Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať – podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018.

Patríte medzi tých, ktorí za rok 2018 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1915,01 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka sa vás tento prehľad…

Kto je povinný podať DP za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahnu sumu 1 915,01 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Do kedy je potrebné podať DP za rok 2018?

Posledným dňom lehoty na podanie DP k dani z príjmov za rok 2018 je 1.apríl 2019 (bohužiaľ to nie je vtip, nakoľko 31. marca je nedeľa).

V prípade odloženia podania DP o 3 mesiace, posledným dňom lehoty na podanie DP je 1.júl 2019 (nakoľko 30.6.2019 je nedeľa).

V prípade odloženia podania DP o 6 mesiacov (z dôvodu dosahovania príjmov v zahraničí), posledným dňom lehoty na podanie DP je 30.september 2019.

Upozornenie: pokiaľ v stanovenej lehote (do 1.4.2019) oznámite finančnej správe odklad DP o 6 mesiacov (z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí) a v podanom DP takéto príjmy nebudú uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.   

Je potrebné o odklad termínu podania DP žiadať?

Nie, o odklad nie je potrebné žiadať,  ale je potrebné finančnej správe oznámiť (elektronicky) odklad podania DP a to v lehote na podanie DP za rok 2018, t. j. najneskôr do 1.4.2019 elektronicky prostredníctvom formulára (OZN493v17 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). V oznámení ste povinní uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (novou lehotou na podanie daňového priznania teda môže byť 30.4.2019, 31.5.2019, alebo 30.6.2019*). *POZOR – uvádzate dátum 30.6.2019 aj keď je 30.6.2019 nedeľa a DP budete podávať 1.7.2019.

Ak oznámite prostredníctvom formulára odklad podania DP do 30.9.2019 z dôvodu dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí, túto skutočnosť, že budete mať príjmy zo zdrojov v zahraničí uvediete vo formulári. Zároveň uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30.9.2019).

Aká je sadzba dane z príjmov za rok 2018?

Pokiaľ výška základu dane nepresiahne sumu 35.268,06 je sadzba dane 19%.

Pokiaľ výška základu dane presiahne sumu 35.268,06 je sadzba dane 25%.

 

PAUŠÁL A DAŇOVÁ EVIDENCIA

 

Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť?

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20.000 eur za rok.

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20.000 eur za rok.

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, môžete si uplatniť 25%, najviac do výšky 5.040 eur za rok.

Sumu 20.000 (5.040) si môžete uplatniť bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku ste činnosť vykonávali.

TIP: nezabudnite uviesť v Tabuľke č. 1b) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B údaje o zásobách a pohľadávkach na začiatku a na konci účtovného obdobia. Uplatňovanie paušálnych výdavkov vyznačte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 
Chcel by som viesť daňovú evidenciu. Sú tam nejaké obmedzenia? Má vedenie daňovej evidencie nejaké výhody?

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať aj v prípade ak ste zamestnávateľ a aj v prípade ak ste platiteľ DPH (na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..).

Pri vedení daňovej evidencie stačí evidovať:

príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
daňové  výdavky  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti   účtovných dokladov
hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku [(§ 2 písm.m)]
zásoby a pohľadávky,
záväzky.

Forma, akú sa na evidenciu zvolíte nie je stanovená. Môžete si ju viesť v počítači vo formách tabuliek (excel) alebo v jednoduchom účtovnom programe.

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva DP. Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona

Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona.

 

PRÍLEŽITOSTNÉ  PRÍJMY

 
Ako je to s príjmami z príležitostných činností?

Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba vedieť či tento príjem:

– nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu,

– a či vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6.

Pokiaľ by platila ktorákoľvek z týchto podmienok, nejedná sa o príležitostný príjem ale sa jedná o príjem podľa §8 zákona (iný príjem – r. 15 DP typ B) a na tento príjem nie je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur, nakoľko príjem fyzickej osoby dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu, ak si vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu, sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti.

Ak by sa jednalo o príjem, ktorý nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, a vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, možno tento príjem považovať za príjem podľa §8, ods. 1, písm. a), t.j. za príjem z príležitostnej činnosti, príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. V tomto prípade je možné uplatniť sumu vo výške 500 eur ako príjem oslobodený od dane.  Ak príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane zahrniete len sumu nad 500 eur.   Ak príjmy znížené o výdavky presiahnu 500 eur, do základu dane zahrniete len príjmy nad 500 eur.

Upozornenie: Definícia príjmov zo závislej činnosti je sprísnená s účinnosťou od 1. 1. 2018 nasledovne: „Za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa  § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17§ 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.”

Upozornenie: Pokiaľ vám vznikne súbeh príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (§6, ods. 3) a príjmu z príležitostných činností (§8, ods. 1) daňovník si môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 € z úhrnu príjmov len jedenkrát.

 
Vyhral som nepeňažnú výhru vo verejnej súťaži v hodnote 500 eur. Mám povinnosť podať DP?

Keďže výhra presiahla sumu 350 eur, do základu dane zahrniete a zdaníte len príjem presahujúci sumu 350 eur, t. j. sumu 150 eur.

Príjmy oslobodené od dane do výšky 350 eur sú pri prijatých nepeňažných cenách alebo výhrach. Ak príjem z takejto ceny alebo výhry presiahne 350 eur, do základu dane zahrniete len príjem presahujúci 350 eur.

 

NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE

 
Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka?

Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19.948,00 eura = NČZD 3.830,02

Ak je základ dane vyšší ako 19.948,00 eura tak NČZD je rozdiel medzi sumou 8.817,016 a ¼ základu dane. (Ak je suma nižšia ako nula, NČZD je nula).

 
Na aké príjmy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

NČZD je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

 
Na aké príjmy si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

NČZD nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu (§6, ods. 3), na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§6, ods.4) ak nepatria do príjmov podľa §6, ods. 2 písm. a)., na príjmy podľa §7, ako aj na príjmy podľa §8.

 
Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

A.) Ak dosiahnete v zdaňovacom období roku 2018 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 – 3 830,02 eura, ak manželka / manžel  žijúca s ním v domácnosti nemal(a) žiadny vlastný príjem

– rozdiel medzi sumou 3 830,02 a vlastným príjmom manželky / manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eura

– nula, ak manželka / manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eura

B.) Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

– rozdiel medzi sumou 12 647,032 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2018 predstavuje sumu 199,48) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka / manžel  žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela sa rovná nule

– rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka / manžel mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela sa rovná nule.

 
Čo sa započítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Započítava sa sem akýkoľvek príjem (aj keď je od dane oslobodený). Započítava sa sem aj:

– materské,

– nemocenské dávky,

– všetky druhy dôchodkov,

– výhry a pod..

 
Čo sa nezapočítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezapočítava:

– zamestnanecká prémia

– daňový bonus

– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

– štátne sociálne dávky

            – príspevok pri narodení dieťaťa,

            – príspevok na viac súčasne narodených detí,

            – príspevok na pohreb,

            – rodičovský príspevok,

            – prídavok na dieťa,

            – príplatok k prídavku na dieťa,

            – vianočný príspevok dôchodcom,

            – príplatok k dôchodku politickým väzňom,

            – príspevok športovému reprezentantovi.

– štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Upozornenie: Vlastným príjmom manželky / manžela je príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka / manžel bola / bol povinná z tohto príjmu v roku 2018 zaplatiť.    

 
Na aké príjmy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

 
Na aké príjmy si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu (§6, ods. 3), na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§6, ods.4) ak nepatria do príjmov podľa §6, ods. 2 písm. a)., na príjmy podľa §7, ako aj na príjmy podľa §8.

 
Kedy si NČZD na manželku / manžela môžem uplatniť?

NČZD na manželku / manžela si môžete uplatniť len v prípade ak:

– manželka / manžel žije s vami v domácnosti a zároveň spĺňa jednu z týchto podmienok:

– starala / staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti,

– v zdaňovacom období poberala / poberal peňažný príspevok na opatrovanie,

– bola / bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

– považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,

– považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Upozornenie: Pokiaľ je ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok splnená iba jeden mesiac alebo počas niekoľkých kalendárnych mesiacov, môžete si uplatniť NČZD na manželku / manžela len o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na počiatku ktorého bola podmienka splnená.

 
Ako je to s nezdaniteľnou časťou základu dane pri preukázateľne zaplatenej úhrade súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou v roku 2018? V akej výške si ju môžem uplatniť?

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžete prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2018, a to najviac do výšky 50 eur za rok.  Je možné si ju uplatniť aj na manželku / manžela a za vyživované dieťa (max. 50 eur / rok za každého z nich). Platí, že túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Ďalšou podmienkou na uplatnenie tejto NČZD je, že si ju môžete uplatniť len v prípade, že sa jedná o kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z.).

Rovnako ako NČZD na daňovníka, je možné si túto NČZD uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

 
Chcel by som si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier) aké sú podmienky?

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Pokiaľ spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.

Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.

 

DAŇOVÝ  BONUS

 
Aká je výška daňového bonusu za rok 2018?

Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura).

 
Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018?

Na uplatnenie daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur,

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 2.880,00 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2018 poberali DB v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie DB vo výške minimálne 240,00 eur, ale v úhrne za celý rok 2018 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 2.880,00 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na DB sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 2.880,00 eur, nemôžete si uplatniť nárok na DB aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 2.880,00 eur.

TIP: Nárok na daňový bonus v DP si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy). Pokiaľ ste si DB uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním DP si neuplatňujete doplatok pomernej časti DB, nemáte povinnosť k DP dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.     

Článok je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.

Autor: © Miroslav Gandžala

UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU

0