1. Daňové tlačivo pre FO typu A je tento rok bezo zmien. Zdá sa mi, že to tu už dlhší čas nebolo, aby mohli daňovníci použiť formulár platný z minulého roka. Cítite to aj vy ako pozitívum?

Daňové tlačivo typ A sa pre zdaňovacie obdobie roka 2017 zásadne nemenilo oproti tlačivu, ktoré bolo používané za zdaňovacie obdobie roka 2016, čo môžem považovať za pozitívum, aj keď sa tak stalo tentokrát po prvý raz. Táto skutočnosť daňovníkov určite potešila, nakoľko mohli daňové priznania vypracovať hneď po ukončení roka a nemuseli čakať na zverejnenie nového tlačiva. Podnikatelia by ale viac uvítali, keby sa konečne „ustálilo“ tlačivo typu B. Tlačivo je z roka na rok zložitejšie, pribúdajú v ňom ďalšie a ďalšie strany s novými kolónkami. Čo by daňovníci uvítali najviac je, aby tlačivo bolo prístupné hneď v prvých dňoch nového roka a nie až po vyše mesiaci.

V súvislosti s tlačivom DP typ A upozorňujem, že v súlade s § 11 ods. 8 zákona už nie je možné uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane (to bolo možné len do 31.12.2016) a preto sa r. 39 nevypĺňa (ak keď v tlačive DP stále je).

Rovnako sa nevypĺňa ani riadok 35 DP, nakoľko zaniká povinnosť daňovníka zvýšiť si základ dane podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31. decembra 2010 v spojení s § 52j ods. 4 zákona.

  1. Pozrime sa teraz bližšie na samotný formulár A, na aké konkrétne chyby by si mali dať pozor ľudia pri jeho vypĺňaní, resp. kde sa doteraz ľudia najviac mýlili?

Klasickým problémom, ktorý sa zvykne pri vypĺňaní daňového priznania opakovať, je opomenutie vypísania rodného čísla v záhlaví všetkých strán daňového priznania. Tento problém sa v posledných rokoch už vyskytuje menej často, nakoľko daňovníci používajú softvér alebo formuláre na stránke finančnej správy, kde sa tento údaj automaticky doplní do každej strany tlačiva.

Stáva sa, že si daňovník zabudne vyznačiť možnosť vrátenia daňového preplatku alebo daňového bonusu v oddiele XI. a tento oddiel aj podpísať.

Podpis sa vyžaduje aj na str. 5 v VIII. oddiele ak poukazujete 2 alebo 3 percentá podielu zaplatenej dane.

V daňovom priznaní je potrebné uviesť správny počet príloh v riadku 79 (kópia rodného listu dieťaťa, kópia potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka od každého zamestnávateľa, potvrdenie o príjme zo zdrojov v zahraničí, písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka ak sa daňovník rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane a ostatné prílohy na základe ktorých si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na seba alebo na manželku) a daňovník by nemal zabudnúť na podpis vedľa údajov o počte príloh.

Stretávam sa s otázkou, či je potrebné k DP prikladať doklady preukazujúce vznik nároku na daňový bonus v prípade ak si daňový bonus daňovník uplatnil v plnej výške v priebehu roka u svojho zamestnávateľa a či má v DP uvádzať vyživované deti v IV. oddiele. V tomto prípade, ak daňovník predložil doklady svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus prípadne jeho časť podaním daňového priznania (v riadku 60, 61 a 62 je nula), doklady už nie sú súčasťou DP. Odporúčam aby uviedol len údaje o deťoch v IV. oddiele s vyznačením mesiacov, za ktoré si uplatňoval daňový bonus u zamestnávateľa. V riadku 57 uvedie nárok na DB a v riadku 59 uvedie sumu DB, ktorý mu zamestnávateľ vyplatil.

Pri vypĺňaní VIII. oddielu – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné dať si pozor, aby IČO prijímateľa bolo zarovnané vpravo (rovnako ako všetky číselné údaje v tlačive DP. Ostatné údaje sa píšu zľava.

Pri príjmoch na základe dohôd je potrebné vyplniť riadok 32a DP. Ak mal daňovník príjmy aj z pracovného pomeru na základe zmluvy a aj príjmy z dohody, vypĺňa riadok 32 a 32a.

V prípade, ak mal daňovník zrazené preddavky na daň z príjmu na základe pracovnej zmluvy alebo z dohody, tieto preddavky daňovník uvedie v r. 64 DP (§35) a nie v riadku 63 alebo 63a.

  1. Sú v ňom „úzke“ miesta, na ktoré by bolo dobré upozorniť aj z pohľadu profesionálneho účtovníka?

Upozornil by som na možnosť zníženia základu dane podľa §11, ods. 10 zákona (r. 40), kde niektorí daňovníci nesprávne chápu možnosť uplatnenia preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Na možnosť uplatnenia týchto príspevkov musia byť súčasne splnené podmienky uvedené v §11 ods. 12 zákona, t. j. a) môžu sa uplatniť len príspevky zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 650/2004 Z. z.), ktorá nespĺňa podmienky uvedené v bode a). Stáva sa, že daňovníci majú tendenciu zahrnúť do tohto riadka DP aj príspevky, ktoré nespĺňajú požadované podmienky, ktoré som uviedol.

  1. Tento formulár vypĺňajú zamestnanci, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Na ktoré príjmové hranice by si mal dať pozor?

Ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka podľa §5 zákona boli v roku 2017 vyššie ako 1901,67 eura a nepožiadal do 15.2.2018 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A pokiaľ mali príjmy len podľa §5. Pokiaľ mal daňovník aj iné príjmy okrem príjmov podľa §5, je povinný podať DP typ B, kde uvedie príjmy podľa §5 ale aj príjmy podľa §6, §7 a §8 zákona.

  1. Kedy je výhodné, aby si podali priznanie také osoby, ako matka na materskej, študent, pracujúci dôchodca, nezamestnaný alebo dohodár? Tí všetci na to musia využiť tlačivo A.

A. Študent povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy študenta (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta) boli v roku 2017 vyššie ako 1901,67 eura a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2018, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A. Pokiaľ boli študentovi z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2017 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3803,33 eura sa mu zrazené preddavky na daň vrátia.

B. Študent dobrovoľné podanie DP: Ak mal študent úhrn všetkých zdaniteľných príjmov do 1901,67 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

A. Dôchodca povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dôchodcu (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2017 vyššie ako 1901,67 eura a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2018, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A. Pokiaľ boli dôchodcovi, ktorý sa stal dôchodcom po 1.1.2017 z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2017 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3803,33 eura sa mu zrazené preddavky na daň vrátia. Nárok na celú NČZD má dôchodca, ktorý sa stal poberateľom dôchodku po 1.1.2017 a ktorému nebol dôchodok priznaný spätne (pred 1.1.2017).

B. Dôchodca dobrovoľné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dôchodcu (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2017 nižšie ako 1901,67 eura a boli mu zrážané preddavky na daň, oplatí sa mu podať vlastné daňové priznanie FO typ A aj v tom prípade, ak bol dôchodcom počas celého roka 2017 a teda nemal nárok na NČZD. V tomto prípade sa mu preddavok na daň vráti, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 50% sumy podľa §11 ods. 2 písm. a) zákona (1/2 z 3803,33 €). Vtedy v DP v r. 56 uvádza nulu. (Toto platí len v prípade, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus).

A. Nezamestnaný – povinné podanie DP: Ak bol nezamestnaný časť roka evidovaný na úrade práce a časť roka mal príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 1901,67 a nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2018, má povinnosť podať vlastné DP. NČZD si mohol uplatniť len v mesiacoch, kedy poberal príjem zo závislej činnosti. Pri podaní DP za rok 2017 si bude môcť uplatniť NČZD v plnej výške 3803,33 eur. Ak mu boli zrážané preddavky na daň počas poberania príjmu zo závislej činnosti, uplatnením plnej výšky NČZD sa mu môže zrazený preddavok na daň vrátiť.

B. Nezamestnaný – dobrovoľné podanie DP: Ak bol nezamestnaný časť roka evidovaný na úrade práce a časť roka mal príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 boli nižšie ako 1901,67 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

A. Dohodár povinné podanie DP: Ak celkové zdaniteľné príjmy dohodára (na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) boli v roku 2017 vyššie ako 1901,67 eura a nepožiadal o zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa do 15.2.2018, je povinný podať vlastné daňové priznanie FO typ A. Pokiaľ boli dohodárovi z vyplatených príjmov zrážané v priebehu roka 2017 preddavky na daň a neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), podaním daňového priznania pri uplatnení si NČZD v daňovom priznaní vo výške 3803,33 eura sa mu zrazené preddavky na daň vrátia.

B. Dohodár dobrovoľné podanie DP: Ak mal dohodár celkové zdaniteľné príjmy do 1901,67 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

A. Rodič na materskej/rodičovskej – povinné podanie DP: Ak bol rodič na materskej/rodičovskej a mal aj príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 1901,67 a nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2018, má povinnosť podať vlastné DP. NČZD si mohol uplatniť len v mesiacoch, kedy poberal príjem zo závislej činnosti. Pri podaní DP za rok 2017 si bude môcť uplatniť NČZD v plnej výške 3803,33 eur. Ak mu boli zrážané preddavky na daň počas poberania príjmu zo závislej činnosti, uplatnením plnej výšky NČZD sa mu môže zrazený preddavok na daň vrátiť.

B. Rodič na materskej/rodičovskej – dobrovoľné podanie DP: Ak bol rodič na materskej/rodičovskej a mal aj príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody a jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 boli nižšie ako 1901,67 a boli mu zrážané preddavky na daň, nevzniká mu síce povinnosť podať DP ale je pre neho výhodné DP podať. Zrazené preddavky na daň sa mu podaním DP vrátia.

  1. Máte bohatú prax, mohli by ste povedať, kde robia v súvislosti s daňovými priznaniami takíto daňovníci (vyššie vymenovaní) najčastejšie chyby alebo s čím majú najčastejšie problém? Čo im pritom radíte?

Častým problémom, s ktorým sa na mňa obracajú daňovníci je správne zahrnutie príjmov zo zdrojov v zahraničí (celosvetové príjmy) do riadkov daňového priznania typu A. V oddiele V. (r. 32) DP je potrebné zrátať sumy príjmov zo závislej činnosti na území Slovenska s príjmami zo zdrojov v zahraničí a rovnako zrátať zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie zaplatené na Slovensku a zo zdrojov v zahraničí (r. 33, 33a a 33b). Príjmy zo zdrojov v zahraničí je potrebné prerátať priemerným kurzom NBS, pokiaľ v krajine týchto príjmov nie je používaná mena euro. Následne je potrebné na príjmy zo zdrojov v zahraničí použiť vhodnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. V IX. oddiele je potrebné uviesť špecifikáciu príjmov zo zdrojov v zahraničí.

V tejto súvislosti daňovníci mávajú problém, či majú použiť metódu „zápočtu dane“ alebo metódu „vyňatia príjmov“. Pri príjmoch podľa §5 zákona je možné uplatniť metódu vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší (§ 45 ods. 3 zákona). To znamená, že ak v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je určená metóda zápočtu dane, daňovník má možnosť zvoliť si metódu vyňatia príjmov, ak je táto metóda pre neho výhodnejšia (ale pripomínam, len za predpokladu, že príjmy boli v zahraničí zdanené).

Daňovníci sa na mňa obracajú aj s otázkou, či je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (r. 37), pokiaľ mali príjmy len zo zdrojov v zahraničí. Áno, túto NČZD si môžu uplatniť za splnenia podmienok uvedených v §11, ods. 2 zákona.

Častou otázkou je možnosť uplatnenia si daňového bonusu v DP na Slovensku v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí. Daňový bonus si takýto daňovník môže uplatniť a to, že mal len príjmy zo zdrojov v zahraničí nemá žiaden vplyv na nevyplatenie daňového bonusu. Podstatné je, aby boli zo strany daňovníka splnené všetky podmienky stanovené v §33 zákona.

Pri vypracovaní daňového priznania riešia niektorí daňovníci dilemu, či musia vrátiť daňový bonus ak mali daňový bonus vyplatený v niektorých mesiacoch roka, nakoľko v týchto mesiacoch spĺňali hranicu príjmov vo výške aspoň 217,50 eura ale ich ročný príjem nedosiahol požadovanú hranicu príjmov platnú pre rok 2017 v minimálnej výške 2.610 eur. V tomto prípade, v zmysle §33 ods. 7 zákona daňovník vyplatený daňový bonus za uvedené mesiace nevracia (nestráca na tento daňový bonus nárok) aj napriek tomu, že daňovník nesplnil podmienku ročnej výšky príjmov.

Daňovníci často nevedia správne posúdiť, kedy má dôchodca nárok na nezdaniteľnú časť (NČZD) základu dane pri jednotlivých druhoch dôchodku a či má vplyv na NČZD vyplácanie vdovského/vdoveckého dôchodku alebo vyplatenie vianočného príspevku.

Platí, že poberateľ:

A. starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku nemá nárok na NČZD ak je poberateľom dôchodku k 1.1.2017, resp. má nárok na NČZD vo výške rozdielu NČZD (3803,33) a sumou vyplateného dôchodku v roku 2017 ak je suma vyplateného dôchodku v roku nižšia ako NČZD.

B. starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku má nárok na NČZD ak sa stal poberateľom dôchodku po 1.1.2017 (t. j. nebol poberateľom dôchodku 1.1.2017) a nebol mu priznaný dôchodok v roku 2017 spätne pred dátumom 1.1.2017.

C. invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie NČZD v plnej výške.

Vdovský/vdovecký dôchodok sa do sumy dôchodku na výpočet NČZD neráta. Rovnako ako poberanie vianočného príspevku (štátna sociálna dávka), t. j. NČZD sa neznižuje o sumu vdovského/vdoveckého dôchodku a ani o sumu vianočného príspevku.

V súvislosti s možnosťou uplatnenia NČZD na manželku sa stretávam s otázkou, či daňovník má počítať do vlastného príjmu manželky príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby alebo invalidný dôchodok, starobný dôchodok, či vdovský dôchodok. V znení § 11 ods. 4 písm. b) zákona je uvedené, ktoré príjmy sa nezahŕňajú do vlastného príjmu manželky. Z toho vyplýva, že všetky ostatné príjmy, ktoré nie sú v tomto ustanovení uvedené sa do vlastného príjmu manželky započítavajú, t. j. aj príjem za aktivačnú činnosť, rovnako ako invalidný dôchodok, starobný dôchodok, či vdovský dôchodok treba pripočítať do vlastného príjmu manželky a o túto sumu znížiť NČZD manželky. Podmienkou uplatnenia NČZD na manželku ale je aby manželka spĺňala niektorú z podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) zákona.

  1. Myslíte, že pri nie veľmi zložitých príjmoch si môže niektorý z vyššie spomínaných daňovníkov podať daňové priznanie aj sám, respektíve zvládne to aj sám ako laik?

Predpokladom na správne podanie daňového priznania je aspoň minimálna znalosť daňovej problematiky. Na správny výpočet dane má vplyv viacero faktorov, ktoré bežný daňovník nemusí poznať a ovládať ich vzájomné súvislosti. Uvediem napríklad situáciu pri neopodstatnenom uplatnení NČZD daňovníka, ktorý k 1.1. daného roka nebol dôchodcom (na základe toho mohol mať nárok na NČZD), ale mu bol dôchodok priznaný spätne pred dátumom 1.1.. V tomto prípade daňovník stráca nárok na NČZD. Pri neoprávnenom uplatnení NČZD sa podstatne výrazne mení daňová povinnosť daňovníka.

Rovnako je to aj pri vypracovaní daňového priznania daňovníka, ktorý poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí, kde je potrebné správne určiť na základe potvrdenia od zahraničného zamestnávateľa, ktorá suma je hrubá mzda, ktorá suma sú sociálne a zdravotné odvody, prípadne daň. Tieto potvrdenia má každá krajina iné. Niektoré štáty používajú tzv. superhrubú mzdu, v ktorej sú uvedené odvody spolu s hrubou mzdou a je potrebné správne vypočítať výšku odvodov zahrnutú v superhrubej mzde a tieto správne uviesť v DP v r. 33a a 33b daňového priznania.

Autor: © Miroslav Gandžala

0