Prvá pomoc – povinnosť sprístupniť poskytovateľovi finančných príspevkov údaje o fyzických osobách

 

v nadväznosti na štátnu pomoc poskytnutú v rámci národného projektu Prvá pomoc financovaného z operačného programu Ľudské zdroje má prijímateľ finančných príspevkov na udržanie pracovných miest alebo samostatnej zárobkovej činnosti povinnosť sprístupniť poskytovateľovi finančných príspevkov údaje o fyzických osobách, ktoré boli cieľovou skupinou podpory, t. j. o zamestnancoch v prípade, že sa finančné príspevky poskytovali s cieľom udržať pracovné miesta a o samostatne zárobkovo činnej osobe v prípade, že sa finančné prostriedky poskytovali s cieľom udržať vykonávanie tejto činnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje pripravilo elektronický nástroj na zber údajov o osobách, ktoré sú cieľovou skupinou národného projektu Prvá pomoc a žiada fyzické osoby o sprístupnenie údajov o fyzických osobách v členení podľa pohlavia, veku a vzdelania a o poskytnutie údajov o osobách, ktoré si udržali pracovné miesta alebo samostatnú zárobkovú činnosť šesť mesiacov po poskytnutí pomoci. Preto sa údaje v tomto elektronickom zbere týkajú tých osôb, na ktoré bol požadovaný finančný príspevok za mesiace marec až jún 2020.

Pred vyplnením formulára  je odporúčané dôkladne sa oboznámiť s inštrukciami  – osobitne pre zamestnávateľov a osobitne pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Elektronický formulár pre potreby štatistického zisťovania je dostupný tu: FORMULÁR

Údaje je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca 2021. Potvrdenie o odoslaní vám žiadne nepríde. Doporučujem vám urobiť si a vytlačiť screen obrazovky (spolu so systémovým dátumom a časom), kde vám ďakujú za zaslanie.

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

Na základe posledných informácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má povinnosť sprístupniť (zaslať) požadované údaje každá fyzická osoba, na ktorú bol vyplatený požadovaný finančný príspevok  za mesiac 03 – 06 2020 bez ohľadu na to, či bola alebo nebola táto fyzická osoba na poskytnutie týchto údajov vyzvaná.

Pozn.: Nesplnenie si tejto povinnosti môže mať vplyv na posúdenie oprávnenosti čerpania podpory z dôvodu nesplnenia si povinností.

 

Autor: Miroslav Gandžala

0