Nedávno, pred pár mesiacmi – v júni, sme viacerí podávali “oneskorené” daňové priznania za rok 2020 a teraz to tu máme znova – podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Patríte medzi tých, ktorí ste za rok 2021 dosiahli zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 2 255,72 eur alebo ste z podnikania vykázali daňovú stratu? Ak ste odpovedali ÁNO na ktorúkoľvek z týchto dvoch otázok, týka sa vás tento “Daňový seriál”…

 

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2021?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahnu sumu 2 255,72 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu ( § 32 zákona o dani z príjmov).

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený (§ 9 zákona o dani z príjmov). Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR podľa § 2, písm. d)).

 

Ktoré tlačivo treba použiť?

Tlačivo daňového priznania pre FO typ B (DPFOBv21) – pre daňovníka, ktorý mal príjmy zo zamestnania/závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov) alebo kombináciu týchto príjmov.

Tlačivo daňového priznania pre FO typ A (DPFOAv21) – pre daňovníka, ktorý mal len príjmy zo zamestnania/závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

 

Otázka: Som zamestnaný a zároveň mám príjem z prenájmu 200 eur a príležitostný príjem neprevyšujúci 250 eur môžem požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ?

Pokiaľ sú príjmy z prenájmu pod 500 eur, alebo príležitostné príjmy pod 500 eur alebo súčet týchto príjmov pod 500 eur, nie je povinnosť podávať DP a zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o RZ dane.

 

Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2021?

Posledným dňom lehoty na podanie DP k dani z príjmov za rok 2021 je štvrtok 31. marca 2022.

V prípade odloženia podania DP o 3 mesiace, posledným dňom lehoty na podanie DP je štvrtok 30. júna 2022 (§ 49, ods. 3, písm. a)).

V prípade odloženia podania DP o 6 mesiacov (z dôvodu dosahovania príjmov v zahraničí), posledným dňom lehoty na podanie DP je piatok, 30.septembra 2022 (§ 49, ods. 3, písm. b)).

UPOZORNENIE: pokiaľ v stanovenej lehote (do 31.3.2022) oznámite finančnej správe odklad DP o 6 mesiacov – t.j. do 30.6.2022 (z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí) a v podanom DP takéto príjmy nebudú uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania, nakoľko toto daňové priznanie malo byť podané do 31.3.2022 a nie do 30.6.2022.

UPOZORNENIE: V prípade nepodania daňového priznania v zákonnej lehote hrozí daňovníkovi pokuta vo výške od 30 eur do 16 000 eur.

Otázka: Do kedy je SZČO povinná podať daňové priznanie pokiaľ ukončila živnosť k 31.8.2021?

Ak živnostník skončil svoju podnikateľskú činnosť (zrušil živnostenského oprávnenie), lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená, t.j. do 31. marca 2022 a do tohto dátumu musí daňovník daň aj zaplatiť. Tento daňovník môže oznámiť termín na predĺženie podania daňového priznania (podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov) do 30.6.2022 (alebo do 30.9.2022 pokiaľ dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí). Oznámenie musí príslušnému správcovi dane doručiť do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t.j. najneskôr do 31.3.2022.

Otázka: Ako je to v prípade, ak dôjde k úmrtiu daňovníka v priebehu roka?

V prípade úmrtia živnostníka, je daňové priznanie za príslušnú časť roka povinný podať dedič a to do do troch mesiacov po smrti daňovníka. Na žiadosť dediča je túto lehotu možné predĺžiť, podmienkou ale je, aby žiadosť dedič správcovi dane podal najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (§ 49, ods. 4).

 

Je potrebné o odklad termínu podania daňového priznania žiadať?

Nie, o odklad nie je potrebné žiadať,  ale je potrebné finančnej správe oznámiť (elektronicky) odklad podania DP a to v lehote na podanie DP za rok 2021, t. j. najneskôr do 31.3.2022 elektronicky prostredníctvom formulára ( OZN493v20 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021) ). V oznámení ste povinní uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (novou lehotou na podanie daňového priznania teda môže byť 2.5.2022 (nakoľko 30.4.2022 je sobota), do 31.5.2022, alebo 30.6.2022).

Ak oznámite prostredníctvom formulára odklad podania DP do 30.9.2022 z dôvodu dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí, túto skutočnosť, že budete mať príjmy zo zdrojov v zahraničí uvediete vo formulári. Zároveň uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30.9.2022).

 

Aká je sadzba dane z príjmov za rok 2021?

 • sadzba dane 19%  – pokiaľ výška základu dane nepresiahne sumu 37.981,94 eur
 • sadzba dane 25% – pokiaľ výška základu dane presiahne sumu 37.981,95 eur a viac
 • sadzba dane 15% – zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur. (Zmena oproti roku 2020, kedy bola táto suma 100 000 eur).

 

 • sadzba dane 19% – z osobitného základu dane z kapitálového majetku ( § 7)
 • sadzba dane 35% – z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov
 • sadzba dane 7% – z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

 

Otázka: Akú výšku dane zaplatí daňovník, ktorý mal základ dane 42.500 eur?

Daňovník vypočíta svoju daňovú povinnosť nasledovne:

42.500 – 37.981,94 = 4.518,06

4.518,06 x 25% = 1.129,515

37.981,94 x 19% = 7.216,5686

SPOLU = 8.346,0836 = 8.346,08 (daň sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky – viď novelizované znenie zákona, ktoré nadobudlo platnosť 1.1.2020 keď sa všetky veličiny v DP zaokrúhľujú matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47)).

Pozn. Uvedený príklad je uvedený za účelom simulácie zdaňovania pri základe dane vyššom ako 37.981,94 eura (prekročenie výšky základu dane).

 

Aké doklady je potrebné priložiť k daňovému priznaniu?

Daňové priznanie FO typ B

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa / deti (§ 33)
  • daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.. Prvýkrát to platilo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí
   • prvýkrát platilo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus podľa  § 33 v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10,
 • kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
 • kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a.

Daňové priznanie FO typ A

 • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33
  • daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.. Prvýkrát to platilo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí
   • prvýkrát platilo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus podľa § 33 v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
 • kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a.

 

Autor: Miroslav Gandžala

Nasledujúca téma – “Paušál a daňová evidencia”

UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU ÚČTOVNÍCKU PRÁCU

0