Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.1.2021

AUTOR: Miroslav Gandžala

SOCIÁLNE ODVODY

Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.1.2021 stúpla o 13,10 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2020 (167,87 eur). Minimálna výška odvodov od 1.1.2021 je 180,99 eur.

Momentálne platné sumy minimálnych a maximálnych odvodov na sociálne poistenie

Minimálne odvody na sociálne poistenie (z minimálneho VZ 546 eur) sú vo výške 180,99 eur, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 148,23 eur.

Maximálne odvody na sociálne poistenie (z maximálneho VZ 7 644,00 eur) sú vo výške 2 533,98 eur, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 2 075,34 eur €.

Dobrovoľné poistenie

Minimálny vymeriavací základ 546 eur.

  • Nemocenské poistenie 4,4% (minimálne 24,02 eur)
  • Starobné poistenie 18% (minimálne 98,28 eur)
  • Invalidné poistenie 6% (minimálne 32,76 eur)
  • Poistenie v nezamestnanosti 2% (minimálne 10,92 eur)
  • Rezervný fond 4,75% (minimálne 25,93 eur)

*

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

Ako je to s platením odvodov u podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie od 1.4.2020 do 2.11.2020 (z dôvodu mimoriadnej situácie)?

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 v termíne od 1. apríla 2020 a najneskôr  2. novembra 2020 sa bude vznik, zánik alebo trvanie platenia sociálneho poistenia posudzovať podľa údajov z daňového priznania za rok 2019 k 1. februáru 2021. To znamená, že vznik, novú sumu výšky odvodov, ako aj zánik platenia odvodov im sociálna poisťovňa oznámi písomne do 22.2.2021. Odvody v novej výške budú platiť za mesiac február do 8. marca 2021. Týmto SZČO (ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 v termíne od 1. apríla 2020 a najneskôr 2. novembra 2020), zanikne povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. februára 2021 (tzn. posledné odvody v “starej” výške zaplatia do 8.2.2020 za mesiac január 2021) ak ich príjem z podnikania v roku 2019 bol vyšší ako 6 552 eur.

a.) podnikateľ podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2020)

vznik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola vyššia ako 6 078 eur) bol k 1.7.2020. Zánik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola nižšia ako 6 078 eur) bol k 30.6.2020. Pokiaľ pokračuje povinnosť platiť odvody, výšku odvodov podnikateľovi oznámi sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2021. Odvody v novej výške (za mesiac január 2021) má povinnosť zaplatiť do 8.2.2021.

b.) podnikateľ podal daňové priznanie po 31.3.2020 (najneskôr do 2.11.2020)

vznik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola vyššia ako 6 552 eur) bude k 1.2.2021. Zánik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola nižšia ako 6 552 eur) bude k 31.1.2021. Výšku odvodov podnikateľovi oznámi sociálna poisťovňa do 22. februára 2021. Odvody v novej výške (za mesiac február 2021) má povinnosť zaplatiť do 8.3.2021.

Princíp posudzovania povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie

Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti vyššie ako 6.078 eur (alebo 6.552 eur pri DP podanom po 1.4.2020) vzniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie.

Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti nižšie ako 6.078 eur (alebo 6.552 eur pri DP podanom po 1.4.2020) zaniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie.

Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody je suma 6.078 eur príjmov zo živnosti za rok 2019 ak ste podali DP v riadnom termíne. Pri daňovom priznaní podanom po 1.4.2020 je hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody suma 6.552 eur príjmov zo živnosti za rok 2019.   Táto povinnosť sa posudzuje na základe podaného DP za rok 2019. Hranica pre posudzovanie príjmov na povinné platenie odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2021 (resp. od 1.10.2021 pri odklade daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021) bude vo výške 6 552 eur z príjmov zo živnosti za rok 2020.

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

 

ZDRAVOTNÉ ODVODY

Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To znamená, preddavky za január 2021 v novej výške máte povinnosť zaplatiť do 8.2.2021. V tejto výške platíte preddavky počas celého roka 2021 (12x) a posledné preddavky v tejto výške zaplatíte za 12/2021 do 8.1.2022.
Výšku zdravotných preddavkov pre rok 2021 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2020 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2019).

Fyzická osoba, ktorá začne podnikať v roku 2021 a nie je zamestnancom (nie je súbeh zdravotného poistenia), alebo nie je poistencom štátu, je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 546 eur), t. j. vo výške 76,44 eur. V prípade, ak má SZČO vymeriavací základ vyšší ako 546 eur, bude v roku 2021 platiť preddavky určené zo skutočného vymeriavacieho základu.

Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2021 sú vo výške 76,44 eur (ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu a to v sume 38,22 eur).

Samoplatiteľ

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2021 je suma 546 eur.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 76,44 eur, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je 38,22 eur.

KALKULAČKY NA VÝPOČET ODVODOV

Kalkulačka na výpočet preddavkov na ZP od 1.1.2021

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP pre povinne poistenú osobu od 1.1.2021 (1.2.2021)

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP pre dobrovoľne poistenú osobu od 1.1.2021

————————————————————————————————————————————
UPOZORNENIE
Doporučujem nastaviť prevodný príkaz v banke tak, aby odvody z Vášho účtu boli odpísané minimálne 2 dni pred dátumom splatnosti poistného.
V prípade ak platíte v hotovosti (poštovou poukážkou) doporučujem platiť odvody do SP a ZP skôr, ako 8-eho dňa v mesiaci.
Poisťovne radi účtujú poplatok z omeškania aj za jediný deň omeškania vašej platby!!!
————————————————————————————————————————————

 

OTÁZKY

Kedy sa menia sumy odvodov na SP?

Suma odvodu sa mení od 1.1. a od 1.7. príslušného roka.

Kedy sa menia sumy odvodov (preddavkov) na ZP?

Suma odvodu (preddavku) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej sume počas celého roka (1.1. – 31.12.).

Ako sa dozviem o výške nových odvodov na SP a preddavkov na ZP?

SP – Zmenu výšky odvodov vám sociálna poisťovňa oznámi listom.

ZP – Zmenu výšky odvodov (preddavkov) na nasledujúci rok (1.1. – 31.12.) vám oznamuje vaša zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania ZP.

Odkedy mám platiť odvody na SP a preddavky na ZP?

SP – Vznik povinnosti platiť odvody vám oznamuje sociálna poisťovňa listom (podľa údajov v daňovom priznaní za predošlý rok). Pokiaľ vám vznikne povinnosť platiť odvody, tieto začnete platiť od 1.7. príslušného roka.

ZP – Povinnosť platiť odvody (preddavky) vám vzniká od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Pokiaľ ste mali v roku 2019 príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania vyšší ako 6.078,00 eur, vznikla Vám od 1.7.2020 povinnosť platiť povinné odvody do sociálnej poisťovne. Pri odloženom podaní daňového priznania za rok 2019 do 30.6.2020 alebo do 2.11.2020 (z dôvodu pandémie) vám vznikne povinnosť platiť odvody od 1.2.2021.

Kedy mi zanikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Ak ste mali príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania v roku 2019 nižší ako 6.078,00 eur zanikla vám povinnosť platiť povinné sociálne odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2020.

Čo ak som začal podnikať v roku 2020?

SP – Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2020, povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať až 30.6.2021 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2020. (Príjem sa bude posudzovať 30.6.2021 podľa údajov v DP za rok 2020). Pri prekročení sumy  príjmov 6 552 eur za rok 2020 vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7.2021. Pokiaľ daňové priznanie za rok 2020 podáte v predĺženej lehote do 30.6.2021 alebo k 30.9.2021 bude sa vznik, alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody posudzovať k 1.10.2021.

ZP – Odvody (preddavky) platíte v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) pokiaľ nemáte súbeh živnosti a zamestnania.

Ako a kam platiť odvody?

SP – Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť. Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť číslo FO alebo PO, ktoré jej pridelila sociálna poisťovňa. Rovnako je povinná uvádzať správny špecifický symbol (ŠS) v tvare MMRRRR (012021) alebo RRRRMM (202101). V prípade platby trvalým príkazom je potrebné uvádzať špecifický symbol v tvare 88. Ak sa neuvedie VS alebo ŠS sociálna poisťovňa platbu priradí k najbližšej neuhradenej platbe.

 

Otázky z praxe

Prvú živnosť som si založil v decembri 2016. Ukončil som ju 28.2.2018. V tom čase som nemusel platiť povinné odvody na sociálne  poistenie, nakoľko príjmy nedosahovali výšku na platenie povinných odvodov.

V roku 2017 som mal príjem zo živnosti 7 347 eur (za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017). Túto živnosť som ukončil k 28.2.2018. Za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 som mal príjem 1 870 eur.

14. januára 2019 som si založil novú živnosť. Túto živnosť som ukončil 14. júna 2019. Nedávno mi prišiel oznam zo sociálnej poisťovne o nedoplatku v sume 792,70 eur za obdobie od januára 2019 do júna 2019. Tento som uhradil, nakoľko mi  písali email, že to posunuli na odbor vymáhania. Keď som sa informoval, že prečo to mám uhradiť a či vôbec to mám uhradiť keď som mal za obdobie január a február 2018 príjmy iba tých 1 870 eur, dostal som odpoveď, že poistné bolo vypočítané z daňového priznania za rok 2017, kde boli príjmy vo výške 7 347 eur. Vysvetlíte mi prosím vás, ako sa mohli 2 roky dozadu vrátiť do daňového keď som v tom čase nebol povinný platiť a v roku 2018 som nemal vyšší príjem ako 5 300 eur (1 870 eur)?

Posudzovaná výška príjmov na povinné platenie odvodov sa posudzuje vždy podľa DP za predošlý rok. V roku 2017 ste mali príjmy 7 347 eur, to znamená vznikla vám povinnosť platiť povinné odvody od 1.7.2018 do 30.6.2019. Keďže ste si založili živnosť 14.1.2019, vznikla vám povinnosť platiť odvody na SP podľa výšky príjmov uvedených v DP za rok 2017 a to až do 30.6.2019. Keby ste si boli založili živnosť 1.7.2019, tak by sa posudzovala výška príjmu za rok 2018, čo bolo vo vašom prípade 1 870 eur.

0