Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní (aj po novele od 1.1.2020) ?

Často sa stretávam s otázkou, kto môže podnikateľovi vypomáhať bez toho. aby takáto výpomoc bola považovaná za nelegálnu prácu.

V zákone 82/2005 Z.z. – Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa v § 2a do 31.12.2019 uvádzalo:

(1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,*) vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený**), je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov**) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
(2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,*) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený**), je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov**) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Za blízku osobu pokladá Občiansky zákonník príbuzného v priamom rade (rodičia, deti, starí rodičia), súrodencov a manžela / manželku. Nie je to snúbenec, snúbenica, priateľ, priateľka.

Za dôchodkovo poistenú osobu alebo poberateľa dôchodku sa považuje osoba, ktorá je takto poistená alebo poberá dôchodok na základe ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vypomáhať nemôže napríklad osoba evidovaná na úrade práce.

ZMENA OD 1.1.2020

Novelou Zákona 82/2005 Z.z. (Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní) dochádza k zmene – rozšíreniu možnosti zamestnávania rodinného príslušníka a to tak, že za nelágálnu prácu sa nebude posudzovať  práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Rovnako nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

 

*) – Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

**) – Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE PRÁCU ÚČTOVNÍKOV

0