázové príjmy a pod.).
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia o takýchto príjmoch.

 

 • pokiaľ si uplatňujete odpočitateľnú položku na manžela/manželku, ktorí v roku 2018 mali príjmy nižšie ako 3830,02 €, alebo nemali príjmy z podnikania, alebo príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a boli napr. evidovaní na úrade práce, alebo poberali rodičovský, materský alebo iný príspevok
  Predložiť:  fotokópiu potvrdenia o registrácii a o výške podpory na úrade práce, alebo fotokópiu potvrdenia o poberaní dávok a o výške dávok (rodičovský príspevok, materský príspevok)

 

 • pokiaľ ste v roku 2018 poberali príjmy zo zdrojov v zahraničí (príjem buď ako zamestnanec alebo ako SZČO)
  Predložiť: fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich tieto príjmy a  fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich zaplatené odvody a daň z týchto príjmov

 

 • pokiaľ si v roku 2018 uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušál vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac do výšky 20.000 eur ročne)
  Predložiť: doklady preukazujúcich tieto príjmy (uhradené odoslané faktúry, bankové výpisy, príjmové pokladničné doklady,…)  + doklady potvrdzujúce zaplatené odvody do fondov (sociálne a zdravotné odvody)

 

 • pokiaľ si v roku 2018 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od Správcovskej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch v roku 2018

 

 • pokiaľ si v roku 2018 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od spoločnosti, v ktorej máte takéto sporenie o zaplatených príspevkoch v roku 2018

Dôležité upozornenie – Daňové priznanie je možné podať už len elektronicky!!!  Pokiaľ nemáte vybavenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, je potrebné túto vybaviť čo najskôr. Kontaktujte ma.

Odborné články autora Miroslava Gandžalu

Výška odvodov od 1.7.2019

Výška odvodov na sociálne a...

Príplatky od 1.5.2019

Minimálna výška povinných príplatkov...

Dvojnásobný daňový bonus

Od 1. 4. 2019 sa mení  § 33 ods. 1...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel -...