Vážený klient,
rok 2021 rýchlo prebehol a máme tu už začiatok roka 2022 a to znamená, že sa blíži termín na účtovnú uzávierku roka 2021 a termín na vypracovanie a podanie daňových priznaní za rok 2021. Termín na podanie DP za rok 2021 je najneskôr do 30.6.2022.

V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o včasné a úplné doručenie dokladov potrebných na správne a korektné zaúčtovanie Vášho účtovníctva.

Verím, že vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, správne a včasné predloženie podkladov prispeje k rýchlemu a kvalitnému spracovaniu daňových priznaní, čo je predovšetkým v mojom, ale určite aj vo vašom záujme.

Ďakujem!

Doklady na vypracovanie daňového priznania

k dani z príjmu za účtovný rok 2021 budem preberať v mesiaci február 2022.

Z dôvodu stále zlej pandemickej situácie vás žiadam, pokiaľ je to možné, zaslať mi účtovné doklady

DOPORUČENE poštou na adresu Miroslav Gandžala, Pohorelská Maša 29, 976 69 Pohorelská Maša.

Pokiaľ zaslanie dokladov nie je možné riešiť poštou, kontaktujte ma prosím mailom alebo telefonicky

za účelom dohodnutia sa o spôsobe prevzatia dokladov.

Pri osobnom odovzdávaní dokladov dodržiavajte prosím protipandemické opatrenia (rúško alebo respirátor). Ďakujem.

——————–

 

 

 

 

Účtovné doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2021

 •  všetky nákupy v hotovosti (bločky z reg.pokladne), ktorých dátum vystavenia je v rozmedzí od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

 • faktúry prijaté a odoslané, ktorých dátum vystavenia, alebo dátum zdaniteľného plnenia je v rozmedzí od 1.1.2021 do 31.12.2021, aj keď neboli uhradené v roku 2021, a sú alebo budú uhradené v roku 2022 (napríklad faktúra za telefón za 12/2021, služby poskytnuté v roku 2021, ktoré sú splatné a budú zaplatené v roku 2022).

 

 • tržby, (tržby e-Kasy alebo virtuálnej pokladne, pokiaľ používate elektronickú registračnú pokladňu – mesačne za každý mesiac zvlášť).

 

 • účtovné doklady, ktoré súvisia s rokom 2021, (splátkové kalendáre, rozpisy splátok za elektrickú energiu a pod.).

 

 • bankové výpisy, od 1.1.2021 do 31.12.2021. (riadne výpisy z banky, POZOR – NIE reporty z internetbankingu)

 

 • doklad o vyúčtovaní zdravotného poistenia, ktorý ste v roku 2021 obdržali od Vašej ZP (aj doklad o vrátenom preplatku).

 

 • sumy prijatých príspevkov korona-podpory “Prvá pomoc” z Úradu práce, ktorý ste v roku 2021 obdržali z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (predložiť zoznam – každú sumu a dátum prijatia príspevku uviesť samostatne).

 

 • všetky ostatné doklady, ktoré súvisia s účtovným rokom 2021.

 

Doklady prosím predložiť v chronologickom poradí (usporiadané podľa dátumu). Ďakujem.

Ďalšie doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2021

 • pokiaľ vy poberáte dôchodok, predložte výmer (potvrdenie o výške dôchodku) poberaného v roku 2021.
  Predložiť: fotokópiu výmeru od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

 • pokiaľ dôchodok poberá manžel/manželka a chcete si uplatniť odpočitateľnú položku na manžela/manželku a jeho/jej súčet vyplatených dôchodkov v roku 2021 nepresiahol sumu 4 511,43 € predložte výmery o výške dôchodku manžela/manželky v roku 2021.
  Predložiť: fotokópiu výmeru manžela/manželky od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

 • pokiaľ si uplatňujete daňový bonus na dieťa/deti
  Predložiť: fotokópiu rodného listu každého dieťaťa a fotokópiu potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje učilište, strednú školu, vysokú školu

 

 • pokiaľ ste v roku 2021 poberali aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe: pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnicej práci študentov. (Potvrdenie predkladáte od každého zamesntávateľa, u ktorého ste v roku 2021 mali príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Povrdenie Vám musí vydať zamestnávateľ na vaše požiadanie do 14.2.2022.)
  Predložiť: fotokópiu “Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti,…”

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2021 boli evidovaní na úrade práce. Potvrdenie o dobe registrácie a o výške podpory v roku 2021 Vám na požiadanie vydá úrad práce.
  Predložiť: fotokópiu Potvrdenia o registrácii na úrade práce a  fotokópiu Potvrdenia o výške poberanej podpory v roku 2021 (pokiaľ ste poberali dávky v nezamestnanosti)

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2021 mali iné príjmy (výnosy z urbárskych a pasienkových spoločností, príjmy z prenájmu, jednorázové príjmy a pod.).
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia o takýchto príjmoch.

 

 • pokiaľ si uplatňujete odpočitateľnú položku na manžela/manželku, ktorí v roku 2021 mali príjmy nižšie ako 4 511,43 €, alebo nemali príjmy z podnikania, alebo príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a boli napr. evidovaní na úrade práce, alebo poberali rodičovský, materský alebo iný príspevok
  Predložiť:  fotokópiu potvrdenia o registrácii a o výške podpory na úrade práce, alebo fotokópiu potvrdenia o poberaní dávok a o výške dávok (rodičovský príspevok, materský príspevok)

 

 • pokiaľ ste v roku 2021 poberali príjmy zo zdrojov v zahraničí (príjem buď ako zamestnanec alebo ako SZČO)
  Predložiť: fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich tieto príjmy v zahraničí a  fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich zaplatené odvody a daň z týchto príjmov v zahraničí v roku 2021

 

 • pokiaľ si v roku 2021 chcete uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tzv. paušál vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac do výšky 20.000 eur ročne)
  Predložiť: doklady preukazujúcich tieto príjmy (uhradené odoslané faktúry, bankové výpisy, príjmové pokladničné doklady,…)  + doklady potvrdzujúce zaplatené odvody do fondov (sociálne a zdravotné odvody)

 

 • pokiaľ si v roku 2021 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od Správcovskej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch v roku 2021

 

 • pokiaľ si v roku 2021 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od spoločnosti, v ktorej máte takéto sporenie o zaplatených príspevkoch v roku 2021

Dôležité upozornenie – Daňové priznanie je možné podať už len elektronicky!!!  Pokiaľ nemáte vybavenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, je potrebné túto vybaviť čo najskôr. Kontaktujte ma.

Odborné články autora Miroslava Gandžalu

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška daňového bonusu zamestnanca...

Odvody od 1.7.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Odložené daňové priznanie

Pokiaľ ste podali ozámenie o odklade podania...

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve?...

Daňové priznanie na poslednú chvíľu

Stíhate podať daňové priznanie? Čo sa stane ak...

Riadky DP, ktoré niekedy bývajú problémom…

RIADKY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ NIEKEDY BÝVAJÚ...

Daňové priznanie – príjmy zo zdrojov v zahraničí – 2021

Všeobecné informácie k daňovému priznaniu Daňový...

Dane. Ako na ne? – Daňový bonus (2021)

DAŇOVÝ  BONUS 2021   DAŇOVÝ BONUS (23,22 €,...

Čo všetko nového prináša rok 2022 pre účtovníkov?

Novela zákona o účtovníctve. Čo nové prináša?...

Krátenie výdavkov – Prvá pomoc plus

Ako na krátenie výdavkov v súvislosti s prijatým...

0