fbpx

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať – podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

Patríte medzi tých, ktorí za rok 2019 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1968,68 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka sa vás tento prehľad…

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahnu sumu 1 968,68 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený (§ 9 zákona o dani z príjmov). Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR podľa § 2, písm. d)).

Otázka: Som zamestnaný a zároveň mám príjem z prenájmu 200 eur a príležitostný príjem neprevyšujúci 250 € môžem požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ?

Pokiaľ sú príjmy z prenájmu pod 500 eur, alebo príležitostné príjmy pod 500 eur alebo súčet týchto príjmov pod 500 eur, nie je povinnosť podávať DP a zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o RZ dane.

 

Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2019?

Posledným dňom lehoty na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019 je utorok, 31. marec 2020.

V prípade odloženia podania DP o 3 mesiace, posledným dňom lehoty na podanie DP je utorok, 30. jún 2020 (§ 49, ods. 3, písm. a)).

V prípade odloženia podania DP o 6 mesiacov (z dôvodu dosahovania príjmov v zahraničí), posledným dňom lehoty na podanie DP je streda, 30.september 2020 (§ 49, ods. 3, písm. b)).

UPOZORNENIE: pokiaľ v stanovenej lehote (do 31.3.2020) oznámite finančnej správe odklad DP o 6 mesiacov (z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí) a v podanom DP takéto príjmy nebudú uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania, nakoľko toto daňové priznanie malo byť podané do 31.3.2020.

Otázka: Do kedy je SZČO povinná podať daňové priznanie pokiaľ ukončila živnosť k 31.8.2019?

Ak živnostník skončil svoju podnikateľskú činnosť (zrušil živnostenského oprávnenie), lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená, t.j. do 31. marca 2020 a do tohto dátumu musí daňovník daň aj zaplatiť. Tento daňovník môže oznámiť termín na predĺženie podania daňového priznania (podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov) do 30.6.2020 (alebo do 30.9.2020 pokiaľ dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí). Oznámenie musí príslušnému správcovi dane doručiť do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t.j. najneskôr do 31.3.2020.

Otázka: Ako je to v prípade, ak dôjde k úmrtiu daňovníka v priebehu roka?

V prípade úmrtia živnostníka, je daňové priznanie za príslušnú časť roka povinný podať dedič a to do do troch mesiacov po smrti daňovníka. Na žiadosť dediča je túto lehotu možné predĺžiť, podmienkou ale je, aby žiadosť dedič správcovi dane podal najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (§ 49, ods. 4).

 

Je potrebné o odklad termínu podania daňového priznania žiadať?

Nie, o odklad nie je potrebné žiadať,  ale je potrebné finančnej správe oznámiť (elektronicky) odklad podania DP a to v lehote na podanie DP za rok 2019, t. j. najneskôr do 31.3.2020 elektronicky prostredníctvom formulára (OZN493v17 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). V oznámení ste povinní uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (novou lehotou na podanie daňového priznania teda môže byť 30.4.2020, 31.5.2020, alebo 30.6.2020).

Ak oznámite prostredníctvom formulára odklad podania DP do 30.9.2020 z dôvodu dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí, túto skutočnosť, že budete mať príjmy zo zdrojov v zahraničí uvediete vo formulári. Zároveň uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30.9.2020).

Aká je sadzba dane z príjmov za rok 2019?

Pokiaľ výška základu dane nepresiahne sumu 36.256,38 je sadzba dane 19%.

Pokiaľ výška základu dane presiahne sumu 36.256,38 je sadzba dane 25%.

 

Otázka: Akú výšku dane zaplatí daňovník, ktorý mal základ dane 42.500 eur?

Daňovník vypočíta svoju daňovú povinnosť nasledovne:

42.500 – 36.256,38 = 6.243,62

6.243,62 x 25% = 1.560,9050

36.256,38 x 19% = 6.888,7122

SPOLU = 8.449,6172 = 8.449,61 (daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol).

 

Autor: © Miroslav Gandžala

Nasledujúca téma – “Paušál a daňová evidencia”

UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU