fbpx

Vážený klient,
rok 2019 rýchlo prebehol a máme tu už začiatok roka 2020 a to znamená, že sa blíži termín na účtovnú uzávierku roka 2019 a termín na vypracovanie a podanie daňových priznaní za rok 2019 (najneskôr do utorka 31.3.2020).

V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o včasné a úplné doručenie dokladov potrebných na správne a korektné zaúčtovanie Vášho účtovníctva.

Verím, že vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, správne a včasné predloženie podkladov prispeje k rýchlemu a kvalitnému spracovaniu daňových priznaní, čo je predovšetkým v mojom, ale určite aj vo vašom záujme.

Ďakujem!

Doklady na vypracovanie daňového priznania

k dani z príjmu za účtovný rok 2019 budem preberať

14.2.2020 (piatok) v čase od 10.30 do 15.30

v budove Spoločenského domu (Obecného úradu) v Závadke nad Hronom

v kancelárii na I. poschodí – vstup cez hlavný vchod (od pošty).

 

Účtovné doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2019

 •  všetky nákupy v hotovosti (bločky z reg.pokladne), ktorých dátum vystavenia je v rozmedzí od 1.1.2019 do 31.12.2019

 

 • faktúry prijaté a odoslané, ktorých dátum vystavenia, alebo dátum zdaniteľného plnenia je v rozmedzí od 1.1.2019 do 31.12.2019, aj keď neboli uhradené v roku 2019, a sú alebo budú uhradené v roku 2020 (napríklad faktúra za telefón za 12/2019, služby poskytnuté v roku 2019, ktoré sú splatné a budú zaplatené v roku 2020).

 

 • účtovné doklady, ktoré súvisia s rokom 2019, (splátkové kalendáre, rozpisy splátok za elektrickú energiu a pod.).

 

 • bankové výpisy, od 1.1.2018 do 31.12.2019. (riadne výpisy z banky, NIE reporty z internetbankingu)

 

 • doklad o vyúčtovaní zdravotného poistenia, ktorý ste v roku 2019 obdržali od Vašej ZP (aj doklad o vrátenom preplatku).

 

 • všetky ostatné doklady, ktoré súvisia s účtovným rokom 2019.

 

Doklady prosím predložiť v chronologickom poradí (usporiadané podľa dátumu). Ďakujem.

Ďalšie doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2019

 • pokiaľ vy poberáte dôchodok, predložte výmer (potvrdenie o výške dôchodku) poberaného v roku 2019.
  Predložiť: fotokópiu výmeru od 1.1.2019 do 31.12.2019

 

 • pokiaľ dôchodok poberá manžel/manželka a chcete si uplatniť odpočitateľnú položku na manžela/manželku a jeho/jej súčet vyplatených dôchodkov v roku 2019 nepresiahol sumu 3937,35 € predložte výmery o výške dôchodku manžela/manželky v roku 2019.
  Predložiť: fotokópiu výmeru manžela/manželky od 1.1.2019 do 31.12.2019

 

 • pokiaľ si uplatňujete daňový bonus na dieťa/deti
  Predložiť: fotokópiu rodného listu každého dieťaťa a fotokópiu potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje učilište, strednú školu, vysokú školu

 

 • pokiaľ ste v roku 2019 poberali aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe: pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnicej práci študentov. (Potvrdenie predkladáte od každého zamesntávateľa, u ktorého ste v roku 2019 mali príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Povrdenie Vám musí vydať zamestnávateľ na vaše požiadanie do 14.2.2020.)
  Predložiť: fotokópiu “Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti,…”

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2019 boli evidovaní na úrade práce. Potvrdenie o dobe registrácie a o výške podpory v roku 2019 Vám na požiadanie vydá úrad práce.
  Predložiť: fotokópiu Potvrdenia o registrácii na úrade práce a  fotokópiu Potvrdenia o výške poberanej podpory v roku 2019 (pokiaľ ste poberali dávky v nezamestnanosti)

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2019 mali iné príjmy (výnosy z urbárskych a pasienkových spoločností, príjmy z prenájmu, jednorázové príjmy a pod.).
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia o takýchto príjmoch.

 

 • pokiaľ si uplatňujete odpočitateľnú položku na manžela/manželku, ktorí v roku 2019 mali príjmy nižšie ako 3937,35 €, alebo nemali príjmy z podnikania, alebo príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a boli napr. evidovaní na úrade práce, alebo poberali rodičovský, materský alebo iný príspevok
  Predložiť:  fotokópiu potvrdenia o registrácii a o výške podpory na úrade práce, alebo fotokópiu potvrdenia o poberaní dávok a o výške dávok (rodičovský príspevok, materský príspevok)

 

 • pokiaľ ste v roku 2019 poberali príjmy zo zdrojov v zahraničí (príjem buď ako zamestnanec alebo ako SZČO)
  Predložiť: fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich tieto príjmy v zahraničí a  fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich zaplatené odvody a daň z týchto príjmov v zahraničí

 

 • pokiaľ si v roku 2019 uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušál vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac do výšky 20.000 eur ročne)
  Predložiť: doklady preukazujúcich tieto príjmy (uhradené odoslané faktúry, bankové výpisy, príjmové pokladničné doklady,…)  + doklady potvrdzujúce zaplatené odvody do fondov (sociálne a zdravotné odvody)

 

 • pokiaľ si v roku 2019 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od Správcovskej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch v roku 2019

 

 • pokiaľ si v roku 2019 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od spoločnosti, v ktorej máte takéto sporenie o zaplatených príspevkoch v roku 2019

Dôležité upozornenie – Daňové priznanie je možné podať už len elektronicky!!!  Pokiaľ nemáte vybavenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, je potrebné túto vybaviť čo najskôr. Kontaktujte ma.

Odborné články autora Miroslava Gandžalu

Tlačivá pre mzdy a personalistiku

TLAČIVÁ pre mzdy a personalistiku vo formáte...

Archivácia dokladov od 1.1.2018

Archivácia účtovných dokladov sa od roku...

Podnikateľské kilečko schválené

Čo je v novom "podnikateľskom kilečku"?  ...

Čo je horšie? Korona alebo byrokracia?

Čo podnikateľov trápi viac? Korona alebo...

Formulár – Daňová evidencia

!!! NOVINKA vo verzii 2.0 - pre rok 2019 a 2020...

Aký bol pre účtovníkov rok 2019?

S čím ste boli v účtovnej administratíve...

Dane – Ako na ne? – 3. časť – Príležitostné príjmy

V tomto dieli si povieme niečo o téme, ktorá...

Dane – Ako na ne? – 1. časť – Úvod

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu...

Výška odvodov od 1.1.2020

Výška odvodov na sociálne a zdravotné...