Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní?

Často sa stretávam s otázkou, kto môže podnikateľovi (živnostníkovi, pozor – nie firme) vypomáhať bez toho. aby takáto výpomoc bola považovaná za nelegálnu prácu.

V zákone 82/2005 Z.z. – Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa v §2a uvádza:

(1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,*) vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený**), je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov**) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
(2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,*) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený**), je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov**) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Za blízku osobu pokladá Občiansky zákonník príbuzného v priamom rade (rodičia, deti, starí rodičia), súrodencov a manžela / manželku. Nie je to snúbenec, snúbenica, priateľ, priateľka.

Za dôchodkovo poistenú osobu alebo poberateľa dôchodku sa považuje osoba, ktorá je takto poistená alebo poberá dôchodok na základe ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vypomáhať nemôže napríklad osoba evidovaná na úrade práce.

*) – Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

**) – Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE PRÁCU ÚČTOVNÍKOV