DAŇOVÝ  BONUS 2021

 

DAŇOVÝ BONUS (23,22 €, 39,47 €, 46,44 €)

Ďalšou možnosťou na zníženie daňovej povinnosti je  daňový bonus na nezaopatrené dieťa.

 

Mesačná  (základná) výška nároku na daňový bonus je v roku 2021 vo výške 23,22 eur.

 

Od apríla 2019 platí, že je možné uplatniť si dvojnásobok sumy daňového bonusu  mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku (§33, ods. 1 písm. b) ). Výška dvojnásobného daňového bonusu je 46,44 mesačne.

 

Od 1. júla 2021 platí nová suma daňového bonusu pre deti vo veku nad 6 rokov do 15 rokov. Výška mesačného daňového bonusu pre tieto deti je vo výške 39,47 eur. Daňový bonus v 1,7 – násobnej výške (39,47 eur) je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši pätnásty rok života.

UPOZORNENIE: V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021 (V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 platí prechodné ustanovenie).

 
Aká je výška daňového bonusu za rok 2021?

Výška daňového bonusu v roku 2021 je:

– 23,22 eura mesačne pre dieťa vo veku od 6 rokov

– 46,44 eura mesačne pre dieťa vo veku do 6 rokov (dvojnásobný daňový bonus)

– 39,47 eura mesačne pre dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov a to od 1. júla 2021

UPOZORNENIE: od 1.8.2021 nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov.

 
Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2021?

Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

  • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov,
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi – kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom (viď nižšie v texte).
  • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 3.738,00 eur,
  • výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 3.738,00 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

 

Otázka: Pracoval som celý rok 2021 v Rakúsku ako živnostník. Som rezidentom SR. Mám nárok na daňový bonus na Slovensku? Môžem si ho uplatniť v daňovom priznaní?

Áno, daňový bonus si môžete uplatniť na Slovensku (aj napriek tomu, že na Slovensku ste nedosiahli žiadne príjmy)  pri podaní daňového priznania za splnenia podmienok, že výška vašich zdaniteľných príjmov z podnikania bola vyššia ako 3 738 eur a zároveň ste nevykázali stratu z podnikania. Musia byť splnené obe podmienky súčasne.

 

Dôležité: Pokiaľ ste v roku 2021 poberali daňový bonus  v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie daňového bonusu vo výške minimálne 311,50 eur, ale v úhrne za celý rok 2021 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 3 738 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie pri súbehu príjmov: Splnenie nároku na daňový bonus  sa skúma samostatne u každého z príjmov (samostatne u príjmov zo závislej činnosti podľa §5 a samostatne u príjmov z podnikania podľa §6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov zo závislej činnosti a ani minimálnu výšku príjmov z podnikania, ale súčet príjmov bude vyšší ako 3 738 eur, nemôžete si uplatniť nárok na daňový bonus, aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 3 738 eur.

 

Otázka: Môže si zamestnanec  uplatniť daňový bonus na deti ak celkový zdaniteľný príjem za minulý rok bol 3 525 EUR? Okrem toho poberal dávku v nezamestnanosti vo výške 260 eur.

Zamestnanec nemá nárok na daňový bonus, nakoľko nesplnil požadovanú výšku príjmu 3 738 eur. Dávka v nezamestnanosti sa do príjmov neráta.

 

Otázka: Pri podávaní daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) som si uplatnil daňový bonus aj napriek tomu, že moje zdaniteľné príjmy z podnikania nedosahovali požadovanú výšku. V roku 2020 som poberal príspevok Prvá pomoc plus a spolu s touto pomocou výška posudzovaného príjmu bola dostatočná na získanie daňového bonusu za rok 2020. Platí táto možnosť aj v roku 2021?

Pani prezidentka 7.3.2022 podpísala zákon zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

PRI POSUDZOVANÍ VÝŠKY PRÍJMOV NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2021 SA ZOHĽADNÍ AJ PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ, OŠETROVNÉ A “PRVÁ POMOC”, to znamená, že pri posudzovaní výšky príjmov za rok 2021 sa zohľadňuje aj pandemické nemocenské a ošetrovné a aj príspevky „Prvá pomoc“. V ustanovení § 24ad sa uvádza, že pokiaľ zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (t. j. 3 738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:

– príspevky “Prvá pomoc”, “Prvá pomoc+”, “Prvá pomoc++” vyplácané SZČO úradmi práce COVID dotácie z ministerstva kultúry,

– pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie

– pandemické ošetrovné.

Pri ročnom zúčtovaní dane u zamestnávateľa, zamestnanec výšku prijatej pandemickej nemocenskej, pandemického ošetrovného deklaruje čestným vyhlásením (TLAČIVO TU) (nie je potrebné predkladať  potvrdenia vystavené Sociálnou poisťovňou). Toto čestné vyhlásenie môže zamestnávateľovi predložiť najneskôr do 10. marca 2022. Zamestnanec oznamuje sumy, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila za obdobie roka 2021, vyplatené najneskôr do 31. januára 2022.

Nárok na daňový bonus (ak daňovník nespĺňa výšku príjmu z podnikania v sume 3 738 eur ale vďaka príspevku Prvá pomoc túto sumu dosahuje) daňovník uvedie “ručne” v riadku 117 daňového priznania. Suma prijatej podpory sa neuvádza ani v príjmoch (Tab. č. 1 DP) a ani na riadku 95 daňového priznania. (Výšku a členenie prijatých príspevkov uveďte v osobitných záznamoch v tlačive DP). 

 

 

TIP: Nárok na daňový bonus v DP si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa, pokiaľ ste ešte Finančnej správe rodný list doposiaľ nepredkladali.. Pokiaľ ste si DB uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním DP si neuplatňujete doplatok pomernej časti DB, nemáte povinnosť k DP dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.

Môže si a ak áno, od kedy uplatniť manžel daňový bonus na dieťa manželky?

Otázka: Ak zamestnanec uzatvoril manželstvo v 10/2021 a jeho manželka má dieťa z predchádzajúceho manželstva, môže si manžel uplatniť daňový bonus na dieťa? Ak áno tak od 10/2021 alebo od 11/2021?

Manžel si môže uplatniť daňový bonus na dieťa od mesiaca 11/2021.

 
Ako je to s dokladovaním potvrdenia o návšteve školy?

S účinnosťou od 1.12.2019 sa zákonom 221/2019 Z.z. podľa  čl. XV mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v § 37 ods. 3.

Zamestnanec naďalej predkladá potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (FO, s.r.o. a pod.), ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu.

– Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti alebo daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý bude podávať daňové priznanie za rok 2021 nebude správcovi dane (FS) predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR za účelom uplatnenia daňového bonusu. Povinnosť predložiť potvrdenie o návšteve školy zostáva pri štúdiu v zahraničí.

Autor: © Miroslav Gandžala

TÉMA – Dvojnásobný daňový bonus od 1.4.2019

 

 

 

MÁTE UŽ TIETO POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU ???

0