Ako na krátenie výdavkov v súvislosti s prijatým príspevkom Prvá pomoc plus pri paušálnych výdavkoch?

 

Táto pomôcka vám pomôže ….

… jednoducho a pohodlne po zadaní pár údajov určiť krátenie daňových výdavkov v súvislosti s prijatými príspevkami Prvá pomoc plus pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 Zákona 595/2003 Z.z.).

STAČÍ LEN VYPLNIŤ ….

  • výšku príjmov zo živnosti
  • výšku zaplatených odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie
  • sumu prijatej dotácie
  • akú sumu z prijatej dotácie ste použili na úhradu iných výdavkov
  • akú sumu z prijatej dotácie ste použili na úhradu odvodov na SP a na ZP

… a to je všetko.

Pomôcka vám automaticky prepočíta sumy, ktoré uvediete do príslušných riadkov DP FO typ B. K jednotlivým poliam je popis, čo je potrebné do uvedeného poľa uviesť.

Zároveň vás pomôcka upozorní na nesprávne použitie súm príspevku.

Poznámka: Aj napriek tomu, že podnikateľ, ktorý si uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) podľa § 6 ods.10 zákona o DZP nemá povinnosť evidovať výdavky, doporučujem aby si ich v tomto prípade evidoval (doklady zahrnuté v paušálnych výdavkoch) a to z dôvodu ich predloženia (dokladovania) v prípade kontroly na oprávnenosť ne-krátenia výdavkov.

Pomôcku sťahujte tu

Pomôcku sťahujte tu

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2010 a vyššej. V prípade používania verzie 2007 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

 

Zisťovanie základu dane v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti a prijatými plneniami podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP.

V prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, v sumách výdavkov sú v súlade s § 6 ods. 10 ZDP zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Aj daňovník, ktorý v priebehu roka prijal plnenie podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti oslobodené od dane podľa § 9 ods. 2 písm. d) ZDP, resp. plnenie podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. oslobodené od dane podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP a uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, musí sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhrádzal. Ak uhrádzal z oslobodeného plnenia výdavky, ktoré sú zahrnuté v paušálnych výdavkoch (napr. energie, nájomné, materiál a pod.), krátenie výdavkov je zohľadnené v tom, že z oslobodeného plnenia nie sú uplatňované výdavky percentom z príjmov. Ak daňovník z oslobodeného plnenia uhrádza poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, potom toto poistné a príspevky uhradené z oslobodeného plnenia neuplatní pri vyčíslení výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Príklad:
Daňovník s príjmami zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP], ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty dosiahol v roku 2021 zdaniteľné príjmy vo výške 10 000 € a zaplatil poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 3 158,30 €. V novembri 2021 prijal v rámci projektu Prvá pomoc Plus – opatrenie č. 2 príspevok z dôvodu poklesu tržieb vo výške 630 €. Prijatý príjem je v súlade s § 9 ods. 2 písm. d) ZDP oslobodený od dane. Poskytnutý príspevok použil daňovník na úhradu nájomného vo výške 400 € a časti poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie splatných v decembri 2021 vo výške 230 €. Krátenie výdavkov, ktoré sú zahrnuté v paušálnych výdavkoch (nájomné vo výške 400 €) je zohľadnené v tom, že z oslobodeného plnenia nie sú uplatňované výdavky percentom z príjmov. Zároveň daňovník musí krátiť aj výšku zaplateného poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré uhrádzal z poskytnutého oslobodeného plnenia v sume 230 €. Pri vyčíslení základu dane daňovník uplatní výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. vo výške 6 000 € (10 000 € x 60 %) a zaplatené poistné a príspevky vo výške 2 928,30 € (3 158,30 € – 230 €).

UPOZORNENIE: Poistné na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré bolo uhradené z príspevkov tzv. Prvej pomoci (dotácií oslobodených od dane), sa neuvádza ani v VI. oddiele daňového priznania – ani v tabuľke č. 1 ani v osobitnom riadku pod tabuľkou a ani v Prílohe č. 3 daňového priznania.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0