Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predĺžila na 10 rokov

Na základe novely zákona o dani z príjmu sa od 1.1.2018 predĺžila doba archivácie dokladov z 5-tich rokov na 10 rokov.

Platí, že:

– Účtovné doklady za rok 2012 (a skôr) je potrebné uchovávať do konca roka 2017 *.
– Účtovné doklady za rok 2013 (a neskôr), je potrebné archivovať 10 rokov *.

UPOZORNENIE: Platcovia DPH majú a mali aj doposiaľ povinnosť archivovať doklady 10 rokov. Účtovná jednotka môže archivovať účtovné záznamy v písomnej alebo elektronickej forme. V tejto súvislosti vás chcem upozorniť na to, že ako podnikateľ ste zodpovedný za stav účtovných dokladov (hlavne za čitateľnosť dokladov tlačených na termopapieri) počas celej doby povinnej archivácie (počas 10-tich rokov).

DOPORUČUJEM: účtovné doklady predtým, ako ich mne odovzdáte na účtovanie, prefotiť alebo ešte lepšie naskenovať do elektronickej formy (do počítača, na CD alebo iné médium) aby ste v prípade kontroly mohli preukázať čo na originálnych dokladoch bolo vytlačené. Za nečitateľnosť údajov na dokladoch zodpovedáte bohužiaľ vy.

Podľa zákona o účtovníctve môže daňový úrad uložiť pokutu za porušenie povinností pri archivácii účtovných dokladov a súvisiacich záznamov až do výšky 100 000 €.

* Dôležitá poznámka: Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje nielen zákon o účtovníctve, pri archivovaní musí účtovná jednotka postupovať aj podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu. Skartovať doklady svojvoľne nie je dovolené!!!

Máte správne označené šanóny?

PROFI štítky na zakladače TU

 

Autor: © Miroslav Gandžala

 

Užitočné pomôcky pre vašu účtovnícku prácu

0