Vážený klient,
rok 2022 už je niekoľko dní za nami a to znamená, že sa blíži termín na účtovnú uzávierku roka 2022 a termín na vypracovanie a podanie daňových priznaní za rok 2022. Termín na podanie DP za rok 2022 je najneskôr do 31.3.2023. (Pri odklade podania daňového priznania je termín do 30.6.2023).

V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o včasné a úplné doručenie dokladov potrebných na správne a korektné zaúčtovanie Vášho účtovníctva.

Verím, že vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, správne a včasné predloženie podkladov prispeje k rýchlemu a kvalitnému spracovaniu daňových priznaní, čo je predovšetkým v mojom, ale určite aj vo vašom záujme.

Ďakujem!

Doklady na vypracovanie daňového priznania

k dani z príjmu za účtovný rok 2022 budem preberať 27.1.2023 od 11.00 do 15.30 hod. v Závadke nad Hronom

(budova Spoločenského domu, hlavný vchod, 1. poschodie)

Doklady môžete tiež zaslať DOPORUČENE poštou na adresu

Miroslav Gandžala, Pohorelská Maša 29, 976 69 Pohorelská Maša.

Na domácej adrese doklady osobne preberať nebudem.

——————–

 

 

 

 

Účtovné doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2022

 •  všetky nákupy v hotovosti (bločky z reg.pokladne), ktorých dátum vystavenia je v rozmedzí od 1.1.2022 do 31.12.2022

 

 • faktúry prijaté a odoslané, ktorých dátum vystavenia, alebo dátum zdaniteľného plnenia je v rozmedzí od 1.1.2022 do 31.12.2022, aj keď neboli uhradené v roku 2022, a sú alebo budú uhradené v roku 2023 (napríklad faktúra za telefón za 12/2022, služby poskytnuté v roku 2022, ktoré sú splatné a budú zaplatené v roku 2023).

 

 • tržby, (tržby e-Kasy alebo virtuálnej pokladne, pokiaľ používate elektronickú registračnú pokladňu – mesačne za každý mesiac zvlášť).

 

 • účtovné doklady, ktoré súvisia s rokom 2022, (splátkové kalendáre, rozpisy splátok za elektrickú energiu a pod.).

 

 • bankové výpisy, od 1.1.2022 do 31.12.2022. (POZOR: riadne výpisy z banky, NIE reporty z internetbankingu)

 

 • doklad o vyúčtovaní zdravotného poistenia, ktorý ste v roku 2022 obdržali od Vašej ZP (aj doklad o vrátenom preplatku).

 

 • všetky ostatné doklady, ktoré súvisia s účtovným rokom 2022.

 

Doklady prosím predložiť v chronologickom poradí (usporiadané podľa dátumu). Ďakujem.

Ďalšie doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 20221

 • pokiaľ vy poberáte dôchodok, predložte výmer (potvrdenie o výške dôchodku) poberaného v roku 2022.
  Predložiť: fotokópiu výmeru od 1.1.2022 do 31.12.2022

 

 • pokiaľ dôchodok poberá manžel/manželka a chcete si uplatniť odpočitateľnú položku na manžela/manželku a jeho/jej súčet vyplatených dôchodkov v roku 2022 nepresiahol sumu 4 579,26 € predložte výmery o výške dôchodku manžela/manželky v roku 2022.
  Predložiť: fotokópiu výmeru manžela/manželky od 1.1.2022 do 31.12.2022

 

 • pokiaľ si uplatňujete daňový bonus na dieťa/deti
  Predložiť: fotokópiu rodného listu každého dieťaťa a fotokópiu potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje učilište, strednú školu, vysokú školu

 

 • pokiaľ ste v roku 2022 poberali aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe: pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnicej práci študentov. (Potvrdenie predkladáte od každého zamesntávateľa, u ktorého ste v roku 2022 mali príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Povrdenie Vám musí vydať zamestnávateľ na vaše požiadanie.
  Predložiť: fotokópiu “Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti,…”

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2022 boli evidovaní na úrade práce. Potvrdenie o dobe registrácie a o výške podpory v roku 2022 Vám na požiadanie vydá úrad práce.
  Predložiť: fotokópiu Potvrdenia o registrácii na úrade práce a  fotokópiu Potvrdenia o výške poberanej podpory v roku 2022 (pokiaľ ste poberali dávky v nezamestnanosti)

 

 • pokiaľ ste v priebehu roka 2022 mali iné príjmy (výnosy z urbárskych a pasienkových spoločností, príjmy z prenájmu, jednorázové príjmy a pod.).
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia o takýchto príjmoch.

 

 • pokiaľ si uplatňujete odpočitateľnú položku na manžela/manželku, ktorí v roku 2022 mali príjmy nižšie ako 4 579,26 €, alebo nemali príjmy z podnikania, alebo príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a boli napr. evidovaní na úrade práce, alebo poberali rodičovský, materský alebo iný príspevok
  Predložiť:  fotokópiu potvrdenia o registrácii a o výške podpory na úrade práce, alebo fotokópiu potvrdenia o poberaní dávok a o výške dávok (rodičovský príspevok, materský príspevok)

 

 • pokiaľ ste v roku 2022 poberali príjmy zo zdrojov v zahraničí (príjem buď ako zamestnanec alebo ako SZČO)
  Predložiť: fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich tieto príjmy v zahraničí a  fotokópiu všetkých dokladov preukazujúcich zaplatené odvody a daň z týchto príjmov v zahraničí v roku 2022

 

 • pokiaľ si v roku 2022 chcete uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tzv. paušál vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac do výšky 20.000 eur ročne)
  Predložiť: doklady preukazujúcich tieto príjmy (uhradené odoslané faktúry, bankové výpisy (nie REPORTY z Internet-bankingu), príjmové pokladničné doklady,…)  + doklady potvrdzujúce zaplatené odvody do fondov (sociálne a zdravotné odvody)

 

 • pokiaľ si v roku 2022 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od Správcovskej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch v roku 2022

 

 • pokiaľ si v roku 2022 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  Predložiť: fotokópiu potvrdenia od spoločnosti, v ktorej máte takéto sporenie o zaplatených príspevkoch v roku 2022

Dôležité upozornenie – Daňové priznanie je možné podať už len elektronicky!!!  Pokiaľ nemáte vybavenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, je potrebné túto vybaviť čo najskôr. Kontaktujte ma.

Odborné články autora Miroslava Gandžalu

Pomôcky s BONUSOM

Výnimočná letná ponuka - Dve muchy jednou...

Sledovanie obratu na DPH

Nová verzia (2.0.0) už aj pre rok 2023/2024 Máte...

Evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie...

Odvody od 1.1.2023

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie...

Stravné SZČO

Koľko si môže uplatniť SZČO stravného do...

Príjmy autorov a umelcov

Príjem z aktivít umeleckej tvorby môže daňovník...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - všeobecné...

Daňový bonus od 1.1.2023 – ver. 4.0.0.

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

Súbeh živnosti a zamestnania

Súbeh živnosti a zamestnania v súvislosti s...

Daňový bonus od 1.7.2022 – ver. 3.0.1. (3.8.2022)

Viete aká je výška mesačného daňového bonusu...

0