Novela zákona o účtovníctve od roku 2018 zavádza aj novinku v oblasti správnych deliktov a sankcií.

Za osobitne závažné porušenie zákona sa bude považovať opakované spáchanie vybraných správnych deliktov. Ide o opakované porušenie týchto povinností: ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

POZOR: Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania uvedených správnych deliktov uloží pokutu do výšky 3 000 000 € a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Autor: © Miroslav Gandžala

Úryvok môjho textu, ktorý bol publikovaný v Hospodárskych novinách 13.11.2017

0